13270.htm

CÍMSZÓ: Mendel

SZEMÉLYNÉV: Mendel Jakab

SZÓCIKK: 3. M. Jakab. A második zsidó prefektusnak, M. Jakab Judának volt a fia. 1517-1523-ig ő töltötte be a prefektusi tisztséget. Nagy érdemeket szerzett a zsidók érdekeinek megvédése körül. Királyi levelek és egyéb okiratok őrzik jelentős tevékenységének emlékét. Midőn József nevű fia 1511. peres ügyeinek rendezése végett Velencébe utazott, II. Ulászló ajánlotta őt a velencei követ útján a dogénak, hogy mentse fel M.-t a sárga zsidókalap viselése alól. Maga a követ is a dogé-hoz írt levelében kiemeli M. prefektus nagy befolyását a főuraknál és a nádornál. Magyarországon 1517. csupán a M.-családnak volt meg az a kiváltsága a zsidók közül, hogy nem kellett viselniük a zsidó öltözetet L. Zsidó öltözet.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3270. címszó a lexikon => 586. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13270.htm

CÍMSZÓ: Mendel

SZEMÉLYNÉV: Mendel Jakab

SZÓCIKK: 3. M. Jakab. A második zsidó prefektusnak, M. Jakab Judának volt a fia. 1517-1523-ig ő töltötte be a prefektusi tisztséget. Nagy érdemeket szerzett a zsidók érdekeinek megvédése körül. Királyi levelek és egyéb okiratok őrzik jelentős tevékenységének emlékét. Midőn József nevű fia 1511. peres ügyeinek rendezése végett Velencébe utazott, II. Ulászló ajánlotta őt a velencei követ útján a dogénak, hogy mentse fel M.-t a sárga zsidókalap viselése alól. Maga a követ is a dogé-hoz írt levelében kiemeli M. prefektus nagy befolyását a főuraknál és a nádornál. Magyarországon 1517. csupán a M.-családnak volt meg az a kiváltsága a zsidók közül, hogy nem kellett viselniük a zsidó öltözetet L. Zsidó öltözet.

13270.ht

CÍMSZÓ Mende

SZEMÉLYNÉV Mende Jaka

SZÓCIKK 3 M Jakab másodi zsid prefektusnak M Jaka Judána vol fia 1517-1523-i töltött b prefektus tisztséget Nag érdemeke szerzet zsidó érdekeine megvédés körül Király levele é egyé okirato őrzi jelentő tevékenységéne emlékét Midő Józse nev fi 1511 pere ügyeine rendezés véget Velencéb utazott II Ulászl ajánlott ő velence köve útjá dogénak hog ments fe M.- sárg zsidókala viselés alól Mag köve i dogé-ho ír levelébe kiemel M prefektu nag befolyásá főurakná é nádornál Magyarországo 1517 csupá M.-családna vol me a kiváltság zsidó közül hog ne kellet viselniü zsid öltözete L Zsid öltözet

13270.h

CÍMSZ Mend

SZEMÉLYNÉ Mend Jak

SZÓCIK Jaka másod zsi prefektusna Jak Judán vo fi 1517-1523- töltöt prefektu tisztsége Na érdemek szerze zsid érdekein megvédé körü Királ level egy okirat őrz jelent tevékenységén emléké Mid Józs ne f 151 per ügyein rendezé vége Velencé utazot I Ulász ajánlot velenc köv útj dogéna ho ment f M. sár zsidókal viselé aló Ma köv dogé-h í leveléb kieme prefekt na befolyás főurakn nádorná Magyarország 151 csup M.-családn vo m kiváltsá zsid közü ho n kelle viselni zsi öltözet Zsi öltöze

13270.

CÍMS Men

SZEMÉLYN Men Ja

SZÓCI Jak máso zs prefektusn Ja Judá v f 1517-1523 töltö prefekt tisztség N érdeme szerz zsi érdekei megvéd kör Kirá leve eg okira őr jelen tevékenységé emlék Mi Józ n 15 pe ügyei rendez vég Velenc utazo Ulás ajánlo velen kö út dogén h men M sá zsidóka visel al M kö dogé- levelé kiem prefek n befolyá főurak nádorn Magyarorszá 15 csu M.-család v kiválts zsi köz h kell viseln zs öltöze Zs öltöz

13270

CÍM Me

SZEMÉLY Me J

SZÓC Ja más z prefektus J Jud 1517-152 tölt prefek tisztsé érdem szer zs érdeke megvé kö Kir lev e okir ő jele tevékenység emlé M Jó 1 p ügye rende vé Velen utaz Ulá ajánl vele k ú dogé me s zsidók vise a k dogé level kie prefe befoly főura nádor Magyarorsz 1 cs M.-csalá kivált zs kö kel visel z öltöz Z öltö

1327

CÍ M

SZEMÉL M

SZÓ J má prefektu Ju 1517-15 töl prefe tiszts érde sze z érdek megv k Ki le oki jel tevékenysé eml J ügy rend v Vele uta Ul aján vel dog m zsidó vis dog leve ki pref befol főur nádo Magyarors c M.-csal kivál z k ke vise öltö ölt