13306.htm

CÍMSZÓ: Mezey

SZEMÉLYNÉV: Mezey Sándor

SZÓCIKK: M. Sándor, költő, szül. Hajdunádudvaron 1884. A budapesti egyetemen jogi tanulmányokat végzett, majd ügyvédi oklevelet szerzett és 1909 óta ügyvédi gyakorlatot folytat a fővárosban. Első verskötetét 1903. adta ki Versek címmel. Ezt követte a Tüzek és a Lohengrin c. verskötet. Költeményeit, amelyek egy nemes idealista meleghangú vallomásai, olykor színes nyelvezet és erős zeneiség jellemzi. Sok a zsidótárgyú verse. Mint prózaíró érdekes novelláival és a zsidó felekezeti lapokban megjelent, a magyar zsidóságot fenyegető politikai és kulturális reakció ellen küzdő publicisztikai cikkeivel keltett figyelmet. Megpróbálkozott a drámával is (Szt. Genovéva és egy Holdsugár-szonáta c. Beethoven-tragédia). Mint nagybátyjának, M. Ferencnek (1. o.) munkatársa, részt vett a felekezeti életben és érdemeket szerzett több zsidó népjóléti intézmény fejlesztése körül.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3306. címszó a lexikon => 592. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13306.htm

CÍMSZÓ: Mezey

SZEMÉLYNÉV: Mezey Sándor

SZÓCIKK: M. Sándor, költő, szül. Hajdunádudvaron 1884. A budapesti egyetemen jogi tanulmányokat végzett, majd ügyvédi oklevelet szerzett és 1909 óta ügyvédi gyakorlatot folytat a fővárosban. Első verskötetét 1903. adta ki Versek címmel. Ezt követte a Tüzek és a Lohengrin c. verskötet. Költeményeit, amelyek egy nemes idealista meleghangú vallomásai, olykor színes nyelvezet és erős zeneiség jellemzi. Sok a zsidótárgyú verse. Mint prózaíró érdekes novelláival és a zsidó felekezeti lapokban megjelent, a magyar zsidóságot fenyegető politikai és kulturális reakció ellen küzdő publicisztikai cikkeivel keltett figyelmet. Megpróbálkozott a drámával is Szt. Genovéva és egy Holdsugár-szonáta c. Beethoven-tragédia . Mint nagybátyjának, M. Ferencnek 1. o. munkatársa, részt vett a felekezeti életben és érdemeket szerzett több zsidó népjóléti intézmény fejlesztése körül.

13306.ht

CÍMSZÓ Meze

SZEMÉLYNÉV Meze Sándo

SZÓCIKK M Sándor költő szül Hajdunádudvaro 1884 budapest egyeteme jog tanulmányoka végzett maj ügyvéd oklevele szerzet é 190 ót ügyvéd gyakorlato folyta fővárosban Els versköteté 1903 adt k Verse címmel Ez követt Tüze é Lohengri c verskötet Költeményeit amelye eg neme idealist meleghang vallomásai olyko színe nyelveze é erő zeneisé jellemzi So zsidótárgy verse Min prózaír érdeke novelláiva é zsid felekezet lapokba megjelent magya zsidóságo fenyeget politika é kulturáli reakci elle küzd publicisztika cikkeive keltet figyelmet Megpróbálkozot drámáva i Szt Genovév é eg Holdsugár-szonát c Beethoven-tragédi Min nagybátyjának M Ferencne 1 o munkatársa rész vet felekezet életbe é érdemeke szerzet töb zsid népjólét intézmén fejlesztés körül

13306.h

CÍMSZ Mez

SZEMÉLYNÉ Mez Sánd

SZÓCIK Sándo költ szü Hajdunádudvar 188 budapes egyetem jo tanulmányok végzet ma ügyvé oklevel szerze 19 ó ügyvé gyakorlat folyt fővárosba El verskötet 190 ad Vers címme E követ Tüz Lohengr versköte Költeményei amely e nem idealis meleghan vallomása olyk szín nyelvez er zeneis jellemz S zsidótárg vers Mi prózaí érdek novelláiv zsi felekeze lapokb megjelen magy zsidóság fenyege politik kulturál reakc ell küz publicisztik cikkeiv kelte figyelme Megpróbálkozo drámáv Sz Genové e Holdsugár-szoná Beethoven-tragéd Mi nagybátyjána Ferencn munkatárs rés ve felekeze életb érdemek szerze tö zsi népjólé intézmé fejleszté körü

13306.

CÍMS Me

SZEMÉLYN Me Sán

SZÓCI Sánd köl sz Hajdunádudva 18 budape egyete j tanulmányo végze m ügyv okleve szerz 1 ügyv gyakorla foly fővárosb E versköte 19 a Ver címm köve Tü Loheng versköt Költeménye amel ne ideali melegha vallomás oly szí nyelve e zenei jellem zsidótár ver M próza érde novellái zs felekez lapok megjele mag zsidósá fenyeg politi kulturá reak el kü publiciszti cikkei kelt figyelm Megpróbálkoz drámá S Genov Holdsugár-szon Beethoven-tragé M nagybátyján Ferenc munkatár ré v felekez élet érdeme szerz t zs népjól intézm fejleszt kör

13306

CÍM M

SZEMÉLY M Sá

SZÓC Sán kö s Hajdunádudv 1 budap egyet tanulmány végz ügy oklev szer ügy gyakorl fol főváros versköt 1 Ve cím köv T Lohen verskö Költemény ame n ideal melegh vallomá ol sz nyelv zene jelle zsidótá ve próz érd novellá z feleke lapo megjel ma zsidós fenye polit kultur rea e k publiciszt cikke kel figyel Megpróbálko drám Geno Holdsugár-szo Beethoven-trag nagybátyjá Feren munkatá r feleke éle érdem szer z népjó intéz fejlesz kö

1330SZEMÉL S

SZÓ Sá k Hajdunádud buda egye tanulmán vég üg okle sze üg gyakor fo főváro verskö V cí kö Lohe versk Költemén am idea meleg vallom o s nyel zen jell zsidót v pró ér novell felek lap megje m zsidó feny poli kultu re publicisz cikk ke figye Megpróbálk drá Gen Holdsugár-sz Beethoven-tra nagybátyj Fere munkat felek él érde sze népj inté fejles k