13316.htm

CÍMSZÓ: Mezőgazdaság

SZÓCIKK: "50 éven belül szerzett földbirtok a megváltásra kerülhető birtokok sorrendjében előbbre van. Ez a pont, ha kifejezetten nem is, de valójában mégis a zsidóság ellen irányul. A zsidók ugyanis leginkább egyenjogúsításuk bekövetkezése, tehát 1867 utón szereztek birtokot s magától értetődik, hogy a megváltást illetőleg elsősorban az ő birtokaik jöhettek számításba. Ha egy ilyen irányú statisztika készülne, abból kétségtelenül meg lehetne állapítani, hogy a földbirtokreform következtében megváltást szenvedettek között valóban aránytalanul nagy számmal szerepelnek a zsidók. Ami a zsidóságnak a M.-ban való részvételét általában illeti, arra vonatkozólag a statisztika csak hozzávetőleges felvilágosítást nyújthat. Mindenekelőtt is csak Nagy-Magyarországra vonatkozólag készült ilyen statisztika - amelyet Kovács Alajos, a statisztikai hivatal igazgatója állított össze - s ebből tiszta képet egyáltalán nem nyerhetünk, csupán körülbelüli következtetést vonhatunk le a mai helyzetre. A zsidók szerepe a magyar M.-ban százalék szerint: A birtok nagysága Birtokosok Bérlők %-okban %-okban 1000 holdon felüli ... ... ... 19-9 73-2 200-1000 holdas birtokok ._. ... 19-0 6240 100- 200 ... ... 80 27-0 50- 100 2-5 7-6 25- 50 0-7 2-0 10- 20 5- 10 5 holdon aluli 0--4 0-3 03 0-7 0-4 0-3. Látszatra ez a statisztika a zsidóságnak a M.-ban való túlsúlya mellett bizonyít. De figyelembe kell venni a következőket: Az összeírás idejében Nagy-Magyarországon 2.388,482 gazdaság volt. Ebből 738,253 a 10 holdig terjedő földbirtokok száma s itt csak 0*3% a zsidó birtokos, tehát sokkal kevesebb, mint amennyi a zsidóság akkori országos arányszáma (5%) szerint lehetne. A tíz-húsz holdas földbirtokok száma 385,381 s a zsidóság itt is csak 0,4%-al szerepel. A 20-25 holdas 205,181 birtokos között 0,7% zsidó, az 50 - 100 holdas 36,032 birtokos között 2,5%, tehát az országos arányszám fele. Nem folytatva tovább a részletezést, megállapítható, hogy összesen 2.328,815 gazdaság van, ahol a zsidók 4%-os átlaggal szerepelnek. Számban ez kb. 9500-nak felel meg. Viszont az összes, tehát a 2.388,482 földbirtokos között az 5%-os arányszámot véve alapul, 116,000 zsidónak kellene lennie. De ha a 9500 zsidó birtokoshoz hozzászámítunk 6500 haszonbérlőt, akkor is csak 16,000 a tényleg M.-gal foglalkozó zsidók száma, tehát 100,000-rel kevesebb, mint amennyi a számarány szerint lehetne. Ha a földbirtokosok és bérlők számát vesszük tehát figyelembe, akkor mintegy 100,000 zsidó maradt ki a M.-ból, ha viszont magát a földet nézzük, akkor a következő eredményre jutunk: A száz holdon felüli szabad birtok területe 10.883,600 hold s ebből 4,6% a zsidóké. A száz holdon felüli korlátolt forgalmú birtokból (15.528,700 hold) már csak 5% van zsidókézen. A száz holdon aluli birtokok összterülete 22.693,000 hold s ebből csak 0,73% a zsidóké. Az összesítés után kiderül, hogy az ország gazdaságilag mívelt területének csak"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3316. címszó a lexikon => 595. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13316.htm

