13311.htm

CÍMSZÓ: Mezőfi

SZEMÉLYNÉV: Mezőfi Vilmos

SZÓCIKK: "Mezőfi Vilmos, hírlapíró és politikus, szül. Debrecenben 1870. A fővárosban járt keresk. iskolába, de tanulmányait meg kellett szakítania és órásinas lett. Később mint autodidakta tovább tanult és a szükséges ismeretek megszerzése után hírlapíró lett. Előbb a Magyar Hírlap, majd a Pesti Hírlap, a Szabad Szó és a Függetlenség belső munkatársa volt. Egy ideig a Népszavát és a szakmunkás lapokat is szerkesztette, 1896-tól kezdve pedig a Népolvasótár c. szépirodalmi hetilapot. Munkái: Az igazi szocializmus; Jog a lustasághoz; Kommunizmus és kapitalizmus; Jönnek a szocialisták; A szociáldemokrácia evangéliuma; A tőke nyomorultjai (regény); Weitling Vilmos, a legelső német kommunista élete és tanítása; Két világ; A munkabérek Magyarországon az 1896 - 98. években; Védelmet a munkásnépnek; Anarkisták vagy szociálisfák? Kik a hazaárulók? Évezredek története (10 kötet). Agrárszocialista agitációs munkát is végzett s 1905-1910-ig a szegvári kerület képviselővé választotta meg. Később kilépett a szociáldemokrata pártból."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3311. címszó a lexikon => 593. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13311.htm

CÍMSZÓ: Mezőfi

SZEMÉLYNÉV: Mezőfi Vilmos

SZÓCIKK: Mezőfi Vilmos, hírlapíró és politikus, szül. Debrecenben 1870. A fővárosban járt keresk. iskolába, de tanulmányait meg kellett szakítania és órásinas lett. Később mint autodidakta tovább tanult és a szükséges ismeretek megszerzése után hírlapíró lett. Előbb a Magyar Hírlap, majd a Pesti Hírlap, a Szabad Szó és a Függetlenség belső munkatársa volt. Egy ideig a Népszavát és a szakmunkás lapokat is szerkesztette, 1896-tól kezdve pedig a Népolvasótár c. szépirodalmi hetilapot. Munkái: Az igazi szocializmus; Jog a lustasághoz; Kommunizmus és kapitalizmus; Jönnek a szocialisták; A szociáldemokrácia evangéliuma; A tőke nyomorultjai regény ; Weitling Vilmos, a legelső német kommunista élete és tanítása; Két világ; A munkabérek Magyarországon az 1896 - 98. években; Védelmet a munkásnépnek; Anarkisták vagy szociálisfák? Kik a hazaárulók? Évezredek története 10 kötet . Agrárszocialista agitációs munkát is végzett s 1905-1910-ig a szegvári kerület képviselővé választotta meg. Később kilépett a szociáldemokrata pártból.

13311.ht

CÍMSZÓ Mezőf

SZEMÉLYNÉV Mezőf Vilmo

SZÓCIKK Mezőf Vilmos hírlapír é politikus szül Debrecenbe 1870 fővárosba jár keresk iskolába d tanulmányai me kellet szakítani é órásina lett Későb min autodidakt továb tanul é szüksége ismerete megszerzés utá hírlapír lett Előb Magya Hírlap maj Pest Hírlap Szaba Sz é Függetlensé bels munkatárs volt Eg idei Népszavá é szakmunká lapoka i szerkesztette 1896-tó kezdv pedi Népolvasótá c szépirodalm hetilapot Munkái A igaz szocializmus Jo lustasághoz Kommunizmu é kapitalizmus Jönne szocialisták szociáldemokráci evangéliuma tők nyomorultja regén Weitlin Vilmos legels néme kommunist élet é tanítása Ké világ munkabére Magyarországo a 189 98 években Védelme munkásnépnek Anarkistá vag szociálisfák Ki hazaárulók Évezrede történet 1 köte Agrárszocialist agitáció munká i végzet 1905-1910-i szegvár kerüle képviselőv választott meg Későb kilépet szociáldemokrat pártból

13311.h

CÍMSZ Mező

SZEMÉLYNÉ Mező Vilm

SZÓCIK Mező Vilmo hírlapí politiku szü Debrecenb 187 fővárosb já keres iskoláb tanulmánya m kelle szakítan órásin let Késő mi autodidak tová tanu szükség ismeret megszerzé ut hírlapí let Elő Magy Hírla ma Pes Hírla Szab S Függetlens bel munkatár vol E ide Népszav szakmunk lapok szerkesztett 1896-t kezd ped Népolvasót szépirodal hetilapo Munká iga szocializmu J lustaságho Kommunizm kapitalizmu Jönn szocialistá szociáldemokrác evangélium tő nyomorultj regé Weitli Vilmo legel ném kommunis éle tanítás K vilá munkabér Magyarország 18 9 évekbe Védelm munkásnépne Anarkist va szociálisfá K hazaáruló Évezred történe köt Agrárszocialis agitáci munk végze 1905-1910- szegvá kerül képviselő választot me Késő kilépe szociáldemokra pártbó

13311.

CÍMS Mez

SZEMÉLYN Mez Vil

SZÓCI Mez Vilm hírlap politik sz Debrecen 18 főváros j kere iskolá tanulmány kell szakíta órási le Kés m autodida tov tan szüksé ismere megszerz u hírlap le El Mag Hírl m Pe Hírl Sza Független be munkatá vo id Népsza szakmun lapo szerkesztet 1896- kez pe Népolvasó szépiroda hetilap Munk ig szocializm lustaságh Kommuniz kapitalizm Jön szocialist szociáldemokrá evangéliu t nyomorult reg Weitl Vilm lege né kommuni él tanítá vil munkabé Magyarorszá 1 évekb Védel munkásnépn Anarkis v szociálisf hazaárul Évezre történ kö Agrárszociali agitác mun végz 1905-1910 szegv kerü képvisel választo m Kés kilép szociáldemokr pártb

13311

CÍM Me

SZEMÉLY Me Vi

SZÓC Me Vil hírla politi s Debrece 1 főváro ker iskol tanulmán kel szakít órás l Ké autodid to ta szüks ismer megszer hírla l E Ma Hír P Hír Sz Függetle b munkat v i Népsz szakmu lap szerkeszte 1896 ke p Népolvas szépirod hetila Mun i szocializ lustaság Kommuni kapitaliz Jö szocialis szociáldemokr evangéli nyomorul re Weit Vil leg n kommun é tanít vi munkab Magyarorsz évek Véde munkásnép Anarki szociális hazaáru Évezr törté k Agrárszocial agitá mu vég 1905-191 szeg ker képvise választ Ké kilé szociáldemok párt

1331

CÍ M

SZEMÉL M V

SZÓ M Vi hírl polit Debrec fővár ke isko tanulmá ke szakí órá K autodi t t szük isme megsze hírl M Hí Hí S Függetl munka Néps szakm la szerkeszt 189 k Népolva szépiro hetil Mu szociali lustasá Kommun kapitali J szociali szociáldemok evangél nyomoru r Wei Vi le kommu taní v munka Magyarors éve Véd munkásné Anark szociáli hazaár Évez tört Agrárszocia agit m vé 1905-19 sze ke képvis válasz K kil szociáldemo pár