13271.htm

CÍMSZÓ: Mendel

SZEMÉLYNÉV: Mendel Jakab

SZÓCIKK: 4. M. Jakab. A budai zsidó hitközség elnöké volt. A legrégibb történelmi okirat, amely említi 1482-ből való, amikor már az országban lakó összes zsidók prefektusi hivatalát töltötte be. Mátyás király, midőn felállította a zsidó prefektúrát, őt nevezte ki annak élére. M.-t a király állandóan pártfogolta és mindenféle kedvezményekben részesítette. Megtörtént, hogy mikor Monyorókereki Elderboch János nem fizette meg határidőre kikötött tartozását M.-nek, Mátyás királyi leveleket bocsátott ki, amelyekben utasította az ország valamennyi hatóságát, hogy Elderboch jobbágyait tartóztassák le, minden vagyonukat M. javára foglalják le és szolgáltassák ki M. ügynökeinek. Más alkalommal meg Pozsony városát utasította, hogy Binberg nevű ottani lakos egyéb hitelezőinek kielégítése előtt M. követelését teljesítse. II. Ulászló koronázásán huszonnégy lovas kíséretében jelent meg fényes fegyverzetben. Egészen 1516-ig volt prefektus. Utána mindvégig, míg csak a prefektusi tisztség fennállott, a M.-család tagjai viselték ezt a hivatalt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3271. címszó a lexikon => 586. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13271.htm

CÍMSZÓ: Mendel

SZEMÉLYNÉV: Mendel Jakab

SZÓCIKK: 4. M. Jakab. A budai zsidó hitközség elnöké volt. A legrégibb történelmi okirat, amely említi 1482-ből való, amikor már az országban lakó összes zsidók prefektusi hivatalát töltötte be. Mátyás király, midőn felállította a zsidó prefektúrát, őt nevezte ki annak élére. M.-t a király állandóan pártfogolta és mindenféle kedvezményekben részesítette. Megtörtént, hogy mikor Monyorókereki Elderboch János nem fizette meg határidőre kikötött tartozását M.-nek, Mátyás királyi leveleket bocsátott ki, amelyekben utasította az ország valamennyi hatóságát, hogy Elderboch jobbágyait tartóztassák le, minden vagyonukat M. javára foglalják le és szolgáltassák ki M. ügynökeinek. Más alkalommal meg Pozsony városát utasította, hogy Binberg nevű ottani lakos egyéb hitelezőinek kielégítése előtt M. követelését teljesítse. II. Ulászló koronázásán huszonnégy lovas kíséretében jelent meg fényes fegyverzetben. Egészen 1516-ig volt prefektus. Utána mindvégig, míg csak a prefektusi tisztség fennállott, a M.-család tagjai viselték ezt a hivatalt.

13271.ht

CÍMSZÓ Mende

SZEMÉLYNÉV Mende Jaka

SZÓCIKK 4 M Jakab buda zsid hitközsé elnök volt legrégib történelm okirat amel említ 1482-bő való amiko má a országba lak össze zsidó prefektus hivatalá töltött be Mátyá király midő felállított zsid prefektúrát ő nevezt k anna élére M.- királ állandóa pártfogolt é mindenfél kedvezményekbe részesítette Megtörtént hog miko Monyorókerek Elderboc Jáno ne fizett me határidőr kikötöt tartozásá M.-nek Mátyá király leveleke bocsátot ki amelyekbe utasított a orszá valamenny hatóságát hog Elderboc jobbágyai tartóztassá le minde vagyonuka M javár foglaljá l é szolgáltassá k M ügynökeinek Má alkalomma me Pozson városá utasította hog Binber nev ottan lako egyé hitelezőine kielégítés előt M követelésé teljesítse II Ulászl koronázásá huszonnég lova kíséretébe jelen me fénye fegyverzetben Egésze 1516-i vol prefektus Után mindvégig mí csa prefektus tisztsé fennállott M.-csalá tagja viselté ez hivatalt

13271.h

CÍMSZ Mend

SZEMÉLYNÉ Mend Jak

SZÓCIK Jaka bud zsi hitközs elnö vol legrégi történel okira ame emlí 1482-b val amik m országb la össz zsid prefektu hivatal töltöt b Máty királ mid felállítot zsi prefektúrá nevez ann élér M. kirá állandó pártfogol mindenfé kedvezményekb részesített Megtörtén ho mik Monyorókere Elderbo Ján n fizet m határidő kikötö tartozás M.-ne Máty királ levelek bocsáto k amelyekb utasítot orsz valamenn hatóságá ho Elderbo jobbágya tartóztass l mind vagyonuk javá foglalj szolgáltass ügynökeine M alkalomm m Pozso város utasított ho Binbe ne otta lak egy hitelezőin kielégíté elő követelés teljesíts I Ulász koronázás huszonné lov kíséretéb jele m fény fegyverzetbe Egész 1516- vo prefektu Utá mindvégi m cs prefektu tiszts fennállot M.-csal tagj viselt e hivatal

13271.

CÍMS Men

SZEMÉLYN Men Ja

SZÓCI Jak bu zs hitköz eln vo legrég történe okir am eml 1482- va ami ország l öss zsi prefekt hivata töltö Mát kirá mi felállíto zs prefektúr neve an élé M kir álland pártfogo mindenf kedvezmények részesítet Megtörté h mi Monyoróker Elderb Já fize határid kiköt tartozá M.-n Mát kirá levele bocsát amelyek utasíto ors valamen hatóság h Elderb jobbágy tartóztas min vagyonu jav foglal szolgáltas ügynökein alkalom Pozs váro utasítot h Binb n ott la eg hitelezői kielégít el követelé teljesít Ulás koronázá huszonn lo kíséreté jel fén fegyverzetb Egés 1516 v prefekt Ut mindvég c prefekt tiszt fennállo M.-csa tag visel hivata

13271

CÍM Me

SZEMÉLY Me J

SZÓC Ja b z hitkö el v legré történ oki a em 1482 v am orszá ös zs prefek hivat tölt Má kir m felállít z prefektú nev a él ki állan pártfog minden kedvezménye részesíte Megtört m Monyoróke Elder J fiz határi kikö tartoz M.- Má kir level bocsá amelye utasít or valame hatósá Elder jobbág tartózta mi vagyon ja fogla szolgálta ügynökei alkalo Poz vár utasíto Bin ot l e hitelező kielégí e követel teljesí Ulá koronáz huszon l kíséret je fé fegyverzet Egé 151 prefek U mindvé prefek tisz fennáll M.-cs ta vise hivat

1327

CÍ M

SZEMÉL M

SZÓ J hitk e legr törté ok e 148 a orsz ö z prefe hiva töl M ki felállí prefekt ne é k álla pártfo minde kedvezmény részesít Megtör Monyorók Elde fi határ kik tarto M. M ki leve bocs amely utasí o valam hatós Elde jobbá tartózt m vagyo j fogl szolgált ügynöke alkal Po vá utasít Bi o hitelez kielég követe teljes Ul koroná huszo kísére j f fegyverze Eg 15 prefe mindv prefe tis fennál M.-c t vis hiva