13253.htm

CÍMSZÓ: Meisel

SZEMÉLYNÉV: Meisel Binjamin

SZÓCIKK: Meisel Binjamin Zeév rabbi, szül. Janowitzban (Csehország) 1816., megh. Pesten 1867. nov. 30.15 éves koráig szülő városában tanult. Később Hamburgban, Berlinben és Breslauban folytatta tanulmányait. 1843-ban Stettin városába hívták meg rabbinak. 1859-ben elfoglalta a pesti rabbiszéket. Itt kiadta a Hakarmel c. németnyelvű folyóiratot, amelyben arra törekedett, hogy békét teremtsen a haladók és a konzervatívok között. Mivel néhány vallási szokásban ő is megengedhetőnek találta a változtatást, Schlesinger Izrael Dávid (1. o.) hazini rabbi éles támadást intézett ellene Har Tovór c. könyvében. M. ragyogó hitszónok volt. Szónoklás közben érte utól a halál az Orczy-házi templomban. Megjelent művei: Zechusz Ovósz a Pirké Ovósz német fordítása kommentárral és Toldosz Reb Naftali Herz Wesel N. H. Wesel életrajza.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3253. címszó a lexikon => 585. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13253.htm

CÍMSZÓ: Meisel

SZEMÉLYNÉV: Meisel Binjamin

SZÓCIKK: Meisel Binjamin Zeév rabbi, szül. Janowitzban Csehország 1816., megh. Pesten 1867. nov. 30.15 éves koráig szülő városában tanult. Később Hamburgban, Berlinben és Breslauban folytatta tanulmányait. 1843-ban Stettin városába hívták meg rabbinak. 1859-ben elfoglalta a pesti rabbiszéket. Itt kiadta a Hakarmel c. németnyelvű folyóiratot, amelyben arra törekedett, hogy békét teremtsen a haladók és a konzervatívok között. Mivel néhány vallási szokásban ő is megengedhetőnek találta a változtatást, Schlesinger Izrael Dávid 1. o. hazini rabbi éles támadást intézett ellene Har Tovór c. könyvében. M. ragyogó hitszónok volt. Szónoklás közben érte utól a halál az Orczy-házi templomban. Megjelent művei: Zechusz Ovósz a Pirké Ovósz német fordítása kommentárral és Toldosz Reb Naftali Herz Wesel N. H. Wesel életrajza.

13253.ht

CÍMSZÓ Meise

SZEMÉLYNÉV Meise Binjami

SZÓCIKK Meise Binjami Zeé rabbi szül Janowitzba Csehorszá 1816. megh Peste 1867 nov 30.1 éve korái szül városába tanult Későb Hamburgban Berlinbe é Breslauba folytatt tanulmányait 1843-ba Stetti városáb hívtá me rabbinak 1859-be elfoglalt pest rabbiszéket It kiadt Hakarme c németnyelv folyóiratot amelybe arr törekedett hog béké teremtse haladó é konzervatívo között Mive néhán vallás szokásba i megengedhetőne talált változtatást Schlesinge Izrae Dávi 1 o hazin rabb éle támadás intézet ellen Ha Tovó c könyvében M ragyog hitszóno volt Szónoklá közbe ért utó halá a Orczy-ház templomban Megjelen művei Zechus Ovós Pirk Ovós néme fordítás kommentárra é Toldos Re Naftal Her Wese N H Wese életrajza

13253.h

CÍMSZ Meis

SZEMÉLYNÉ Meis Binjam

SZÓCIK Meis Binjam Ze rabb szü Janowitzb Csehorsz 1816 meg Pest 186 no 30. év korá szü városáb tanul Késő Hamburgba Berlinb Breslaub folytat tanulmányai 1843-b Stett városá hívt m rabbina 1859-b elfoglal pes rabbiszéke I kiad Hakarm németnyel folyóirato amelyb ar törekedet ho bék teremts halad konzervatív közöt Miv néhá vallá szokásb megengedhetőn talál változtatás Schlesing Izra Dáv hazi rab él támadá intéze elle H Tov könyvébe ragyo hitszón vol Szónokl közb ér ut hal Orczy-há templomba Megjele műve Zechu Ovó Pir Ovó ném fordítá kommentárr Toldo R Nafta He Wes Wes életrajz

13253.

CÍMS Mei

SZEMÉLYN Mei Binja

SZÓCI Mei Binja Z rab sz Janowitz Csehors 181 me Pes 18 n 30 é kor sz városá tanu Kés Hamburgb Berlin Breslau folyta tanulmánya 1843- Stet város hív rabbin 1859- elfogla pe rabbiszék kia Hakar németnye folyóirat amely a törekede h bé teremt hala konzervatí közö Mi néh vall szokás megengedhető talá változtatá Schlesin Izr Dá haz ra é támad intéz ell To könyvéb ragy hitszó vo Szónok köz é u ha Orczy-h templomb Megjel műv Zech Ov Pi Ov né fordít kommentár Told Naft H We We életraj

13253

CÍM Me

SZEMÉLY Me Binj

SZÓC Me Binj ra s Janowit Csehor 18 m Pe 1 3 ko s város tan Ké Hamburg Berli Bresla folyt tanulmány 1843 Ste váro hí rabbi 1859 elfogl p rabbiszé ki Haka németny folyóira amel töreked b terem hal konzervat köz M né val szoká megengedhet tal változtat Schlesi Iz D ha r táma inté el T könyvé rag hitsz v Szóno kö h Orczy- templom Megje mű Zec O P O n fordí kommentá Tol Naf W W életra

1325

CÍ M

SZEMÉL M Bin

SZÓ M Bin r Janowi Cseho 1 P k váro ta K Hambur Berl Bresl foly tanulmán 184 St vár h rabb 185 elfog rabbisz k Hak németn folyóir ame töreke tere ha konzerva kö n va szok megengedhe ta változta Schles I h tám int e könyv ra hits Szón k Orczy templo Megj m Ze ford komment To Na életr