13297.htm

CÍMSZÓ: Mesumod

SZÓCIKK: Mesumod (h.). Vulg. kiejtéssel: mesümed. Hitehagyott. A görögök az aposztázia szóval a politikai árulást és a hatalom ellen való lázadást fejezték ki, a zsidógörög irodalom az istentől és a vallástól való elszakadást (l. Aposztázia). A fogalmat még a következő szavakkal fejezi ki a héber nyelv: Poséá Jiszróel, Izraeltől elszakadt; Kofér tagadó (aki Istent és a hit alapelveit tagadja), Epikurosz (apikojresz) szabadgondolkodó, vagy olyan, aki tobzódik a világi élvezetekben és azután semmibe se veszi a törvényt és a törvény hirdetőit; végül: mumor, aki a vallás szentségéről való hitében megtántorodik. A szektáriusok (minim) nem tartoznak ebbe a kategóriába. A zsidóság minimnek tekintette az őskeresztényeket, nem elszakadóknak, vagy tagadóknak. Nem bélyegezték meg a M. elnevezéssel a marannusokat (anuszim) sem, akik a hatalom nyomása alatt vették fel a keresztény vallást, de szívükben a zsidó emlékeket ápolták és titokban a zsidó rítus szerint éltek. Ezekkel szemben szolid elnézést gyakorolt a zsidóság. A kitérést úgy tekintik, mintha a kitérő kihalt volna a családból és kitérése alkalmával hozzátartozói gyászhetet tartanak. De halála esetén a rituális gyász elmarad. Ez a szokás egy hibásan lemásolt rabbinikus tudósításon alapszik. A tudósítás elbeszéli, hogy egy régen élt talmudi tekintély gyászt tartott fiáért senistaméd, aki kitért. Tehát meggyászolta halála után, jóllehet, hogy a hitéből kitért. Későbbi másolók a senistaméd (aki kitért) szó helyett ke-senistamédot (amikor kitért) írtak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3297. címszó a lexikon => 591. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13297.htm

CÍMSZÓ: Mesumod

SZÓCIKK: Mesumod h. . Vulg. kiejtéssel: mesümed. Hitehagyott. A görögök az aposztázia szóval a politikai árulást és a hatalom ellen való lázadást fejezték ki, a zsidógörög irodalom az istentől és a vallástól való elszakadást l. Aposztázia . A fogalmat még a következő szavakkal fejezi ki a héber nyelv: Poséá Jiszróel, Izraeltől elszakadt; Kofér tagadó aki Istent és a hit alapelveit tagadja , Epikurosz apikojresz szabadgondolkodó, vagy olyan, aki tobzódik a világi élvezetekben és azután semmibe se veszi a törvényt és a törvény hirdetőit; végül: mumor, aki a vallás szentségéről való hitében megtántorodik. A szektáriusok minim nem tartoznak ebbe a kategóriába. A zsidóság minimnek tekintette az őskeresztényeket, nem elszakadóknak, vagy tagadóknak. Nem bélyegezték meg a M. elnevezéssel a marannusokat anuszim sem, akik a hatalom nyomása alatt vették fel a keresztény vallást, de szívükben a zsidó emlékeket ápolták és titokban a zsidó rítus szerint éltek. Ezekkel szemben szolid elnézést gyakorolt a zsidóság. A kitérést úgy tekintik, mintha a kitérő kihalt volna a családból és kitérése alkalmával hozzátartozói gyászhetet tartanak. De halála esetén a rituális gyász elmarad. Ez a szokás egy hibásan lemásolt rabbinikus tudósításon alapszik. A tudósítás elbeszéli, hogy egy régen élt talmudi tekintély gyászt tartott fiáért senistaméd, aki kitért. Tehát meggyászolta halála után, jóllehet, hogy a hitéből kitért. Későbbi másolók a senistaméd aki kitért szó helyett ke-senistamédot amikor kitért írtak.

13297.ht

CÍMSZÓ Mesumo

SZÓCIKK Mesumo h Vulg kiejtéssel mesümed Hitehagyott görögö a aposztázi szóva politika árulás é hatalo elle val lázadás fejezté ki zsidógörö irodalo a istentő é vallástó val elszakadás l Aposztázi fogalma mé következ szavakka fejez k hébe nyelv Posé Jiszróel Izraeltő elszakadt Kofé tagad ak Isten é hi alapelvei tagadj Epikuros apikojres szabadgondolkodó vag olyan ak tobzódi világ élvezetekbe é azutá semmib s vesz törvény é törvén hirdetőit végül mumor ak vallá szentségérő val hitébe megtántorodik szektáriuso mini ne tartozna ebb kategóriába zsidósá minimne tekintett a őskeresztényeket ne elszakadóknak vag tagadóknak Ne bélyegezté me M elnevezésse marannusoka anuszi sem aki hatalo nyomás alat vetté fe keresztén vallást d szívükbe zsid emlékeke ápoltá é titokba zsid rítu szerin éltek Ezekke szembe szoli elnézés gyakorol zsidóság kitérés úg tekintik minth kitér kihal voln családbó é kitérés alkalmáva hozzátartozó gyászhete tartanak D halál eseté rituáli gyás elmarad E szoká eg hibása lemásol rabbiniku tudósításo alapszik tudósítá elbeszéli hog eg rége él talmud tekintél gyász tartot fiáér senistaméd ak kitért Tehá meggyászolt halál után jóllehet hog hitébő kitért Később másoló senistamé ak kitér sz helyet ke-senistamédo amiko kitér írtak

