13310.htm

CÍMSZÓ: Mező

SZEMÉLYNÉV: Mező Ferenc

SZÓCIKK: "Mező Ferenc, tanár, sportíró, szül. Pölöskefőn (Zala vm.) 1885. Középiskoláit Nagykanizsán, az egyetemet Budapesten végezte s miután görög latin szakból középiskolai tanári és bölcsészetdoktori oklevelet szerzett, előbb Zalaszentgróton volt polg. iskolai igazgató, majd 1918. a budai Mátyás kir. áll. főgimnázium tanára lett. Számos cikke jelent meg vidéki és fővárosi lapokban. Önálló művei: Tibullus a mai irodalomban; Deák Ferenc viszonya Zalaszentgróthoz; Az orosz-osztrák-magyar háború; Humor a harctéren; A görög sport; Képek a magyar sport múltjából. Az amsterdami olympiai versenyen; Az olympiai játékok története (1928, az Orsz. Testnevelési Tanács kiadása) c. munkájával megnyerte az irodalmi világbajnokságot, amiért a kormányzó a polgári Signum Laudis első osztályával tüntette ki. Több sportszövetségben visel tisztséget és számos díjat nyert az atlétikában. Szerkeszti a Magyar Sportkönyvtárt."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3310. címszó a lexikon => 593. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13310.htm

CÍMSZÓ: Mező

SZEMÉLYNÉV: Mező Ferenc

SZÓCIKK: Mező Ferenc, tanár, sportíró, szül. Pölöskefőn Zala vm. 1885. Középiskoláit Nagykanizsán, az egyetemet Budapesten végezte s miután görög latin szakból középiskolai tanári és bölcsészetdoktori oklevelet szerzett, előbb Zalaszentgróton volt polg. iskolai igazgató, majd 1918. a budai Mátyás kir. áll. főgimnázium tanára lett. Számos cikke jelent meg vidéki és fővárosi lapokban. Önálló művei: Tibullus a mai irodalomban; Deák Ferenc viszonya Zalaszentgróthoz; Az orosz-osztrák-magyar háború; Humor a harctéren; A görög sport; Képek a magyar sport múltjából. Az amsterdami olympiai versenyen; Az olympiai játékok története 1928, az Orsz. Testnevelési Tanács kiadása c. munkájával megnyerte az irodalmi világbajnokságot, amiért a kormányzó a polgári Signum Laudis első osztályával tüntette ki. Több sportszövetségben visel tisztséget és számos díjat nyert az atlétikában. Szerkeszti a Magyar Sportkönyvtárt.

13310.ht

CÍMSZÓ Mez

SZEMÉLYNÉV Mez Feren

SZÓCIKK Mez Ferenc tanár sportíró szül Pölöskefő Zal vm 1885 Középiskolái Nagykanizsán a egyeteme Budapeste végezt miutá görö lati szakbó középiskola tanár é bölcsészetdoktor oklevele szerzett előb Zalaszentgróto vol polg iskola igazgató maj 1918 buda Mátyá kir áll főgimnáziu tanár lett Számo cikk jelen me vidék é főváros lapokban Önáll művei Tibullu ma irodalomban Deá Feren viszony Zalaszentgróthoz A orosz-osztrák-magya háború Humo harctéren görö sport Képe magya spor múltjából A amsterdam olympia versenyen A olympia játéko történet 1928 a Orsz Testnevelés Tanác kiadás c munkájáva megnyert a irodalm világbajnokságot amiér kormányz polgár Signu Laudi els osztályáva tüntett ki Töb sportszövetségbe vise tisztsége é számo díja nyer a atlétikában Szerkeszt Magya Sportkönyvtárt

13310.h

CÍMSZ Me

SZEMÉLYNÉ Me Fere

SZÓCIK Me Feren taná sportír szü Pölöskef Za v 188 Középiskolá Nagykanizsá egyetem Budapest végez miut gör lat szakb középiskol taná bölcsészetdokto oklevel szerzet elő Zalaszentgrót vo pol iskol igazgat ma 191 bud Máty ki ál főgimnázi taná let Szám cik jele m vidé főváro lapokba Önál műve Tibull m irodalomba De Fere viszon Zalaszentgrótho orosz-osztrák-magy hábor Hum harctére gör spor Kép magy spo múltjábó amsterda olympi versenye olympi játék történe 192 Ors Testnevelé Taná kiadá munkájáv megnyer irodal világbajnokságo amié kormány polgá Sign Laud el osztályáv tüntet k Tö sportszövetségb vis tisztség szám díj nye atlétikába Szerkesz Magy Sportkönyvtár

13310.

CÍMS M

SZEMÉLYN M Fer

SZÓCI M Fere tan sportí sz Pölöske Z 18 Középiskol Nagykanizs egyete Budapes vége miu gö la szak középisko tan bölcsészetdokt okleve szerze el Zalaszentgró v po isko igazga m 19 bu Mát k á főgimnáz tan le Szá ci jel vid fővár lapokb Öná műv Tibul irodalomb D Fer viszo Zalaszentgróth orosz-osztrák-mag hábo Hu harctér gö spo Ké mag sp múltjáb amsterd olymp verseny olymp játé történ 19 Or Testnevel Tan kiad munkájá megnye iroda világbajnokság ami kormán polg Sig Lau e osztályá tünte T sportszövetség vi tisztsé szá dí ny atlétikáb Szerkes Mag Sportkönyvtá

13310

CÍM

SZEMÉLY Fe

SZÓC Fer ta sport s Pölösk 1 Középisko Nagykaniz egyet Budape vég mi g l sza középisk ta bölcsészetdok oklev szerz e Zalaszentgr p isk igazg 1 b Má főgimná ta l Sz c je vi fővá lapok Ön mű Tibu irodalom Fe visz Zalaszentgrót orosz-osztrák-ma háb H harcté g sp K ma s múltjá amster olym versen olym ját törté 1 O Testneve Ta kia munkáj megny irod világbajnoksá am kormá pol Si La osztály tünt sportszövetsé v tiszts sz d n atlétiká Szerke Ma Sportkönyvt

1331SZEMÉL F

SZÓ Fe t spor Pölös Középisk Nagykani egye Budap vé m sz középis t bölcsészetdo okle szer Zalaszentg is igaz M főgimn t S j v főv lapo Ö m Tib irodalo F vis Zalaszentgró orosz-osztrák-m há harct s m múltj amste oly verse oly já tört Testnev T ki munká megn iro világbajnoks a korm po S L osztál tün sportszövets tiszt s atlétik Szerk M Sportkönyv