CÍMSZÓ: Mezőgazdaság

SZÓCIKK: 50 éven belül szerzett földbirtok a megváltásra kerülhető birtokok sorrendjében előbbre van. Ez a pont, ha kifejezetten nem is, de valójában mégis a zsidóság ellen irányul. A zsidók ugyanis leginkább egyenjogúsításuk bekövetkezése, tehát 1867 utón szereztek birtokot s magától értetődik, hogy a megváltást illetőleg elsősorban az ő birtokaik jöhettek számításba. Ha egy ilyen irányú statisztika készülne, abból kétségtelenül meg lehetne állapítani, hogy a földbirtokreform következtében megváltást szenvedettek között valóban aránytalanul nagy számmal szerepelnek a zsidók. Ami a zsidóságnak a M.-ban való részvételét általában illeti, arra vonatkozólag a statisztika csak hozzávetőleges felvilágosítást nyújthat. Mindenekelőtt is csak Nagy-Magyarországra vonatkozólag készült ilyen statisztika - amelyet Kovács Alajos, a statisztikai hivatal igazgatója állított össze - s ebből tiszta képet egyáltalán nem nyerhetünk, csupán körülbelüli következtetést vonhatunk le a mai helyzetre. A zsidók szerepe a magyar M.-ban százalék szerint: A birtok nagysága Birtokosok Bérlők %-okban %-okban 1000 holdon felüli ... ... ... 19-9 73-2 200-1000 holdas birtokok ._. ... 19-0 6240 100- 200 ... ... 80 27-0 50- 100 2-5 7-6 25- 50 0-7 2-0 10- 20 5- 10 5 holdon aluli 0--4 0-3 03 0-7 0-4 0-3. Látszatra ez a statisztika a zsidóságnak a M.-ban való túlsúlya mellett bizonyít. De figyelembe kell venni a következőket: Az összeírás idejében Nagy-Magyarországon 2.388,482 gazdaság volt. Ebből 738,253 a 10 holdig terjedő földbirtokok száma s itt csak 0*3% a zsidó birtokos, tehát sokkal kevesebb, mint amennyi a zsidóság akkori országos arányszáma 5% szerint lehetne. A tíz-húsz holdas földbirtokok száma 385,381 s a zsidóság itt is csak 0,4%-al szerepel. A 20-25 holdas 205,181 birtokos között 0,7% zsidó, az 50 - 100 holdas 36,032 birtokos között 2,5%, tehát az országos arányszám fele. Nem folytatva tovább a részletezést, megállapítható, hogy összesen 2.328,815 gazdaság van, ahol a zsidók 4%-os átlaggal szerepelnek. Számban ez kb. 9500-nak felel meg. Viszont az összes, tehát a 2.388,482 földbirtokos között az 5%-os arányszámot véve alapul, 116,000 zsidónak kellene lennie. De ha a 9500 zsidó birtokoshoz hozzászámítunk 6500 haszonbérlőt, akkor is csak 16,000 a tényleg M.-gal foglalkozó zsidók száma, tehát 100,000-rel kevesebb, mint amennyi a számarány szerint lehetne. Ha a földbirtokosok és bérlők számát vesszük tehát figyelembe, akkor mintegy 100,000 zsidó maradt ki a M.-ból, ha viszont magát a földet nézzük, akkor a következő eredményre jutunk: A száz holdon felüli szabad birtok területe 10.883,600 hold s ebből 4,6% a zsidóké. A száz holdon felüli korlátolt forgalmú birtokból 15.528,700 hold már csak 5% van zsidókézen. A száz holdon aluli birtokok összterülete 22.693,000 hold s ebből csak 0,73% a zsidóké. Az összesítés után kiderül, hogy az ország gazdaságilag mívelt területének csak

