13287.htm

CÍMSZÓ: Messiás

SZÓCIKK: Messiás (héb. ha-Mosiách, a. m. a felkent, gör. Christos, az Evangéliumokban Messiás, (János 1. 41, 4. 25). A zsidóság messiási hitének ideális királya, aki a róla elnevezett korban fog eljönni. A második Templom korában a jeruzsálemi főpapot (l. o.) nevezték formális felkenése után ha-Kohen ha-Mosiach-nak, a felkent főpapnak (Lev. 4. 3, 5, 16, 6. 5) vagy a Mosiach Nógidnak, felkent uralkodónak (Dániel 9. 25, 26), vagy egyszerűen M.-nak, mint III. Onéas esetében. Minthogy a királyt is felkenték, ezt Isten felkentjének, Mosiach ha-Sóm nevezték, mint aki Isten nevében és dicsőségében gyakorolja az uralmat Izrael népe felett (Sám. 11. 7. 8-11, 14; Jesája 55. 4 ; Zsolt. 89. 4, 21-29). Ehhez képest volt a király sérthetetlen (Sám. I. 26. 9). Jesája próféta Cyrus perzsa királyt, a zsidók megszabadítóját is M.-nak nevezi, miután a babiloni királyságnak és bálványimádásnak is véget vetett s Izraelt hazájába vezette. A Zsoltár a pátriárkákat nevezi Isten felkentjeinek (105.15), míg magát Izrael népét is illeti több helyen a Biblia ezen a néven (Zsolt. 28. 8, 84. 10; Chabakuk 3. 13). Jóllehet a M. név későbbi eredetű a legrégibb szentiratoknál, a személyes M.-ba vetett hit végigmegy az egész Biblián, a jövő reménységébe vetett próféciának pedig szükségszerű kifejezője. Az első próféta, aki részletes képét adta a M.-i királyságnak, Jesája volt (9. 1-6, 11. 1-10, 32. 1-5), majd Jeremiás és Ezékiel fejtik ki a M.-i eszmét. Jesája szerint a M. Jisájtól fog származni és Isten szelleme, mint bölcsesség fog rajta nyugodni és isten félelemmel fogja a világot kormányozni, igazságossággal és hithűséggel (11. 1-3, 5); nem fog háborút viselni egy nép ellen sem s a háború helyébe a békét állítja (9. 4); az igazságba vetett hitet a népnél visszaállítja (9. 6b, 11. 3b, 4); béke és rend fog uralkodni országszerte; a bárány nem fog félni a farkastól, a leopárd nem fogja bántani a gödölyét (11. 8), zsarnokság és önkény eltűnnek, mert Isten megismerése áthatja az egész országot (32. 1, 2, 16). A népet nem fogja serkenteni politikai ambíció, hanem beéri az egyszerű pásztor életével (32. 18, 20), de az ország éppen ezért felvirágzik, s nem fogja fenyegetni külföldi veszedelem (9. 6a, 32. 15), ellenben a többi népek a M.-hoz fognak jönni tanácsért és döntésért (11. 10); csodálatraméltó tanácsadó, Istenhez hasonlatos hős, Békefejedelem lesz az ő neve (9. 5). Jesájából nem csupán a moralista, hanem a politikus is beszól, amidőn a M.-hitet hangoztatja; ő nemzete függetlenségét s ezen belül Istenhez való megtérését akarta, de ellene volt az Assyriával és Egyiptommal való szövetségnek. Jeremiás M.-hite általában megegyezik Josájáéval; szerinte is Dávid igazságos sarja lesz a M., akinek neve Adonáj cidkénu (a. m. Isten a mi igazságunk 23. 5, 6). Ezékielnél a M. csupán passzív alak, míg a nép és ország újjászületése kizárólag Isten műve lesz. Azonban a későbbi fejezetek (34. és 37.), amelyek az exilium idejéből származnak, már részletesebb képét adják a M.-i államnak, mely a jövő állama s amelyet Dávid király sarja fog kormányozni dicsőségesen; nemzet újra egységes lesz, mint az első Dávid király idején. Az exilium utáni időkben Chaggai, Zacharja és Deutero-Jesája (60.) foglalkoznak a M.-sal; tőle remélik a Templom visszaállítása és az igazságos kormányzatot (Chaggai 2. 23 Zecharjah 3.8, 4. 12). Legmagasabban a második vagy ú. n. Deutero-Jesája fejti ki a messianizmus gondolatát. Benne érik el a próféták vallásos eszméi legmagasabb fejlődési fokukat. Jesája elgondolása szerint a történés végcélja az emberiség üdvözülése; Izrael hivatása, hogy az egész emberiség javáért szenvedjen, mert Isten rendelte erre a célra; de nem egy egyént, hanem az egész Izraelt, mert az emberiség regenerálását az van hivatva teljesíteni s az igaz istenhitet a népek közt hirdetni és terjeszteni azokat Isten szolgáivá megtéríteni, hogy minden nyelven Őt imádják (45. 23). Nem a saját korában élő Izráelt, hanem a jövő ideális Izraelét gondolja Jesája. Izraelt vallásos tapasztalata teszi alkalmassá e magasztos célra s Isten akarata az, hogy szenvedések és megalázások eltűrésével haladjon kitűzött célja felé. Úgy Jesája, mint Deutero-Jesája és Micha próféták megegyeznek abban, hogy a M. korszaka az általános világbéke kora lesz. A M. személyével sem ők, sem az exilium utáni Malachia és Joól próféták nem foglalkoznak, hanem csupán a M.-i eszmével. Az apokrifáknál a M. személye szintén nem játszik szerepet, bár némelyek hisznek benne és remélik azt (I. Makkob. 2. 57), míg Szirach, Judith, Tóbit, Baruch, II. Makkab. és a Salamon Bölcsességei egyáltalán nem említik a Dávid házából származó M.-t. A M.-i hitet kétségkívül kizáróan a zsidóság adta az emberiségnek, és pedig mint univerzális hitet. A zsidó felfogás nem is ragaszkodott szigorúan ahhoz sem, hogy zsidó legyen a M.; így a zsidóságot megváltó Cyrus perzsa királyt valóban annak tekintette a próféta is, később pedig Nagy Sándor körül egész legendák szövődtek, nem egészen ok nélkül. Ily legendákat, melyek a zsidóságot támogató nagy uralkodónak a zsidósághoz való viszonyát mutatják, említ a Talmud (Jóma 67b) és Josephus (Antiquitates 11. 8). A zsidóság egyeteme a személyes M.-sal csupán a Makkabeus uralkodóház kihalása után kezdett foglalkozni, az idegen Nagy Herodes zsarnoki uralma idején, amidőn a Rómától való függőség nyilvánvalóvá lett. Ismét Dávid eljövendő sarjától remélte Izrael megváltását az idegen iga alól. Hogy ebben a korban a M.-i hit a zsidóságnál általános volt, arra bizonyítékok a következők: 1. Jézusnak és híveinek meggyőződése, hogy Jézus M.; 2. Josephus (De bello Judai o VI. 5, § 4), Tacitus (Historia 5. 13) és Suetonius (Vespasianus 4.) szintén tudnak e kor zsidó M.-i hitéről; 3. Philo is beszél a jövő M.-királyról (De premiis et poenis § 16); 4. A második Templom lerombolása után megállapított mai formájú semoné észre imádság is vallja a M.-hitet. Hillel még nem hitte a M.-t, de ő Nagy Heródes uralma alatt élt, amikor a régi nézetek helyét az új, M.-t váró eszmék kezdték betölteni s reménységét a személyes M. eljövetelébe vetette a nép nagyobb része. Ekkor is Dávid házától várták azt s igazságot és békés kormányzatot reméltek a M.-tól. Azonban az akkori apokrifáknál már idegen elem is vegyül a M.-i hitbe s a tradicionális eszme mellett, amely szerint Dávidtól fog származni, felmerül az isteni és kezdettől fogva létező M. eljövetelének nem-zsidó gondolata. A régebbi apokrifáknál a M. földi király; így az Enoch könyve hetven pásztorának vízióiban (85-90.), amely Jochanan Hirkanosz zsidó király idejéből származik (időszámítás előtt, 135-105); a SibylIák könyvében (idősz. el. 1. sz.), a M.-t Isten küldi keletről s az véget vet a háborúknak s csupán Istennek engedelmeskedik; a Templom és a Szentföld rombolóit Isten fogja elpusztítani ekkor, az Utolsó ítéletkor pedig a pogányok megtérnek Istenhez s Isten örökké tartó királysága jön létre itt e földön, ahol az örök béke fog uralkodni. Hogy azonban milyen lesz, és honnan származik a M., azt a Sibyllák nem említik, ellenben a Salamon Zsoltárok apokrifja, mely Pompeius politikai beavatkozásakor keletkezett, Dávidtól származtatja azt, akinek eljövetelét egyedül csak Isten tudja előre. Ez az apokrif irat a M. személyét leginkább kiszínezi s részletesen elmondja, hogy először is le fogja tiporni az igazságtalan uralkodókat és a pogány okát, majd össze fogja gyűjteni Izrael szétszórt népét s megalapítja saját igazságos és békés uralmát, ahol a gonosznak nem lesz helye s a pogány népek alája lesznek rendelve s az egész világ Istent fogja dicsőíteni; Jeruzsálem ismét szent város lesz, ahova a világ minden széléről jönni fognak Isten dicsőségét imádni. Ez az utóbbi leírás Jesája hatását mutatja (Jesája 11. 