13243.htm

CÍMSZÓ: Megbocsátás

SZÓCIKK: "Megbocsátás (héb. szólách), az embernek istenhez hasonlatos tulajdonsága, mert a M. az isten egyik főtulajdonsága: «mert az Örökkévaló a mi Istenünk könyörületességet és megbocsátást gyakorol» (Dán. 9. 9 ; Exod. 34. 6-7 ; Num 14. 18 és köv.; Zsolt. 136. 5 ; Jóna 4. 2). A M. feltétele a bűnös részéről az elkövetett bűn megbánása s az újabb bűnbeesések elkerülése. Ezek által áll helyre a viszony az Isten és az ember között. Minden bűnös irgalmat talál Istennél a Biblia felfogása szerint: «Hagyja el útját a gonosztevő és gondolkodását az igazságtalan, hogy visszatérhessen Istenhez, aki könyörületességet fog gyakorolni rajta és meg fog kegyelmezni neki» (Amos 5. 14; Jerém. 3. 14 és köv.; Ezek. 18. 21 és köv.; 23. 11-21; Hósea 14. 1-4). «Mert Te, az Örökkévaló jóságos vagy s megbocsátásra kész, kifogyhatatlan az irgalomban mindazoknak, akik Téged hívnak» (Zsolt. 136. 5, 138. 38). Az ókori zsidóságnál, a jeruzsálemi Templom fennállása alatt a nem szándékosan, vagy tudatlanságból elkövetett bűnökért a bűnbánás jeléül az imán kívül áldozás is volt, melyet a bűnös helyett a papok egyike mutatott be; a tudatos bűnre az áldozás nem nyújtott M-.t. «Mert aki tudatosan bűnt követ el, Isten nevét gyalázza meg s a nép közül sajátmagát közösíti ki». (Num. 15. 30). A bűnbánó áldozatra Mózes III. IV. és V., továbbá a IV. 15. 22 és köv. intézkedik. A prófétáknál és a Zsoltárokban a bűnbánás teljesen a szív megváltoztatására van alapítva (Mirha 7. 18 és 19; Zsolt. 103. 3; Jerém. 31. 34; Ezék. 36. 25 és köv.; Szirach 17, 20 és köv., 18. 11). A Biblia, mely minden embert Isten képmására teremtettnek állít s a szentséget ethikai tanításainak alapkövéül tekinti, a gyűlölség és bosszú minden fajtájától óv (Mózes III. 19. 2, 17, 18). Ez a Talmud tanításának is alapja: «Mert bizonyos bűnökre a bűnbánás halasztást ad s a Bűnbánat Napján levezekelhetők; de aki felebarátja ellen vetkezik, annak előbb azzal kell megbékülnie». (Jóma-traktátus 85b). «Nemcsak nem szabad gyűlölséget és bosszút rejteni az embernek szívében, de mindenkinek kötelessége ellenségén segíteni» (Exod. 23. .4, 5). A Talmudban és Midrásokban számos gyönyörű tanítás van az ellenséggel és ellenféllel való bánásmódra vonatkozóan (Prov. 25. 21; 24. 17, 29 ; Deut. 22 35 ; Prov. 22; Szirach 28.1). «Légy az üldözöttek és ne az üldözők mellett» (Bábá Káma 93b). «Ki az erős? az, aki az ellenséget baráttá teszi» (Áb. di R. N. 23). «Ha barátod s ellenséged egyaránt szükségben vannak, akkor segíts előbb ellenségeden, hogy a gyűlölség vágya elfulladjon benned» (Bába Meciah 32). Számos bibliai és Biblia utáni irat felfogása a M.-ról az, hogy Isten különös kegyét fogja élvezni az olyan ember, aki irgalmas és megbocsátó embertársaihoz. « Aki szánalommal viseltetik embertársai iránt, azzal Isten könyörületes lesz» (Erubin-traktátus XVII. 72, Jóma 23). L. Szánalom és Ethika. "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3243. címszó a lexikon => 583. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13243.htm

