13296.htm

CÍMSZÓ: Mesugó

SZÓCIKK: Mesugó (h.). Bolond, őrült. Vulg. kiejtéssel: mesüge. A veszedelmesebb bolond: mesüge metore (metórof) bomlott eszű. Ha ezzel a kifejezéssel illetik az eszeveszettet, akkor hozzáteszik: ki leojlom chaszdó, örökké tart az Ő (Isten) szeretete. Ez a pótlás valószínűleg abból a babonás hitből ered, hogy, mert rossz, baljóslatú, veszedelmes lezárni a mondatot. Még a liturgiában is érvényesül ez a felfogás azoknál a haftóráknál (l. Haftora), amelyek baljóslattal végződnek. A haftórát nem fejezik be a baljóslattal, hanem megpótolják a prófétai szakasz olyan mondatával, amelyet már elmondtak és amely jót jövendölt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3296. címszó a lexikon => 591. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13296.htm

CÍMSZÓ: Mesugó

SZÓCIKK: Mesugó h. . Bolond, őrült. Vulg. kiejtéssel: mesüge. A veszedelmesebb bolond: mesüge metore metórof bomlott eszű. Ha ezzel a kifejezéssel illetik az eszeveszettet, akkor hozzáteszik: ki leojlom chaszdó, örökké tart az Ő Isten szeretete. Ez a pótlás valószínűleg abból a babonás hitből ered, hogy, mert rossz, baljóslatú, veszedelmes lezárni a mondatot. Még a liturgiában is érvényesül ez a felfogás azoknál a haftóráknál l. Haftora , amelyek baljóslattal végződnek. A haftórát nem fejezik be a baljóslattal, hanem megpótolják a prófétai szakasz olyan mondatával, amelyet már elmondtak és amely jót jövendölt.

13296.ht

CÍMSZÓ Mesug

SZÓCIKK Mesug h Bolond őrült Vulg kiejtéssel mesüge veszedelmeseb bolond mesüg metor metóro bomlot eszű H ezze kifejezésse illeti a eszeveszettet akko hozzáteszik k leojlo chaszdó örökk tar a Iste szeretete E pótlá valószínűle abbó baboná hitbő ered hogy mer rossz baljóslatú veszedelme lezárn mondatot Mé liturgiába i érvényesü e felfogá azokná haftórákná l Haftor amelye baljóslatta végződnek haftórá ne fejezi b baljóslattal hane megpótoljá próféta szakas olya mondatával amelye má elmondta é amel jó jövendölt

13296.h

CÍMSZ Mesu

SZÓCIK Mesu Bolon őrül Vul kiejtésse mesüg veszedelmese bolon mesü meto metór bomlo esz ezz kifejezéss illet eszeveszette akk hozzáteszi leojl chaszd örök ta Ist szeretet pótl valószínűl abb babon hitb ere hog me ross baljóslat veszedelm lezár mondato M liturgiáb érvényes felfog azokn haftórákn Hafto amely baljóslatt végződne haftór n fejez baljóslatta han megpótolj prófét szaka oly mondatáva amely m elmondt ame j jövendöl

13296.

CÍMS Mes

SZÓCI Mes Bolo őrü Vu kiejtéss mesü veszedelmes bolo mes met metó boml es ez kifejezés ille eszeveszett ak hozzátesz leoj chasz örö t Is szerete pót valószínű ab babo hit er ho m ros baljósla veszedel lezá mondat liturgiá érvénye felfo azok haftórák Haft amel baljóslat végződn haftó feje baljóslatt ha megpótol prófé szak ol mondatáv amel elmond am jövendö

13296

CÍM Me

SZÓC Me Bol őr V kiejtés mes veszedelme bol me me met bom e e kifejezé ill eszeveszet a hozzátes leo chas ör I szeret pó valószín a bab hi e h ro baljósl veszede lez monda liturgi érvény felf azo haftórá Haf ame baljósla végződ haft fej baljóslat h megpóto próf sza o mondatá ame elmon a jövend

1329

CÍ M

SZÓ M Bo ő kiejté me veszedelm bo m m me bo kifejez il eszevesze hozzáte le cha ö szere p valószí ba h r baljós veszed le mond liturg érvén fel az haftór Ha am baljósl végző haf fe baljósla megpót pró sz mondat am elmo jöven