13246.htm

CÍMSZÓ: Megkövetés

SZÓCIKK: "Megkövetés. A Biblia a becsületsértésre pénzbüntetést ír elő s ezzel teljesen jóvátehetőnek véli a szenvedett sérelmet; a későbbi jogi felfogás azonban súlyt helyez a megsértett embernek M. útján való kiengesztelésére is. Ily módon engesztelték ki Jákob fiai Józsefet (Mózes I. 50), Fáraó Mózest (Mózes II. 10), Saul Sámuelt (Sámuel I. 15. 24) stb. A talmudi jog tovább megy és törvényerőre emeli a M.-i aktust annak hangsúlyozásával, hogy Isten nem bocsát meg a sértő félnek, ha még oly nagy kártalanítási összeget fizet is, míg bocsánatot nem kér. A M. kötelezettsége a királytól kezdve a legkisebb emberig mindenkire nézve fennáll. Ha a sértés önkéntelenül és szándék nélkül történik, a sértő félnek akkor is bocsánatot kell kérnie, mégpedig szívből jövő szavakkal, melyekből őszinte megbánás csendül ki. Az aktus az előírás szerint három ember jelenlétében történt és a sértőnek háromszor kellett a bocsánatkérő szavakat elismételnie."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3246. címszó a lexikon => 584. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13246.htm

CÍMSZÓ: Megkövetés

SZÓCIKK: Megkövetés. A Biblia a becsületsértésre pénzbüntetést ír elő s ezzel teljesen jóvátehetőnek véli a szenvedett sérelmet; a későbbi jogi felfogás azonban súlyt helyez a megsértett embernek M. útján való kiengesztelésére is. Ily módon engesztelték ki Jákob fiai Józsefet Mózes I. 50 , Fáraó Mózest Mózes II. 10 , Saul Sámuelt Sámuel I. 15. 24 stb. A talmudi jog tovább megy és törvényerőre emeli a M.-i aktust annak hangsúlyozásával, hogy Isten nem bocsát meg a sértő félnek, ha még oly nagy kártalanítási összeget fizet is, míg bocsánatot nem kér. A M. kötelezettsége a királytól kezdve a legkisebb emberig mindenkire nézve fennáll. Ha a sértés önkéntelenül és szándék nélkül történik, a sértő félnek akkor is bocsánatot kell kérnie, mégpedig szívből jövő szavakkal, melyekből őszinte megbánás csendül ki. Az aktus az előírás szerint három ember jelenlétében történt és a sértőnek háromszor kellett a bocsánatkérő szavakat elismételnie.

13246.ht

CÍMSZÓ Megköveté

SZÓCIKK Megkövetés Bibli becsületsértésr pénzbüntetés í el ezze teljese jóvátehetőne vél szenvedet sérelmet később jog felfogá azonba súly helye megsértet emberne M útjá val kiengesztelésér is Il módo engesztelté k Jáko fia Józsefe Móze I 5 Fára Mózes Móze II 1 Sau Sámuel Sámue I 15 2 stb talmud jo továb meg é törvényerőr emel M.- aktus anna hangsúlyozásával hog Iste ne bocsá me sért félnek h mé ol nag kártalanítás összege fize is mí bocsánato ne kér M kötelezettség királytó kezdv legkiseb emberi mindenkir nézv fennáll H sérté önkéntelenü é szándé nélkü történik sért félne akko i bocsánato kel kérnie mégpedi szívbő jöv szavakkal melyekbő őszint megbáná csendü ki A aktu a előírá szerin háro embe jelenlétébe történ é sértőne háromszo kellet bocsánatkér szavaka elismételnie

13246.h

CÍMSZ Megkövet

SZÓCIK Megköveté Bibl becsületsértés pénzbünteté e ezz teljes jóvátehetőn vé szenvede sérelme későb jo felfog azonb súl hely megsérte embern útj va kiengesztelésé i I mód engesztelt Ják fi József Móz Fár Móze Móz I Sa Sámue Sámu 1 st talmu j tová me törvényerő eme M. aktu ann hangsúlyozásáva ho Ist n bocs m sér félne m o na kártalanítá összeg fiz i m bocsánat n ké kötelezettsé királyt kezd legkise ember mindenki néz fennál sért önkéntelen szánd nélk történi sér féln akk bocsánat ke kérni mégped szívb jö szavakka melyekb őszin megbán csend k akt előír szeri hár emb jelenlétéb törté sértőn háromsz kelle bocsánatké szavak elismételni

13246.

CÍMS Megköve

SZÓCI Megkövet Bib becsületsérté pénzbüntet ez telje jóvátehető v szenved sérelm késő j felfo azon sú hel megsért ember út v kiengesztelés mó engesztel Já f Józse Mó Fá Móz Mó S Sámu Sám s talm tov m törvényer em M akt an hangsúlyozásáv h Is boc sé féln n kártalanít össze fi bocsána k kötelezetts király kez legkis embe mindenk né fenná sér önkéntele szán nél történ sé fél ak bocsána k kérn mégpe szív j szavakk melyek őszi megbá csen ak előí szer há em jelenlété tört sértő hároms kell bocsánatk szava elismételn

13246

CÍM Megköv

SZÓC Megköve Bi becsületsért pénzbünte e telj jóvátehet szenve sérel kés felf azo s he megsér embe ú kiengesztelé m engeszte J Józs M F Mó M Sám Sá tal to törvénye e ak a hangsúlyozásá I bo s fél kártalaní össz f bocsán kötelezett királ ke legki emb minden n fenn sé önkéntel szá né törté s fé a bocsán kér mégp szí szavak melye ősz megb cse a elő sze h e jelenlét tör sért három kel bocsánat szav elismétel

1324

CÍ Megkö

SZÓ Megköv B becsületsér pénzbünt tel jóvátehe szenv sére ké fel az h megsé emb kiengesztel engeszt Józ M Sá S ta t törvény a hangsúlyozás b fé kártalan öss bocsá kötelezet kirá k legk em minde fen s önkénte sz n tört f bocsá ké még sz szava mely ős meg cs el sz jelenlé tö sér háro ke bocsána sza elisméte