13314.htm

CÍMSZÓ: Mezőgazdaság

SZÓCIKK: magyar M.-i viszonyok akkori szomorú állapotával függ össze. A folytonos háborúk és belső villongások a M. javait pusztították el. A földek a legelhanyagoltabb állapotban voltak, a birtokosoknak se kedvük, se megfelelő tőkéjük nem volt birtokukat jól felszerelni és azt intenzíven megmívelni. A birtokosok nagy része csak úgy tudott megélni, ha földjét haszonbérbe adta de a bérbeadás nemzeti érdek is volt, mert enélkül a parlagon heverő földek tovább züllöttek és pusztultak volna. A bérbeadás - e parancsoló szükség következtében - mind általánosabb lett és a zsidók ettől kezdve sűrűn bérelnek földeket. Az 1839-iki országgyűlés egyhangúlag elfogadta azt a javaslatot, hogy a zsidóknak adassanak meg a nem nemeseket megillető összes polgári jogok. Az 1840: XXX. t.-cikk a bányahelyek kivételével a zsidóknak szabad lakhatási és telekvásárlási engedélyt biztosított. Ekkor már szerezhetnek tulajdonjogilag földbirtokot a város vagy a megye engedélyével és az engedelmi okirat többnyire az illető érdemességével indokolja az engedély megadását. Az 1844-iki országgyűlés 42 szavazattal 12 ellenében kimondja, hogy a zsidók nemesi birtokokat is vehetnek haszonbérbe, 25 szavazattal 24 ellenében pedig a nemesi jószágok zálogbavételét engedélyezik a zsidóknak. Az 1867: XVII. t.-cikk kimondja a zsidók egyenjogúsítását és korlátlan jogot ad nekik a M.-i ingatlanok szerzésére és hasznosítására. Ekkor indul meg az eddigieknél jóval nagyobb arányban a zsidóság részvétele a M.-ban. Nemcsak mint birtokosok, de különösen, mint bérlők foglalkoznak a zsidók behatóan a földmíveléssel. A jogegyenlőség nem adja kellő magyarázatát annak, hogy a zsidók között kezd elterjedni a bérlői foglalkozás. De mindjárt érthetővé válik ez, ha a gazdasági viszonyokat figyelembe vesszük. A gazda helyzete a múlt század közepe táján mind rosszabbá vált. A jobbágyság felszabadítása után minden átmenet nélkül át kellett térni a pénzgazdálkodásra. A munkaerőt pénzen kellett beszerezni és új befektetéseket kellett eszközölni. Ehhez jöttek még a rossz termések, az alacsony gabonaárak, az amerikai verseny, a rendezetlen hitelviszonyok és a magas kamat, amelyek együttvéve a gazdák nagymérvű eladósodásához vezettek. A nagyobb gazdaságokkal tehát az adott viszonyok között nem is lehetett mást tenni, mint bérbe adni azokat. Hogy miért éppen a zsidók között akadtak számosan bérlők, annak egyszerű oka, hogy a zsidók kereskedésre kényszerítve nagyobb készpénztőkével rendelkeztek s szívesen fektették be azt haszonbérletbe. A másik ok pedig, hogy a keresztények nem nagyon vették bérbe a földeket, ha volt is rá elegendő pénzük. Ezt mutatja a királyi család ráckevei uradalmának példája. Egy 1903-as gazdacímtár szerint ennek az uradalomnak 37%-át zsidók bérelték, pedig tárgyilagosan meg lehet állapítani, hogy a királyi család jószágkezelője szívesebben adta volna haszonbérbe az egész uradalmat keresztényeknek. Ez a példa - amely különben ma már nem aktuális, mert a királyi uradalomnak ma nincs zsidó bérlője - élesen rávilágít arra az utolsó években sűrűn


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3314. címszó a lexikon => 594. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13314.htm

