13263.htm

CÍMSZÓ: Melochó

SZÓCIKK: Meloclió a héberben és a jiddis nyelvhasználatban munkát jelent, de mesterséget is. A munkáról való felfogását közmondásba is szőtte be a zsidó nép. Nem minden munkát becsül, csak azt, amely igazán jó. Hogy valaki hasznos munkát végezzen, ahhoz az kell, hogy a mesterségében tökéletesítse magát. Aki sok mesterséget űz, egyben sem tökéletes és a dologtevése haszontalan. Ezért tartja a közmondás: Viel melóchesz wenig brochesz, sok mesterségben (ezermesterségben) kevés a köszönet. A munka megbecsülését még ezzel a közmondással fejezi ki a zsidó felfogás: meloche: melüche, a munka királysággal ér fel. F. M.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3263. címszó a lexikon => 586. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13263.htm

CÍMSZÓ: Melochó

SZÓCIKK: Meloclió a héberben és a jiddis nyelvhasználatban munkát jelent, de mesterséget is. A munkáról való felfogását közmondásba is szőtte be a zsidó nép. Nem minden munkát becsül, csak azt, amely igazán jó. Hogy valaki hasznos munkát végezzen, ahhoz az kell, hogy a mesterségében tökéletesítse magát. Aki sok mesterséget űz, egyben sem tökéletes és a dologtevése haszontalan. Ezért tartja a közmondás: Viel melóchesz wenig brochesz, sok mesterségben ezermesterségben kevés a köszönet. A munka megbecsülését még ezzel a közmondással fejezi ki a zsidó felfogás: meloche: melüche, a munka királysággal ér fel. F. M.

13263.ht

CÍMSZÓ Meloch

SZÓCIKK Melocli héberbe é jiddi nyelvhasználatba munká jelent d mestersége is munkáró val felfogásá közmondásb i szőtt b zsid nép Ne minde munká becsül csa azt amel igazá jó Hog valak haszno munká végezzen ahho a kell hog mesterségébe tökéletesíts magát Ak so mestersége űz egybe se tökélete é dologtevés haszontalan Ezér tartj közmondás Vie melóches weni brochesz so mesterségbe ezermesterségbe kevé köszönet munk megbecsülésé mé ezze közmondássa fejez k zsid felfogás meloche melüche munk királyságga é fel F M

13263.h

CÍMSZ Meloc

SZÓCIK Melocl héberb jidd nyelvhasználatb munk jelen mesterség i munkár va felfogás közmondás szőt zsi né N mind munk becsü cs az ame igaz j Ho vala haszn munk végezze ahh kel ho mesterségéb tökéletesít magá A s mesterség ű egyb s tökélet dologtevé haszontala Ezé tart közmondá Vi melóche wen broches s mesterségb ezermesterségb kev köszöne mun megbecsülés m ezz közmondáss feje zsi felfogá meloch melüch mun királyságg fe

13263.

CÍMS Melo

SZÓCI Meloc héber jid nyelvhasználat mun jele mestersé munká v felfogá közmondá sző zs n min mun becs c a am iga H val hasz mun végezz ah ke h mesterségé tökéletesí mag mestersé egy tökéle dologtev haszontal Ez tar közmond V melóch we broche mesterség ezermesterség ke köszön mu megbecsülé ez közmondás fej zs felfog meloc melüc mu királyság f

13263

CÍM Mel

SZÓC Melo hébe ji nyelvhasznála mu jel mesters munk felfog közmond sz z mi mu bec a ig va has mu végez a k mesterség tökéletes ma mesters eg tökél dologte haszonta E ta közmon melóc w broch mestersé ezermestersé k köszö m megbecsül e közmondá fe z felfo melo melü m királysá

1326

CÍ Me

SZÓ Mel héb j nyelvhasznál m je mester mun felfo közmon s m m be i v ha m vége mestersé tökélete m mester e töké dologt haszont t közmo meló broc mesters ezermesters kösz megbecsü közmond f felf mel mel királys