13290.htm

CÍMSZÓ: Messiás

SZÓCIKK: "hasonló a Juda Testamentuma apokrifa M.-hite, mely szintén a szellemi lelki tulajdonokat emeli ki. Szerinte a M. egyedüli küldetése az emberiség regenerálása s uralma igazságos és üdvhozó lesz az egész világra nézve. A 12 pátriárka testamentumának keletkezési ideje a Makkabeus királyok kora s innen magyarázható a papi törzsből származó M. eszméje. A legrégibb apokalipszis, amelyben a kezdettől fogva létező M. isteni elküldetéséről van szó, Enoch Könyve (87 - 71.), amely az idősz. előtti első századból való. Itt a M. Ember fiának neveztetik, s mint angyali lény van leírva, emberi arccal, de az Égben trónol. Ez a M. már a teremtés előtt élt, dicsősége pedig örökkévalóságtól örökkévalóságig tart. Ő lesz az igazság és bölcsesség megszemélyesülése s Isten valamennyi megnyilatkozásának közvetítője. Ha pedig eljő a világ vége, akkor Isten trónusa mellett foglal helyet s valamennyi teremtmény felett ítélkezni fog. Ekkor minden lény le fog előtte borulni, dicsőíteni fogja s hálát fog adni érte a Szellemek Urának. Rejtve nem maradhat előtte titok s valamennyi gonosztevőt, főképpen királyokat és hatalmasságokat örök kárhozatra ítél, de ugyanakkor az igazságosakat örök gyönyörben részesíti s közöttük fog lakni az örökkévalóságig. Enoch a M.-t Ember fiának nevezi, viszont az Enoch Könyv héber és szláv szövegében az Enoch név azonos a Letatron-nal (a. m. legmagasabb rendű szellem Isten közvetlen közelében, aki a világ kormányzatát intézi) s ugyanily értelmű a kabbalában és a rabbinikus irodalomban is. Ugyanilyen értelmű Philónál is a Logos, amelyet a jövő királyságának betöltőjére, azaz a M.-ra alkalmaz; az Ember fia (Bar Nas) kifejezés tehát M.-sal egyértelmű. Foglalkozik még a M.-sal Ezra Negyedik Könyve és pedig úgy az égi, mint a földi M.-sal. Ez a könyv az első sz.-ban keletkezett s szintén a római birodalom ellen irányul; ezt fogja a M. elpusztítani s utána még négyszáz évig fog uralkodni, azután meg fog halni az egész emberiséggel együtt. Itt a M. ille homo v. ipse homo kifejezéssel is van jelölve. A Talmudban a Szanhedrin-traktátus 98. szól a M.-ról. Érdekes még a jeruzsálemi Talmud (Jóma V.), leírása, a M.-ról. A rabbinikus irodalom M. koncepciója a földi M.-ba vetett hit s a mai időszámítás 1. századától kezdve ez a judaizmus M.-hite is. Ezt visszhangozza a zsidó liturgia naponként máig; e felfogás is Dávid sarjának nevezi a M.-t. A judaizmust a kereszténységtől szeparáló ezen M.-hit már, az I. sz.-ban feltűnt s a II. sz.-ban élt Justinius, valamint a Philosophumena (9. 30) szerzője is észlelik és megállapítják azt. Előbbi a Dialógus cum Tryphone (49.) c. művében, melyben hangsúlyozza, hogy a zsidók még ezután várják a Dávidtól származó M.-t. A zsidóság M.-a és a róla elnevezett jövő korszak a prófétáktól álmodott örök béke, a háború teljes kiküszöbölésének, a morálnak és szelleműek a pogányság és ösztönség feletti uralmát jelentik s ezt ma is vallja a zsidóság egész egyeteme naponkénti imájában. A teremtés előtti létezés is foglalkoztatta a rabbinikus irodalmat a legrégibb időktől kezdve. A Peszikta Rabba (33., 36.)"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3290. címszó a lexikon => 590. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13290.htm