1 és köv.). Bűntől mentesen, teljes istenfélelemmel, Isten szellemével telítve, hősiesen és igazságosan kormányozza a M. Isten nyáját s szavának hatalmával megakadályozza a bűnözést; féken tartja a hivatalnokokat, úgy, hogy az igazságtalanság és zsarnokság eltűnnek országából; nem harcosokba és hadiszerekbe, sem aranyba és ezüstbe, hanem egyedül Istenbe veti bizalmát s ebben lesz erőssége, nem pedig a hadseregben. A további apokrif irat Baruchó, mely a mai időszámítás első századának vége felé keletkezett. Eszerint a M. a Római Birodalom bukásakor fog eljönni s el fogja azt pusztítani a az utolsó imperátort láncon fogják Cion hegyére a M. elé vezetni, aki őt istentelensége miatt megöli, úgyszintén Izrael ellenségeit is kardélre hányja, míg a megmaradtakat uralma alá kényszeríti s ő maga az idők végéig fog uralkodni. Ez a zsidó tudósok által sohasem kanonizált apokrif irat egyébként bebizonyítottan több keresztény interpolációt tartalmaz. A további apokrifák, amelyek foglalkoznak a M.-i eszmével: Lévi Testamentuma, amely szerint a papi törzsből fog a M. eljönni s lényegénél fogva telesen szellemi lesz, aki Isten bölcsességét árasztja a világra és az emberiségre, megszünteti a bűnt s a gonoszságot s ideális papságával az idők égéig kormányozni fogja a világot, majd meg fogja nyitni a paradicsom kapuit, eldobja a karót s a szenteket az Élet Fájához vezeti. Ehhez hasonló a Juda Testamentuma apokrifa M.-hite, mely szintén a szellemi lelki tulajdonokat emeli ki. Szerinte a M. egyedüli küldetése az emberiség regenerálása s uralma igazságos és üdvhozó lesz az egész világra nézve. A 12 pátriárka testamentumának keletkezési ideje a Makkabeus királyok kora s innen magyarázható a papi törzsből származó M. eszméje. A legrégibb apokalipszis, amelyben a kezdettől fogva létező M. isteni elküldetéséről van szó, Enoch Könyve (87 - 71.), amely az idősz. előtti első századból való. Itt a M. Ember fiának neveztetik, s mint angyali lény van leírva, emberi arccal, de az Égben trónol. Ez a M. már a teremtés előtt élt, dicsősége pedig örökkévalóságtól örökkévalóságig tart. Ő lesz az igazság és bölcsesség megszemélyesülése s Isten valamennyi megnyilatkozásának közvetítője. Ha pedig eljő a világ vége, akkor Isten trónusa mellett foglal helyet s valamennyi teremtmény felett ítélkezni fog. Ekkor minden lény le fog előtte borulni, dicsőíteni fogja s hálát fog adni érte a Szellemek Urának. Rejtve nem maradhat előtte titok s valamennyi gonosztevőt, főképpen királyokat és hatalmasságokat örök kárhozatra ítél, de ugyanakkor az igazságosakat örök gyönyörben részesíti s közöttük fog lakni az örökkévalóságig. Enoch a M.-t Ember fiának nevezi, viszont az Enoch Könyv héber és szláv szövegében az Enoch név azonos a Letatron-nal (a. m. legmagasabb rendű szellem Isten közvetlen közelében, aki a világ kormányzatát intézi) s ugyanily értelmű a kabbalában és a rabbinikus irodalomban is. Ugyanilyen értelmű Philónál is a Logos, amelyet a jövő királyságának betöltőjére, azaz a M.-ra alkalmaz; az Ember fia (Bar Nas) kifejezés tehát M.-sal egyértelmű. Foglalkozik még a M.-sal Ezra Negyedik Könyve és pedig úgy az égi, mint a földi M.-sal. Ez a könyv az első sz.-ban keletkezett s szintén a római birodalom ellen irányul; ezt fogja a M. elpusztítani s utána még négyszáz évig fog uralkodni, azután meg fog halni az egész emberiséggel együtt. Itt a M. ille homo v. ipse homo kifejezéssel is van jelölve. A Talmudban a Szanhedrin-traktátus 98. szól a M.-ról. Érdekes még a jeruzsálemi Talmud (Jóma V.), leírása, a M.-ról. A rabbinikus irodalom M. koncepciója a földi M.-ba vetett hit s a mai időszámítás 1. századától kezdve ez a judaizmus M.-hite is. Ezt visszhangozza a zsidó liturgia naponként máig; e felfogás is Dávid sarjának nevezi a M.-t. A judaizmust a kereszténységtől szeparáló ezen M.-hit már, az I. sz.-ban feltűnt s a II. sz.-ban élt Justinius, valamint a Philosophumena (9. 30) szerzője is észlelik és megállapítják azt. Előbbi a Dialógus cum Tryphone (49.) c. művében, melyben hangsúlyozza, hogy a zsidók még ezután várják a Dávidtól származó M.-t. A zsidóság M.-a és a róla elnevezett jövő korszak a prófétáktól álmodott örök béke, a háború teljes kiküszöbölésének, a morálnak és szelleműek a pogányság és ösztönség feletti uralmát jelentik s ezt ma is vallja a zsidóság egész egyeteme naponkénti imájában. A teremtés előtti létezés is foglalkoztatta a rabbinikus irodalmat a legrégibb időktől kezdve. A Peszikta Rabba (33., 36.) koncepciója szerint a M. a teremtés előtt született az isteni Gondviselés adományaképp s Isten maga rejtette őt el, hogy egykor a gonoszságot és tagadást a M. győzze le. A Haggada is tud a M. preexisztenciájáról (Peszáchim 54a; Nedárim 39a; Jalkut 1. 20); eszerint a M. neve Jinnon és már a teremtés előtt volt meg, hat dologgal, amik szintén megelőzték a teremtést. Ugyancsak említik azt a R. Josua ben Levi jelenései, a Midras Kohen és a Széder Gan Eden apokaliptikus iratok, amelyek M. Ben Dávidnak nevezik a M.-t. Néhol a M. előlétezéséről és hirtelen, váratlan megjelenéséről van szó, így Máté Evangéliumában (24:. 27, 43-44), azonban még ez is tiszta zsidó koncepció, amely megtalálható az Exodus Rabba L-ben, a Midrás Tanchumában (Semósz), amely iratok Mózes hirtelen megjelenését várják Rómában a M. alakjában; ugyanúgy az Agadat ha-Mosiach is. Máshol szó van a született, de még meg nem jelent M.-ról s ez már a 2. sz.-ban ismeretes felfogás volt, mert ezt említi Justinus (i. m. VIII.), amellyel megegyezik a Szanhedrin-traktátus (896). A jeruzsálemi Targum szerint (Micha próféta 4. 8-hoz) a M. a földön van, de az emberek bűnei miatt elrejtőzött. Máshol ismét szó van a már rég született M.-ról; így a jeruzsálemi Talmud (Beráchót 2.) szerint Bethlenemben született a második Templom lerombolása napján, a Zerubbabel Apokalypsise szerint pedig Dávid király korában s elrejtve Rómában tartózkodik. Az Ezékiel prófétán (34. 23) alapuló felfogás magát Dávid királyt tartotta M.-nak. Egy másik felfogás a Józseftől származó M. eszménye, melyre a legrégibb feljegyzés a Szukkót-traktátusban van (52 a, b). Ez a csatában elesik. A Talmud nem részletezi ezt a M.-t, de később mások felvették ezt a koncepciót, így Száadja, a vallásfilozófus és Hái gáón, előbbi az Emunót ve-Deótban, utóbbi a Taam Zekénimben. Eszerint a Józseftől származó M. meg fogja előzni a Dávidtól származót s össze fogja gyűjteni Izrael népét Jeruzsálembe, ahol visszaállítja a Nagy Templomot s megalapítja az emberiességre és jogra épített uralmát, de Gog és Magog megjelennek előtte és megölik. Csupán a Mosiach ben Dávid fogja őt feltámasztani. Ezt a József M.-t az elveszett tíz törzsi (l. o.) M.-ának tartják, de a Nagy Sándor-mondával (l. fentebb) is hasonlóságot mutat (L. Judaizmus. Jézus, Kereszténység és zsidóság, Álmessiások.). Irodalom. A héber apokaliptikus iratok szövegét közli A. Jellinek a Bikkuré ha-Ittim I.-III. k.-ben. Kimerítő összefoglaló tanulmányt ad Moses Buttenwieser, M. (Jew. Encycl. 1904) Fontos művek még: Schfirer, Geschichte des jüdischen Volkes (3. ed. II.); R. Smend, Alttestamentliche Religionsgeschichte; W. Nowack, Die Zukunftshoffnung Israels in der assyrischen Zeit: Hühn, Die messianischen Weissagungen; Fr. Giesehrecht, Der Knecht Jahwes in Deutero-Jesaiah ; W. Bousset, Die Religion des Judentums im neutestamentlichen Zeitalter; F. Perles, Kritikz. Boussets Religion d. Judentums: P. Volz, Jüdische Eschatologie von Daniel bis Akiba ; H. J. Holtzmann. Lehrbuch der neutestamentlichen Theologie I. ;W. Baldensperger, Die messianisch-apokalyptischen Hoffnungen des Judentums; F. Weber, Jüdische theologie auf Grund des Talmud (2. ed. ;G. H. Dalman, Der leidende und der sterbende Messias): u. a., Die Worte Jesn; Kampers, Alexander der Grosse und die Idee des Weltimperiums in Prophetie und Sage ; Hackmann, Die Zukunftserwartung des Jesaiah ; Volz, Die vorexilische Jahweprophetie und der Messias: Marti, Geschichte der israelitischen Religion; u. a., Das Buch jesiach; Cheyne, Introduction to Isaiah ; Robertson Smith, The Prophets of Israel; Adolf Posnanski, Siloh, Ein Beitrag zur Geschichte der Messiaslehre. I. (Leipzig 1904); Gezzken, Komposition und Entstehungszeit der Oracula Sibyllina.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3287. címszó a lexikon => 588. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13287.htm