CÍMSZÓ: Megbocsátás

SZÓCIKK: Megbocsátás héb. szólách , az embernek istenhez hasonlatos tulajdonsága, mert a M. az isten egyik főtulajdonsága: mert az Örökkévaló a mi Istenünk könyörületességet és megbocsátást gyakorol Dán. 9. 9 ; Exod. 34. 6-7 ; Num 14. 18 és köv.; Zsolt. 136. 5 ; Jóna 4. 2 . A M. feltétele a bűnös részéről az elkövetett bűn megbánása s az újabb bűnbeesések elkerülése. Ezek által áll helyre a viszony az Isten és az ember között. Minden bűnös irgalmat talál Istennél a Biblia felfogása szerint: Hagyja el útját a gonosztevő és gondolkodását az igazságtalan, hogy visszatérhessen Istenhez, aki könyörületességet fog gyakorolni rajta és meg fog kegyelmezni neki Amos 5. 14; Jerém. 3. 14 és köv.; Ezek. 18. 21 és köv.; 23. 11-21; Hósea 14. 1-4 . Mert Te, az Örökkévaló jóságos vagy s megbocsátásra kész, kifogyhatatlan az irgalomban mindazoknak, akik Téged hívnak Zsolt. 136. 5, 138. 38 . Az ókori zsidóságnál, a jeruzsálemi Templom fennállása alatt a nem szándékosan, vagy tudatlanságból elkövetett bűnökért a bűnbánás jeléül az imán kívül áldozás is volt, melyet a bűnös helyett a papok egyike mutatott be; a tudatos bűnre az áldozás nem nyújtott M-.t. Mert aki tudatosan bűnt követ el, Isten nevét gyalázza meg s a nép közül sajátmagát közösíti ki . Num. 15. 30 . A bűnbánó áldozatra Mózes III. IV. és V., továbbá a IV. 15. 22 és köv. intézkedik. A prófétáknál és a Zsoltárokban a bűnbánás teljesen a szív megváltoztatására van alapítva Mirha 7. 18 és 19; Zsolt. 103. 3; Jerém. 31. 34; Ezék. 36. 25 és köv.; Szirach 17, 20 és köv., 18. 11 . A Biblia, mely minden embert Isten képmására teremtettnek állít s a szentséget ethikai tanításainak alapkövéül tekinti, a gyűlölség és bosszú minden fajtájától óv Mózes III. 19. 2, 17, 18 . Ez a Talmud tanításának is alapja: Mert bizonyos bűnökre a bűnbánás halasztást ad s a Bűnbánat Napján levezekelhetők; de aki felebarátja ellen vetkezik, annak előbb azzal kell megbékülnie . Jóma-traktátus 85b . Nemcsak nem szabad gyűlölséget és bosszút rejteni az embernek szívében, de mindenkinek kötelessége ellenségén segíteni Exod. 23. .4, 5 . A Talmudban és Midrásokban számos gyönyörű tanítás van az ellenséggel és ellenféllel való bánásmódra vonatkozóan Prov. 25. 21; 24. 17, 29 ; Deut. 22 35 ; Prov. 22; Szirach 28.1 . Légy az üldözöttek és ne az üldözők mellett Bábá Káma 93b . Ki az erős? az, aki az ellenséget baráttá teszi Áb. di R. N. 23 . Ha barátod s ellenséged egyaránt szükségben vannak, akkor segíts előbb ellenségeden, hogy a gyűlölség vágya elfulladjon benned Bába Meciah 32 . Számos bibliai és Biblia utáni irat felfogása a M.-ról az, hogy Isten különös kegyét fogja élvezni az olyan ember, aki irgalmas és megbocsátó embertársaihoz. Aki szánalommal viseltetik embertársai iránt, azzal Isten könyörületes lesz Erubin-traktátus XVII. 72, Jóma 23 . L. Szánalom és Ethika.

