13252.htm

CÍMSZÓ: Méir báál há-Nész

SZÓCIKK: "előtte; ne kérdezősködj fogadalma órájában és ne kívánd őt látni megalázottsága órájában (Ábót de-R 29, 36 és Áb. 4.18, az utóbbi Simon b. Eliezernek tulajdonítja a gyönyörű mondást); Ha Rómában vagy, élj úgy, mint a rómaiak; Aki nem dolgozik a hétköznapokon, kényszerítve lesz szombaton dolgozni, mert a lustaság nyomorra, nyomor bűnre vezet és ha valaki henyéléséből kifolyólag rabszolgaságba kerül, kényszerítve lesz szombaton is dolgozni (Áb. de R. N. 21.); Az ember csukott kézzel jön a világra, mintha tulajdonjogot igényelne, de kinyújtott tagokkal hagyja el azt, mintha mutatná, hogy semmit sem vihet magával; mégis, ha az ember a legjobb utat keresi az életben, jutalom a síron túl vár rá (Eccl. Rabba 1.) Toleranciáját is több tény bizonyítja. A pogány, aki a Tórával foglalkozik, éppoly méltó a zsidóság becsülésére, mint a főpap. R. Méir a görög-római filozófusokkal is baráti viszonyban állott, különösen a gedarai Eponymosszal. De legjobban bizonyítja megértő türelmességét Eliza ben Abujához, egykori tanítójához való viszonya. Mikor már ezt a máskép Ácher-nek nevezett vallási kétkedőt a rabbik egy része kerülte, M. vitába bocsátkozott vele s amikor meghalt, gyásza jeléül ruháit megszaggatta Ellenben a műveletlen szamaritánusokat nem kedvelte s azok szeparálását előmozdította. Két fiának és feleségének halála után visszament Kis-Ázsiába, ahonnan származott. Erre vonatkozóan több legenda van, de a tény az, hogy ellentétei támadtak a pátriárkával, aki őt exkommunikációval akarta sújtani, M. azonban ezt a jogát sem ismerte el s inkább kivándorolt. A zsidó kegyelet elmúlhatatlan emlékezésébe fogadta és a néphit csodatevőnek tartja. Zsidó házakban Magyarországon is a falon pénzszekrény van elhelyezve, amelybe a Palesztinába küldendő pénzt dobják. Ezt a pénzszekrényt M. Büchse-nek nevezik. M. nek Tibériás mellett van a sírja s az ott emelt templom későbbi eredetű. "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3252. címszó a lexikon => 585. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13252.htm

CÍMSZÓ: Méir báál há-Nész

SZÓCIKK: előtte; ne kérdezősködj fogadalma órájában és ne kívánd őt látni megalázottsága órájában Ábót de-R 29, 36 és Áb. 4.18, az utóbbi Simon b. Eliezernek tulajdonítja a gyönyörű mondást ; Ha Rómában vagy, élj úgy, mint a rómaiak; Aki nem dolgozik a hétköznapokon, kényszerítve lesz szombaton dolgozni, mert a lustaság nyomorra, nyomor bűnre vezet és ha valaki henyéléséből kifolyólag rabszolgaságba kerül, kényszerítve lesz szombaton is dolgozni Áb. de R. N. 21. ; Az ember csukott kézzel jön a világra, mintha tulajdonjogot igényelne, de kinyújtott tagokkal hagyja el azt, mintha mutatná, hogy semmit sem vihet magával; mégis, ha az ember a legjobb utat keresi az életben, jutalom a síron túl vár rá Eccl. Rabba 1. Toleranciáját is több tény bizonyítja. A pogány, aki a Tórával foglalkozik, éppoly méltó a zsidóság becsülésére, mint a főpap. R. Méir a görög-római filozófusokkal is baráti viszonyban állott, különösen a gedarai Eponymosszal. De legjobban bizonyítja megértő türelmességét Eliza ben Abujához, egykori tanítójához való viszonya. Mikor már ezt a máskép Ácher-nek nevezett vallási kétkedőt a rabbik egy része kerülte, M. vitába bocsátkozott vele s amikor meghalt, gyásza jeléül ruháit megszaggatta Ellenben a műveletlen szamaritánusokat nem kedvelte s azok szeparálását előmozdította. Két fiának és feleségének halála után visszament Kis-Ázsiába, ahonnan származott. Erre vonatkozóan több legenda van, de a tény az, hogy ellentétei támadtak a pátriárkával, aki őt exkommunikációval akarta sújtani, M. azonban ezt a jogát sem ismerte el s inkább kivándorolt. A zsidó kegyelet elmúlhatatlan emlékezésébe fogadta és a néphit csodatevőnek tartja. Zsidó házakban Magyarországon is a falon pénzszekrény van elhelyezve, amelybe a Palesztinába küldendő pénzt dobják. Ezt a pénzszekrényt M. Büchse-nek nevezik. M. nek Tibériás mellett van a sírja s az ott emelt templom későbbi eredetű.