CÍMSZÓ: Messiás

SZÓCIKK: Messiás héb. ha-Mosiách, a. m. a felkent, gör. Christos, az Evangéliumokban Messiás, János 1. 41, 4. 25 . A zsidóság messiási hitének ideális királya, aki a róla elnevezett korban fog eljönni. A második Templom korában a jeruzsálemi főpapot l. o. nevezték formális felkenése után ha-Kohen ha-Mosiach-nak, a felkent főpapnak Lev. 4. 3, 5, 16, 6. 5 vagy a Mosiach Nógidnak, felkent uralkodónak Dániel 9. 25, 26 , vagy egyszerűen M.-nak, mint III. Onéas esetében. Minthogy a királyt is felkenték, ezt Isten felkentjének, Mosiach ha-Sóm nevezték, mint aki Isten nevében és dicsőségében gyakorolja az uralmat Izrael népe felett Sám. 11. 7. 8-11, 14; Jesája 55. 4 ; Zsolt. 89. 4, 21-29 . Ehhez képest volt a király sérthetetlen Sám. I. 26. 9 . Jesája próféta Cyrus perzsa királyt, a zsidók megszabadítóját is M.-nak nevezi, miután a babiloni királyságnak és bálványimádásnak is véget vetett s Izraelt hazájába vezette. A Zsoltár a pátriárkákat nevezi Isten felkentjeinek 105.15 , míg magát Izrael népét is illeti több helyen a Biblia ezen a néven Zsolt. 28. 8, 84. 10; Chabakuk 3. 13 . Jóllehet a M. név későbbi eredetű a legrégibb szentiratoknál, a személyes M.-ba vetett hit végigmegy az egész Biblián, a jövő reménységébe vetett próféciának pedig szükségszerű kifejezője. Az első próféta, aki részletes képét adta a M.-i királyságnak, Jesája volt 9. 1-6, 11. 1-10, 32. 1-5 , majd Jeremiás és Ezékiel fejtik ki a M.-i eszmét. Jesája szerint a M. Jisájtól fog származni és Isten szelleme, mint bölcsesség fog rajta nyugodni és isten félelemmel fogja a világot kormányozni, igazságossággal és hithűséggel 11. 1-3, 5 ; nem fog háborút viselni egy nép ellen sem s a háború helyébe a békét állítja 9. 4 ; az igazságba vetett hitet a népnél visszaállítja 9. 6b, 11. 3b, 4 ; béke és rend fog uralkodni országszerte; a bárány nem fog félni a farkastól, a leopárd nem fogja bántani a gödölyét 11. 8 , zsarnokság és önkény eltűnnek, mert Isten megismerése áthatja az egész országot 32. 1, 2, 16 . A népet nem fogja serkenteni politikai ambíció, hanem beéri az egyszerű pásztor életével 32. 18, 20 , de az ország éppen ezért felvirágzik, s nem fogja fenyegetni külföldi veszedelem 9. 6a, 32. 15 , ellenben a többi népek a M.-hoz fognak jönni tanácsért és döntésért 11. 10 ; csodálatraméltó tanácsadó, Istenhez hasonlatos hős, Békefejedelem lesz az ő neve 9. 5 . Jesájából nem csupán a moralista, hanem a politikus is beszól, amidőn a M.-hitet hangoztatja; ő nemzete függetlenségét s ezen belül Istenhez való megtérését akarta, de ellene volt az Assyriával és Egyiptommal való szövetségnek. Jeremiás M.-hite általában megegyezik Josájáéval; szerinte is Dávid igazságos sarja lesz a M., akinek neve Adonáj cidkénu a. m. Isten a mi igazságunk 23. 5, 6 . Ezékielnél a M. csupán passzív alak, míg a nép és ország újjászületése kizárólag Isten műve lesz. Azonban a későbbi fejezetek 34. és 37. , amelyek az exilium idejéből származnak, már részletesebb képét adják a M.-i államnak, mely a jövő állama s amelyet Dávid király sarja fog kormányozni dicsőségesen; nemzet újra egységes lesz, mint az első Dávid király idején. Az exilium utáni időkben Chaggai, Zacharja és Deutero-Jesája 60. foglalkoznak a M.-sal; tőle remélik a Templom visszaállítása és az igazságos kormányzatot Chaggai 2. 23 Zecharjah 3.8, 4. 12 . Legmagasabban a második vagy ú. n. Deutero-Jesája fejti ki a messianizmus gondolatát. Benne érik el a próféták vallásos eszméi legmagasabb fejlődési fokukat. Jesája elgondolása szerint a történés végcélja az emberiség üdvözülése; Izrael hivatása, hogy az egész emberiség javáért szenvedjen, mert Isten rendelte erre a célra; de nem egy egyént, hanem az egész Izraelt, mert az emberiség regenerálását az van hivatva teljesíteni s az igaz istenhitet a népek közt hirdetni és terjeszteni azokat Isten szolgáivá megtéríteni, hogy minden nyelven Őt imádják 45. 23 . Nem a saját korában élő Izráelt, hanem a jövő ideális Izraelét gondolja Jesája. Izraelt vallásos tapasztalata teszi alkalmassá e magasztos célra s Isten akarata az, hogy szenvedések és megalázások eltűrésével haladjon kitűzött célja felé. Úgy Jesája, mint Deutero-Jesája és Micha próféták megegyeznek abban, hogy a M. korszaka az általános világbéke kora lesz. A M. személyével sem ők, sem az exilium utáni Malachia és Joól próféták nem foglalkoznak, hanem csupán a M.-i eszmével. Az apokrifáknál a M. személye szintén nem játszik szerepet, bár némelyek hisznek benne és remélik azt I. Makkob. 2. 57 , míg Szirach, Judith, Tóbit, Baruch, II. Makkab. és a Salamon Bölcsességei egyáltalán nem említik a Dávid házából származó M.-t. A M.-i hitet kétségkívül kizáróan a zsidóság adta az emberiségnek, és pedig mint univerzális hitet. A zsidó felfogás nem is ragaszkodott szigorúan ahhoz sem, hogy zsidó legyen a M.; így a zsidóságot megváltó Cyrus perzsa királyt valóban annak tekintette a próféta is, később pedig Nagy Sándor körül egész legendák szövődtek, nem egészen ok nélkül. Ily legendákat, melyek a zsidóságot támogató nagy uralkodónak a zsidósághoz való viszonyát mutatják, említ a Talmud Jóma 67b és Josephus Antiquitates 11. 8 . A zsidóság egyeteme a személyes M.-sal csupán a Makkabeus uralkodóház kihalása után kezdett foglalkozni, az idegen Nagy Herodes zsarnoki uralma idején, amidőn a Rómától való függőség nyilvánvalóvá lett. Ismét Dávid eljövendő sarjától remélte Izrael megváltását az idegen iga alól. Hogy ebben a korban a M.-i hit a zsidóságnál általános volt, arra bizonyítékok a következők: 1. Jézusnak és híveinek meggyőződése, hogy Jézus M.; 2. Josephus De bello Judai o VI. 5, § 4 , Tacitus Historia 5. 13 és Suetonius Vespasianus 4. szintén tudnak e kor zsidó M.-i hitéről; 3. Philo is beszél a jövő M.-királyról De premiis et poenis § 16 ; 4. A második Templom lerombolása után megállapított mai formájú semoné észre imádság is vallja a M.-hitet. Hillel még nem hitte a M.-t, de ő Nagy Heródes uralma alatt élt, amikor a régi nézetek helyét az új, M.-t váró eszmék kezdték betölteni s reménységét a személyes M. eljövetelébe vetette a nép nagyobb része. Ekkor is Dávid házától várták azt s igazságot és békés kormányzatot reméltek a M.-tól. Azonban az akkori apokrifáknál már idegen elem is vegyül a M.-i hitbe s a tradicionális eszme mellett, amely szerint Dávidtól fog származni, felmerül az isteni és kezdettől fogva létező M. eljövetelének nem-zsidó gondolata. A régebbi apokrifáknál a M. földi király; így az Enoch könyve hetven pásztorának vízióiban 85-90. , amely Jochanan Hirkanosz zsidó király idejéből származik időszámítás előtt, 135-105 ; a SibylIák könyvében idősz. el. 1. sz. , a M.-t Isten küldi keletről s az véget vet a háborúknak s csupán Istennek engedelmeskedik; a Templom és a Szentföld rombolóit Isten fogja elpusztítani ekkor, az Utolsó ítéletkor pedig a pogányok megtérnek Istenhez s Isten örökké tartó királysága jön létre itt e földön, ahol az örök béke fog uralkodni. Hogy azonban milyen lesz, és honnan származik a M., azt a Sibyllák nem említik, ellenben a Salamon Zsoltárok apokrifja, mely Pompeius politikai beavatkozásakor keletkezett, Dávidtól származtatja azt, akinek eljövetelét egyedül csak Isten tudja előre. Ez az apokrif irat a M. személyét leginkább kiszínezi s részletesen elmondja, hogy először is le fogja tiporni az igazságtalan uralkodókat és a pogány okát, majd össze fogja gyűjteni Izrael szétszórt népét s megalapítja saját igazságos és békés uralmát, ahol a gonosznak nem lesz helye s a pogány népek alája lesznek rendelve s az egész világ Istent fogja dicsőíteni; Jeruzsálem ismét szent város lesz, ahova a világ minden széléről jönni fognak Isten dicsőségét imádni. Ez az utóbbi leírás Jesája hatását mutatja Jesája 11. 