13309.htm

CÍMSZÓ: Mezőberény

SZÓCIKK: "ünnepélyességek mellett felavatták az újtemplomot 1880-ban megalakult a Nőegylet, amely ma Strasser Mórné vezetésével működik. 1911-ben Schwartz Ferenc, szülei emlékére 60 hold földet ajándékozott a hitközségnek,; ez az alapítvány a sírkert gondozására szolgál. A hitközség status quo alapon áll és a szegedi községkerülethez tartozik. Lélekszáma 218, családszám 59, adófizető tag 71. Foglalkozásuk: 30 kereskedő, 7 orvos, 4 gazdálkodó, 2 ügyvéd, 2 nagykereskedő, 2 köztisztviselő, 2 magántisztviselő, 1 tanító, 13 magánzó és 8 egyéb. 2 közadakozásból él. A hitközség évi költségvetése 4035 pengő, amely összegből 1200 pengőt filantropikus és szociális célokra fordítanak. Anyakönyvi területéhez tartozik Kőröstarcsa község. A háborúban 46-an vettek részt, közülük öten hősi halált haltak. Megemlítésre méltó üzem Cziegler Mór szövőgyára, amely 128 munkást foglalkoztat. A hitközség mai vezetősége: Berényi Károly elnök, Stern Lipót alelnök, Ulmer Jakab és Rosmann Ignác gondnokok, Kékesi Sándor pénztárnok és Stern Menyhért jegyző."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3309. címszó a lexikon => 593. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13309.htm

CÍMSZÓ: Mezőberény

SZÓCIKK: ünnepélyességek mellett felavatták az újtemplomot 1880-ban megalakult a Nőegylet, amely ma Strasser Mórné vezetésével működik. 1911-ben Schwartz Ferenc, szülei emlékére 60 hold földet ajándékozott a hitközségnek,; ez az alapítvány a sírkert gondozására szolgál. A hitközség status quo alapon áll és a szegedi községkerülethez tartozik. Lélekszáma 218, családszám 59, adófizető tag 71. Foglalkozásuk: 30 kereskedő, 7 orvos, 4 gazdálkodó, 2 ügyvéd, 2 nagykereskedő, 2 köztisztviselő, 2 magántisztviselő, 1 tanító, 13 magánzó és 8 egyéb. 2 közadakozásból él. A hitközség évi költségvetése 4035 pengő, amely összegből 1200 pengőt filantropikus és szociális célokra fordítanak. Anyakönyvi területéhez tartozik Kőröstarcsa község. A háborúban 46-an vettek részt, közülük öten hősi halált haltak. Megemlítésre méltó üzem Cziegler Mór szövőgyára, amely 128 munkást foglalkoztat. A hitközség mai vezetősége: Berényi Károly elnök, Stern Lipót alelnök, Ulmer Jakab és Rosmann Ignác gondnokok, Kékesi Sándor pénztárnok és Stern Menyhért jegyző.

13309.ht

CÍMSZÓ Mezőberén

SZÓCIKK ünnepélyessége mellet felavattá a újtemplomo 1880-ba megalakul Nőegylet amel m Strasse Mórn vezetéséve működik 1911-be Schwart Ferenc szüle emlékér 6 hol földe ajándékozot hitközségnek, e a alapítván sírker gondozásár szolgál hitközsé statu qu alapo ál é szeged községkerülethe tartozik Lélekszám 218 családszá 59 adófizet ta 71 Foglalkozásuk 3 kereskedő orvos gazdálkodó ügyvéd nagykereskedő köztisztviselő magántisztviselő tanító 1 magánz é egyéb közadakozásbó él hitközsé év költségvetés 403 pengő amel összegbő 120 pengő filantropiku é szociáli célokr fordítanak Anyakönyv területéhe tartozi Kőröstarcs község háborúba 46-a vette részt közülü öte hős halál haltak Megemlítésr mélt üze Cziegle Mó szövőgyára amel 12 munkás foglalkoztat hitközsé ma vezetősége Berény Károl elnök Ster Lipó alelnök Ulme Jaka é Rosman Igná gondnokok Kékes Sándo pénztárno é Ster Menyhér jegyző

13309.h

CÍMSZ Mezőberé

SZÓCIK ünnepélyesség melle felavatt újtemplom 1880-b megalaku Nőegyle ame Strass Mór vezetésév működi 1911-b Schwar Feren szül emléké ho föld ajándékozo hitközségnek alapítvá sírke gondozásá szolgá hitközs stat q alap á szege községkerületh tartozi Lélekszá 21 családsz 5 adófize t 7 Foglalkozásu keresked orvo gazdálkod ügyvé nagykeresked köztisztvisel magántisztvisel tanít magán egyé közadakozásb é hitközs é költségveté 40 peng ame összegb 12 peng filantropik szociál célok fordítana Anyaköny területéh tartoz Kőröstarc közsé háborúb 46- vett rész közül öt hő halá halta Megemlítés mél üz Cziegl M szövőgyár ame 1 munká foglalkozta hitközs m vezetőség Berén Káro elnö Ste Lip alelnö Ulm Jak Rosma Ign gondnoko Kéke Sánd pénztárn Ste Menyhé jegyz

13309.

CÍMS Mezőber

SZÓCI ünnepélyessé mell felavat újtemplo 1880- megalak Nőegyl am Stras Mó vezetésé működ 1911- Schwa Fere szü emlék h föl ajándékoz hitközségne alapítv sírk gondozás szolg hitköz sta ala szeg községkerület tartoz Léleksz 2 családs adófiz Foglalkozás kereske orv gazdálko ügyv nagykereske köztisztvise magántisztvise taní magá egy közadakozás hitköz költségvet 4 pen am összeg 1 pen filantropi szociá célo fordítan Anyakön területé tarto Kőröstar közs háború 46 vet rés közü ö h hal halt Megemlíté mé ü Czieg szövőgyá am munk foglalkozt hitköz vezetősé Beré Kár eln St Li aleln Ul Ja Rosm Ig gondnok Kék Sán pénztár St Menyh jegy

13309

CÍM Mezőbe

SZÓC ünnepélyess mel felava újtempl 1880 megala Nőegy a Stra M vezetés műkö 1911 Schw Fer sz emlé fö ajándéko hitközségn alapít sír gondozá szol hitkö st al sze községkerüle tarto Léleks család adófi Foglalkozá keresk or gazdálk ügy nagykeresk köztisztvis magántisztvis tan mag eg közadakozá hitkö költségve pe a össze pe filantrop szoci cél fordíta Anyakö terület tart Kőrösta köz hábor 4 ve ré köz ha hal Megemlít m Czie szövőgy a mun foglalkoz hitkö vezetős Ber Ká el S L alel U J Ros I gondno Ké Sá pénztá S Meny jeg

1330

CÍ Mezőb

SZÓ ünnepélyes me felav újtemp 188 megal Nőeg Str vezeté műk 191 Sch Fe s eml f ajándék hitközség alapí sí gondoz szo hitk s a sz községkerül tart Lélek csalá adóf Foglalkoz keres o gazdál üg nagykeres köztisztvi magántisztvi ta ma e közadakoz hitk költségv p össz p filantro szoc cé fordít Anyak terüle tar Kőröst kö hábo v r kö h ha Megemlí Czi szövőg mu foglalko hitk vezető Be K e ale Ro gondn K S pénzt Men je