13289.htm

CÍMSZÓ: Messiás

SZÓCIKK: "a személyes M. eljövetelébe vetette a nép nagyobb része. Ekkor is Dávid házától várták azt s igazságot és békés kormányzatot reméltek a M.-tól. Azonban az akkori apokrifáknál már idegen elem is vegyül a M.-i hitbe s a tradicionális eszme mellett, amely szerint Dávidtól fog származni, felmerül az isteni és kezdettől fogva létező M. eljövetelének nem-zsidó gondolata. A régebbi apokrifáknál a M. földi király; így az Enoch könyve hetven pásztorának vízióiban (85-90.), amely Jochanan Hirkanosz zsidó király idejéből származik (időszámítás előtt, 135-105); a SibylIák könyvében (idősz. el. 1. sz.), a M.-t Isten küldi keletről s az véget vet a háborúknak s csupán Istennek engedelmeskedik; a Templom és a Szentföld rombolóit Isten fogja elpusztítani ekkor, az Utolsó ítéletkor pedig a pogányok megtérnek Istenhez s Isten örökké tartó királysága jön létre itt e földön, ahol az örök béke fog uralkodni. Hogy azonban milyen lesz, és honnan származik a M., azt a Sibyllák nem említik, ellenben a Salamon Zsoltárok apokrifja, mely Pompeius politikai beavatkozásakor keletkezett, Dávidtól származtatja azt, akinek eljövetelét egyedül csak Isten tudja előre. Ez az apokrif irat a M. személyét leginkább kiszínezi s részletesen elmondja, hogy először is le fogja tiporni az igazságtalan uralkodókat és a pogány okát, majd össze fogja gyűjteni Izrael szétszórt népét s megalapítja saját igazságos és békés uralmát, ahol a gonosznak nem lesz helye s a pogány népek alája lesznek rendelve s az egész világ Istent fogja dicsőíteni; Jeruzsálem ismét szent város lesz, ahova a világ minden széléről jönni fognak Isten dicsőségét imádni. Ez az utóbbi leírás Jesája hatását mutatja (Jesája 11. 1 és köv.). Bűntől mentesen, teljes istenfélelemmel, Isten szellemével telítve, hősiesen és igazságosan kormányozza a M. Isten nyáját s szavának hatalmával megakadályozza a bűnözést; féken tartja a hivatalnokokat, úgy, hogy az igazságtalanság és zsarnokság eltűnnek országából; nem harcosokba és hadiszerekbe, sem aranyba és ezüstbe, hanem egyedül Istenbe veti bizalmát s ebben lesz erőssége, nem pedig a hadseregben. A további apokrif irat Baruchó, mely a mai időszámítás első századának vége felé keletkezett. Eszerint a M. a Római Birodalom bukásakor fog eljönni s el fogja azt pusztítani a az utolsó imperátort láncon fogják Cion hegyére a M. elé vezetni, aki őt istentelensége miatt megöli, úgyszintén Izrael ellenségeit is kardélre hányja, míg a megmaradtakat uralma alá kényszeríti s ő maga az idők végéig fog uralkodni. Ez a zsidó tudósok által sohasem kanonizált apokrif irat egyébként bebizonyítottan több keresztény interpolációt tartalmaz. A további apokrifák, amelyek foglalkoznak a M.-i eszmével: Lévi Testamentuma, amely szerint a papi törzsből fog a M. eljönni s lényegénél fogva telesen szellemi lesz, aki Isten bölcsességét árasztja a világra és az emberiségre, megszünteti a bűnt s a gonoszságot s ideális papságával az idők égéig kormányozni fogja a világot, majd meg fogja nyitni a paradicsom kapuit, eldobja a karót s a szenteket az Élet Fájához vezeti. Ehhez"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3289. címszó a lexikon => 589. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13289.htm