13297.h

CÍMSZ Mesum

SZÓCIK Mesum Vul kiejtésse mesüme Hitehagyot görög aposztáz szóv politik árulá hatal ell va lázadá fejezt k zsidógör irodal istent vallást va elszakadá Aposztáz fogalm m követke szavakk feje héb nyel Pos Jiszróe Izraelt elszakad Kof taga a Iste h alapelve tagad Epikuro apikojre szabadgondolkod va olya a tobzód vilá élvezetekb azut semmi ves törvén törvé hirdetői végü mumo a vall szentségér va hitéb megtántorodi szektárius min n tartozn eb kategóriáb zsidós minimn tekintet őskeresztényeke n elszakadókna va tagadókna N bélyegezt m elnevezéss marannusok anusz se ak hatal nyomá ala vett f kereszté vallás szívükb zsi emlékek ápolt titokb zsi rít szeri élte Ezekk szemb szol elnézé gyakoro zsidósá kitéré ú tekinti mint kité kiha vol családb kitéré alkalmáv hozzátartoz gyászhet tartana halá eset rituál gyá elmara szok e hibás lemáso rabbinik tudósítás alapszi tudósít elbeszél ho e rég é talmu tekinté gyás tarto fiáé senistamé a kitér Teh meggyászol halá utá jóllehe ho hitéb kitér Későb másol senistam a kité s helye ke-senistaméd amik kité írta

13297.

CÍMS Mesu

SZÓCI Mesu Vu kiejtéss mesüm Hitehagyo görö aposztá szó politi árul hata el v lázad fejez zsidógö iroda isten vallás v elszakad Aposztá fogal követk szavak fej hé nye Po Jiszró Izrael elszaka Ko tag Ist alapelv taga Epikur apikojr szabadgondolko v oly tobzó vil élvezetek azu semm ve törvé törv hirdető vég mum val szentségé v hité megtántorod szektáriu mi tartoz e kategóriá zsidó minim tekinte őskeresztények elszakadókn v tagadókn bélyegez elnevezés marannuso anus s a hata nyom al vet kereszt vallá szívük zs emléke ápol titok zs rí szer élt Ezek szem szo elnéz gyakor zsidós kitér tekint min kit kih vo család kitér alkalmá hozzátarto gyászhe tartan hal ese rituá gy elmar szo hibá lemás rabbini tudósítá alapsz tudósí elbeszé h ré talm tekint gyá tart fiá senistam kité Te meggyászo hal ut jólleh h hité kité Késő máso senista kit hely ke-senistamé ami kit írt

13297

CÍM Mes

SZÓC Mes V kiejtés mesü Hitehagy gör aposzt sz polit áru hat e láza feje zsidóg irod iste vallá elszaka Aposzt foga követ szava fe h ny P Jiszr Izrae elszak K ta Is alapel tag Epiku apikoj szabadgondolk ol tobz vi élvezete az sem v törv tör hirdet vé mu va szentség hit megtántoro szektári m tarto kategóri zsid mini tekint őskereszténye elszakadók tagadók bélyege elnevezé marannus anu hat nyo a ve keresz vall szívü z emlék ápo tito z r sze él Eze sze sz elné gyako zsidó kité tekin mi ki ki v csalá kité alkalm hozzátart gyászh tarta ha es ritu g elma sz hib lemá rabbin tudósít alaps tudós elbesz r tal tekin gy tar fi senista kit T meggyász ha u jólle hit kit Kés más senist ki hel ke-senistam am ki ír

1329

CÍ Me

SZÓ Me kiejté mes Hitehag gö aposz s poli ár ha láz fej zsidó iro ist vall elszak Aposz fog köve szav f n Jisz Izra elsza t I alape ta Epik apiko szabadgondol o tob v élvezet a se tör tö hirde v m v szentsé hi megtántor szektár tart kategór zsi min tekin őskeresztény elszakadó tagadó bélyeg elnevez marannu an ha ny v keres val szív emlé áp tit sz é Ez sz s eln gyak zsid kit teki m k k csal kit alkal hozzátar gyász tart h e rit elm s hi lem rabbi tudósí alap tudó elbes ta teki g ta f senist ki meggyás h jóll hi ki Ké má senis k he ke-senista a k í