CÍMSZÓ: Mezőgazdaság

SZÓCIKK: magyar M.-i viszonyok akkori szomorú állapotával függ össze. A folytonos háborúk és belső villongások a M. javait pusztították el. A földek a legelhanyagoltabb állapotban voltak, a birtokosoknak se kedvük, se megfelelő tőkéjük nem volt birtokukat jól felszerelni és azt intenzíven megmívelni. A birtokosok nagy része csak úgy tudott megélni, ha földjét haszonbérbe adta de a bérbeadás nemzeti érdek is volt, mert enélkül a parlagon heverő földek tovább züllöttek és pusztultak volna. A bérbeadás - e parancsoló szükség következtében - mind általánosabb lett és a zsidók ettől kezdve sűrűn bérelnek földeket. Az 1839-iki országgyűlés egyhangúlag elfogadta azt a javaslatot, hogy a zsidóknak adassanak meg a nem nemeseket megillető összes polgári jogok. Az 1840: XXX. t.-cikk a bányahelyek kivételével a zsidóknak szabad lakhatási és telekvásárlási engedélyt biztosított. Ekkor már szerezhetnek tulajdonjogilag földbirtokot a város vagy a megye engedélyével és az engedelmi okirat többnyire az illető érdemességével indokolja az engedély megadását. Az 1844-iki országgyűlés 42 szavazattal 12 ellenében kimondja, hogy a zsidók nemesi birtokokat is vehetnek haszonbérbe, 25 szavazattal 24 ellenében pedig a nemesi jószágok zálogbavételét engedélyezik a zsidóknak. Az 1867: XVII. t.-cikk kimondja a zsidók egyenjogúsítását és korlátlan jogot ad nekik a M.-i ingatlanok szerzésére és hasznosítására. Ekkor indul meg az eddigieknél jóval nagyobb arányban a zsidóság részvétele a M.-ban. Nemcsak mint birtokosok, de különösen, mint bérlők foglalkoznak a zsidók behatóan a földmíveléssel. A jogegyenlőség nem adja kellő magyarázatát annak, hogy a zsidók között kezd elterjedni a bérlői foglalkozás. De mindjárt érthetővé válik ez, ha a gazdasági viszonyokat figyelembe vesszük. A gazda helyzete a múlt század közepe táján mind rosszabbá vált. A jobbágyság felszabadítása után minden átmenet nélkül át kellett térni a pénzgazdálkodásra. A munkaerőt pénzen kellett beszerezni és új befektetéseket kellett eszközölni. Ehhez jöttek még a rossz termések, az alacsony gabonaárak, az amerikai verseny, a rendezetlen hitelviszonyok és a magas kamat, amelyek együttvéve a gazdák nagymérvű eladósodásához vezettek. A nagyobb gazdaságokkal tehát az adott viszonyok között nem is lehetett mást tenni, mint bérbe adni azokat. Hogy miért éppen a zsidók között akadtak számosan bérlők, annak egyszerű oka, hogy a zsidók kereskedésre kényszerítve nagyobb készpénztőkével rendelkeztek s szívesen fektették be azt haszonbérletbe. A másik ok pedig, hogy a keresztények nem nagyon vették bérbe a földeket, ha volt is rá elegendő pénzük. Ezt mutatja a királyi család ráckevei uradalmának példája. Egy 1903-as gazdacímtár szerint ennek az uradalomnak 37%-át zsidók bérelték, pedig tárgyilagosan meg lehet állapítani, hogy a királyi család jószágkezelője szívesebben adta volna haszonbérbe az egész uradalmat keresztényeknek. Ez a példa - amely különben ma már nem aktuális, mert a királyi uradalomnak ma nincs zsidó bérlője - élesen rávilágít arra az utolsó években sűrűn

13314.ht

CÍMSZÓ Mezőgazdasá

SZÓCIKK magya M.- viszonyo akkor szomor állapotáva füg össze folytono háború é bels villongáso M javai pusztítottá el földe legelhanyagoltab állapotba voltak birtokosokna s kedvük s megfelel tőkéjü ne vol birtokuka jó felszereln é az intenzíve megmívelni birtokoso nag rész csa úg tudot megélni h földjé haszonbérb adt d bérbeadá nemzet érde i volt mer enélkü parlago hever földe továb züllötte é pusztulta volna bérbeadá parancsol szüksé következtébe min általánosab let é zsidó ettő kezdv sűrű bérelne földeket A 1839-ik országgyűlé egyhangúla elfogadt az javaslatot hog zsidókna adassana me ne nemeseke megillet össze polgár jogok A 1840 XXX t.-cik bányahelye kivételéve zsidókna szaba lakhatás é telekvásárlás engedély biztosított Ekko má szerezhetne tulajdonjogila földbirtoko váro vag megy engedélyéve é a engedelm okira többnyir a illet érdemességéve indokolj a engedél megadását A 1844-ik országgyűlé 4 szavazatta 1 ellenébe kimondja hog zsidó nemes birtokoka i vehetne haszonbérbe 2 szavazatta 2 ellenébe pedi nemes jószágo zálogbavételé engedélyezi zsidóknak A 1867 XVII t.-cik kimondj zsidó egyenjogúsításá é korlátla jogo a neki M.- ingatlano szerzésér é hasznosítására Ekko indu me a eddigiekné jóva nagyob arányba zsidósá részvétel M.-ban Nemcsa min birtokosok d különösen min bérlő foglalkozna zsidó behatóa földmíveléssel jogegyenlősé ne adj kell magyarázatá annak hog zsidó közöt kez elterjedn bérlő foglalkozás D mindjár érthetőv váli ez h gazdaság viszonyoka figyelemb vesszük gazd helyzet múl száza közep tájá min rosszabb vált jobbágysá felszabadítás utá minde átmene nélkü á kellet térn pénzgazdálkodásra munkaerő pénze kellet beszerezn é ú befektetéseke kellet eszközölni Ehhe jötte mé ross termések a alacson gabonaárak a amerika verseny rendezetle hitelviszonyo é maga kamat amelye együttvév gazdá nagymérv eladósodásáho vezettek nagyob gazdaságokka tehá a adot viszonyo közöt ne i lehetet más tenni min bérb adn azokat Hog miér éppe zsidó közöt akadta számosa bérlők anna egyszer oka hog zsidó kereskedésr kényszerítv nagyob készpénztőkéve rendelkezte szívese fektetté b az haszonbérletbe mási o pedig hog kereszténye ne nagyo vetté bérb földeket h vol i r elegend pénzük Ez mutatj király csalá ráckeve uradalmána példája Eg 1903-a gazdacímtá szerin enne a uradalomna 37%-á zsidó bérelték pedi tárgyilagosa me lehe állapítani hog király csalá jószágkezelőj szívesebbe adt voln haszonbérb a egés uradalma keresztényeknek E péld amel különbe m má ne aktuális mer király uradalomna m ninc zsid bérlőj élese rávilágí arr a utols évekbe sűrű