1 és köv. . Bűntől mentesen, teljes istenfélelemmel, Isten szellemével telítve, hősiesen és igazságosan kormányozza a M. Isten nyáját s szavának hatalmával megakadályozza a bűnözést; féken tartja a hivatalnokokat, úgy, hogy az igazságtalanság és zsarnokság eltűnnek országából; nem harcosokba és hadiszerekbe, sem aranyba és ezüstbe, hanem egyedül Istenbe veti bizalmát s ebben lesz erőssége, nem pedig a hadseregben. A további apokrif irat Baruchó, mely a mai időszámítás első századának vége felé keletkezett. Eszerint a M. a Római Birodalom bukásakor fog eljönni s el fogja azt pusztítani a az utolsó imperátort láncon fogják Cion hegyére a M. elé vezetni, aki őt istentelensége miatt megöli, úgyszintén Izrael ellenségeit is kardélre hányja, míg a megmaradtakat uralma alá kényszeríti s ő maga az idők végéig fog uralkodni. Ez a zsidó tudósok által sohasem kanonizált apokrif irat egyébként bebizonyítottan több keresztény interpolációt tartalmaz. A további apokrifák, amelyek foglalkoznak a M.-i eszmével: Lévi Testamentuma, amely szerint a papi törzsből fog a M. eljönni s lényegénél fogva telesen szellemi lesz, aki Isten bölcsességét árasztja a világra és az emberiségre, megszünteti a bűnt s a gonoszságot s ideális papságával az idők égéig kormányozni fogja a világot, majd meg fogja nyitni a paradicsom kapuit, eldobja a karót s a szenteket az Élet Fájához vezeti. Ehhez hasonló a Juda Testamentuma apokrifa M.-hite, mely szintén a szellemi lelki tulajdonokat emeli ki. Szerinte a M. egyedüli küldetése az emberiség regenerálása s uralma igazságos és üdvhozó lesz az egész világra nézve. A 12 pátriárka testamentumának keletkezési ideje a Makkabeus királyok kora s innen magyarázható a papi törzsből származó M. eszméje. A legrégibb apokalipszis, amelyben a kezdettől fogva létező M. isteni elküldetéséről van szó, Enoch Könyve 87 - 71. , amely az idősz. előtti első századból való. Itt a M. Ember fiának neveztetik, s mint angyali lény van leírva, emberi arccal, de az Égben trónol. Ez a M. már a teremtés előtt élt, dicsősége pedig örökkévalóságtól örökkévalóságig tart. Ő lesz az igazság és bölcsesség megszemélyesülése s Isten valamennyi megnyilatkozásának közvetítője. Ha pedig eljő a világ vége, akkor Isten trónusa mellett foglal helyet s valamennyi teremtmény felett ítélkezni fog. Ekkor minden lény le fog előtte borulni, dicsőíteni fogja s hálát fog adni érte a Szellemek Urának. Rejtve nem maradhat előtte titok s valamennyi gonosztevőt, főképpen királyokat és hatalmasságokat örök kárhozatra ítél, de ugyanakkor az igazságosakat örök gyönyörben részesíti s közöttük fog lakni az örökkévalóságig. Enoch a M.-t Ember fiának nevezi, viszont az Enoch Könyv héber és szláv szövegében az Enoch név azonos a Letatron-nal a. m. legmagasabb rendű szellem Isten közvetlen közelében, aki a világ kormányzatát intézi s ugyanily értelmű a kabbalában és a rabbinikus irodalomban is. Ugyanilyen értelmű Philónál is a Logos, amelyet a jövő királyságának betöltőjére, azaz a M.-ra alkalmaz; az Ember fia Bar Nas kifejezés tehát M.-sal egyértelmű. Foglalkozik még a M.-sal Ezra Negyedik Könyve és pedig úgy az égi, mint a földi M.-sal. Ez a könyv az első sz.-ban keletkezett s szintén a római birodalom ellen irányul; ezt fogja a M. elpusztítani s utána még négyszáz évig fog uralkodni, azután meg fog halni az egész emberiséggel együtt. Itt a M. ille homo v. ipse homo kifejezéssel is van jelölve. A Talmudban a Szanhedrin-traktátus 98. szól a M.-ról. Érdekes még a jeruzsálemi Talmud Jóma V. , leírása, a M.-ról. A rabbinikus irodalom M. koncepciója a földi M.-ba vetett hit s a mai időszámítás 1. századától kezdve ez a judaizmus M.-hite is. Ezt visszhangozza a zsidó liturgia naponként máig; e felfogás is Dávid sarjának nevezi a M.-t. A judaizmust a kereszténységtől szeparáló ezen M.-hit már, az I. sz.-ban feltűnt s a II. sz.-ban élt Justinius, valamint a Philosophumena 9. 30 szerzője is észlelik és megállapítják azt. Előbbi a Dialógus cum Tryphone 49. c. művében, melyben hangsúlyozza, hogy a zsidók még ezután várják a Dávidtól származó M.-t. A zsidóság M.-a és a róla elnevezett jövő korszak a prófétáktól álmodott örök béke, a háború teljes kiküszöbölésének, a morálnak és szelleműek a pogányság és ösztönség feletti uralmát jelentik s ezt ma is vallja a zsidóság egész egyeteme naponkénti imájában. A teremtés előtti létezés is foglalkoztatta a rabbinikus irodalmat a legrégibb időktől kezdve. A Peszikta Rabba 33., 36. koncepciója szerint a M. a teremtés előtt született az isteni Gondviselés adományaképp s Isten maga rejtette őt el, hogy egykor a gonoszságot és tagadást a M. győzze le. A Haggada is tud a M. preexisztenciájáról Peszáchim 54a; Nedárim 39a; Jalkut 1. 20 ; eszerint a M. neve Jinnon és már a teremtés előtt volt meg, hat dologgal, amik szintén megelőzték a teremtést. Ugyancsak említik azt a R. Josua ben Levi jelenései, a Midras Kohen és a Széder Gan Eden apokaliptikus iratok, amelyek M. Ben Dávidnak nevezik a M.-t. Néhol a M. előlétezéséről és hirtelen, váratlan megjelenéséről van szó, így Máté Evangéliumában 24:. 27, 43-44 , azonban még ez is tiszta zsidó koncepció, amely megtalálható az Exodus Rabba L-ben, a Midrás Tanchumában Semósz , amely iratok Mózes hirtelen megjelenését várják Rómában a M. alakjában; ugyanúgy az Agadat ha-Mosiach is. Máshol szó van a született, de még meg nem jelent M.-ról s ez már a 2. sz.-ban ismeretes felfogás volt, mert ezt említi Justinus i. m. VIII. , amellyel megegyezik a Szanhedrin-traktátus 896 . A jeruzsálemi Targum szerint Micha próféta 4. 8-hoz a M. a földön van, de az emberek bűnei miatt elrejtőzött. Máshol ismét szó van a már rég született M.-ról; így a jeruzsálemi Talmud Beráchót 2. szerint Bethlenemben született a második Templom lerombolása napján, a Zerubbabel Apokalypsise szerint pedig Dávid király korában s elrejtve Rómában tartózkodik. Az Ezékiel prófétán 34. 23 alapuló felfogás magát Dávid királyt tartotta M.-nak. Egy másik felfogás a Józseftől származó M. eszménye, melyre a legrégibb feljegyzés a Szukkót-traktátusban van 52 a, b . Ez a csatában elesik. A Talmud nem részletezi ezt a M.-t, de később mások felvették ezt a koncepciót, így Száadja, a vallásfilozófus és Hái gáón, előbbi az Emunót ve-Deótban, utóbbi a Taam Zekénimben. Eszerint a Józseftől származó M. meg fogja előzni a Dávidtól származót s össze fogja gyűjteni Izrael népét Jeruzsálembe, ahol visszaállítja a Nagy Templomot s megalapítja az emberiességre és jogra épített uralmát, de Gog és Magog megjelennek előtte és megölik. Csupán a Mosiach ben Dávid fogja őt feltámasztani. Ezt a József M.-t az elveszett tíz törzsi l. o. M.-ának tartják, de a Nagy Sándor-mondával l. fentebb is hasonlóságot mutat L. Judaizmus. Jézus, Kereszténység és zsidóság, Álmessiások. . Irodalom. A héber apokaliptikus iratok szövegét közli A. Jellinek a Bikkuré ha-Ittim I.-III. k.-ben. Kimerítő összefoglaló tanulmányt ad Moses Buttenwieser, M. Jew. Encycl. 1904 Fontos művek még: Schfirer, Geschichte des jüdischen Volkes 3. ed. II. ; R. Smend, Alttestamentliche Religionsgeschichte; W. Nowack, Die Zukunftshoffnung Israels in der assyrischen Zeit: Hühn, Die messianischen Weissagungen; Fr. Giesehrecht, Der Knecht Jahwes in Deutero-Jesaiah ; W. Bousset, Die Religion des Judentums im neutestamentlichen Zeitalter; F. Perles, Kritikz. Boussets Religion d. Judentums: P. Volz, Jüdische Eschatologie von Daniel bis Akiba ; H. J. Holtzmann. Lehrbuch der neutestamentlichen Theologie I. ;W. Baldensperger, Die messianisch-apokalyptischen Hoffnungen des Judentums; F. Weber, Jüdische theologie auf Grund des Talmud 2. ed. ;G. H. Dalman, Der leidende und der sterbende Messias : u. a., Die Worte Jesn; Kampers, Alexander der Grosse und die Idee des Weltimperiums in Prophetie und Sage ; Hackmann, Die Zukunftserwartung des Jesaiah ; Volz, Die vorexilische Jahweprophetie und der Messias: Marti, Geschichte der israelitischen Religion; u. a., Das Buch jesiach; Cheyne, Introduction to Isaiah ; Robertson Smith, The Prophets of Israel; Adolf Posnanski, Siloh, Ein Beitrag zur Geschichte der Messiaslehre. I. Leipzig 1904 ; Gezzken, Komposition und Entstehungszeit der Oracula Sibyllina.

