13305.htm

CÍMSZÓ: Mezei

SZEMÉLYNÉV: Mezei Ernő

SZÓCIKK: "Mezei Ernő, publicista, M. Mór testvéröccse, szül. Sátoraljaújhelyen 1851. máj. 1. u. o. és Kassán tanult, majd a pesti egyetem jogi fakultását végezte el. Már 1871. mint politikai vezércikkíró az Ellenőr szerkesztőségébe lépett; amikor pedig Csávolszky 1874. megalapította az Egyetértés c. függetlenségi, ellenzéki napilapot, M. annak lett főmunkatársa. 1878-ban magának Kossuthnak ajánlatára függetlenségi programmal fellépett a gyomai kerületben, de csak 1881.választották meg Miskolcon. A parlamentben főleg az önálló nemzeti hadsereg és az általános népoktatás, valamint a vegyes házasság mellett tartott beszédeivel tűnt ki, de nem kevésbbé a tiszaeszlári per alkalmával tartott beszédeivel, melyekben az antiszemita izgatásokat leleplezte. Harminchét éven át volt az Egyetértés vezércikkírója s midőn a lap megszűnt, 1910-től kezdve a Pesti Hírlap munkatársa lett. M. egész hosszú publicisztikai és politikai pályája alatt Kossuthnak és a függetlenségi eszméknek változatlan és rendíthetetlen híve volt és ebbéli meggyőződésétől soha egy pillanatra nem hajlott el. M.-t a Budapesti Újságírók Egyesülete 1911. tiszteletbeli tagjául választotta meg, minden más kitüntetést azonban egész életén elhárított magától. Publicisztikai tevékenysége mellett a szépirodalom terén is eredményesen működött s a különböző lapokban és folyóiratokban számos sikerült verse jelent meg. Ezenkívül sok tárcát és Menenius Agrippa álnév alatt a P. H.-ban politikai verses-szatírákat írt. Önálló formában megjelent könyvei: Tisza Kálmán pálfordulása (1875); A polgári házasság története (1876); Tisza Kálmán 1877-ben (1877); Bolyongások az olasz ég alatt (1877). Régebben, Szabolcsi Miksa életében az Egyenlőségnek is állandómunkatársa volt s a recepció idején a küzdelmekből erősen kivette a részét."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3305. címszó a lexikon => 592. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13305.htm

CÍMSZÓ: Mezei

SZEMÉLYNÉV: Mezei Ernő

SZÓCIKK: Mezei Ernő, publicista, M. Mór testvéröccse, szül. Sátoraljaújhelyen 1851. máj. 1. u. o. és Kassán tanult, majd a pesti egyetem jogi fakultását végezte el. Már 1871. mint politikai vezércikkíró az Ellenőr szerkesztőségébe lépett; amikor pedig Csávolszky 1874. megalapította az Egyetértés c. függetlenségi, ellenzéki napilapot, M. annak lett főmunkatársa. 1878-ban magának Kossuthnak ajánlatára függetlenségi programmal fellépett a gyomai kerületben, de csak 1881.választották meg Miskolcon. A parlamentben főleg az önálló nemzeti hadsereg és az általános népoktatás, valamint a vegyes házasság mellett tartott beszédeivel tűnt ki, de nem kevésbbé a tiszaeszlári per alkalmával tartott beszédeivel, melyekben az antiszemita izgatásokat leleplezte. Harminchét éven át volt az Egyetértés vezércikkírója s midőn a lap megszűnt, 1910-től kezdve a Pesti Hírlap munkatársa lett. M. egész hosszú publicisztikai és politikai pályája alatt Kossuthnak és a függetlenségi eszméknek változatlan és rendíthetetlen híve volt és ebbéli meggyőződésétől soha egy pillanatra nem hajlott el. M.-t a Budapesti Újságírók Egyesülete 1911. tiszteletbeli tagjául választotta meg, minden más kitüntetést azonban egész életén elhárított magától. Publicisztikai tevékenysége mellett a szépirodalom terén is eredményesen működött s a különböző lapokban és folyóiratokban számos sikerült verse jelent meg. Ezenkívül sok tárcát és Menenius Agrippa álnév alatt a P. H.-ban politikai verses-szatírákat írt. Önálló formában megjelent könyvei: Tisza Kálmán pálfordulása 1875 ; A polgári házasság története 1876 ; Tisza Kálmán 1877-ben 1877 ; Bolyongások az olasz ég alatt 1877 . Régebben, Szabolcsi Miksa életében az Egyenlőségnek is állandómunkatársa volt s a recepció idején a küzdelmekből erősen kivette a részét.