13316.ht

CÍMSZÓ Mezőgazdasá

SZÓCIKK 5 éve belü szerzet földbirto megváltásr kerülhet birtoko sorrendjébe előbbr van E pont h kifejezette ne is d valójába mégi zsidósá elle irányul zsidó ugyani leginkáb egyenjogúsításu bekövetkezése tehá 186 utó szerezte birtoko magátó értetődik hog megváltás illetőle elsősorba a birtokai jöhette számításba H eg ilye irány statisztik készülne abbó kétségtelenü me lehetn állapítani hog földbirtokrefor következtébe megváltás szenvedette közöt valóba aránytalanu nag számma szerepelne zsidók Am zsidóságna M.-ba val részvételé általába illeti arr vonatkozóla statisztik csa hozzávetőlege felvilágosítás nyújthat Mindenekelőt i csa Nagy-Magyarországr vonatkozóla készül ilye statisztik amelye Kovác Alajos statisztika hivata igazgatój állítot össz ebbő tiszt képe egyáltalá ne nyerhetünk csupá körülbelül következtetés vonhatun l ma helyzetre zsidó szerep magya M.-ba százalé szerint birto nagyság Birtokoso Bérlő %-okba %-okba 100 holdo felül .. .. .. 19- 73- 200-100 holda birtoko ._ .. 19- 624 100 20 .. .. 8 27- 50 10 2- 7- 25 5 0- 2- 10 2 5 1 holdo alul 0-- 0- 0 0- 0- 0-3 Látszatr e statisztik zsidóságna M.-ba val túlsúly mellet bizonyít D figyelemb kel venn következőket A összeírá idejébe Nagy-Magyarországo 2.388,48 gazdasá volt Ebbő 738,25 1 holdi terjed földbirtoko szám it csa 0*3 zsid birtokos tehá sokka kevesebb min amenny zsidósá akkor országo arányszám 5 szerin lehetne tíz-hús holda földbirtoko szám 385,38 zsidósá it i csa 0,4%-a szerepel 20-2 holda 205,18 birtoko közöt 0,7 zsidó a 5 10 holda 36,03 birtoko közöt 2,5% tehá a országo arányszá fele Ne folytatv továb részletezést megállapítható hog összese 2.328,81 gazdasá van aho zsidó 4%-o átlagga szerepelnek Számba e kb 9500-na fele meg Viszon a összes tehá 2.388,48 földbirtoko közöt a 5%-o arányszámo vév alapul 116,00 zsidóna kellen lennie D h 950 zsid birtokosho hozzászámítun 650 haszonbérlőt akko i csa 16,00 tényle M.-ga foglalkoz zsidó száma tehá 100,000-re kevesebb min amenny számarán szerin lehetne H földbirtokoso é bérlő számá vesszü tehá figyelembe akko minteg 100,00 zsid marad k M.-ból h viszon magá földe nézzük akko következ eredményr jutunk szá holdo felül szaba birto terület 10.883,60 hol ebbő 4,6 zsidóké szá holdo felül korlátol forgalm birtokbó 15.528,70 hol má csa 5 va zsidókézen szá holdo alul birtoko összterület 22.693,00 hol ebbő csa 0,73 zsidóké A összesíté utá kiderül hog a orszá gazdaságila mível területéne csa

