13247.htm

CÍMSZÓ: Megtorlás

SZÓCIKK: "Megtorlás (lex talionis), minden nép törvénykezésében előforduló, a primitív-korszakból fennmaradt örökség. A Bibliában is előfordul a szemét-szemért stb. intézkedésekben. De egyetlen feljegyzés sincs arról, hogy a M.-nak ezt a módját gyakorlatilag is alkalmazták volna; aminthogy egészen bizonyos, hogy ezt a hadijogi intézkedést nem gyakorolták. A népképzelet szerint Isten úgy büntet népeket és egyedeket, ahogyan azok másokon vetkeznek (Szanhedrin 90a). A zsidó törvényhozás erkölcsi alapja az, hogy «amilyen mértékkel te mérsz másokat, ugyanúgy fognak téged is megmérni» (Szóta 1.7). A mózesi könyvekben előforduló M.-maradvány kétségen kívül babiloni eredetű s nyomai Hammurabi kódexében is találhatók. Ez utóbbi azonban sokkal szélsőségesebben alkalmazza a M.-t; p. o. ha valaki egy szabad ember terhes nejét megsértette, akkor az illetőnek leányán torolta meg azt Hammurabi törvénye. Ugyanezen tálmagasztalt kódex szerint, ha egy rosszul épített ház beszakad és a tulajdonos fiát leüti, akkor az építész fiát ítélik halálra. Ezzel szemben a Bibliában hangoztatott «mérteket mértékkel» hasonló dolgokat és M.-okat lehetetlenné tesz: «Atyákat nem szabad halálra ítélni gyermekeikért, sem gyermekeket atyáikért» (Deuteron. 24. 16). A Talmudban előforduló jogesetek, amelyeket különböző oldalról vitattak meg, azt bizonyítják, hogy ítélethozatalnál a szadduceusok sem ragaszkodtak a törvény rideg betűihez s testi bűnöknél a M.-t nem alkalmazták. (Jew. Encycl.)"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3247. címszó a lexikon => 584. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13247.htm

CÍMSZÓ: Megtorlás

SZÓCIKK: Megtorlás lex talionis , minden nép törvénykezésében előforduló, a primitív-korszakból fennmaradt örökség. A Bibliában is előfordul a szemét-szemért stb. intézkedésekben. De egyetlen feljegyzés sincs arról, hogy a M.-nak ezt a módját gyakorlatilag is alkalmazták volna; aminthogy egészen bizonyos, hogy ezt a hadijogi intézkedést nem gyakorolták. A népképzelet szerint Isten úgy büntet népeket és egyedeket, ahogyan azok másokon vetkeznek Szanhedrin 90a . A zsidó törvényhozás erkölcsi alapja az, hogy amilyen mértékkel te mérsz másokat, ugyanúgy fognak téged is megmérni Szóta 1.7 . A mózesi könyvekben előforduló M.-maradvány kétségen kívül babiloni eredetű s nyomai Hammurabi kódexében is találhatók. Ez utóbbi azonban sokkal szélsőségesebben alkalmazza a M.-t; p. o. ha valaki egy szabad ember terhes nejét megsértette, akkor az illetőnek leányán torolta meg azt Hammurabi törvénye. Ugyanezen tálmagasztalt kódex szerint, ha egy rosszul épített ház beszakad és a tulajdonos fiát leüti, akkor az építész fiát ítélik halálra. Ezzel szemben a Bibliában hangoztatott mérteket mértékkel hasonló dolgokat és M.-okat lehetetlenné tesz: Atyákat nem szabad halálra ítélni gyermekeikért, sem gyermekeket atyáikért Deuteron. 24. 16 . A Talmudban előforduló jogesetek, amelyeket különböző oldalról vitattak meg, azt bizonyítják, hogy ítélethozatalnál a szadduceusok sem ragaszkodtak a törvény rideg betűihez s testi bűnöknél a M.-t nem alkalmazták. Jew. Encycl.

13247.ht

CÍMSZÓ Megtorlá

SZÓCIKK Megtorlá le talioni minde né törvénykezésébe előforduló primitív-korszakbó fennmarad örökség Bibliába i előfordu szemét-szemér stb intézkedésekben D egyetle feljegyzé sinc arról hog M.-na ez módjá gyakorlatila i alkalmaztá volna aminthog egésze bizonyos hog ez hadijog intézkedés ne gyakorolták népképzele szerin Iste úg bünte népeke é egyedeket ahogya azo másoko vetkezne Szanhedri 90 zsid törvényhozá erkölcs alapj az hog amilye mértékke t mérs másokat ugyanúg fogna tége i megmérn Szót 1. mózes könyvekbe előfordul M.-maradván kétsége kívü babilon eredet nyoma Hammurab kódexébe i találhatók E utóbb azonba sokka szélsőségesebbe alkalmazz M.-t p o h valak eg szaba embe terhe nejé megsértette akko a illetőne leányá torolt me az Hammurab törvénye Ugyaneze tálmagasztal kóde szerint h eg rosszu építet há beszaka é tulajdono fiá leüti akko a építés fiá ítéli halálra Ezze szembe Bibliába hangoztatot mérteke mértékke hasonl dolgoka é M.-oka lehetetlenn tesz Atyáka ne szaba halálr ítéln gyermekeikért se gyermekeke atyáikér Deuteron 24 1 Talmudba előfordul jogesetek amelyeke különböz oldalró vitatta meg az bizonyítják hog ítélethozatalná szadduceuso se ragaszkodta törvén ride betűihe test bűnökné M.- ne alkalmazták Jew Encycl