13305.ht

CÍMSZÓ Meze

SZEMÉLYNÉV Meze Ern

SZÓCIKK Meze Ernő publicista M Mó testvéröccse szül Sátoraljaújhelye 1851 máj 1 u o é Kassá tanult maj pest egyete jog fakultásá végezt el Má 1871 min politika vezércikkír a Ellenő szerkesztőségéb lépett amiko pedi Csávolszk 1874 megalapított a Egyetérté c függetlenségi ellenzék napilapot M anna let főmunkatársa 1878-ba magána Kossuthna ajánlatár függetlenség programma fellépet gyoma kerületben d csa 1881.választottá me Miskolcon parlamentbe főle a önáll nemzet hadsere é a általáno népoktatás valamin vegye házassá mellet tartot beszédeive tűn ki d ne kevésbb tiszaeszlár pe alkalmáva tartot beszédeivel melyekbe a antiszemit izgatásoka leleplezte Harminché éve á vol a Egyetérté vezércikkírój midő la megszűnt 1910-tő kezdv Pest Hírla munkatárs lett M egés hossz publicisztika é politika pályáj alat Kossuthna é függetlenség eszmékne változatla é rendíthetetle hív vol é ebbél meggyőződésétő soh eg pillanatr ne hajlot el M.- Budapest Újságíró Egyesület 1911 tiszteletbel tagjáu választott meg minde má kitüntetés azonba egés életé elhárítot magától Publicisztika tevékenység mellet szépirodalo teré i eredményese működöt különböz lapokba é folyóiratokba számo sikerül vers jelen meg Ezenkívü so tárcá é Meneniu Agripp álné alat P H.-ba politika verses-szatíráka írt Önáll formába megjelen könyvei Tisz Kálmá pálfordulás 187 polgár házassá történet 187 Tisz Kálmá 1877-be 187 Bolyongáso a olas é alat 187 Régebben Szabolcs Miks életébe a Egyenlőségne i állandómunkatárs vol recepci idejé küzdelmekbő erőse kivett részét

13305.h

CÍMSZ Mez

SZEMÉLYNÉ Mez Er

SZÓCIK Mez Ern publicist M testvéröccs szü Sátoraljaújhely 185 má Kass tanul ma pes egyet jo fakultás végez e M 187 mi politik vezércikkí Ellen szerkesztőségé lépet amik ped Csávolsz 187 megalapítot Egyetért függetlenség ellenzé napilapo ann le főmunkatárs 1878-b magán Kossuthn ajánlatá függetlensé programm fellépe gyom kerületbe cs 1881.választott m Miskolco parlamentb fől önál nemze hadser általán népoktatá valami vegy házass melle tarto beszédeiv tű k n kevésb tiszaeszlá p alkalmáv tarto beszédeive melyekb antiszemi izgatások leleplezt Harminch év vo Egyetért vezércikkíró mid l megszűn 1910-t kezd Pes Hírl munkatár let egé hoss publicisztik politik pályá ala Kossuthn függetlensé eszmékn változatl rendíthetetl hí vo ebbé meggyőződését so e pillanat n hajlo e M. Budapes Újságír Egyesüle 191 tiszteletbe tagjá választot me mind m kitünteté azonb egé élet elháríto magátó Publicisztik tevékenysé melle szépirodal ter eredményes működö különbö lapokb folyóiratokb szám sikerü ver jele me Ezenkív s tárc Meneni Agrip áln ala H.-b politik verses-szatírák ír Önál formáb megjele könyve Tis Kálm pálfordulá 18 polgá házass történe 18 Tis Kálm 1877-b 18 Bolyongás ola ala 18 Régebbe Szabolc Mik életéb Egyenlőségn állandómunkatár vo recepc idej küzdelmekb erős kivet részé

13305.

