13304.htm

CÍMSZÓ: Mezei

SZEMÉLYNÉV: Mezei Mór

SZÓCIKK: M. Mór, ügyvéd és publicista, szül. Sátoraljaújhelyen 1835. jan. 17., megh. Budapesten 1925. nov. 20. Fiatalon került Pestre, ahol befejezte gimnáziumi tanulmányait és az egyetem jogi fakultását. 1861-ben, mikor az alkotmányos mozgalmak új életre keltek, M. többedmagával megalapította az Országos Izraelita Magyar Egyesületet, melynek előbb titkára, majd elnöke lett. Ugyanekkor átvette Farkas Alberttől a Magyar Izraelita szerkesztését is és elsőnek hangoztatta az országos kongresszus összehívásának szükségességét. Szerkesztői állásából 1862 végén erőszakkal elmozdították és hírlapírói működésének nemzeti szelleme miatt katonai törvényszék elé állították. Külön királyi engedéllyel 1864. ügyvédi irodát nyitott, de tovább folytatta publicisztikai működését is és állandóan tevékenykedett az emancipáció érdekében. E célból számos hírlapi cikket írt az 1865-8. országgyűlések alatt, sőt a kiegyezés után még nagyobb lendülettel. Az Eötvös báró által 1868. egybehívott zsidó kongresszusnak egyik legfőbb szereplője és vezéregyénisége volt. A kongresszus jegyzői funkcióit is ellátta. Később az Izraeliták Országos Irodájának elnöke s mint ilyen a kongresszusi zsidóság vezető egyénisége lett. M. a recepció idején a már előzőleg megalkotott nagybizottság elnöke volt s a küzdelmet leginkább ő szervezte. Wahrmann Mór halála után a Lipótváros országgyűlési képviselőjévé választották két cikluson át, 1893- 1901 közt, mely idő alatt több nagy beszédet mondott. M. Magyarországnak egyik legjelentékenyebb kereskedelmi jogásza volt. Ő vele készíttették el a részvénytársaságokra vonatkozó határozatoknak a gyakorlatban való keresztülviteléhez mintául szolgáló formákat.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3304. címszó a lexikon => 591. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13304.htm

CÍMSZÓ: Mezei

SZEMÉLYNÉV: Mezei Mór

SZÓCIKK: M. Mór, ügyvéd és publicista, szül. Sátoraljaújhelyen 1835. jan. 17., megh. Budapesten 1925. nov. 20. Fiatalon került Pestre, ahol befejezte gimnáziumi tanulmányait és az egyetem jogi fakultását. 1861-ben, mikor az alkotmányos mozgalmak új életre keltek, M. többedmagával megalapította az Országos Izraelita Magyar Egyesületet, melynek előbb titkára, majd elnöke lett. Ugyanekkor átvette Farkas Alberttől a Magyar Izraelita szerkesztését is és elsőnek hangoztatta az országos kongresszus összehívásának szükségességét. Szerkesztői állásából 1862 végén erőszakkal elmozdították és hírlapírói működésének nemzeti szelleme miatt katonai törvényszék elé állították. Külön királyi engedéllyel 1864. ügyvédi irodát nyitott, de tovább folytatta publicisztikai működését is és állandóan tevékenykedett az emancipáció érdekében. E célból számos hírlapi cikket írt az 1865-8. országgyűlések alatt, sőt a kiegyezés után még nagyobb lendülettel. Az Eötvös báró által 1868. egybehívott zsidó kongresszusnak egyik legfőbb szereplője és vezéregyénisége volt. A kongresszus jegyzői funkcióit is ellátta. Később az Izraeliták Országos Irodájának elnöke s mint ilyen a kongresszusi zsidóság vezető egyénisége lett. M. a recepció idején a már előzőleg megalkotott nagybizottság elnöke volt s a küzdelmet leginkább ő szervezte. Wahrmann Mór halála után a Lipótváros országgyűlési képviselőjévé választották két cikluson át, 1893- 1901 közt, mely idő alatt több nagy beszédet mondott. M. Magyarországnak egyik legjelentékenyebb kereskedelmi jogásza volt. Ő vele készíttették el a részvénytársaságokra vonatkozó határozatoknak a gyakorlatban való keresztülviteléhez mintául szolgáló formákat.

13304.ht

CÍMSZÓ Meze

SZEMÉLYNÉV Meze Mó

SZÓCIKK M Mór ügyvé é publicista szül Sátoraljaújhelye 1835 jan 17. megh Budapeste 1925 nov 20 Fiatalo kerül Pestre aho befejezt gimnázium tanulmányai é a egyete jog fakultását 1861-ben miko a alkotmányo mozgalma ú életr keltek M többedmagáva megalapított a Országo Izraelit Magya Egyesületet melyne előb titkára maj elnök lett Ugyanekko átvett Farka Alberttő Magya Izraelit szerkesztésé i é elsőne hangoztatt a országo kongresszu összehívásána szükségességét Szerkesztő állásábó 186 végé erőszakka elmozdítottá é hírlapíró működéséne nemzet szellem miat katona törvényszé el állították Külö király engedéllye 1864 ügyvéd irodá nyitott d továb folytatt publicisztika működésé i é állandóa tevékenykedet a emancipáci érdekében célbó számo hírlap cikke ír a 1865-8 országgyűlése alatt ső kiegyezé utá mé nagyob lendülettel A Eötvö bár álta 1868 egybehívot zsid kongresszusna egyi legfőb szereplőj é vezéregyéniség volt kongresszu jegyző funkciói i ellátta Későb a Izraelitá Országo Irodájána elnök min ilye kongresszus zsidósá vezet egyéniség lett M recepci idejé má előzőle megalkotot nagybizottsá elnök vol küzdelme leginkáb szervezte Wahrman Mó halál utá Lipótváro országgyűlés képviselőjév választottá ké cikluso át 1893 190 közt mel id alat töb nag beszéde mondott M Magyarországna egyi legjelentékenyeb kereskedelm jogász volt vel készíttetté e részvénytársaságokr vonatkoz határozatokna gyakorlatba val keresztülviteléhe mintáu szolgál formákat

