13282.htm

CÍMSZÓ: Menyasszony

SZÓCIKK: Menyasszony (héberül káló). A M. fogalmát -tekintettel a menyasszonyság költői jellegére - már régtől fogva használják szimbólum gyanánt. Már Hosea is Izrael Isten iránti hűtlenségének képmását látja a feleség hűtlenségében. Az Énekek Éneke két szerelmesének egymáshoz való viszonyát is úgy értelmezték később, hogy ez az Isten és a zsidó nép közötti viszonyt szimbolizálja. «Én emlékszem - így szól Isten Izraelhez - ifjúságod jóságára, menyasszonyságod szerelmére» (Jeremiás 2, 2). A M. így lett az előbb odaadón szerető, később hűtlenné vált zsidó nép szimbólumává. A sovuosz ünnep dalaiban ennek a M. szimbolikának a szövetség a tárgya. Később hasonló szimbólumképpen a szombat szerepelt. Rabbi Janáj ünnepi öltözetben ezzel az üdvözlettel fogadta a szombatot: bói káló, bói káló! (jöjj óh menyasszony, jöjj óh menyasszony!) A kabbalista Salomo Alkabez péntekesti dalában a lecho dódi-ban ezt a szimbólumot gyönyörűen kiszélesítette. Heine Prinzessin Sabbath c. hosszabb verse is ezt a szimbólumot rajzolja meg megragadó költőiséggel.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3282. címszó a lexikon => 588. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13282.htm

CÍMSZÓ: Menyasszony

SZÓCIKK: Menyasszony héberül káló . A M. fogalmát -tekintettel a menyasszonyság költői jellegére - már régtől fogva használják szimbólum gyanánt. Már Hosea is Izrael Isten iránti hűtlenségének képmását látja a feleség hűtlenségében. Az Énekek Éneke két szerelmesének egymáshoz való viszonyát is úgy értelmezték később, hogy ez az Isten és a zsidó nép közötti viszonyt szimbolizálja. Én emlékszem - így szól Isten Izraelhez - ifjúságod jóságára, menyasszonyságod szerelmére Jeremiás 2, 2 . A M. így lett az előbb odaadón szerető, később hűtlenné vált zsidó nép szimbólumává. A sovuosz ünnep dalaiban ennek a M. szimbolikának a szövetség a tárgya. Később hasonló szimbólumképpen a szombat szerepelt. Rabbi Janáj ünnepi öltözetben ezzel az üdvözlettel fogadta a szombatot: bói káló, bói káló! jöjj óh menyasszony, jöjj óh menyasszony! A kabbalista Salomo Alkabez péntekesti dalában a lecho dódi-ban ezt a szimbólumot gyönyörűen kiszélesítette. Heine Prinzessin Sabbath c. hosszabb verse is ezt a szimbólumot rajzolja meg megragadó költőiséggel.

13282.ht

CÍMSZÓ Menyasszon

SZÓCIKK Menyasszon héberü kál M fogalmá -tekintette menyasszonysá költő jellegér má régtő fogv használjá szimbólu gyanánt Má Hose i Izrae Iste iránt hűtlenségéne képmásá látj felesé hűtlenségében A Éneke Ének ké szerelmeséne egymásho val viszonyá i úg értelmezté később hog e a Iste é zsid né között viszony szimbolizálja É emléksze íg szó Iste Izraelhe ifjúságo jóságára menyasszonyságo szerelmér Jeremiá 2 M íg let a előb odaadó szerető későb hűtlenn vál zsid né szimbólumává sovuos ünne dalaiba enne M szimbolikána szövetsé tárgya Későb hasonl szimbólumképpe szomba szerepelt Rabb Janá ünnep öltözetbe ezze a üdvözlette fogadt szombatot bó káló bó káló jöj ó menyasszony jöj ó menyasszony kabbalist Salom Alkabe péntekest dalába lech dódi-ba ez szimbólumo gyönyörűe kiszélesítette Hein Prinzessi Sabbat c hosszab vers i ez szimbólumo rajzolj me megragad költőiséggel

13282.h

CÍMSZ Menyasszo

SZÓCIK Menyasszo héber ká fogalm -tekintett menyasszonys költ jellegé m régt fog használj szimból gyanán M Hos Izra Ist irán hűtlenségén képmás lát feles hűtlenségébe Ének Éne k szerelmesén egymásh va viszony ú értelmezt későb ho Ist zsi n közöt viszon szimbolizálj emléksz í sz Ist Izraelh ifjúság jóságár menyasszonyság szerelmé Jeremi í le elő odaad szeret késő hűtlen vá zsi n szimbólumáv sovuo ünn dalaib enn szimbolikán szövets tárgy Késő hason szimbólumképp szomb szerepel Rab Jan ünne öltözetb ezz üdvözlett fogad szombato b kál b kál jö menyasszon jö menyasszon kabbalis Salo Alkab péntekes daláb lec dódi-b e szimbólum gyönyörű kiszélesített Hei Prinzess Sabba hossza ver e szimbólum rajzol m megraga költőiségge

13282.

CÍMS Menyassz

SZÓCI Menyassz hébe k fogal -tekintet menyasszony köl jelleg rég fo használ szimbó gyaná Ho Izr Is irá hűtlenségé képmá lá fele hűtlenségéb Éne Én szerelmesé egymás v viszon értelmez késő h Is zs közö viszo szimbolizál emléks s Is Izrael ifjúsá jóságá menyasszonysá szerelm Jerem l el odaa szere kés hűtle v zs szimbólumá sovu ün dalai en szimboliká szövet tárg Kés haso szimbólumkép szom szerepe Ra Ja ünn öltözet ez üdvözlet foga szombat ká ká j menyasszo j menyasszo kabbali Sal Alka pénteke dalá le dódi- szimbólu gyönyör kiszélesítet He Prinzes Sabb hossz ve szimbólu rajzo megrag költőiségg

13282

CÍM Menyass

SZÓC Menyass héb foga -tekinte menyasszon kö jelle ré f haszná szimb gyan H Iz I ir hűtlenség képm l fel hűtlenségé Én É szerelmes egymá viszo értelme kés I z köz visz szimbolizá emlék I Izrae ifjús jóság menyasszonys szerel Jere e oda szer ké hűtl z szimbólum sov ü dala e szimbolik szöve tár Ké has szimbólumké szo szerep R J ün öltöze e üdvözle fog szomba k k menyassz menyassz kabbal Sa Alk péntek dal l dódi szimból gyönyö kiszélesíte H Prinze Sab hoss v szimból rajz megra költőiség

1328

CÍ Menyas

SZÓ Menyas hé fog -tekint menyasszo k jell r haszn szim gya I i hűtlensé kép fe hűtlenség É szerelme egym visz értelm ké kö vis szimboliz emlé Izra ifjú jósá menyasszony szere Jer od sze k hűt szimbólu so dal szimboli szöv tá K ha szimbólumk sz szere ü öltöz üdvözl fo szomb menyass menyass kabba S Al pénte da dód szimbó gyöny kiszélesít Prinz Sa hos szimbó raj megr költőisé