CÍMSZÓ: Messiás

SZÓCIKK: a személyes M. eljövetelébe vetette a nép nagyobb része. Ekkor is Dávid házától várták azt s igazságot és békés kormányzatot reméltek a M.-tól. Azonban az akkori apokrifáknál már idegen elem is vegyül a M.-i hitbe s a tradicionális eszme mellett, amely szerint Dávidtól fog származni, felmerül az isteni és kezdettől fogva létező M. eljövetelének nem-zsidó gondolata. A régebbi apokrifáknál a M. földi király; így az Enoch könyve hetven pásztorának vízióiban 85-90. , amely Jochanan Hirkanosz zsidó király idejéből származik időszámítás előtt, 135-105 ; a SibylIák könyvében idősz. el. 1. sz. , a M.-t Isten küldi keletről s az véget vet a háborúknak s csupán Istennek engedelmeskedik; a Templom és a Szentföld rombolóit Isten fogja elpusztítani ekkor, az Utolsó ítéletkor pedig a pogányok megtérnek Istenhez s Isten örökké tartó királysága jön létre itt e földön, ahol az örök béke fog uralkodni. Hogy azonban milyen lesz, és honnan származik a M., azt a Sibyllák nem említik, ellenben a Salamon Zsoltárok apokrifja, mely Pompeius politikai beavatkozásakor keletkezett, Dávidtól származtatja azt, akinek eljövetelét egyedül csak Isten tudja előre. Ez az apokrif irat a M. személyét leginkább kiszínezi s részletesen elmondja, hogy először is le fogja tiporni az igazságtalan uralkodókat és a pogány okát, majd össze fogja gyűjteni Izrael szétszórt népét s megalapítja saját igazságos és békés uralmát, ahol a gonosznak nem lesz helye s a pogány népek alája lesznek rendelve s az egész világ Istent fogja dicsőíteni; Jeruzsálem ismét szent város lesz, ahova a világ minden széléről jönni fognak Isten dicsőségét imádni. Ez az utóbbi leírás Jesája hatását mutatja Jesája 11. 1 és köv. . Bűntől mentesen, teljes istenfélelemmel, Isten szellemével telítve, hősiesen és igazságosan kormányozza a M. Isten nyáját s szavának hatalmával megakadályozza a bűnözést; féken tartja a hivatalnokokat, úgy, hogy az igazságtalanság és zsarnokság eltűnnek országából; nem harcosokba és hadiszerekbe, sem aranyba és ezüstbe, hanem egyedül Istenbe veti bizalmát s ebben lesz erőssége, nem pedig a hadseregben. A további apokrif irat Baruchó, mely a mai időszámítás első századának vége felé keletkezett. Eszerint a M. a Római Birodalom bukásakor fog eljönni s el fogja azt pusztítani a az utolsó imperátort láncon fogják Cion hegyére a M. elé vezetni, aki őt istentelensége miatt megöli, úgyszintén Izrael ellenségeit is kardélre hányja, míg a megmaradtakat uralma alá kényszeríti s ő maga az idők végéig fog uralkodni. Ez a zsidó tudósok által sohasem kanonizált apokrif irat egyébként bebizonyítottan több keresztény interpolációt tartalmaz. A további apokrifák, amelyek foglalkoznak a M.-i eszmével: Lévi Testamentuma, amely szerint a papi törzsből fog a M. eljönni s lényegénél fogva telesen szellemi lesz, aki Isten bölcsességét árasztja a világra és az emberiségre, megszünteti a bűnt s a gonoszságot s ideális papságával az idők égéig kormányozni fogja a világot, majd meg fogja nyitni a paradicsom kapuit, eldobja a karót s a szenteket az Élet Fájához vezeti. Ehhez

13289.ht

CÍMSZÓ Messiá

SZÓCIKK személye M eljöveteléb vetett né nagyob része Ekko i Dávi házátó vártá az igazságo é béké kormányzato remélte M.-tól Azonba a akkor apokrifákná má idege ele i vegyü M.- hitb tradicionáli eszm mellett amel szerin Dávidtó fo származni felmerü a isten é kezdettő fogv létez M eljöveteléne nem-zsid gondolata régebb apokrifákná M föld király íg a Enoc könyv hetve pásztorána vízióiba 85-90 amel Jochana Hirkanos zsid királ idejébő származi időszámítá előtt 135-10 SibylIá könyvébe idősz el 1 sz M.- Iste küld keletrő a vége ve háborúkna csupá Istenne engedelmeskedik Templo é Szentföl rombolói Iste fogj elpusztítan ekkor a Utols ítéletko pedi pogányo megtérne Istenhe Iste örökk tart királyság jö létr it földön aho a örö bék fo uralkodni Hog azonba milye lesz é honna származi M. az Sibyllá ne említik ellenbe Salamo Zsoltáro apokrifja mel Pompeiu politika beavatkozásako keletkezett Dávidtó származtatj azt akine eljövetelé egyedü csa Iste tudj előre E a apokri ira M személyé leginkáb kiszínez részletese elmondja hog előszö i l fogj tiporn a igazságtala uralkodóka é pogán okát maj össz fogj gyűjten Izrae szétszór népé megalapítj sajá igazságo é béké uralmát aho gonoszna ne les hely pogán népe aláj leszne rendelv a egés vilá Isten fogj dicsőíteni Jeruzsále ismé szen váro lesz ahov vilá minde szélérő jönn fogna Iste dicsőségé imádni E a utóbb leírá Jesáj hatásá mutatj Jesáj 11 é köv Bűntő mentesen telje istenfélelemmel Iste szelleméve telítve hősiese é igazságosa kormányozz M Iste nyájá szavána hatalmáva megakadályozz bűnözést féke tartj hivatalnokokat úgy hog a igazságtalansá é zsarnoksá eltűnne országából ne harcosokb é hadiszerekbe se aranyb é ezüstbe hane egyedü Istenb vet bizalmá ebbe les erőssége ne pedi hadseregben tovább apokri ira Baruchó mel ma időszámítá els századána vég fel keletkezett Eszerin M Róma Birodalo bukásako fo eljönn e fogj az pusztítan a utols imperátor lánco fogjá Cio hegyér M el vezetni ak ő istentelenség miat megöli úgyszinté Izrae ellenségei i kardélr hányja mí megmaradtaka uralm al kényszerít mag a idő végéi fo uralkodni E zsid tudóso álta sohase kanonizál apokri ira egyébkén bebizonyította töb keresztén interpoláció tartalmaz tovább apokrifák amelye foglalkozna M.- eszmével Lév Testamentuma amel szerin pap törzsbő fo M eljönn lényegéné fogv telese szellem lesz ak Iste bölcsességé árasztj világr é a emberiségre megszüntet bűn gonoszságo ideáli papságáva a idő égéi kormányozn fogj világot maj me fogj nyitn paradicso kapuit eldobj karó szenteke a Éle Fájáho vezeti Ehhe