13243.ht

CÍMSZÓ Megbocsátá

SZÓCIKK Megbocsátá héb szólác a emberne istenhe hasonlato tulajdonsága mer M a iste egyi főtulajdonsága mer a Örökkéval m Istenün könyörületessége é megbocsátás gyakoro Dán 9 Exod 34 6- Nu 14 1 é köv. Zsolt 136 Jón 4 M feltétel bűnö részérő a elkövetet bű megbánás a újab bűnbeesése elkerülése Eze álta ál helyr viszon a Iste é a embe között Minde bűnö irgalma talá Istenné Bibli felfogás szerint Hagyj e útjá gonosztev é gondolkodásá a igazságtalan hog visszatérhesse Istenhez ak könyörületessége fo gyakoroln rajt é me fo kegyelmezn nek Amo 5 14 Jerém 3 1 é köv. Ezek 18 2 é köv. 23 11-21 Hóse 14 1- Mer Te a Örökkéval jóságo vag megbocsátásr kész kifogyhatatla a irgalomba mindazoknak aki Tége hívna Zsolt 136 5 138 3 A ókor zsidóságnál jeruzsálem Templo fennállás alat ne szándékosan vag tudatlanságbó elkövetet bűnökér bűnbáná jeléü a imá kívü áldozá i volt melye bűnö helyet papo egyik mutatot be tudato bűnr a áldozá ne nyújtot M-.t Mer ak tudatosa bűn köve el Iste nevé gyalázz me né közü sajátmagá közösít k Num 15 3 bűnbán áldozatr Móze III IV é V. tovább IV 15 2 é köv intézkedik prófétákná é Zsoltárokba bűnbáná teljese szí megváltoztatásár va alapítv Mirh 7 1 é 19 Zsolt 103 3 Jerém 31 34 Ezék 36 2 é köv. Szirac 17 2 é köv. 18 1 Biblia mel minde ember Iste képmásár teremtettne állí szentsége ethika tanításaina alapkövéü tekinti gyűlölsé é bossz minde fajtájátó ó Móze III 19 2 17 1 E Talmu tanításána i alapja Mer bizonyo bűnökr bűnbáná halasztás a Bűnbána Napjá levezekelhetők d ak felebarátj elle vetkezik anna előb azza kel megbékülni Jóma-traktátu 85 Nemcsa ne szaba gyűlölsége é bosszú rejten a emberne szívében d mindenkine kötelesség ellenségé segíten Exod 23 .4 Talmudba é Midrásokba számo gyönyör tanítá va a ellenségge é ellenfélle val bánásmódr vonatkozóa Prov 25 21 24 17 2 Deut 2 3 Prov 22 Szirac 28. Lég a üldözötte é n a üldöző mellet Báb Kám 93 K a erős az ak a ellensége barátt tesz Áb d R N 2 H baráto ellensége egyarán szükségbe vannak akko segít előb ellenségeden hog gyűlölsé vágy elfulladjo benne Báb Mecia 3 Számo biblia é Bibli után ira felfogás M.-ró az hog Iste különö kegyé fogj élvezn a olya ember ak irgalma é megbocsát embertársaihoz Ak szánalomma viselteti embertársa iránt azza Iste könyörülete les Erubin-traktátu XVII 72 Jóm 2 L Szánalo é Ethika

13243.h

CÍMSZ Megbocsát

SZÓCIK Megbocsát hé szólá embern istenh hasonlat tulajdonság me ist egy főtulajdonság me Örökkéva Istenü könyörületesség megbocsátá gyakor Dá Exo 3 6 N 1 köv Zsol 13 Jó feltéte bűn részér elkövete b megbáná úja bűnbeesés elkerülés Ez ált á hely viszo Ist emb közöt Mind bűn irgalm tal Istenn Bibl felfogá szerin Hagy útj gonoszte gondolkodás igazságtala ho visszatérhess Istenhe a könyörületesség f gyakorol raj m f kegyelmez ne Am 1 Jeré köv Eze 1 köv 2 11-2 Hós 1 1 Me T Örökkéva jóság va megbocsátás kés kifogyhatatl irgalomb mindazokna ak Tég hívn Zsol 13 13 óko zsidóságná jeruzsále Templ fennállá ala n szándékosa va tudatlanságb elkövete bűnöké bűnbán jelé im kív áldoz vol mely bűn helye pap egyi mutato b tudat bűn áldoz n nyújto M-. Me a tudatos bű köv e Ist nev gyaláz m n köz sajátmag közösí Nu 1 bűnbá áldozat Móz II I V továb I 1 kö intézkedi prófétákn Zsoltárokb bűnbán teljes sz megváltoztatásá v alapít Mir 1 Zsol 10 Jeré 3 3 Ezé 3 köv Szira 1 köv 1 Bibli me mind embe Ist képmásá teremtettn áll szentség ethik tanításain alapkövé tekint gyűlöls boss mind fajtáját Móz II 1 1 Talm tanításán alapj Me bizony bűnök bűnbán halasztá Bűnbán Napj levezekelhető a felebarát ell vetkezi ann elő azz ke megbéküln Jóma-traktát 8 Nemcs n szab gyűlölség bossz rejte embern szívébe mindenkin kötelessé ellenség segíte Exo 2 . Talmudb Midrásokb szám gyönyö tanít v ellenségg ellenféll va bánásmód vonatkozó Pro 2 2 2 1 Deu Pro 2 Szira 28 Lé üldözött üldöz melle Bá Ká 9 erő a a ellenség barát tes Á barát ellenség egyará szükségb vanna akk segí elő ellenségede ho gyűlöls vág elfulladj benn Bá Meci Szám bibli Bibl utá ir felfogá M.-r a ho Ist külön kegy fog élvez oly embe a irgalm megbocsá embertársaiho A szánalomm viseltet embertárs irán azz Ist könyörület le Erubin-traktát XVI 7 Jó Szánal Ethik

13243.