CÍMS Me

SZEMÉLYN Me E

SZÓCI Me Er publicis testvéröcc sz Sátoraljaújhel 18 m Kas tanu m pe egye j fakultá vége 18 m politi vezércikk Elle szerkesztőség lépe ami pe Csávols 18 megalapíto Egyetér függetlensé ellenz napilap an l főmunkatár 1878- magá Kossuth ajánlat függetlens program fellép gyo kerületb c 1881.választot Miskolc parlament fő öná nemz hadse általá népoktat valam veg házas mell tart beszédei t kevés tiszaeszl alkalmá tart beszédeiv melyek antiszem izgatáso leleplez Harminc é v Egyetér vezércikkír mi megszű 1910- kez Pe Hír munkatá le eg hos publiciszti politi pály al Kossuth függetlens eszmék változat rendíthetet h v ebb meggyőződésé s pillana hajl M Budape Újságí Egyesül 19 tiszteletb tagj választo m min kitüntet azon eg éle elhárít magát Publiciszti tevékenys mell szépiroda te eredménye működ különb lapok folyóiratok szá siker ve jel m Ezenkí tár Menen Agri ál al H.- politi verses-szatírá í Öná formá megjel könyv Ti Kál pálfordul 1 polg házas történ 1 Ti Kál 1877- 1 Bolyongá ol al 1 Régebb Szabol Mi életé Egyenlőség állandómunkatá v recep ide küzdelmek erő kive rész

13305

CÍM M

SZEMÉLY M

SZÓC M E publici testvéröc s Sátoraljaújhe 1 Ka tan p egy fakult vég 1 polit vezércik Ell szerkesztősé lép am p Csávol 1 megalapít Egyeté függetlens ellen napila a főmunkatá 1878 mag Kossut ajánla független progra fellé gy kerület 1881.választo Miskol parlamen f ön nem hads által népokta vala ve háza mel tar beszéde kevé tiszaesz alkalm tar beszédei melye antisze izgatás leleple Harmin Egyeté vezércikkí m megsz 1910 ke P Hí munkat l e ho publiciszt polit pál a Kossut független eszmé változa rendíthete eb meggyőződés pillan haj Budap Újság Egyesü 1 tisztelet tag választ mi kitünte azo e él elhárí magá Publiciszt tevékeny mel szépirod t eredmény műkö külön lapo folyóirato sz sike v je Ezenk tá Mene Agr á a H. polit verses-szatír Ön form megje köny T Ká pálfordu pol háza törté T Ká 1877 Bolyong o a Régeb Szabo M élet Egyenlősé állandómunkat rece id küzdelme er kiv rés

1330SZEMÉL

SZÓ public testvérö Sátoraljaújh K ta eg fakul vé poli vezérci El szerkesztős lé a Csávo megalapí Egyet független elle napil főmunkat 187 ma Kossu ajánl függetle progr fell g kerüle 1881.választ Misko parlame ö ne had álta népokt val v ház me ta beszéd kev tiszaes alkal ta beszéde mely antisz izgatá lelepl Harmi Egyet vezércikk megs 191 k H munka h publicisz poli pá Kossu függetle eszm változ rendíthet e meggyőződé pilla ha Buda Újsá Egyes tisztele ta válasz m kitünt az é elhár mag Publicisz tevéken me szépiro eredmén műk külö lap folyóirat s sik j Ezen t Men Ag H poli verses-szatí Ö for megj kön K pálford po ház tört K 187 Bolyon Rége Szab éle Egyenlős állandómunka rec i küzdelm e ki ré