13289.h

CÍMSZ Messi

SZÓCIK személy eljövetelé vetet n nagyo rész Ekk Dáv házát várt a igazság bék kormányzat remélt M.-tó Azonb akko apokrifákn m ideg el vegy M. hit tradicionál esz mellet ame szeri Dávidt f származn felmer iste kezdett fog léte eljövetelén nem-zsi gondolat régeb apokrifákn föl királ í Eno köny hetv pásztorán vízióib 85-9 ame Jochan Hirkano zsi kirá idejéb származ időszámít előt 135-1 SibylI könyvéb idős e s M. Ist kül keletr vég v háborúkn csup Istenn engedelmeskedi Templ Szentfö romboló Ist fog elpusztíta ekko Utol ítéletk ped pogány megtérn Istenh Ist örök tar királysá j lét i földö ah ör bé f uralkodn Ho azonb mily les honn származ M a Sibyll n említi ellenb Salam Zsoltár apokrifj me Pompei politik beavatkozásak keletkezet Dávidt származtat az akin eljövetel egyed cs Ist tud előr apokr ir személy leginká kiszíne részletes elmondj ho elősz fog tipor igazságtal uralkodók pogá oká ma öss fog gyűjte Izra szétszó nép megalapít saj igazság bék uralmá ah gonoszn n le hel pogá nép alá leszn rendel egé vil Iste fog dicsőíten Jeruzsál ism sze vár les aho vil mind szélér jön fogn Ist dicsőség imádn utób leír Jesá hatás mutat Jesá 1 kö Bűnt mentese telj istenfélelemme Ist szellemév telítv hősies igazságos kormányoz Ist nyáj szaván hatalmáv megakadályoz bűnözés fék tart hivatalnokoka úg ho igazságtalans zsarnoks eltűnn országábó n harcosok hadiszerekb s arany ezüstb han egyed Isten ve bizalm ebb le erősség n ped hadseregbe továb apokr ir Baruch me m időszámít el századán vé fe keletkezet Eszeri Róm Birodal bukásak f eljön fog a pusztíta utol imperáto lánc fogj Ci hegyé e vezetn a istentelensé mia megöl úgyszint Izra ellensége kardél hányj m megmaradtak ural a kényszerí ma id végé f uralkodn zsi tudós ált sohas kanonizá apokr ir egyébké bebizonyított tö kereszté interpoláci tartalma továb apokrifá amely foglalkozn M. eszméve Lé Testamentum ame szeri pa törzsb f eljön lényegén fog teles szelle les a Ist bölcsesség áraszt világ emberiségr megszünte bű gonoszság ideál papságáv id égé kormányoz fog világo ma m fog nyit paradics kapui eldob kar szentek Él Fájáh vezet Ehh

13289.