CÍMSZÓ: Messiás

SZÓCIKK: hasonló a Juda Testamentuma apokrifa M.-hite, mely szintén a szellemi lelki tulajdonokat emeli ki. Szerinte a M. egyedüli küldetése az emberiség regenerálása s uralma igazságos és üdvhozó lesz az egész világra nézve. A 12 pátriárka testamentumának keletkezési ideje a Makkabeus királyok kora s innen magyarázható a papi törzsből származó M. eszméje. A legrégibb apokalipszis, amelyben a kezdettől fogva létező M. isteni elküldetéséről van szó, Enoch Könyve 87 - 71. , amely az idősz. előtti első századból való. Itt a M. Ember fiának neveztetik, s mint angyali lény van leírva, emberi arccal, de az Égben trónol. Ez a M. már a teremtés előtt élt, dicsősége pedig örökkévalóságtól örökkévalóságig tart. Ő lesz az igazság és bölcsesség megszemélyesülése s Isten valamennyi megnyilatkozásának közvetítője. Ha pedig eljő a világ vége, akkor Isten trónusa mellett foglal helyet s valamennyi teremtmény felett ítélkezni fog. Ekkor minden lény le fog előtte borulni, dicsőíteni fogja s hálát fog adni érte a Szellemek Urának. Rejtve nem maradhat előtte titok s valamennyi gonosztevőt, főképpen királyokat és hatalmasságokat örök kárhozatra ítél, de ugyanakkor az igazságosakat örök gyönyörben részesíti s közöttük fog lakni az örökkévalóságig. Enoch a M.-t Ember fiának nevezi, viszont az Enoch Könyv héber és szláv szövegében az Enoch név azonos a Letatron-nal a. m. legmagasabb rendű szellem Isten közvetlen közelében, aki a világ kormányzatát intézi s ugyanily értelmű a kabbalában és a rabbinikus irodalomban is. Ugyanilyen értelmű Philónál is a Logos, amelyet a jövő királyságának betöltőjére, azaz a M.-ra alkalmaz; az Ember fia Bar Nas kifejezés tehát M.-sal egyértelmű. Foglalkozik még a M.-sal Ezra Negyedik Könyve és pedig úgy az égi, mint a földi M.-sal. Ez a könyv az első sz.-ban keletkezett s szintén a római birodalom ellen irányul; ezt fogja a M. elpusztítani s utána még négyszáz évig fog uralkodni, azután meg fog halni az egész emberiséggel együtt. Itt a M. ille homo v. ipse homo kifejezéssel is van jelölve. A Talmudban a Szanhedrin-traktátus 98. szól a M.-ról. Érdekes még a jeruzsálemi Talmud Jóma V. , leírása, a M.-ról. A rabbinikus irodalom M. koncepciója a földi M.-ba vetett hit s a mai időszámítás 1. századától kezdve ez a judaizmus M.-hite is. Ezt visszhangozza a zsidó liturgia naponként máig; e felfogás is Dávid sarjának nevezi a M.-t. A judaizmust a kereszténységtől szeparáló ezen M.-hit már, az I. sz.-ban feltűnt s a II. sz.-ban élt Justinius, valamint a Philosophumena 9. 30 szerzője is észlelik és megállapítják azt. Előbbi a Dialógus cum Tryphone 49. c. művében, melyben hangsúlyozza, hogy a zsidók még ezután várják a Dávidtól származó M.-t. A zsidóság M.-a és a róla elnevezett jövő korszak a prófétáktól álmodott örök béke, a háború teljes kiküszöbölésének, a morálnak és szelleműek a pogányság és ösztönség feletti uralmát jelentik s ezt ma is vallja a zsidóság egész egyeteme naponkénti imájában. A teremtés előtti létezés is foglalkoztatta a rabbinikus irodalmat a legrégibb időktől kezdve. A Peszikta Rabba 33., 36.

13290.ht

CÍMSZÓ Messiá

SZÓCIKK hasonl Jud Testamentum apokrif M.-hite mel szinté szellem lelk tulajdonoka emel ki Szerint M egyedül küldetés a emberisé regenerálás uralm igazságo é üdvhoz les a egés világr nézve 1 pátriárk testamentumána keletkezés idej Makkabeu királyo kor inne magyarázhat pap törzsbő származ M eszméje legrégib apokalipszis amelybe kezdettő fogv létez M isten elküldetésérő va szó Enoc Könyv 8 71 amel a idősz előtt els századbó való It M Embe fiána neveztetik min angyal lén va leírva ember arccal d a Égbe trónol E M má teremté előt élt dicsőség pedi örökkévalóságtó örökkévalósági tart les a igazsá é bölcsessé megszemélyesülés Iste valamenny megnyilatkozásána közvetítője H pedi elj vilá vége akko Iste trónus mellet fogla helye valamenny teremtmén felet ítélkezn fog Ekko minde lén l fo előtt borulni dicsőíten fogj hálá fo adn ért Szelleme Urának Rejtv ne maradha előtt tito valamenny gonosztevőt főképpe királyoka é hatalmasságoka örö kárhozatr ítél d ugyanakko a igazságosaka örö gyönyörbe részesít közöttü fo lakn a örökkévalóságig Enoc M.- Embe fiána nevezi viszon a Enoc Köny hébe é szlá szövegébe a Enoc né azono Letatron-na a m legmagasab rend szelle Iste közvetle közelében ak vilá kormányzatá intéz ugyanil értelm kabbalába é rabbiniku irodalomba is Ugyanilye értelm Philóná i Logos amelye jöv királyságána betöltőjére aza M.-r alkalmaz a Embe fi Ba Na kifejezé tehá M.-sa egyértelmű Foglalkozi mé M.-sa Ezr Negyedi Könyv é pedi úg a égi min föld M.-sal E köny a els sz.-ba keletkezet szinté róma birodalo elle irányul ez fogj M elpusztítan után mé négyszá évi fo uralkodni azutá me fo haln a egés emberiségge együtt It M ill hom v ips hom kifejezésse i va jelölve Talmudba Szanhedrin-traktátu 98 szó M.-ról Érdeke mé jeruzsálem Talmu Jóm V leírása M.-ról rabbiniku irodalo M koncepciój föld M.-b vetet hi ma időszámítá 1 századátó kezdv e judaizmu M.-hit is Ez visszhangozz zsid liturgi naponkén máig felfogá i Dávi sarjána nevez M.-t judaizmus kereszténységtő szeparál eze M.-hi már a I sz.-ba feltűn II sz.-ba él Justinius valamin Philosophumen 9 3 szerzőj i észleli é megállapítjá azt Előbb Dialógu cu Tryphon 49 c művében melybe hangsúlyozza hog zsidó mé ezutá várjá Dávidtó származ M.-t zsidósá M.- é ról elnevezet jöv korsza prófétáktó álmodot örö béke hábor telje kiküszöbölésének morálna é szelleműe pogánysá é ösztönsé felett uralmá jelenti ez m i vallj zsidósá egés egyetem naponként imájában teremté előtt létezé i foglalkoztatt rabbiniku irodalma legrégib időktő kezdve Peszikt Rabb 33. 36