13314.h

CÍMSZ Mezőgazdas

SZÓCIK magy M. viszony akko szomo állapotáv fü össz folyton hábor bel villongás java pusztított e föld legelhanyagolta állapotb volta birtokosokn kedvü megfele tőkéj n vo birtokuk j felszerel a intenzív megmíveln birtokos na rés cs ú tudo megéln földj haszonbér ad bérbead nemze érd vol me enélk parlag heve föld tová züllött pusztult voln bérbead parancso szüks következtéb mi általánosa le zsid ett kezd sűr béreln földeke 1839-i országgyűl egyhangúl elfogad a javaslato ho zsidókn adassan m n nemesek megille össz polgá jogo 184 XX t.-ci bányahely kivételév zsidókn szab lakhatá telekvásárlá engedél biztosítot Ekk m szerezhetn tulajdonjogil földbirtok vár va meg engedélyév engedel okir többnyi ille érdemességév indokol engedé megadásá 1844-i országgyűl szavazatt ellenéb kimondj ho zsid neme birtokok vehetn haszonbérb szavazatt ellenéb ped neme jószág zálogbavétel engedélyez zsidókna 186 XVI t.-ci kimond zsid egyenjogúsítás korlátl jog nek M. ingatlan szerzésé hasznosításár Ekk ind m eddigiekn jóv nagyo arányb zsidós részvéte M.-ba Nemcs mi birtokoso különöse mi bérl foglalkozn zsid beható földmívelésse jogegyenlős n ad kel magyarázat anna ho zsid közö ke elterjed bérl foglalkozá mindjá érthető vál e gazdasá viszonyok figyelem vesszü gaz helyze mú száz köze táj mi rosszab vál jobbágys felszabadítá ut mind átmen nélk kelle tér pénzgazdálkodásr munkaer pénz kelle beszerez befektetések kelle eszközöln Ehh jött m ros termése alacso gabonaára amerik versen rendezetl hitelviszony mag kama amely együttvé gazd nagymér eladósodásáh vezette nagyo gazdaságokk teh ado viszony közö n lehete má tenn mi bér ad azoka Ho mié épp zsid közö akadt számos bérlő ann egysze ok ho zsid kereskedés kényszerít nagyo készpénztőkév rendelkezt szíves fektett a haszonbérletb más pedi ho keresztény n nagy vett bér földeke vo elegen pénzü E mutat királ csal ráckev uradalmán példáj E 1903- gazdacímt szeri enn uradalomn 37%- zsid bérelté ped tárgyilagos m leh állapítan ho királ csal jószágkezelő szívesebb ad vol haszonbér egé uradalm keresztényekne pél ame különb m n aktuáli me királ uradalomn nin zsi bérlő éles rávilág ar utol évekb sűr

13314.