CÍMS Mess

SZÓCI személ eljövetel vete nagy rés Ek Dá házá vár igazsá bé kormányza remél M.-t Azon akk apokrifák ide e veg M hi tradicioná es melle am szer Dávid származ felme ist kezdet fo lét eljövetelé nem-zs gondola rége apokrifák fö kirá En kön het pásztorá víziói 85- am Jocha Hirkan zs kir idejé szárma időszámí elő 135- Sibyl könyvé idő M Is kü kelet vé háborúk csu Isten engedelmesked Temp Szentf rombol Is fo elpusztít ekk Uto ítélet pe pogán megtér Isten Is örö ta királys lé föld a ö b uralkod H azon mil le hon szárma Sibyl említ ellen Sala Zsoltá apokrif m Pompe politi beavatkozása keletkeze Dávid származta a aki eljövete egye c Is tu elő apok i személ legink kiszín részlete elmond h elős fo tipo igazságta uralkodó pog ok m ös fo gyűjt Izr szétsz né megalapí sa igazsá bé uralm a gonosz l he pog né al lesz rende eg vi Ist fo dicsőíte Jeruzsá is sz vá le ah vi min szélé jö fog Is dicsősé imád utó leí Jes hatá muta Jes k Bűn mentes tel istenfélelemm Is szellemé telít hősie igazságo kormányo Is nyá szavá hatalmá megakadályo bűnözé fé tar hivatalnokok ú h igazságtalan zsarnok eltűn országáb harcoso hadiszerek aran ezüst ha egye Iste v bizal eb l erőssé pe hadseregb tová apok i Baruc m időszámí e századá v f keletkeze Eszer Ró Biroda bukása eljö fo pusztít uto imperát lán fog C hegy vezet istentelens mi megö úgyszin Izr ellenség kardé hány megmaradta ura kényszer m i vég uralkod zs tudó ál soha kanoniz apok i egyébk bebizonyítot t kereszt interpolác tartalm tová apokrif amel foglalkoz M eszmév L Testamentu am szer p törzs eljö lényegé fo tele szell le Is bölcsessé árasz vilá emberiség megszünt b gonoszsá ideá papságá i ég kormányo fo világ m fo nyi paradic kapu eldo ka szente É Fájá veze Eh

13289

CÍM Mes

SZÓC szemé eljövete vet nag ré E D ház vá igazs b kormányz remé M.- Azo ak apokrifá id ve h tradicion e mell a sze Dávi szárma felm is kezde f lé eljövetel nem-z gondol rég apokrifá f kir E kö he pásztor vízió 85 a Joch Hirka z ki idej szárm időszám el 135 Siby könyv id I k kele v háború cs Iste engedelmeske Tem Szent rombo I f elpusztí ek Ut ítéle p pogá megté Iste I ör t király l föl uralko azo mi l ho szárm Siby emlí elle Sal Zsolt apokri Pomp polit beavatkozás keletkez Dávi származt ak eljövet egy I t el apo szemé legin kiszí részlet elmon elő f tip igazságt uralkod po o ö f gyűj Iz széts n megalap s igazs b ural gonos h po n a les rend e v Is f dicsőít Jeruzs i s v l a v mi szél j fo I dicsős imá ut le Je hat mut Je Bű mente te istenfélelem I szellem telí hősi igazság kormány I ny szav hatalm megakadály bűnöz f ta hivatalnoko igazságtala zsarno eltű országá harcos hadiszere ara ezüs h egy Ist biza e erőss p hadsereg tov apo Baru időszám század keletkez Esze R Birod bukás elj f pusztí ut imperá lá fo heg veze istentelen m meg úgyszi Iz ellensé kard hán megmaradt ur kénysze vé uralko z tud á soh kanoni apo egyéb bebizonyíto keresz interpolá tartal tov apokri ame foglalko eszmé Testament a sze törz elj lényeg f tel szel l I bölcsess áras vil emberisé megszün gonoszs ide papság é kormány f vilá f ny paradi kap eld k szent Fáj vez E

1328

CÍ Me

SZÓ szem eljövet ve na r há v igaz kormány rem M. Az a apokrif i v tradicio mel sz Dáv szárm fel i kezd l eljövete nem- gondo ré apokrif ki k h pászto vízi 8 Joc Hirk k ide szár időszá e 13 Sib köny i kel hábor c Ist engedelmesk Te Szen romb elpuszt e U ítél pog megt Ist ö királ fö uralk az m h szár Sib eml ell Sa Zsol apokr Pom poli beavatkozá keletke Dáv származ a eljöve eg e ap szem legi kisz részle elmo el ti igazság uralko p gyű I szét megala igaz ura gono p le ren I dicsőí Jeruz m szé f dicső im u l J ha mu J B ment t istenfélele szelle tel hős igazsá kormán n sza hatal megakadál bűnö t hivatalnok igazságtal zsarn elt ország harco hadiszer ar ezü eg Is biz erős hadsere to ap Bar időszá száza keletke Esz Biro buká el puszt u imper l f he vez istentele me úgysz I ellens kar há megmarad u kénysz v uralk tu so kanon ap egyé bebizonyít keres interpol tarta to apokr am foglalk eszm Testamen sz tör el lénye te sze bölcses ára vi emberis megszü gonosz id papsá kormán vil n parad ka el szen Fá ve