CÍMS Megbocsá

SZÓCI Megbocsá h szól ember isten hasonla tulajdonsá m is eg főtulajdonsá m Örökkév Isten könyörületessé megbocsát gyako D Ex kö Zso 1 J feltét bű részé elkövet megbán új bűnbeesé elkerülé E ál hel visz Is em közö Min bű irgal ta Isten Bib felfog szeri Hag út gonoszt gondolkodá igazságtal h visszatérhes Istenh könyörületessé gyakoro ra kegyelme n A Jer kö Ez kö 11- Hó M Örökkév jósá v megbocsátá ké kifogyhatat irgalom mindazokn a Té hív Zso 1 1 ók zsidóságn jeruzsál Temp fennáll al szándékos v tudatlanság elkövet bűnök bűnbá jel i kí áldo vo mel bű hely pa egy mutat tuda bű áldo nyújt M- M tudato b kö Is ne gyalá kö sajátma közös N bűnb áldoza Mó I tová k intézked próféták Zsoltárok bűnbá telje s megváltoztatás alapí Mi Zso 1 Jer Ez kö Szir kö Bibl m min emb Is képmás teremtett ál szentsé ethi tanításai alapköv tekin gyűlöl bos min fajtájá Mó I Tal tanításá alap M bizon bűnö bűnbá halaszt Bűnbá Nap levezekelhet felebará el vetkez an el az k megbékül Jóma-traktá Nemc sza gyűlölsé boss rejt ember szívéb mindenki köteless ellensé segít Ex Talmud Midrások szá gyöny taní ellenség ellenfél v bánásmó vonatkoz Pr De Pr Szir 2 L üldözöt üldö mell B K er ellensé bará te bará ellensé egyar szükség vann ak seg el ellenséged h gyűlöl vá elfullad ben B Mec Szá bibl Bib ut i felfog M.- h Is külö keg fo élve ol emb irgal megbocs embertársaih szánalom viselte embertár irá az Is könyörüle l Erubin-traktá XV J Szána Ethi

13243

CÍM Megbocs

SZÓC Megbocs szó embe iste hasonl tulajdons i e főtulajdons Örökké Iste könyörületess megbocsá gyak E k Zs felté b rész elköve megbá ú bűnbees elkerül á he vis I e köz Mi b irga t Iste Bi felfo szer Ha ú gonosz gondolkod igazságta visszatérhe Isten könyörületess gyakor r kegyelm Je k E k 11 H Örökké jós megbocsát k kifogyhata irgalo mindazok T hí Zs ó zsidóság jeruzsá Tem fennál a szándéko tudatlansá elköve bűnö bűnb je k áld v me b hel p eg muta tud b áld nyúj M tudat k I n gyal k sajátm közö bűn áldoz M tov intézke prófétá Zsoltáro bűnb telj megváltoztatá alap M Zs Je E k Szi k Bib mi em I képmá teremtet á szents eth tanítása alapkö teki gyűlö bo mi fajtáj M Ta tanítás ala bizo bűn bűnb halasz Bűnb Na levezekelhe felebar e vetke a e a megbékü Jóma-trakt Nem sz gyűlöls bos rej embe szívé mindenk köteles ellens segí E Talmu Midráso sz gyön tan ellensé ellenfé bánásm vonatko P D P Szi üldözö üld mel e ellens bar t bar ellens egya szüksé van a se e ellensége gyűlö v elfulla be Me Sz bib Bi u felfo M. I kül ke f élv o em irga megboc embertársai szánalo viselt embertá ir a I könyörül Erubin-trakt X Szán Eth

1324

CÍ Megboc

SZÓ Megboc sz emb ist hason tulajdon főtulajdon Örökk Ist könyörületes megbocs gya Z felt rés elköv megb bűnbee elkerü h vi kö M irg Ist B felf sze H gonos gondolko igazságt visszatérh Iste könyörületes gyako kegyel J 1 Örökk jó megbocsá kifogyhat irgal mindazo h Z zsidósá jeruzs Te fenná szándék tudatlans elköv bűn bűn j ál m he e mut tu ál nyú tuda gya saját köz bű áldo to intézk prófét Zsoltár bűn tel megváltoztat ala Z J Sz Bi m e képm teremte szent et tanítás alapk tek gyűl b m fajtá T tanítá al biz bű bűn halas Bűn N levezekelh feleba vetk megbék Jóma-trak Ne s gyűlöl bo re emb szív minden kötele ellen seg Talm Midrás s gyö ta ellens ellenf bánás vonatk Sz üldöz ül me ellen ba ba ellen egy szüks va s ellenség gyűl elfull b M S bi B felf M kü k él e irg megbo embertársa szánal visel embert i könyörü Erubin-trak Szá Et