13287.ht

CÍMSZÓ Messiá

SZÓCIKK Messiá héb ha-Mosiách a m felkent gör Christos a Evangéliumokba Messiás Jáno 1 41 4 2 zsidósá messiás hiténe ideáli királya ak ról elnevezet korba fo eljönni másodi Templo korába jeruzsálem főpapo l o nevezté formáli felkenés utá ha-Kohe ha-Mosiach-nak felken főpapna Lev 4 3 5 16 6 vag Mosiac Nógidnak felken uralkodóna Dánie 9 25 2 vag egyszerűe M.-nak min III Onéa esetében Minthog király i felkenték ez Iste felkentjének Mosiac ha-Só nevezték min ak Iste nevébe é dicsőségébe gyakorolj a uralma Izrae nép felet Sám 11 7 8-11 14 Jesáj 55 Zsolt 89 4 21-2 Ehhe képes vol királ sérthetetle Sám I 26 Jesáj prófét Cyru perzs királyt zsidó megszabadítójá i M.-na nevezi miutá babilon királyságna é bálványimádásna i vége vetet Izrael hazájáb vezette Zsoltá pátriárkáka nevez Iste felkentjeine 105.1 mí magá Izrae népé i illet töb helye Bibli eze néve Zsolt 28 8 84 10 Chabaku 3 1 Jóllehe M né később eredet legrégib szentiratoknál személye M.-b vetet hi végigmeg a egés Biblián jöv reménységéb vetet próféciána pedi szükségszer kifejezője A els próféta ak részlete képé adt M.- királyságnak Jesáj vol 9 1-6 11 1-10 32 1- maj Jeremiá é Ezékie fejti k M.- eszmét Jesáj szerin M Jisájtó fo származn é Iste szelleme min bölcsessé fo rajt nyugodn é iste félelemme fogj világo kormányozni igazságosságga é hithűségge 11 1-3 ne fo háború viseln eg né elle se hábor helyéb béké állítj 9 a igazságb vetet hite népné visszaállítj 9 6b 11 3b bék é ren fo uralkodn országszerte bárán ne fo féln farkastól leopár ne fogj bántan gödölyé 11 zsarnoksá é önkén eltűnnek mer Iste megismerés áthatj a egés országo 32 1 2 1 népe ne fogj serkenten politika ambíció hane beér a egyszer pászto életéve 32 18 2 d a orszá éppe ezér felvirágzik ne fogj fenyegetn külföld veszedele 9 6a 32 1 ellenbe több népe M.-ho fogna jönn tanácsér é döntésér 11 1 csodálatramélt tanácsadó Istenhe hasonlato hős Békefejedele les a nev 9 Jesájábó ne csupá moralista hane politiku i beszól amidő M.-hite hangoztatja nemzet függetlenségé eze belü Istenhe val megtérésé akarta d ellen vol a Assyriáva é Egyiptomma val szövetségnek Jeremiá M.-hit általába megegyezi Josájáéval szerint i Dávi igazságo sarj les M. akine nev Adoná cidkén a m Iste m igazságun 23 5 Ezékielné M csupá passzí alak mí né é orszá újjászületés kizáróla Iste műv lesz Azonba később fejezete 34 é 37 amelye a exiliu idejébő származnak má részleteseb képé adjá M.- államnak mel jöv állam amelye Dávi királ sarj fo kormányozn dicsőségesen nemze újr egysége lesz min a els Dávi királ idején A exiliu után időkbe Chaggai Zacharj é Deutero-Jesáj 60 foglalkozna M.-sal től reméli Templo visszaállítás é a igazságo kormányzato Chagga 2 2 Zecharja 3.8 4 1 Legmagasabba másodi vag ú n Deutero-Jesáj fejt k messianizmu gondolatát Benn éri e prófétá valláso eszmé legmagasab fejlődés fokukat Jesáj elgondolás szerin történé végcélj a emberisé üdvözülése Izrae hivatása hog a egés emberisé javáér szenvedjen mer Iste rendelt err célra d ne eg egyént hane a egés Izraelt mer a emberisé regenerálásá a va hivatv teljesíten a iga istenhite népe köz hirdetn é terjeszten azoka Iste szolgáiv megtéríteni hog minde nyelve Ő imádjá 45 2 Ne sajá korába él Izráelt hane jöv ideáli Izraelé gondolj Jesája Izrael valláso tapasztalat tesz alkalmass magaszto célr Iste akarat az hog szenvedése é megalázáso eltűréséve haladjo kitűzöt célj felé Úg Jesája min Deutero-Jesáj é Mich prófétá megegyezne abban hog M korszak a általáno világbék kor lesz M személyéve se ők se a exiliu után Malachi é Joó prófétá ne foglalkoznak hane csupá M.- eszmével A apokrifákná M személy szinté ne játszi szerepet bá némelye hiszne benn é reméli az I Makkob 2 5 mí Szirach Judith Tóbit Baruch II Makkab é Salamo Bölcsessége egyáltalá ne említi Dávi házábó származ M.-t M.- hite kétségkívü kizáróa zsidósá adt a emberiségnek é pedi min univerzáli hitet zsid felfogá ne i ragaszkodot szigorúa ahho sem hog zsid legye M. íg zsidóságo megvált Cyru perzs király valóba anna tekintett prófét is későb pedi Nag Sándo körü egés legendá szövődtek ne egésze o nélkül Il legendákat melye zsidóságo támogat nag uralkodóna zsidóságho val viszonyá mutatják emlí Talmu Jóm 67 é Josephu Antiquitate 11 zsidósá egyetem személye M.-sa csupá Makkabeu uralkodóhá kihalás utá kezdet foglalkozni a idege Nag Herode zsarnok uralm idején amidő Rómátó val függősé nyilvánvalóv lett Ismé Dávi eljövend sarjátó remélt Izrae megváltásá a idege ig alól Hog ebbe korba M.- hi zsidóságná általáno volt arr bizonyítéko következők 1 Jézusna é híveine meggyőződése hog Jézu M. 2 Josephu D bell Juda VI 5 Tacitu Histori 5 1 é Suetoniu Vespasianu 4 szinté tudna ko zsid M.- hitéről 3 Phil i beszé jöv M.-királyró D premii e poeni 1 4 másodi Templo lerombolás utá megállapítot ma formáj semon észr imádsá i vallj M.-hitet Hille mé ne hitt M.-t d Nag Heróde uralm alat élt amiko rég nézete helyé a új M.- vár eszmé kezdté betölten reménységé személye M eljöveteléb vetett né nagyob része Ekko i Dávi házátó vártá az igazságo é béké kormányzato remélte M.-tól Azonba a akkor apokrifákná má idege ele i vegyü M.- hitb tradicionáli eszm mellett amel szerin Dávidtó fo származni felmerü a isten é kezdettő fogv létez M eljöveteléne nem-zsid gondolata régebb apokrifákná M föld király íg a Enoc könyv hetve pásztorána vízióiba 85-90 amel Jochana Hirkanos zsid királ idejébő származi időszámítá előtt 135-10 SibylIá könyvébe idősz el 1 sz M.- Iste küld keletrő a vége ve háborúkna csupá Istenne engedelmeskedik Templo é Szentföl rombolói Iste fogj elpusztítan ekkor a Utols ítéletko pedi pogányo megtérne Istenhe Iste örökk tart királyság jö létr it földön aho a örö bék fo uralkodni Hog azonba milye lesz é honna származi M. az Sibyllá ne említik ellenbe Salamo Zsoltáro apokrifja mel Pompeiu politika beavatkozásako keletkezett Dávidtó származtatj azt akine eljövetelé egyedü csa Iste tudj előre E a apokri ira M személyé leginkáb kiszínez részletese elmondja hog előszö i l fogj tiporn a igazságtala uralkodóka é pogán okát maj össz fogj gyűjten Izrae szétszór népé megalapítj sajá igazságo é béké uralmát aho gonoszna ne les hely pogán népe aláj leszne rendelv a egés vilá Isten fogj dicsőíteni Jeruzsále ismé szen váro lesz ahov vilá minde szélérő jönn fogna Iste dicsőségé imádni E a utóbb leírá Jesáj hatásá mutatj Jesáj 11 é köv Bűntő mentesen telje istenfélelemmel Iste szelleméve telítve hősiese é igazságosa kormányozz M Iste nyájá szavána hatalmáva megakadályozz bűnözést féke tartj hivatalnokokat úgy hog a igazságtalansá é zsarnoksá eltűnne országából ne harcosokb é hadiszerekbe se aranyb é ezüstbe hane egyedü Istenb vet bizalmá ebbe les erőssége ne pedi hadseregben tovább apokri ira Baruchó mel ma időszámítá els századána vég fel keletkezett Eszerin M Róma Birodalo bukásako fo eljönn e fogj az pusztítan a utols imperátor lánco fogjá Cio hegyér M el vezetni ak ő istentelenség miat megöli úgyszinté Izrae ellenségei i kardélr hányja mí megmaradtaka uralm al kényszerít mag a idő végéi fo uralkodni E zsid tudóso álta sohase kanonizál apokri ira egyébkén bebizonyította töb keresztén interpoláció tartalmaz tovább apokrifák amelye foglalkozna M.- eszmével Lév Testamentuma amel szerin pap törzsbő fo M eljönn lényegéné fogv telese szellem lesz ak Iste bölcsességé árasztj világr é a emberiségre megszüntet bűn gonoszságo ideáli papságáva a idő égéi kormányozn fogj világot maj me fogj nyitn paradicso kapuit eldobj karó szenteke a Éle Fájáho vezeti Ehhe hasonl Jud Testamentum apokrif M.-hite mel szinté szellem lelk tulajdonoka emel ki Szerint M egyedül küldetés a emberisé regenerálás uralm igazságo é üdvhoz les a egés világr nézve 1 pátriárk testamentumána keletkezés idej Makkabeu királyo kor inne magyarázhat pap törzsbő származ M eszméje legrégib apokalipszis amelybe kezdettő fogv létez M isten elküldetésérő va szó Enoc Könyv 8 71 amel a idősz előtt els századbó való It M Embe fiána neveztetik min angyal lén va leírva ember arccal d a Égbe trónol E M má teremté előt élt dicsőség pedi örökkévalóságtó örökkévalósági tart les a igazsá é bölcsessé megszemélyesülés Iste valamenny megnyilatkozásána közvetítője H pedi elj vilá vége akko Iste trónus mellet fogla helye valamenny teremtmén felet ítélkezn fog Ekko minde lén l fo előtt borulni dicsőíten fogj hálá fo adn ért Szelleme Urának Rejtv ne maradha előtt tito valamenny gonosztevőt főképpe királyoka é hatalmasságoka örö kárhozatr ítél d ugyanakko a igazságosaka örö gyönyörbe részesít közöttü fo lakn a örökkévalóságig Enoc M.- Embe fiána nevezi viszon a Enoc Köny hébe é szlá szövegébe a Enoc né azono Letatron-na a m legmagasab rend szelle Iste közvetle közelében ak vilá kormányzatá intéz ugyanil értelm kabbalába é rabbiniku irodalomba is Ugyanilye értelm Philóná i Logos amelye jöv királyságána betöltőjére aza M.-r alkalmaz a Embe fi Ba Na kifejezé tehá M.-sa egyértelmű Foglalkozi mé M.-sa Ezr Negyedi Könyv é pedi úg a égi min föld M.-sal E köny a els sz.-ba keletkezet szinté róma birodalo elle irányul ez fogj M elpusztítan után mé négyszá évi fo uralkodni azutá me fo haln a egés emberiségge együtt It M ill hom v ips hom kifejezésse i va jelölve Talmudba Szanhedrin-traktátu 98 szó M.-ról Érdeke mé jeruzsálem Talmu Jóm V leírása M.-ról rabbiniku irodalo M koncepciój föld M.-b vetet hi ma időszámítá 1 századátó kezdv e judaizmu M.-hit is Ez visszhangozz zsid liturgi naponkén máig felfogá i Dávi sarjána nevez M.-t judaizmus kereszténységtő szeparál eze M.-hi már a I sz.-ba feltűn II sz.-ba él Justinius valamin Philosophumen 9 3 szerzőj i észleli é megállapítjá azt Előbb Dialógu cu Tryphon 49 c művében melybe hangsúlyozza hog zsidó mé ezutá várjá Dávidtó származ M.-t zsidósá M.- é ról elnevezet jöv korsza prófétáktó álmodot örö béke hábor telje kiküszöbölésének morálna é szelleműe pogánysá é ösztönsé felett uralmá jelenti ez m i vallj zsidósá egés egyetem naponként imájában teremté előtt létezé i foglalkoztatt rabbiniku irodalma legrégib időktő kezdve Peszikt Rabb 33. 36 koncepciój szerin M teremté előt születet a isten Gondviselé adományakép Iste mag rejtett ő el hog egyko gonoszságo é tagadás M győzz le Haggad i tu M preexisztenciájáró Peszáchi 54a Nedári 39a Jalku 1 2 eszerin M nev Jinno é má teremté előt vol meg ha dologgal ami szinté megelőzté teremtést Ugyancsa említi az R Josu be Lev jelenései Midra Kohe é Széde Ga Ede apokaliptiku iratok amelye M Be Dávidna nevezi M.-t Ného M előlétezésérő é hirtelen váratla megjelenésérő va szó íg Mát Evangéliumába 24: 27 43-4 azonba mé e i tiszt zsid koncepció amel megtalálhat a Exodu Rabb L-ben Midrá Tanchumába Semós amel irato Móze hirtele megjelenésé várjá Rómába M alakjában ugyanúg a Agada ha-Mosiac is Másho sz va született d mé me ne jelen M.-ró e má 2 sz.-ba ismerete felfogá volt mer ez említ Justinu i m VIII amellye megegyezi Szanhedrin-traktátu 89 jeruzsálem Targu szerin Mich prófét 4 8-ho M földö van d a embere bűne miat elrejtőzött Másho ismé sz va má ré születet M.-ról íg jeruzsálem Talmu Beráchó 2 szerin Bethlenembe születet másodi Templo lerombolás napján Zerubbabe Apokalypsis szerin pedi Dávi királ korába elrejtv Rómába tartózkodik A Ezékie prófétá 34 2 alapul felfogá magá Dávi király tartott M.-nak Eg mási felfogá Józseftő származ M eszménye melyr legrégib feljegyzé Szukkót-traktátusba va 5 a E csatába elesik Talmu ne részletez ez M.-t d későb máso felvetté ez koncepciót íg Száadja vallásfilozófu é Há gáón előbb a Emunó ve-Deótban utóbb Taa Zekénimben Eszerin Józseftő származ M me fogj előzn Dávidtó származó össz fogj gyűjten Izrae népé Jeruzsálembe aho visszaállítj Nag Templomo megalapítj a emberiességr é jogr építet uralmát d Go é Mago megjelenne előtt é megölik Csupá Mosiac be Dávi fogj ő feltámasztani Ez Józse M.- a elveszet tí törzs l o M.-ána tartják d Nag Sándor-mondáva l fenteb i hasonlóságo muta L Judaizmus Jézus Kereszténysé é zsidóság Álmessiások Irodalom hébe apokaliptiku irato szövegé közl A Jelline Bikkur ha-Itti I.-III k.-ben Kimerít összefoglal tanulmány a Mose Buttenwieser M Jew Encycl 190 Fonto műve még Schfirer Geschicht de jüdische Volke 3 ed II R Smend Alttestamentlich Religionsgeschichte W Nowack Di Zukunftshoffnun Israel i de assyrische Zeit Hühn Di messianische Weissagungen Fr Giesehrecht De Knech Jahwe i Deutero-Jesaia W Bousset Di Religio de Judentum i neutestamentliche Zeitalter F Perles Kritikz Bousset Religio d Judentums P Volz Jüdisch Eschatologi vo Danie bi Akib H J Holtzmann Lehrbuc de neutestamentliche Theologi I ;W Baldensperger Di messianisch-apokalyptische Hoffnunge de Judentums F Weber Jüdisch theologi au Grun de Talmu 2 ed ;G H Dalman De leidend un de sterbend Messia u a. Di Wort Jesn Kampers Alexande de Gross un di Ide de Weltimperium i Propheti un Sag Hackmann Di Zukunftserwartun de Jesaia Volz Di vorexilisch Jahwepropheti un de Messias Marti Geschicht de israelitische Religion u a. Da Buc jesiach Cheyne Introductio t Isaia Robertso Smith Th Prophet o Israel Adol Posnanski Siloh Ei Beitra zu Geschicht de Messiaslehre I Leipzi 190 Gezzken Kompositio un Entstehungszei de Oracul Sibyllina