13252.ht

CÍMSZÓ Méi báá há-Nés

SZÓCIKK előtte n kérdezősköd fogadalm órájába é n kíván ő látn megalázottság órájába Ábó de- 29 3 é Áb 4.18 a utóbb Simo b Eliezerne tulajdonítj gyönyör mondás H Rómába vagy él úgy min rómaiak Ak ne dolgozi hétköznapokon kényszerítv les szombato dolgozni mer lustasá nyomorra nyomo bűnr veze é h valak henyélésébő kifolyóla rabszolgaságb kerül kényszerítv les szombato i dolgozn Áb d R N 21 A embe csukot kézze jö világra minth tulajdonjogo igényelne d kinyújtot tagokka hagyj e azt minth mutatná hog semmi se vihe magával mégis h a embe legjob uta keres a életben jutalo síro tú vá r Eccl Rabb 1 Toleranciájá i töb tén bizonyítja pogány ak Tóráva foglalkozik éppol mélt zsidósá becsülésére min főpap R Méi görög-róma filozófusokka i barát viszonyba állott különöse gedara Eponymosszal D legjobba bizonyítj megért türelmességé Eliz be Abujához egykor tanítójáho val viszonya Miko má ez máské Ácher-ne nevezet vallás kétkedő rabbi eg rész kerülte M vitáb bocsátkozot vel amiko meghalt gyász jeléü ruhái megszaggatt Ellenbe műveletle szamaritánusoka ne kedvelt azo szeparálásá előmozdította Ké fiána é feleségéne halál utá visszamen Kis-Ázsiába ahonna származott Err vonatkozóa töb legend van d tén az hog ellentéte támadta pátriárkával ak ő exkommunikációva akart sújtani M azonba ez jogá se ismert e inkáb kivándorolt zsid kegyele elmúlhatatla emlékezéséb fogadt é néphi csodatevőne tartja Zsid házakba Magyarországo i falo pénzszekrén va elhelyezve amelyb Palesztináb küldend pénz dobják Ez pénzszekrény M Büchse-ne nevezik M ne Tibériá mellet va sírj a ot emel templo később eredetű

13252.h

CÍMSZ Mé bá há-Né

SZÓCIK előtt kérdezőskö fogadal órájáb kívá lát megalázottsá órájáb Áb de 2 Á 4.1 utób Sim Eliezern tulajdonít gyönyö mondá Rómáb vag é úg mi rómaia A n dolgoz hétköznapoko kényszerít le szombat dolgozn me lustas nyomorr nyom bűn vez vala henyéléséb kifolyól rabszolgaság kerü kényszerít le szombat dolgoz Á 2 emb csuko kézz j világr mint tulajdonjog igényeln kinyújto tagokk hagy az mint mutatn ho semm s vih magáva mégi emb legjo ut kere életbe jutal sír t v Ecc Rab Toleranciáj tö té bizonyítj pogán a Tóráv foglalkozi éppo mél zsidós becsülésér mi főpa Mé görög-róm filozófusokk bará viszonyb állot különös gedar Eponymossza legjobb bizonyít megér türelmesség Eli b Abujáho egyko tanítójáh va viszony Mik m e másk Ácher-n neveze vallá kétked rabb e rés került vitá bocsátkozo ve amik meghal gyás jelé ruhá megszaggat Ellenb műveletl szamaritánusok n kedvel az szeparálás előmozdított K fián feleségén halá ut visszame Kis-Ázsiáb ahonn származot Er vonatkozó tö legen va té a ho ellentét támadt pátriárkáva a exkommunikációv akar sújtan azonb e jog s ismer inká kivándorol zsi kegyel elmúlhatatl emlékezésé fogad néph csodatevőn tartj Zsi házakb Magyarország fal pénzszekré v elhelyezv amely Palesztiná külden pén dobjá E pénzszekrén Büchse-n nevezi n Tibéri melle v sír o eme templ későb eredet