CÍMS Mezőgazda

SZÓCI mag M viszon akk szom állapotá f öss folyto hábo be villongá jav pusztítot föl legelhanyagolt állapot volt birtokosok kedv megfel tőké v birtoku felszere intenzí megmível birtoko n ré c tud megél föld haszonbé a bérbea nemz ér vo m enél parla hev föl tov züllöt pusztul vol bérbea parancs szük következté m általános l zsi et kez sű bérel földek 1839- országgyű egyhangú elfoga javaslat h zsidók adassa nemese megill öss polg jog 18 X t.-c bányahel kivételé zsidók sza lakhat telekvásárl engedé biztosíto Ek szerezhet tulajdonjogi földbirto vá v me engedélyé engede oki többny ill érdemességé indoko enged megadás 1844- országgyű szavazat ellené kimond h zsi nem birtoko vehet haszonbér szavazat ellené pe nem jószá zálogbavéte engedélye zsidókn 18 XV t.-c kimon zsi egyenjogúsítá korlát jo ne M ingatla szerzés hasznosításá Ek in eddigiek jó nagy arány zsidó részvét M.-b Nemc m birtokos különös m bér foglalkoz zsi behat földmíveléss jogegyenlő a ke magyaráza ann h zsi köz k elterje bér foglalkoz mindj érthet vá gazdas viszonyo figyele vessz ga helyz m szá köz tá m rossza vá jobbágy felszabadít u min átme nél kell té pénzgazdálkodás munkae pén kell beszere befektetése kell eszközöl Eh jöt ro termés alacs gabonaár ameri verse rendezet hitelviszon ma kam amel együttv gaz nagymé eladósodásá vezett nagy gazdaságok te ad viszon köz lehet m ten m bé a azok H mi ép zsi köz akad számo bérl an egysz o h zsi kereskedé kényszerí nagy készpénztőké rendelkez szíve fektet haszonbérlet má ped h keresztén nag vet bé földek v elege pénz muta kirá csa rácke uradalmá példá 1903 gazdacím szer en uradalom 37% zsi bérelt pe tárgyilago le állapíta h kirá csa jószágkezel szíveseb a vo haszonbé eg uradal keresztényekn pé am külön aktuál m kirá uradalom ni zs bérl éle rávilá a uto évek sű

13314

CÍM Mezőgazd

SZÓC ma viszo ak szo állapot ös folyt háb b villong ja pusztíto fö legelhanyagol állapo vol birtokoso ked megfe tők birtok felszer intenz megmíve birtok r tu megé föl haszonb bérbe nem é v ené parl he fö to züllö pusztu vo bérbe paranc szü következt általáno zs e ke s bére földe 1839 országgy egyhang elfog javasla zsidó adass nemes megil ös pol jo 1 t.- bányahe kivétel zsidó sz lakha telekvásár enged biztosít E szerezhe tulajdonjog földbirt v m engedély enged ok többn il érdemesség indok enge megadá 1844 országgy szavaza ellen kimon zs ne birtok vehe haszonbé szavaza ellen p ne jósz zálogbavét engedély zsidók 1 X t.- kimo zs egyenjogúsít korlá j n ingatl szerzé hasznosítás E i eddigie j nag arán zsid részvé M.- Nem birtoko különö bé foglalko zs beha földmívelés jogegyenl k magyaráz an zs kö elterj bé foglalko mind érthe v gazda viszony figyel vess g hely sz kö t rossz v jobbág felszabadí mi átm né kel t pénzgazdálkodá munka pé kel beszer befektetés kel eszközö E jö r termé alac gabonaá amer vers rendeze hitelviszo m ka ame együtt ga nagym eladósodás vezet nag gazdaságo t a viszo kö lehe te b azo m é zs kö aka szám bér a egys zs keresked kényszer nag készpénztők rendelke szív fekte haszonbérle m pe kereszté na ve b földe eleg pén mut kir cs ráck uradalm péld 190 gazdací sze e uradalo 37 zs bérel p tárgyilag l állapít kir cs jószágkeze szívese v haszonb e urada keresztények p a külö aktuá kir uradalo n z bér él rávil ut éve s

1331

CÍ Mezőgaz

SZÓ m visz a sz állapo ö foly há villon j pusztít f legelhanyago állap vo birtokos ke megf tő birto felsze inten megmív birto t meg fö haszon bérb ne en par h f t züll puszt v bérb paran sz következ általán z k bér föld 183 országg egyhan elfo javasl zsid adas neme megi ö po j t. bányah kivéte zsid s lakh telekvásá enge biztosí szerezh tulajdonjo földbir engedél enge o több i érdemessé indo eng megad 184 országg szavaz elle kimo z n birto veh haszonb szavaz elle n jós zálogbavé engedél zsidó t. kim z egyenjogúsí korl ingat szerz hasznosítá eddigi na ará zsi részv M. Ne birtok külön b foglalk z beh földmívelé jogegyen magyará a z k elter b foglalk min érth gazd viszon figye ves hel s k ross jobbá felszabad m át n ke pénzgazdálkod munk p ke besze befekteté ke eszköz j term ala gabona ame ver rendez hitelvisz k am együt g nagy eladósodá veze na gazdaság visz k leh t az z k ak szá bé egy z kereske kénysze na készpénztő rendelk szí fekt haszonbérl p kereszt n v föld ele pé mu ki c rác uradal pél 19 gazdac sz uradal 3 z bére tárgyila állapí ki c jószágkez szíves haszon urad kereszténye kül aktu ki uradal bé é rávi u év