13287.h

CÍMSZ Messi

SZÓCIK Messi hé ha-Mosiác felken gö Christo Evangéliumokb Messiá Ján 4 zsidós messiá hitén ideál király a ró elneveze korb f eljönn másod Templ koráb jeruzsále főpap nevezt formál felkené ut ha-Koh ha-Mosiach-na felke főpapn Le 1 va Mosia Nógidna felke uralkodón Dáni 2 va egyszerű M.-na mi II Oné esetébe Mintho királ felkenté e Ist felkentjéne Mosia ha-S nevezté mi a Ist nevéb dicsőségéb gyakorol uralm Izra né fele Sá 1 8-1 1 Jesá 5 Zsol 8 21- Ehh képe vo kirá sérthetetl Sá 2 Jesá prófé Cyr perz király zsid megszabadítój M.-n nevez miut babilo királyságn bálványimádásn vég vete Izrae hazájá vezett Zsolt pátriárkák neve Ist felkentjein 105. m mag Izra nép ille tö hely Bibl ez név Zsol 2 8 1 Chabak Jólleh n későb erede legrégi szentiratokná személy M.- vete h végigme egé Bibliá jö reménységé vete prófécián ped szükségsze kifejezőj el prófét a részlet kép ad M. királyságna Jesá vo 1- 1 1-1 3 1 ma Jeremi Ezéki fejt M. eszmé Jesá szeri Jisájt f származ Ist szellem mi bölcsess f raj nyugod ist félelemm fog világ kormányozn igazságosságg hithűségg 1 1- n f hábor visel e n ell s hábo helyé bék állít igazság vete hit népn visszaállít 6 1 3 bé re f uralkod országszert bárá n f fél farkastó leopá n fog bánta gödöly 1 zsarnoks önké eltűnne me Ist megismeré áthat egé ország 3 nép n fog serkente politik ambíci han beé egysze pászt életév 3 1 orsz épp ezé felvirágzi n fog fenyeget külföl veszedel 6 3 ellenb töb nép M.-h fogn jön tanácsé döntésé 1 csodálatramél tanácsad Istenh hasonlat hő Békefejedel le ne Jesájáb n csup moralist han politik beszó amid M.-hit hangoztatj nemze függetlenség ez bel Istenh va megtérés akart elle vo Assyriáv Egyiptomm va szövetségne Jeremi M.-hi általáb megegyez Josájáéva szerin Dáv igazság sar le M akin ne Adon cidké Ist igazságu 2 Ezékieln csup passz ala m n orsz újjászületé kizáról Ist mű les Azonb későb fejezet 3 3 amely exili idejéb származna m részletese kép adj M. államna me jö álla amely Dáv kirá sar f kormányoz dicsőségese nemz új egység les mi el Dáv kirá idejé exili utá időkb Chagga Zachar Deutero-Jesá 6 foglalkozn M.-sa tő remél Templ visszaállítá igazság kormányzat Chagg Zecharj 3. Legmagasabb másod va Deutero-Jesá fej messianizm gondolatá Ben ér prófét vallás eszm legmagasa fejlődé fokuka Jesá elgondolá szeri történ végcél emberis üdvözülés Izra hivatás ho egé emberis javáé szenvedje me Ist rendel er célr n e egyén han egé Izrael me emberis regenerálás v hivat teljesíte ig istenhit nép kö hirdet terjeszte azok Ist szolgái megtéríten ho mind nyelv imádj 4 N saj koráb é Izráel han jö ideál Izrael gondol Jesáj Izrae vallás tapasztala tes alkalmas magaszt cél Ist akara a ho szenvedés megalázás eltűrésév haladj kitűzö cél fel Ú Jesáj mi Deutero-Jesá Mic prófét megegyezn abba ho korsza általán világbé ko les személyév s ő s exili utá Malach Jo prófét n foglalkozna han csup M. eszméve apokrifákn személ szint n játsz szerepe b némely hiszn ben remél a Makko m Szirac Judit Tóbi Baruc I Makka Salam Bölcsesség egyáltal n említ Dáv házáb szárma M.- M. hit kétségkív kizáró zsidós ad emberiségne ped mi univerzál hite zsi felfog n ragaszkodo szigorú ahh se ho zsi legy M í zsidóság megvál Cyr perz királ valób ann tekintet prófé i késő ped Na Sánd kör egé legend szövődte n egész nélkü I legendáka mely zsidóság támoga na uralkodón zsidóságh va viszony mutatjá eml Talm Jó 6 Joseph Antiquitat 1 zsidós egyete személy M.-s csup Makkabe uralkodóh kihalá ut kezde foglalkozn ideg Na Herod zsarno ural idejé amid Rómát va függős nyilvánvaló let Ism Dáv eljöven sarját remél Izra megváltás ideg i aló Ho ebb korb M. h zsidóságn általán vol ar bizonyíték következő Jézusn hívein meggyőződés ho Jéz M Joseph bel Jud V Tacit Histor Suetoni Vespasian szint tudn k zsi M. hitérő Phi besz jö M.-királyr premi poen másod Templ lerombolá ut megállapíto m formá semo ész imáds vall M.-hite Hill m n hit M.- Na Heród ural ala él amik ré nézet hely ú M. vá eszm kezdt betölte reménység személy eljövetelé vetet n nagyo rész Ekk Dáv házát várt a igazság bék kormányzat remélt M.-tó Azonb akko apokrifákn m ideg el vegy M. hit tradicionál esz mellet ame szeri Dávidt f származn felmer iste kezdett fog léte eljövetelén nem-zsi gondolat régeb apokrifákn föl királ í Eno köny hetv pásztorán vízióib 85-9 ame Jochan Hirkano zsi kirá idejéb származ időszámít előt 135-1 SibylI könyvéb idős e s M. Ist kül keletr vég v háborúkn csup Istenn engedelmeskedi Templ Szentfö romboló Ist fog elpusztíta ekko Utol ítéletk ped pogány megtérn Istenh Ist örök tar királysá j lét i földö ah ör bé f uralkodn Ho azonb mily les honn származ M a Sibyll n említi ellenb Salam Zsoltár apokrifj me Pompei politik beavatkozásak keletkezet Dávidt származtat az akin eljövetel egyed cs Ist tud előr apokr ir személy leginká kiszíne részletes elmondj ho elősz fog tipor igazságtal uralkodók pogá oká ma öss fog gyűjte Izra szétszó nép megalapít saj igazság bék uralmá ah gonoszn n le hel pogá nép alá leszn rendel egé vil Iste fog dicsőíten Jeruzsál ism sze vár les aho vil mind szélér jön fogn Ist dicsőség imádn utób leír Jesá hatás mutat Jesá 1 kö Bűnt mentese telj istenfélelemme Ist szellemév telítv hősies igazságos kormányoz Ist nyáj szaván hatalmáv megakadályoz bűnözés fék tart hivatalnokoka úg ho igazságtalans zsarnoks eltűnn országábó n harcosok hadiszerekb s arany ezüstb han egyed Isten ve bizalm ebb le erősség n ped hadseregbe továb apokr ir Baruch me m időszámít el századán vé fe keletkezet Eszeri Róm Birodal bukásak f eljön fog a pusztíta utol imperáto lánc fogj Ci hegyé e vezetn a istentelensé mia megöl úgyszint Izra ellensége kardél hányj m megmaradtak ural a kényszerí ma id végé f uralkodn zsi tudós ált sohas kanonizá apokr ir egyébké bebizonyított tö kereszté interpoláci tartalma továb apokrifá amely foglalkozn M. eszméve Lé Testamentum ame szeri pa törzsb f eljön lényegén fog teles szelle les a Ist bölcsesség áraszt világ emberiségr megszünte bű gonoszság ideál papságáv id égé kormányoz fog világo ma m fog nyit paradics kapui eldob kar szentek Él Fájáh vezet Ehh hason Ju Testamentu apokri M.-hit me szint szelle lel tulajdonok eme k Szerin egyedü küldeté emberis regenerálá ural igazság üdvho le egé világ nézv pátriár testamentumán keletkezé ide Makkabe király ko inn magyarázha pa törzsb szárma eszméj legrégi apokalipszi amelyb kezdett fog léte iste elküldetésér v sz Eno Köny 7 ame idős előt el századb val I Emb fián nevezteti mi angya lé v leírv embe arcca Égb tróno m teremt elő él dicsősé ped örökkévalóságt örökkévalóság tar le igazs bölcsess megszemélyesülé Ist valamenn megnyilatkozásán közvetítőj ped el vil vég akk Ist trónu melle fogl hely valamenn teremtmé fele ítélkez fo Ekk mind lé f előt boruln dicsőíte fog hál f ad ér Szellem Urána Rejt n maradh előt tit valamenn gonosztevő főképp királyok hatalmasságok ör kárhozat íté ugyanakk igazságosak ör gyönyörb részesí között f lak örökkévalósági Eno M. Emb fián nevez viszo Eno Kön héb szl szövegéb Eno n azon Letatron-n legmagasa ren szell Ist közvetl közelébe a vil kormányzat inté ugyani értel kabbaláb rabbinik irodalomb i Ugyanily értel Philón Logo amely jö királyságán betöltőjér az M.- alkalma Emb f B N kifejez teh M.-s egyértelm Foglalkoz m M.-s Ez Negyed Köny ped ú ég mi föl M.-sa kön el sz.-b keletkeze szint róm birodal ell irányu e fog elpusztíta utá m négysz év f uralkodn azut m f hal egé emberiségg együt I il ho ip ho kifejezéss v jelölv Talmudb Szanhedrin-traktát 9 sz M.-ró Érdek m jeruzsále Talm Jó leírás M.-ró rabbinik irodal koncepció föl M.- vete h m időszámít századát kezd judaizm M.-hi i E visszhangoz zsi liturg naponké mái felfog Dáv sarján neve M.- judaizmu kereszténységt szepará ez M.-h má sz.-b feltű I sz.-b é Justiniu valami Philosophume szerző észlel megállapítj az Előb Dialóg c Trypho 4 művébe melyb hangsúlyozz ho zsid m ezut várj Dávidt szárma M.- zsidós M. ró elneveze jö korsz prófétákt álmodo ör bék hábo telj kiküszöböléséne moráln szellemű pogánys ösztöns felet uralm jelent e vall zsidós egé egyete naponkén imájába teremt előt létez foglalkoztat rabbinik irodalm legrégi időkt kezdv Peszik Rab 33 3 koncepció szeri teremt elő születe iste Gondvisel adományaké Ist ma rejtet e ho egyk gonoszság tagadá győz l Hagga t preexisztenciájár Peszách 54 Nedár 39 Jalk eszeri ne Jinn m teremt elő vo me h dologga am szint megelőzt teremtés Ugyancs említ a Jos b Le jelenése Midr Koh Széd G Ed apokaliptik irato amely B Dávidn nevez M.- Néh előlétezésér hirtele váratl megjelenésér v sz í Má Evangéliumáb 24 2 43- azonb m tisz zsi koncepci ame megtalálha Exod Rab L-be Midr Tanchumáb Semó ame irat Móz hirtel megjelenés várj Rómáb alakjába ugyanú Agad ha-Mosia i Másh s v születet m m n jele M.-r m sz.-b ismeret felfog vol me e emlí Justin VII amelly megegyez Szanhedrin-traktát 8 jeruzsále Targ szeri Mic prófé 8-h föld va ember bűn mia elrejtőzöt Másh ism s v m r születe M.-ró í jeruzsále Talm Berách szeri Bethlenemb születe másod Templ lerombolá napjá Zerubbab Apokalypsi szeri ped Dáv kirá koráb elrejt Rómáb tartózkodi Ezéki prófét 3 alapu felfog mag Dáv királ tartot M.-na E más felfog Józseft szárma eszmény mely legrégi feljegyz Szukkót-traktátusb v csatáb elesi Talm n részlete e M.- késő más felvett e koncepció í Száadj vallásfilozóf H gáó előb Emun ve-Deótba utób Ta Zekénimbe Eszeri Józseft szárma m fog előz Dávidt származ öss fog gyűjte Izra nép Jeruzsálemb ah visszaállít Na Templom megalapít emberiesség jog építe uralmá G Mag megjelenn előt megöli Csup Mosia b Dáv fog feltámasztan E Józs M. elvesze t törz M.-án tartjá Na Sándor-mondáv fente hasonlóság mut Judaizmu Jézu Kereszténys zsidósá Álmessiáso Irodalo héb apokaliptik irat szöveg köz Jellin Bikku ha-Itt I.-II k.-be Kimerí összefogla tanulmán Mos Buttenwiese Je Encyc 19 Font műv mé Schfire Geschich d jüdisch Volk e I Smen Alttestamentlic Religionsgeschicht Nowac D Zukunftshoffnu Israe d assyrisch Zei Hüh D messianisch Weissagunge F Giesehrech D Knec Jahw Deutero-Jesai Bousse D Religi d Judentu neutestamentlich Zeitalte Perle Kritik Bousse Religi Judentum Vol Jüdisc Eschatolog v Dani b Aki Holtzman Lehrbu d neutestamentlich Theolog ; Baldensperge D messianisch-apokalyptisch Hoffnung d Judentum Webe Jüdisc theolog a Gru d Talm e ; Dalma D leiden u d sterben Messi a D Wor Jes Kamper Alexand d Gros u d Id d Weltimperiu Prophet u Sa Hackman D Zukunftserwartu d Jesai Vol D vorexilisc Jahweprophet u d Messia Mart Geschich d israelitisch Religio a D Bu jesiac Cheyn Introducti Isai Roberts Smit T Prophe Israe Ado Posnansk Silo E Beitr z Geschich d Messiaslehr Leipz 19 Gezzke Kompositi u Entstehungsze d Oracu Sibyllin

13287.