13290.h

CÍMSZ Messi

SZÓCIK hason Ju Testamentu apokri M.-hit me szint szelle lel tulajdonok eme k Szerin egyedü küldeté emberis regenerálá ural igazság üdvho le egé világ nézv pátriár testamentumán keletkezé ide Makkabe király ko inn magyarázha pa törzsb szárma eszméj legrégi apokalipszi amelyb kezdett fog léte iste elküldetésér v sz Eno Köny 7 ame idős előt el századb val I Emb fián nevezteti mi angya lé v leírv embe arcca Égb tróno m teremt elő él dicsősé ped örökkévalóságt örökkévalóság tar le igazs bölcsess megszemélyesülé Ist valamenn megnyilatkozásán közvetítőj ped el vil vég akk Ist trónu melle fogl hely valamenn teremtmé fele ítélkez fo Ekk mind lé f előt boruln dicsőíte fog hál f ad ér Szellem Urána Rejt n maradh előt tit valamenn gonosztevő főképp királyok hatalmasságok ör kárhozat íté ugyanakk igazságosak ör gyönyörb részesí között f lak örökkévalósági Eno M. Emb fián nevez viszo Eno Kön héb szl szövegéb Eno n azon Letatron-n legmagasa ren szell Ist közvetl közelébe a vil kormányzat inté ugyani értel kabbaláb rabbinik irodalomb i Ugyanily értel Philón Logo amely jö királyságán betöltőjér az M.- alkalma Emb f B N kifejez teh M.-s egyértelm Foglalkoz m M.-s Ez Negyed Köny ped ú ég mi föl M.-sa kön el sz.-b keletkeze szint róm birodal ell irányu e fog elpusztíta utá m négysz év f uralkodn azut m f hal egé emberiségg együt I il ho ip ho kifejezéss v jelölv Talmudb Szanhedrin-traktát 9 sz M.-ró Érdek m jeruzsále Talm Jó leírás M.-ró rabbinik irodal koncepció föl M.- vete h m időszámít századát kezd judaizm M.-hi i E visszhangoz zsi liturg naponké mái felfog Dáv sarján neve M.- judaizmu kereszténységt szepará ez M.-h má sz.-b feltű I sz.-b é Justiniu valami Philosophume szerző észlel megállapítj az Előb Dialóg c Trypho 4 művébe melyb hangsúlyozz ho zsid m ezut várj Dávidt szárma M.- zsidós M. ró elneveze jö korsz prófétákt álmodo ör bék hábo telj kiküszöböléséne moráln szellemű pogánys ösztöns felet uralm jelent e vall zsidós egé egyete naponkén imájába teremt előt létez foglalkoztat rabbinik irodalm legrégi időkt kezdv Peszik Rab 33 3

13290.