13304.h

CÍMSZ Mez

SZEMÉLYNÉ Mez M

SZÓCIK Mó ügyv publicist szü Sátoraljaújhely 183 ja 17 meg Budapest 192 no 2 Fiatal kerü Pestr ah befejez gimnáziu tanulmánya egyet jo fakultásá 1861-be mik alkotmány mozgalm élet kelte többedmagáv megalapítot Ország Izraeli Magy Egyesülete melyn elő titkár ma elnö let Ugyanekk átvet Fark Albertt Magy Izraeli szerkesztés elsőn hangoztat ország kongressz összehívásán szükségességé Szerkeszt állásáb 18 vég erőszakk elmozdított hírlapír működésén nemze szelle mia katon törvénysz e állítottá Kül királ engedélly 186 ügyvé irod nyitot tová folytat publicisztik működés állandó tevékenykede emancipác érdekébe célb szám hírla cikk í 1865- országgyűlés alat s kiegyez ut m nagyo lendülette Eötv bá ált 186 egybehívo zsi kongresszusn egy legfő szereplő vezéregyénisé vol kongressz jegyz funkció ellátt Késő Izraelit Ország Irodáján elnö mi ily kongresszu zsidós veze egyénisé let recepc idej m előzől megalkoto nagybizotts elnö vo küzdelm leginká szervezt Wahrma M halá ut Lipótvár országgyűlé képviselőjé választott k ciklus á 189 19 köz me i ala tö na beszéd mondot Magyarországn egy legjelentékenye kereskedel jogás vol ve készíttett részvénytársaságok vonatko határozatokn gyakorlatb va keresztülviteléh mintá szolgá formáka

13304.

CÍMS Me

SZEMÉLYN Me

SZÓCI M ügy publicis sz Sátoraljaújhel 18 j 1 me Budapes 19 n Fiata ker Pest a befeje gimnázi tanulmány egye j fakultás 1861-b mi alkotmán mozgal éle kelt többedmagá megalapíto Orszá Izrael Mag Egyesület mely el titká m eln le Ugyanek átve Far Albert Mag Izrael szerkeszté első hangozta orszá kongress összehívásá szükségesség Szerkesz állásá 1 vé erőszak elmozdítot hírlapí működésé nemz szell mi kato törvénys állított Kü kirá engedéll 18 ügyv iro nyito tov folyta publiciszti működé álland tevékenyked emancipá érdekéb cél szá hírl cik 1865 országgyűlé ala kiegye u nagy lendülett Eöt b ál 18 egybehív zs kongresszus eg legf szerepl vezéregyénis vo kongress jegy funkci ellát Kés Izraeli Orszá Irodájá eln m il kongressz zsidó vez egyénis le recep ide előző megalkot nagybizott eln v küzdel legink szervez Wahrm hal u Lipótvá országgyűl képviselőj választot ciklu 18 1 kö m al t n beszé mondo Magyarország eg legjelentékeny kereskede jogá vo v készíttet részvénytársaságo vonatk határozatok gyakorlat v keresztülvitelé mint szolg formák

13304

CÍM M

SZEMÉLY M

SZÓC üg publici s Sátoraljaújhe 1 m Budape 1 Fiat ke Pes befej gimnáz tanulmán egy fakultá 1861- m alkotmá mozga él kel többedmag megalapít Orsz Izrae Ma Egyesüle mel e titk el l Ugyane átv Fa Alber Ma Izrae szerkeszt els hangozt orsz kongres összehívás szükségessé Szerkes állás v erősza elmozdíto hírlap működés nem szel m kat törvény állítot K kir engedél 1 ügy ir nyit to folyt publiciszt működ állan tevékenyke emancip érdeké cé sz hír ci 186 országgyűl al kiegy nag lendület Eö á 1 egybehí z kongresszu e leg szerep vezéregyéni v kongres jeg funkc ellá Ké Izrael Orsz Irodáj el i kongress zsid ve egyéni l rece id előz megalko nagybizot el küzde legin szerve Wahr ha Lipótv országgyű képviselő választo cikl 1 k a besz mond Magyarorszá e legjelentéken keresked jog v készítte részvénytársaság vonat határozato gyakorla keresztülvitel min szol formá

1330SZEMÉL

SZÓ ü public Sátoraljaújh Budap Fia k Pe befe gimná tanulmá eg fakult 1861 alkotm mozg é ke többedma megalapí Ors Izra M Egyesül me tit e Ugyan át F Albe M Izra szerkesz el hangoz ors kongre összehívá szükségess Szerke állá erősz elmozdít hírla működé ne sze ka törvén állíto ki engedé üg i nyi t foly publicisz műkö álla tevékenyk emanci érdek c s hí c 18 országgyű a kieg na lendüle E egybeh kongressz le szere vezéregyén kongre je funk ell K Izrae Ors Irodá e kongres zsi v egyén rec i elő megalk nagybizo e küzd legi szerv Wah h Lipót országgy képvisel választ cik bes mon Magyarorsz legjelentéke kereske jo készítt részvénytársasá vona határozat gyakorl keresztülvite mi szo form