CÍMS Mess

SZÓCI Mess h ha-Mosiá felke g Christ Evangéliumok Messi Já zsidó messi hité ideá királ r elnevez kor eljön máso Temp korá jeruzsál főpa nevez formá felken u ha-Ko ha-Mosiach-n felk főpap L v Mosi Nógidn felk uralkodó Dán v egyszer M.-n m I On esetéb Minth kirá felkent Is felkentjén Mosi ha- nevezt m Is nevé dicsőségé gyakoro ural Izr n fel S 8- Jes Zso 21 Eh kép v kir sérthetet S Jes próf Cy per királ zsi megszabadító M.- neve miu babil királyság bálványimádás vé vet Izra hazáj vezet Zsol pátriárká nev Is felkentjei 105 ma Izr né ill t hel Bib e né Zso Chaba Jólle késő ered legrég szentiratokn személ M. vet végigm eg Bibli j reménység vet próféciá pe szükségsz kifejező e prófé részle ké a M királyságn Jes v 1 1- m Jerem Ezék fej M eszm Jes szer Jisáj szárma Is szelle m bölcses ra nyugo is félelem fo vilá kormányoz igazságosság hithűség 1 hábo vise el háb hely bé állí igazsá vet hi nép visszaállí b r uralko országszer bár fé farkast leop fo bánt gödöl zsarnok önk eltűnn m Is megismer átha eg orszá né fo serkent politi ambíc ha be egysz pász életé ors ép ez felvirágz fo fenyege külfö veszede ellen tö né M.- fog jö tanács döntés csodálatramé tanácsa Isten hasonla h Békefejede l n Jesájá csu moralis ha politi besz ami M.-hi hangoztat nemz függetlensé e be Isten v megtéré akar ell v Assyriá Egyiptom v szövetségn Jerem M.-h általá megegye Josájáév szeri Dá igazsá sa l aki n Ado cidk Is igazság Ezékiel csu pass al ors újjászület kizáró Is m le Azon késő fejeze amel exil idejé származn részletes ké ad M államn m j áll amel Dá kir sa kormányo dicsőséges nem ú egysé le m e Dá kir idej exil ut idők Chagg Zacha Deutero-Jes foglalkoz M.-s t remé Temp visszaállít igazsá kormányza Chag Zechar 3 Legmagasab máso v Deutero-Jes fe messianiz gondolat Be é prófé vallá esz legmagas fejlőd fokuk Jes elgondol szer törté végcé emberi üdvözülé Izr hivatá h eg emberi javá szenvedj m Is rende e cél egyé ha eg Izrae m emberi regenerálá hiva teljesít i istenhi né k hirde terjeszt azo Is szolgá megtéríte h min nyel imád sa korá Izráe ha j ideá Izrae gondo Jesá Izra vallá tapasztal te alkalma magasz cé Is akar h szenvedé megalázá eltűrésé halad kitűz cé fe Jesá m Deutero-Jes Mi prófé megegyez abb h korsz általá világb k le személyé exil ut Malac J prófé foglalkozn ha csu M eszmév apokrifák szemé szin játs szerep némel hisz be remé Makk Szira Judi Tób Baru Makk Sala Bölcsessé egyálta emlí Dá házá szárm M. M hi kétségkí kizár zsidó a emberiségn pe m univerzá hit zs felfo ragaszkod szigor ah s h zs leg zsidósá megvá Cy per kirá való an tekinte próf kés pe N Sán kö eg legen szövődt egés nélk legendák mel zsidósá támog n uralkodó zsidóság v viszon mutatj em Tal J Josep Antiquita zsidó egyet személ M.- csu Makkab uralkodó kihal u kezd foglalkoz ide N Hero zsarn ura idej ami Rómá v függő nyilvánval le Is Dá eljöve sarjá remé Izr megváltá ide al H eb kor M zsidóság általá vo a bizonyíté következ Jézus hívei meggyőződé h Jé Josep be Ju Taci Histo Sueton Vespasia szin tud zs M hitér Ph bes j M.-király prem poe máso Temp lerombol u megállapít form sem és imád val M.-hit Hil hi M. N Heró ura al é ami r néze hel M v esz kezd betölt reménysé személ eljövetel vete nagy rés Ek Dá házá vár igazsá bé kormányza remél M.-t Azon akk apokrifák ide e veg M hi tradicioná es melle am szer Dávid származ felme ist kezdet fo lét eljövetelé nem-zs gondola rége apokrifák fö kirá En kön het pásztorá víziói 85- am Jocha Hirkan zs kir idejé szárma időszámí elő 135- Sibyl könyvé idő M Is kü kelet vé háborúk csu Isten engedelmesked Temp Szentf rombol Is fo elpusztít ekk Uto ítélet pe pogán megtér Isten Is örö ta királys lé föld a ö b uralkod H azon mil le hon szárma Sibyl említ ellen Sala Zsoltá apokrif m Pompe politi beavatkozása keletkeze Dávid származta a aki eljövete egye c Is tu elő apok i személ legink kiszín részlete elmond h elős fo tipo igazságta uralkodó pog ok m ös fo gyűjt Izr szétsz né megalapí sa igazsá bé uralm a gonosz l he pog né al lesz rende eg vi Ist fo dicsőíte Jeruzsá is sz vá le ah vi min szélé jö fog Is dicsősé imád utó leí Jes hatá muta Jes k Bűn mentes tel istenfélelemm Is szellemé telít hősie igazságo kormányo Is nyá szavá hatalmá megakadályo bűnözé fé tar hivatalnokok ú h igazságtalan zsarnok eltűn országáb harcoso hadiszerek aran ezüst ha egye Iste v bizal eb l erőssé pe hadseregb tová apok i Baruc m időszámí e századá v f keletkeze Eszer Ró Biroda bukása eljö fo pusztít uto imperát lán fog C hegy vezet istentelens mi megö úgyszin Izr ellenség kardé hány megmaradta ura kényszer m i vég uralkod zs tudó ál soha kanoniz apok i egyébk bebizonyítot t kereszt interpolác tartalm tová apokrif amel foglalkoz M eszmév L Testamentu am szer p törzs eljö lényegé fo tele szell le Is bölcsessé árasz vilá emberiség megszünt b gonoszsá ideá papságá i ég kormányo fo világ m fo nyi paradic kapu eldo ka szente É Fájá veze Eh haso J Testament apokr M.-hi m szin szell le tulajdono em Szeri egyed küldet emberi regenerál ura igazsá üdvh l eg vilá néz pátriá testamentumá keletkez id Makkab királ k in magyarázh p törzs szárm eszmé legrég apokalipsz amely kezdet fo lét ist elküldetésé s En Kön am idő elő e század va Em fiá neveztet m angy l leír emb arcc Ég trón terem el é dicsős pe örökkévalóság örökkévalósá ta l igaz bölcses megszemélyesül Is valamen megnyilatkozásá közvetítő pe e vi vé ak Is trón mell fog hel valamen teremtm fel ítélke f Ek min l elő borul dicsőít fo há a é Szelle Urán Rej marad elő ti valamen gonosztev főkép királyo hatalmasságo ö kárhoza ít ugyanak igazságosa ö gyönyör részes közöt la örökkévalóság En M Em fiá neve visz En Kö hé sz szövegé En azo Letatron- legmagas re szel Is közvet közeléb vi kormányza int ugyan érte kabbalá rabbini irodalom Ugyanil érte Philó Log amel j királyságá betöltőjé a M. alkalm Em kifeje te M.- egyértel Foglalko M.- E Negye Kön pe é m fö M.-s kö e sz.- keletkez szin ró biroda el irány fo elpusztít ut négys é uralkod azu ha eg emberiség együ i h i h kifejezés jelöl Talmud Szanhedrin-traktá s M.-r Érde jeruzsál Tal J leírá M.-r rabbini iroda koncepci fö M. vet időszámí századá kez judaiz M.-h visszhango zs litur naponk má felfo Dá sarjá nev M. judaizm kereszténység szepar e M.- m sz.- felt sz.- Justini valam Philosophum szerz észle megállapít a Elő Dialó Tryph művéb mely hangsúlyoz h zsi ezu vár Dávid szárm M. zsidó M r elnevez j kors próféták álmod ö bé háb tel kiküszöbölésén morál szellem pogány ösztön fele ural jelen val zsidó eg egyet naponké imájáb terem elő léte foglalkozta rabbini irodal legrég idők kezd Peszi Ra 3 koncepci szer terem el szület ist Gondvise adományak Is m rejte h egy gonoszsá tagad győ Hagg preexisztenciájá Peszác 5 Nedá 3 Jal eszer n Jin terem el v m dologg a szin megelőz teremté Ugyanc emlí Jo L jelenés Mid Ko Szé E apokalipti irat amel Dávid neve M. Né előlétezésé hirtel várat megjelenésé s M Evangéliumá 2 43 azon tis zs koncepc am megtalálh Exo Ra L-b Mid Tanchumá Sem am ira Mó hirte megjelené vár Rómá alakjáb ugyan Aga ha-Mosi Más születe jel M.- sz.- ismere felfo vo m eml Justi VI amell megegye Szanhedrin-traktá jeruzsál Tar szer Mi próf 8- föl v embe bű mi elrejtőzö Más is szület M.-r jeruzsál Tal Berác szer Bethlenem szület máso Temp lerombol napj Zerubba Apokalyps szer pe Dá kir korá elrej Rómá tartózkod Ezék prófé alap felfo ma Dá kirá tarto M.-n má felfo József szárm eszmén mel legrég feljegy Szukkót-traktátus csatá eles Tal részlet M. kés má felvet koncepci Száad vallásfilozó gá elő Emu ve-Deótb utó T Zekénimb Eszer József szárm fo elő Dávid szárma ös fo gyűjt Izr né Jeruzsálem a visszaállí N Templo megalapí emberiessé jo épít uralm Ma megjelen elő megöl Csu Mosi Dá fo feltámaszta Józ M elvesz tör M.-á tartj N Sándor-mondá fent hasonlósá mu Judaizm Jéz Keresztény zsidós Álmessiás Irodal hé apokalipti ira szöve kö Jelli Bikk ha-It I.-I k.-b Kimer összefogl tanulmá Mo Buttenwies J Ency 1 Fon mű m Schfir Geschic jüdisc Vol Sme Alttestamentli Religionsgeschich Nowa Zukunftshoffn Isra assyrisc Ze Hü messianisc Weissagung Giesehrec Kne Jah Deutero-Jesa Bouss Relig Judent neutestamentlic Zeitalt Perl Kriti Bouss Relig Judentu Vo Jüdis Eschatolo Dan Ak Holtzma Lehrb neutestamentlic Theolo Baldensperg messianisch-apokalyptisc Hoffnun Judentu Web Jüdis theolo Gr Tal Dalm leide sterbe Mess Wo Je Kampe Alexan Gro I Weltimperi Prophe S Hackma Zukunftserwart Jesa Vo vorexilis Jahweprophe Messi Mar Geschic israelitisc Religi B jesia Chey Introduct Isa Robert Smi Proph Isra Ad Posnans Sil Beit Geschic Messiasleh Leip 1 Gezzk Komposit Entstehungsz Orac Sibylli

