13261.htm

CÍMSZÓ: Meller

SZEMÉLYNÉV: Meller Simon

SZÓCIKK: "Meller Simon, műtörténetíró, szül. Győrött 1875. Egyetemi tanulmányait Budapesten és Berlinben végezte. 1898-ban doktorátust, majd tanári oklevelet szerzett. 1901-ben az Orsz. Képtár tisztviselője lett. 1910-ben a Szépműv Múzeum grafikai osztályának vezetője, majd igazgatóőre volt. A proletárdiktatúra alatt, mint egyetemi tanár működött, azután Münchenbe költözött. Mint műtörténészt nagy szakértelem, széles látókör, távoli összefüggések fölismerése jellemzi. Könyvei közül a legfontosabbak: Az írott kútfők jelentősége a művészettörténetben; A régi Róma építészetéről; Michelangelo; Ferenczy István élete és művei; Zur Entstehungsgeschichte des Kranzgesimses am Falazzo Farnese in Rom; Goya; Az Esterházy-képtár története; Peter Vischer der Aeltere und seine Werkstatt. Írt több olyan kisebb műtörténeti tanulmányt is, amelyekben zsidó témákat érint."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3261. címszó a lexikon => 585. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13261.htm

CÍMSZÓ: Meller

SZEMÉLYNÉV: Meller Simon

SZÓCIKK: Meller Simon, műtörténetíró, szül. Győrött 1875. Egyetemi tanulmányait Budapesten és Berlinben végezte. 1898-ban doktorátust, majd tanári oklevelet szerzett. 1901-ben az Orsz. Képtár tisztviselője lett. 1910-ben a Szépműv Múzeum grafikai osztályának vezetője, majd igazgatóőre volt. A proletárdiktatúra alatt, mint egyetemi tanár működött, azután Münchenbe költözött. Mint műtörténészt nagy szakértelem, széles látókör, távoli összefüggések fölismerése jellemzi. Könyvei közül a legfontosabbak: Az írott kútfők jelentősége a művészettörténetben; A régi Róma építészetéről; Michelangelo; Ferenczy István élete és művei; Zur Entstehungsgeschichte des Kranzgesimses am Falazzo Farnese in Rom; Goya; Az Esterházy-képtár története; Peter Vischer der Aeltere und seine Werkstatt. Írt több olyan kisebb műtörténeti tanulmányt is, amelyekben zsidó témákat érint.

13261.ht

CÍMSZÓ Melle

SZEMÉLYNÉV Melle Simo

SZÓCIKK Melle Simon műtörténetíró szül Győröt 1875 Egyetem tanulmányai Budapeste é Berlinbe végezte 1898-ba doktorátust maj tanár oklevele szerzett 1901-be a Orsz Képtá tisztviselőj lett 1910-be Szépmű Múzeu grafika osztályána vezetője maj igazgatóőr volt proletárdiktatúr alatt min egyetem taná működött azutá Münchenb költözött Min műtörténész nag szakértelem széle látókör távol összefüggése fölismerés jellemzi Könyve közü legfontosabbak A írot kútfő jelentőség művészettörténetben rég Róm építészetéről Michelangelo Ferencz Istvá élet é művei Zu Entstehungsgeschicht de Kranzgesimse a Falazz Farnes i Rom Goya A Esterházy-képtá története Pete Vische de Aelter un sein Werkstatt Ír töb olya kiseb műtörténet tanulmány is amelyekbe zsid témáka érint

13261.h

CÍMSZ Mell

SZEMÉLYNÉ Mell Sim

SZÓCIK Mell Simo műtörténetír szü Győrö 187 Egyete tanulmánya Budapest Berlinb végezt 1898-b doktorátus ma taná oklevel szerzet 1901-b Ors Képt tisztviselő let 1910-b Szépm Múze grafik osztályán vezetőj ma igazgatóő vol proletárdiktatú alat mi egyete tan működöt azut München költözöt Mi műtörténés na szakértele szél látókö távo összefüggés fölismeré jellemz Könyv köz legfontosabba íro kútf jelentősé művészettörténetbe ré Ró építészetérő Michelangel Ferenc Istv éle műve Z Entstehungsgeschich d Kranzgesims Falaz Farne Ro Goy Esterházy-képt történet Pet Visch d Aelte u sei Werkstat Í tö oly kise műtörténe tanulmán i amelyekb zsi témák érin

13261.

CÍMS Mel

SZEMÉLYN Mel Si

SZÓCI Mel Sim műtörténetí sz Győr 18 Egyet tanulmány Budapes Berlin végez 1898- doktorátu m tan okleve szerze 1901- Or Kép tisztvisel le 1910- Szép Múz grafi osztályá vezető m igazgató vo proletárdiktat ala m egyet ta működö azu Münche költözö M műtörténé n szakértel szé látók táv összefüggé fölismer jellem Köny kö legfontosabb ír kút jelentős művészettörténetb r R építészetér Michelange Feren Ist él műv Entstehungsgeschic Kranzgesim Fala Farn R Go Esterházy-kép történe Pe Visc Aelt se Werksta t ol kis műtörtén tanulmá amelyek zs témá éri

13261

CÍM Me

SZEMÉLY Me S

SZÓC Me Si műtörténet s Győ 1 Egye tanulmán Budape Berli vége 1898 doktorát ta oklev szerz 1901 O Ké tisztvise l 1910 Szé Mú graf osztály vezet igazgat v proletárdikta al egye t működ az Münch költöz műtörtén szakérte sz látó tá összefügg fölisme jelle Kön k legfontosab í kú jelentő művészettörténet építészeté Michelang Fere Is é mű Entstehungsgeschi Kranzgesi Fal Far G Esterházy-ké történ P Vis Ael s Werkst o ki műtörté tanulm amelye z tém ér

1326

CÍ M

SZEMÉL M

SZÓ M S műtörténe Gy Egy tanulmá Budap Berl vég 189 doktorá t okle szer 190 K tisztvis 191 Sz M gra osztál veze igazga proletárdikt a egy műkö a Münc költö műtörté szakért s lát t összefüg fölism jell Kö legfontosa k jelent művészettörténe építészet Michelan Fer I m Entstehungsgesch Kranzges Fa Fa Esterházy-k törté Vi Ae Werks k műtört tanul amely té é