13252.

CÍMS M b há-N

SZÓCI előt kérdezősk fogada órájá kív lá megalázotts órájá Á d 4. utó Si Eliezer tulajdoní gyöny mond Rómá va ú m római dolgo hétköznapok kényszerí l szomba dolgoz m lusta nyomor nyo bű ve val henyélésé kifolyó rabszolgasá ker kényszerí l szomba dolgo em csuk kéz világ min tulajdonjo igényel kinyújt tagok hag a min mutat h sem vi magáv még em legj u ker életb juta sí Ec Ra Toleranciá t t bizonyít pogá Tórá foglalkoz épp mé zsidó becsülésé m főp M görög-ró filozófusok bar viszony állo különö geda Eponymossz legjob bizonyí megé türelmessé El Abujáh egyk tanítójá v viszon Mi más Ácher- nevez vall kétke rab ré kerül vit bocsátkoz v ami megha gyá jel ruh megszagga Ellen művelet szamaritánuso kedve a szeparálá előmozdítot fiá feleségé hal u visszam Kis-Ázsiá ahon származo E vonatkoz t lege v t h ellenté támad pátriárkáv exkommunikáció aka sújta azon jo isme ink kivándoro zs kegye elmúlhatat emlékezés foga nép csodatevő tart Zs házak Magyarorszá fa pénzszekr elhelyez amel Palesztin külde pé dobj pénzszekré Büchse- nevez Tibér mell sí em temp késő erede

13252

CÍM há-

SZÓC elő kérdezős fogad óráj kí l megalázott óráj 4 ut S Elieze tulajdon gyön mon Róm v róma dolg hétköznapo kényszer szomb dolgo lust nyomo ny b v va henyélés kifoly rabszolgas ke kényszer szomb dolg e csu ké vilá mi tulajdonj igénye kinyúj tago ha mi muta se v magá mé e leg ke élet jut s E R Toleranci bizonyí pog Tór foglalko ép m zsid becsülés fő görög-r filozófuso ba viszon áll külön ged Eponymoss legjo bizony meg türelmess E Abujá egy tanítój viszo M má Ácher neve val kétk ra r kerü vi bocsátko am megh gy je ru megszagg Elle művele szamaritánus kedv szeparál előmozdíto fi feleség ha vissza Kis-Ázsi aho származ vonatko leg ellent táma pátriárká exkommunikáci ak sújt azo j ism in kivándor z kegy elmúlhata emlékezé fog né csodatev tar Z háza Magyarorsz f pénzszek elhelye ame Paleszti küld p dob pénzszekr Büchse neve Tibé mel s e tem kés ered

1325

CÍ há

SZÓ el kérdező foga órá k megalázot órá u Eliez tulajdo gyö mo Ró róm dol hétköznap kénysze szom dolg lus nyom n v henyélé kifol rabszolga k kénysze szom dol cs k vil m tulajdon igény kinyú tag h m mut s mag m le k éle ju Toleranc bizony po Tó foglalk é zsi becsülé f görög- filozófus b viszo ál külö ge Eponymos legj bizon me türelmes Abuj eg tanító visz m Áche nev va két r ker v bocsátk a meg g j r megszag Ell művel szamaritánu ked szepará előmozdít f felesé h vissz Kis-Ázs ah szárma vonatk le ellen tám pátriárk exkommunikác a súj az is i kivándo keg elmúlhat emlékez fo n csodate ta ház Magyarors pénzsze elhely am Paleszt kül do pénzszek Büchs nev Tib me te ké ere