13293.htm

CÍMSZÓ: Mester

SZEMÉLYNÉV: Mester Sándor

SZÓCIKK: M. Sándor, hírlapíró, szül. Sárváron 1875.Fiumében elvégezte a tengerészeti akadémiát és a kereskedelmi tengerészeinél szolgált. 1901-ben Budapestre költözött és belépett a Pesti Napló szerkesztőségébe. Rövid idő múlva a lap segédszerkesztője, majd felelős szerkesztője lett. Századosi rangban végigszolgálta a háborút és 1918 őszén újra elfoglalta szerkesztői állását, amelyet ma is betölt. Olaszból több munkát fordított magyarra.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3293. címszó a lexikon => 591. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13293.htm

CÍMSZÓ: Mester

SZEMÉLYNÉV: Mester Sándor

SZÓCIKK: M. Sándor, hírlapíró, szül. Sárváron 1875.Fiumében elvégezte a tengerészeti akadémiát és a kereskedelmi tengerészeinél szolgált. 1901-ben Budapestre költözött és belépett a Pesti Napló szerkesztőségébe. Rövid idő múlva a lap segédszerkesztője, majd felelős szerkesztője lett. Századosi rangban végigszolgálta a háborút és 1918 őszén újra elfoglalta szerkesztői állását, amelyet ma is betölt. Olaszból több munkát fordított magyarra.

13293.ht

CÍMSZÓ Meste

SZEMÉLYNÉV Meste Sándo

SZÓCIKK M Sándor hírlapíró szül Sárváro 1875.Fiumébe elvégezt tengerészet akadémiá é kereskedelm tengerészeiné szolgált 1901-be Budapestr költözöt é belépet Pest Napl szerkesztőségébe Rövi id múlv la segédszerkesztője maj felelő szerkesztőj lett Százados rangba végigszolgált háború é 191 őszé újr elfoglalt szerkesztő állását amelye m i betölt Olaszbó töb munká fordítot magyarra

13293.h

CÍMSZ Mest

SZEMÉLYNÉ Mest Sánd

SZÓCIK Sándo hírlapír szü Sárvár 1875.Fiuméb elvégez tengerésze akadémi kereskedel tengerészein szolgál 1901-b Budapest költözö belépe Pes Nap szerkesztőségéb Röv i múl l segédszerkesztőj ma felel szerkesztő let Százado rangb végigszolgál hábor 19 ősz új elfoglal szerkeszt állásá amely betöl Olaszb tö munk fordíto magyarr

13293.

CÍMS Mes

SZEMÉLYN Mes Sán

SZÓCI Sánd hírlapí sz Sárvá 1875.Fiumé elvége tengerész akadém kereskede tengerészei szolgá 1901- Budapes költöz belép Pe Na szerkesztőségé Rö mú segédszerkesztő m fele szerkeszt le Század rang végigszolgá hábo 1 ős ú elfogla szerkesz állás amel betö Olasz t mun fordít magyar

13293

CÍM Me

SZEMÉLY Me Sá

SZÓC Sán hírlap s Sárv 1875.Fium elvég tengerés akadé keresked tengerésze szolg 1901 Budape költö belé P N szerkesztőség R m segédszerkeszt fel szerkesz l Száza ran végigszolg háb ő elfogl szerkes állá ame bet Olas mu fordí magya

1329

CÍ M

SZEMÉL M S

SZÓ Sá hírla Sár 1875.Fiu elvé tengeré akad kereske tengerész szol 190 Budap költ bel szerkesztősé segédszerkesz fe szerkes Száz ra végigszol há elfog szerke áll am be Ola m ford magy