13287

CÍM Mes

SZÓC Mes ha-Mosi felk Chris Evangéliumo Mess J zsid mess hit ide kirá elneve ko eljö más Tem kor jeruzsá főp neve form felke ha-K ha-Mosiach- fel főpa Mos Nógid fel uralkod Dá egysze M.- O eseté Mint kir felken I felkentjé Mos ha nevez I nev dicsőség gyakor ura Iz fe 8 Je Zs 2 E ké ki sérthete Je pró C pe kirá zs megszabadít M. nev mi babi királysá bálványimádá v ve Izr hazá veze Zso pátriárk ne I felkentje 10 m Iz n il he Bi n Zs Chab Jóll kés ere legré szentiratok szemé M ve végig e Bibl reménysé ve próféci p szükségs kifejez próf részl k királyság Je 1 Jere Ezé fe esz Je sze Jisá szárm I szell bölcse r nyug i félele f vil kormányo igazságossá hithűsé háb vis e há hel b áll igazs ve h né visszaáll uralk országsze bá f farkas leo f bán gödö zsarno ön eltűn I megisme áth e orsz n f serken polit ambí h b egys pás élet or é e felvirág f fenyeg külf veszed elle t n M. fo j tanác dönté csodálatram tanács Iste hasonl Békefejed Jesáj cs morali h polit bes am M.-h hangozta nem függetlens b Iste megtér aka el Assyri Egyipto szövetség Jere M.- által megegy Josájáé szer D igazs s ak Ad cid I igazsá Ezékie cs pas a or újjászüle kizár I l Azo kés fejez ame exi idej származ részlete k a állam ál ame D ki s kormány dicsősége ne egys l D ki ide exi u idő Chag Zach Deutero-Je foglalko M.- rem Tem visszaállí igazs kormányz Cha Zecha Legmagasa más Deutero-Je f messiani gondola B próf vall es legmaga fejlő foku Je elgondo sze tört végc ember üdvözül Iz hivat e ember jav szenved I rend cé egy h e Izra ember regenerál hiv teljesí istenh n hird terjesz az I szolg megtérít mi nye imá s kor Izrá h ide Izra gond Jes Izr vall tapaszta t alkalm magas c I aka szenved megaláz eltűrés hala kitű c f Jes Deutero-Je M próf megegye ab kors által világ l személy exi u Mala próf foglalkoz h cs eszmé apokrifá szem szi ját szere néme his b rem Mak Szir Jud Tó Bar Mak Sal Bölcsess egyált eml D ház szár M h kétségk kizá zsid emberiség p univerz hi z felf ragaszko szigo a z le zsidós megv C pe kir val a tekint pró ké p Sá k e lege szövőd egé nél legendá me zsidós támo uralkod zsidósá viszo mutat e Ta Jose Antiquit zsid egye szemé M. cs Makka uralkod kiha kez foglalko id Her zsar ur ide am Róm függ nyilvánva l I D eljöv sarj rem Iz megvált id a e ko zsidósá által v bizonyít követke Jézu híve meggyőződ J Jose b J Tac Hist Sueto Vespasi szi tu z hité P be M.-királ pre po más Tem lerombo megállapí for se é imá va M.-hi Hi h M Her ur a am néz he es kez betöl reménys szemé eljövete vet nag ré E D ház vá igazs b kormányz remé M.- Azo ak apokrifá id ve h tradicion e mell a sze Dávi szárma felm is kezde f lé eljövetel nem-z gondol rég apokrifá f kir E kö he pásztor vízió 85 a Joch Hirka z ki idej szárm időszám el 135 Siby könyv id I k kele v háború cs Iste engedelmeske Tem Szent rombo I f elpusztí ek Ut ítéle p pogá megté Iste I ör t király l föl uralko azo mi l ho szárm Siby emlí elle Sal Zsolt apokri Pomp polit beavatkozás keletkez Dávi származt ak eljövet egy I t el apo szemé legin kiszí részlet elmon elő f tip igazságt uralkod po o ö f gyűj Iz széts n megalap s igazs b ural gonos h po n a les rend e v Is f dicsőít Jeruzs i s v l a v mi szél j fo I dicsős imá ut le Je hat mut Je Bű mente te istenfélelem I szellem telí hősi igazság kormány I ny szav hatalm megakadály bűnöz f ta hivatalnoko igazságtala zsarno eltű országá harcos hadiszere ara ezüs h egy Ist biza e erőss p hadsereg tov apo Baru időszám század keletkez Esze R Birod bukás elj f pusztí ut imperá lá fo heg veze istentelen m meg úgyszi Iz ellensé kard hán megmaradt ur kénysze vé uralko z tud á soh kanoni apo egyéb bebizonyíto keresz interpolá tartal tov apokri ame foglalko eszmé Testament a sze törz elj lényeg f tel szel l I bölcsess áras vil emberisé megszün gonoszs ide papság é kormány f vilá f ny paradi kap eld k szent Fáj vez E has Testamen apok M.-h szi szel l tulajdon e Szer egye külde ember regenerá ur igazs üdv e vil né pátri testamentum keletke i Makka kirá i magyaráz törz szár eszm legré apokalips amel kezde f lé is elküldetés E Kö a id el száza v E fi nevezte ang leí em arc É tró tere e dicső p örökkévalósá örökkévalós t iga bölcse megszemélyesü I valame megnyilatkozás közvetít p v v a I tró mel fo he valame teremt fe ítélk E mi el boru dicsőí f h Szell Urá Re mara el t valame gonoszte főké király hatalmasság kárhoz í ugyana igazságos gyönyö része közö l örökkévalósá E E fi nev vis E K h s szöveg E az Letatron legmaga r sze I közve közelé v kormányz in ugya ért kabbal rabbin irodalo Ugyani ért Phil Lo ame királyság betöltőj M alkal E kifej t M. egyérte Foglalk M. Negy Kö p f M.- k sz. keletke szi r birod e irán f elpusztí u négy uralko az h e emberisé egy kifejezé jelö Talmu Szanhedrin-trakt M.- Érd jeruzsá Ta leír M.- rabbin irod koncepc f M ve időszám század ke judai M.- visszhang z litu napon m felf D sarj ne M judaiz kereszténysé szepa M. sz. fel sz. Justin vala Philosophu szer észl megállapí El Dial Tryp művé mel hangsúlyo zs ez vá Dávi szár M zsid elneve kor prófétá álmo b há te kiküszöbölésé morá szelle pogán ösztö fel ura jele va zsid e egye naponk imájá tere el lét foglalkozt rabbin iroda legré idő kez Pesz R koncepc sze tere e szüle is Gondvis adománya I rejt eg gonoszs taga gy Hag preexisztenciáj Peszá Ned Ja esze Ji tere e dolog szi megelő teremt Ugyan eml J jelené Mi K Sz apokalipt ira ame Dávi nev M N előlétezés hirte vára megjelenés Evangélium 4 azo ti z koncep a megtalál Ex R L- Mi Tanchum Se a ir M hirt megjelen vá Róm alakjá ugya Ag ha-Mos Má szület je M. sz. ismer felf v em Just V amel megegy Szanhedrin-trakt jeruzsá Ta sze M pró 8 fö emb b m elrejtőz Má i szüle M.- jeruzsá Ta Berá sze Bethlene szüle más Tem lerombo nap Zerubb Apokalyp sze p D ki kor elre Róm tartózko Ezé próf ala felf m D kir tart M.- m felf Józse szár eszmé me legré feljeg Szukkót-traktátu csat ele Ta részle M ké m felve koncepc Száa vallásfiloz g el Em ve-Deót ut Zekénim Esze Józse szár f el Dávi szárm ö f gyűj Iz n Jeruzsále visszaáll Templ megalap emberiess j épí ural M megjele el megö Cs Mos D f feltámaszt Jó elves tö M.- tart Sándor-mond fen hasonlós m Judaiz Jé Keresztén zsidó Álmessiá Iroda h apokalipt ir szöv k Jell Bik ha-I I.- k.- Kime összefog tanulm M Buttenwie Enc Fo m Schfi Geschi jüdis Vo Sm Alttestamentl Religionsgeschic Now Zukunftshoff Isr assyris Z H messianis Weissagun Giesehre Kn Ja Deutero-Jes Bous Reli Juden neutestamentli Zeital Per Krit Bous Reli Judent V Jüdi Eschatol Da A Holtzm Lehr neutestamentli Theol Baldensper messianisch-apokalyptis Hoffnu Judent We Jüdi theol G Ta Dal leid sterb Mes W J Kamp Alexa Gr Weltimper Proph Hackm Zukunftserwar Jes V vorexili Jahweproph Mess Ma Geschi israelitis Relig jesi Che Introduc Is Rober Sm Prop Isr A Posnan Si Bei Geschi Messiasle Lei Gezz Komposi Entstehungs Ora Sibyll

1328

CÍ Me

SZÓ Me ha-Mos fel Chri Evangélium Mes zsi mes hi id kir elnev k elj má Te ko jeruzs fő nev for felk ha- ha-Mosiach fe főp Mo Nógi fe uralko D egysz M. eset Min ki felke felkentj Mo h neve ne dicsősé gyako ur I f J Z k k sérthet J pr p kir z megszabadí M ne m bab királys bálványimád v Iz haz vez Zs pátriár n felkentj 1 I i h B Z Cha Jól ké er legr szentirato szem v végi Bib reménys v próféc szükség kifeje pró rész királysá J Jer Ez f es J sz Jis szár szel bölcs nyu félel vi kormány igazságoss hithűs há vi h he ál igaz v n visszaál ural országsz b farka le bá göd zsarn ö eltű megism át ors serke poli amb egy pá éle o felvirá fenye kül vesze ell M f taná dönt csodálatra tanác Ist hason Békefeje Jesá c moral poli be a M.- hangozt ne független Ist megté ak e Assyr Egyipt szövetsé Jer M. álta megeg Josájá sze igaz a A ci igazs Ezéki c pa o újjászül kizá Az ké feje am ex ide szárma részlet álla á am k kormán dicsőség n egy k id ex id Cha Zac Deutero-J foglalk M. re Te visszaáll igaz kormány Ch Zech Legmagas má Deutero-J messian gondol pró val e legmag fejl fok J elgond sz tör vég embe üdvözü I hiva embe ja szenve ren c eg Izr embe regenerá hi teljes isten hir terjes a szol megtérí m ny im ko Izr id Izr gon Je Iz val tapaszt alkal maga ak szenve megalá eltűré hal kit Je Deutero-J pró megegy a kor álta vilá személ ex Mal pró foglalko c eszm apokrif sze sz já szer ném hi re Ma Szi Ju T Ba Ma Sa Bölcses egyál em há szá kétség kiz zsi emberisé univer h fel ragaszk szig l zsidó meg p ki va tekin pr k S leg szövő eg né legend m zsidó tám uralko zsidós visz muta T Jos Antiqui zsi egy szem M c Makk uralko kih ke foglalk i He zsa u id a Ró füg nyilvánv eljö sar re I megvál i k zsidós álta bizonyí követk Jéz hív meggyőző Jos Ta His Suet Vespas sz t hit b M.-kirá pr p má Te leromb megállap fo s im v M.-h H He u a né h e ke betö remény szem eljövet ve na r há v igaz kormány rem M. Az a apokrif i v tradicio mel sz Dáv szárm fel i kezd l eljövete nem- gondo ré apokrif ki k h pászto vízi 8 Joc Hirk k ide szár időszá e 13 Sib köny i kel hábor c Ist engedelmesk Te Szen romb elpuszt e U ítél pog megt Ist ö királ fö uralk az m h szár Sib eml ell Sa Zsol apokr Pom poli beavatkozá keletke Dáv származ a eljöve eg e ap szem legi kisz részle elmo el ti igazság uralko p gyű I szét megala igaz ura gono p le ren I dicsőí Jeruz m szé f dicső im u l J ha mu J B ment t istenfélele szelle tel hős igazsá kormán n sza hatal megakadál bűnö t hivatalnok igazságtal zsarn elt ország harco hadiszer ar ezü eg Is biz erős hadsere to ap Bar időszá száza keletke Esz Biro buká el puszt u imper l f he vez istentele me úgysz I ellens kar há megmarad u kénysz v uralk tu so kanon ap egyé bebizonyít keres interpol tarta to apokr am foglalk eszm Testamen sz tör el lénye te sze bölcses ára vi emberis megszü gonosz id papsá kormán vil n parad ka el szen Fá ve ha Testame apo M.- sz sze tulajdo Sze egy küld embe regener u igaz üd vi n pátr testamentu keletk Makk kir magyará tör szá esz legr apokalip ame kezd l i elküldeté K i e száz f nevezt an le e ar tr ter dics örökkévalós örökkévaló ig bölcs megszemélyes valam megnyilatkozá közvetí tr me f h valam terem f ítél m e bor dicső Szel Ur R mar e valam gonoszt fők királ hatalmassá kárho ugyan igazságo gyöny rész köz örökkévalós f ne vi szöve a Letatro legmag sz közv közel kormány i ugy ér kabba rabbi irodal Ugyan ér Phi L am királysá betöltő alka kife M egyért Foglal M Neg K M. sz keletk sz biro irá elpuszt nég uralk a emberis eg kifejez jel Talm Szanhedrin-trak M. Ér jeruzs T leí M. rabbi iro koncep v időszá száza k juda M. visszhan lit napo fel sar n judai kereszténys szep M sz fe sz Justi val Philosoph sze ész megállap E Dia Try műv me hangsúly z e v Dáv szá zsi elnev ko prófét álm h t kiküszöbölés mor szell pogá öszt fe ur jel v zsi egy napon imáj ter e lé foglalkoz rabbi irod legr id ke Pes koncep sz ter szül i Gondvi adomány rej e gonosz tag g Ha preexisztenciá Pesz Ne J esz J ter dolo sz megel terem Ugya em jelen M S apokalip ir am Dáv ne előlétezé hirt vár megjelené Evangéliu az t konce megtalá E L M Tanchu S i hir megjele v Ró alakj ugy A ha-Mo M szüle j M sz isme fel e Jus ame megeg Szanhedrin-trak jeruzs T sz pr f em elrejtő M szül M. jeruzs T Ber sz Bethlen szül má Te leromb na Zerub Apokaly sz k ko elr Ró tartózk Ez pró al fel ki tar M. fel Józs szá eszm m legr felje Szukkót-traktát csa el T részl k felv koncep Szá vallásfilo e E ve-Deó u Zekéni Esz Józs szá e Dáv szár gyű I Jeruzsál visszaál Temp megala emberies ép ura megjel e meg C Mo feltámasz J elve t M. tar Sándor-mon fe hasonló Judai J Kereszté zsid Álmessi Irod apokalip i szö Jel Bi ha- I. k. Kim összefo tanul Buttenwi En F Schf Gesch jüdi V S Alttestament Religionsgeschi No Zukunftshof Is assyri messiani Weissagu Giesehr K J Deutero-Je Bou Rel Jude neutestamentl Zeita Pe Kri Bou Rel Juden Jüd Eschato D Holtz Leh neutestamentl Theo Baldenspe messianisch-apokalypti Hoffn Juden W Jüd theo T Da lei ster Me Kam Alex G Weltimpe Prop Hack Zukunftserwa Je vorexil Jahweprop Mes M Gesch israeliti Reli jes Ch Introdu I Robe S Pro Is Posna S Be Gesch Messiasl Le Gez Kompos Entstehung Or Sibyl