CÍMS Mess

SZÓCI haso J Testament apokr M.-hi m szin szell le tulajdono em Szeri egyed küldet emberi regenerál ura igazsá üdvh l eg vilá néz pátriá testamentumá keletkez id Makkab királ k in magyarázh p törzs szárm eszmé legrég apokalipsz amely kezdet fo lét ist elküldetésé s En Kön am idő elő e század va Em fiá neveztet m angy l leír emb arcc Ég trón terem el é dicsős pe örökkévalóság örökkévalósá ta l igaz bölcses megszemélyesül Is valamen megnyilatkozásá közvetítő pe e vi vé ak Is trón mell fog hel valamen teremtm fel ítélke f Ek min l elő borul dicsőít fo há a é Szelle Urán Rej marad elő ti valamen gonosztev főkép királyo hatalmasságo ö kárhoza ít ugyanak igazságosa ö gyönyör részes közöt la örökkévalóság En M Em fiá neve visz En Kö hé sz szövegé En azo Letatron- legmagas re szel Is közvet közeléb vi kormányza int ugyan érte kabbalá rabbini irodalom Ugyanil érte Philó Log amel j királyságá betöltőjé a M. alkalm Em kifeje te M.- egyértel Foglalko M.- E Negye Kön pe é m fö M.-s kö e sz.- keletkez szin ró biroda el irány fo elpusztít ut négys é uralkod azu ha eg emberiség együ i h i h kifejezés jelöl Talmud Szanhedrin-traktá s M.-r Érde jeruzsál Tal J leírá M.-r rabbini iroda koncepci fö M. vet időszámí századá kez judaiz M.-h visszhango zs litur naponk má felfo Dá sarjá nev M. judaizm kereszténység szepar e M.- m sz.- felt sz.- Justini valam Philosophum szerz észle megállapít a Elő Dialó Tryph művéb mely hangsúlyoz h zsi ezu vár Dávid szárm M. zsidó M r elnevez j kors próféták álmod ö bé háb tel kiküszöbölésén morál szellem pogány ösztön fele ural jelen val zsidó eg egyet naponké imájáb terem elő léte foglalkozta rabbini irodal legrég idők kezd Peszi Ra 3

13290

CÍM Mes

SZÓC has Testamen apok M.-h szi szel l tulajdon e Szer egye külde ember regenerá ur igazs üdv e vil né pátri testamentum keletke i Makka kirá i magyaráz törz szár eszm legré apokalips amel kezde f lé is elküldetés E Kö a id el száza v E fi nevezte ang leí em arc É tró tere e dicső p örökkévalósá örökkévalós t iga bölcse megszemélyesü I valame megnyilatkozás közvetít p v v a I tró mel fo he valame teremt fe ítélk E mi el boru dicsőí f h Szell Urá Re mara el t valame gonoszte főké király hatalmasság kárhoz í ugyana igazságos gyönyö része közö l örökkévalósá E E fi nev vis E K h s szöveg E az Letatron legmaga r sze I közve közelé v kormányz in ugya ért kabbal rabbin irodalo Ugyani ért Phil Lo ame királyság betöltőj M alkal E kifej t M. egyérte Foglalk M. Negy Kö p f M.- k sz. keletke szi r birod e irán f elpusztí u négy uralko az h e emberisé egy kifejezé jelö Talmu Szanhedrin-trakt M.- Érd jeruzsá Ta leír M.- rabbin irod koncepc f M ve időszám század ke judai M.- visszhang z litu napon m felf D sarj ne M judaiz kereszténysé szepa M. sz. fel sz. Justin vala Philosophu szer észl megállapí El Dial Tryp művé mel hangsúlyo zs ez vá Dávi szár M zsid elneve kor prófétá álmo b há te kiküszöbölésé morá szelle pogán ösztö fel ura jele va zsid e egye naponk imájá tere el lét foglalkozt rabbin iroda legré idő kez Pesz R

1329

CÍ Me

SZÓ ha Testame apo M.- sz sze tulajdo Sze egy küld embe regener u igaz üd vi n pátr testamentu keletk Makk kir magyará tör szá esz legr apokalip ame kezd l i elküldeté K i e száz f nevezt an le e ar tr ter dics örökkévalós örökkévaló ig bölcs megszemélyes valam megnyilatkozá közvetí tr me f h valam terem f ítél m e bor dicső Szel Ur R mar e valam gonoszt fők királ hatalmassá kárho ugyan igazságo gyöny rész köz örökkévalós f ne vi szöve a Letatro legmag sz közv közel kormány i ugy ér kabba rabbi irodal Ugyan ér Phi L am királysá betöltő alka kife M egyért Foglal M Neg K M. sz keletk sz biro irá elpuszt nég uralk a emberis eg kifejez jel Talm Szanhedrin-trak M. Ér jeruzs T leí M. rabbi iro koncep v időszá száza k juda M. visszhan lit napo fel sar n judai kereszténys szep M sz fe sz Justi val Philosoph sze ész megállap E Dia Try műv me hangsúly z e v Dáv szá zsi elnev ko prófét álm h t kiküszöbölés mor szell pogá öszt fe ur jel v zsi egy napon imáj ter e lé foglalkoz rabbi irod legr id ke Pes