13247.h

CÍMSZ Megtorl

SZÓCIK Megtorl l talion mind n törvénykezéséb előfordul primitív-korszakb fennmara öröksé Bibliáb előford szemét-szemé st intézkedésekbe egyetl feljegyz sin arró ho M.-n e módj gyakorlatil alkalmazt voln amintho egész bizonyo ho e hadijo intézkedé n gyakoroltá népképzel szeri Ist ú bünt népek egyedeke ahogy az mások vetkezn Szanhedr 9 zsi törvényhoz erkölc alap a ho amily mértékk mér másoka ugyanú fogn tég megmér Szó 1 móze könyvekb előfordu M.-maradvá kétség kív babilo erede nyom Hammura kódexéb található utób azonb sokk szélsőségesebb alkalmaz M.- vala e szab emb terh nej megsértett akk illetőn leány torol m a Hammura törvény Ugyanez tálmagaszta kód szerin e rossz építe h beszak tulajdon fi leüt akk építé fi ítél halálr Ezz szemb Bibliáb hangoztato mértek mértékk hason dolgok M.-ok lehetetlen tes Atyák n szab halál ítél gyermekeikér s gyermekek atyáiké Deutero 2 Talmudb előfordu jogesete amelyek különbö oldalr vitatt me a bizonyítjá ho ítélethozataln szadduceus s ragaszkodt törvé rid betűih tes bűnökn M. n alkalmaztá Je Encyc

13247.

CÍMS Megtor

SZÓCI Megtor talio min törvénykezésé előfordu primitív-korszak fennmar öröks Bibliá előfor szemét-szem s intézkedésekb egyet feljegy si arr h M.- mód gyakorlati alkalmaz vol aminth egés bizony h hadij intézked gyakorolt népképze szer Is bün népe egyedek ahog a máso vetkez Szanhed zs törvényho erköl ala h amil mérték mé mások ugyan fog té megmé Sz móz könyvek előford M.-maradv kétsé kí babil ered nyo Hammur kódexé találhat utó azon sok szélsőségeseb alkalma M. val sza em ter ne megsértet ak illető leán toro Hammur törvén Ugyane tálmagaszt kó szeri ross épít besza tulajdo f leü ak épít f íté halál Ez szem Bibliá hangoztat mérte mérték haso dolgo M.-o lehetetle te Atyá sza halá íté gyermekeiké gyermeke atyáik Deuter Talmud előford jogeset amelye különb oldal vitat m bizonyítj h ítélethozatal szadduceu ragaszkod törv ri betűi te bűnök M alkalmazt J Ency

13247

CÍM Megto

SZÓC Megto tali mi törvénykezés előford primitív-korsza fennma örök Bibli előfo szemét-sze intézkedések egye feljeg s ar M. mó gyakorlat alkalma vo amint egé bizon hadi intézke gyakorol népképz sze I bü nép egyede aho más vetke Szanhe z törvényh erkö al ami mérté m máso ugya fo t megm S mó könyve előfor M.-marad kéts k babi ere ny Hammu kódex találha ut azo so szélsőségese alkalm M va sz e te n megsérte a illet leá tor Hammu törvé Ugyan tálmagasz k szer ros épí besz tulajd le a épí ít halá E sze Bibli hangozta mért mérté has dolg M.- lehetetl t Aty sz hal ít gyermekeik gyermek atyái Deute Talmu előfor jogese amely külön olda vita bizonyít ítélethozata szadduce ragaszko tör r betű t bűnö alkalmaz Enc

1324

CÍ Megt

SZÓ Megt tal m törvénykezé előfor primitív-korsz fennm örö Bibl előf szemét-sz intézkedése egy felje a M m gyakorla alkalm v amin eg bizo had intézk gyakoro népkép sz b né egyed ah má vetk Szanh törvény erk a am mért más ugy f meg m könyv előfo M.-mara két bab er n Hamm kóde találh u az s szélsőséges alkal v s t megsért ille le to Hamm törv Ugya tálmagas sze ro ép bes tulaj l ép í hal sz Bibl hangozt mér mért ha dol M. lehetet At s ha í gyermekei gyerme atyá Deut Talm előfo joges amel külö old vit bizonyí ítélethozat szadduc ragaszk tö bet bűn alkalma En