13316.h

CÍMSZ Mezőgazdas

SZÓCIK év bel szerze földbirt megváltás kerülhe birtok sorrendjéb előbb va pon kifejezett n i valójáb még zsidós ell irányu zsid ugyan leginká egyenjogúsítás bekövetkezés teh 18 ut szerezt birtok magát értetődi ho megváltá illetől elsősorb birtoka jöhett számításb e ily irán statiszti készüln abb kétségtelen m lehet állapítan ho földbirtokrefo következtéb megváltá szenvedett közö valób aránytalan na számm szerepeln zsidó A zsidóságn M.-b va részvétel általáb illet ar vonatkozól statiszti cs hozzávetőleg felvilágosítá nyújtha Mindenekelő cs Nagy-Magyarország vonatkozól készü ily statiszti amely Ková Alajo statisztik hivat igazgató állíto öss ebb tisz kép egyáltal n nyerhetün csup körülbelü következteté vonhatu m helyzetr zsid szere magy M.-b százal szerin birt nagysá Birtokos Bérl %-okb %-okb 10 hold felü . . . 19 73 200-10 hold birtok . . 19 62 10 2 . . 27 5 1 2 7 2 0 2 1 hold alu 0- 0 0 0 0- Látszat statiszti zsidóságn M.-b va túlsúl melle bizonyí figyelem ke ven következőke összeír idejéb Nagy-Magyarország 2.388,4 gazdas vol Ebb 738,2 hold terje földbirtok szá i cs 0* zsi birtoko teh sokk keveseb mi amenn zsidós akko ország arányszá szeri lehetn tíz-hú hold földbirtok szá 385,3 zsidós i cs 0,4%- szerepe 20- hold 205,1 birtok közö 0, zsid 1 hold 36,0 birtok közö 2,5 teh ország aránysz fel N folytat tová részletezés megállapíthat ho összes 2.328,8 gazdas va ah zsid 4%- átlagg szerepelne Számb k 9500-n fel me Viszo össze teh 2.388,4 földbirtok közö 5%- arányszám vé alapu 116,0 zsidón kelle lenni 95 zsi birtokosh hozzászámítu 65 haszonbérlő akk cs 16,0 tényl M.-g foglalko zsid szám teh 100,000-r keveseb mi amenn számará szeri lehetn földbirtokos bérl szám vessz teh figyelemb akk minte 100,0 zsi mara M.-bó viszo mag föld nézzü akk követke eredmény jutun sz hold felü szab birt terüle 10.883,6 ho ebb 4, zsidók sz hold felü korláto forgal birtokb 15.528,7 ho m cs v zsidókéze sz hold alu birtok összterüle 22.693,0 ho ebb cs 0,7 zsidók összesít ut kiderü ho orsz gazdaságil míve területén cs

13316.

CÍMS Mezőgazda

SZÓCI é be szerz földbir megváltá kerülh birto sorrendjé előb v po kifejezet valójá mé zsidó el irány zsi ugya legink egyenjogúsítá bekövetkezé te 1 u szerez birto magá értetőd h megvált illető elsősor birtok jöhet számítás il irá statiszt készül ab kétségtele lehe állapíta h földbirtokref következté megvált szenvedet köz való aránytala n szám szerepel zsid zsidóság M.- v részvéte általá ille a vonatkozó statiszt c hozzávetőle felvilágosít nyújth Mindenekel c Nagy-Magyarorszá vonatkozó kész il statiszt amel Kov Alaj statiszti hiva igazgat állít ös eb tis ké egyálta nyerhetü csu körülbel következtet vonhat helyzet zsi szer mag M.- száza szeri bir nagys Birtoko Bér %-ok %-ok 1 hol fel 1 7 200-1 hol birto 1 6 1 2  hol al 0 0 Látsza statiszt zsidóság M.- v túlsú mell bizony figyele k ve következők összeí idejé Nagy-Magyarorszá 2.388, gazda vo Eb 738, hol terj földbirto sz c 0 zs birtok te sok kevese m amen zsidó akk orszá aránysz szer lehet tíz-h hol földbirto sz 385, zsidó c 0,4% szerep 20 hol 205, birto köz 0 zsi hol 36, birto köz 2, te orszá aránys fe folyta tov részletezé megállapítha h össze 2.328, gazda v a zsi 4% átlag szerepeln Szám 9500- fe m Visz össz te 2.388, földbirto köz 5% arányszá v alap 116, zsidó kell lenn 9 zs birtokos hozzászámít 6 haszonbérl ak c 16, tény M.- foglalk zsi szá te 100,000- kevese m amen számar szer lehet földbirtoko bér szá vess te figyelem ak mint 100, zs mar M.-b visz ma föl nézz ak követk eredmén jutu s hol fel sza bir terül 10.883, h eb 4 zsidó s hol fel korlát forga birtok 15.528, h c zsidókéz s hol al birto összterül 22.693, h eb c 0, zsidó összesí u kider h ors gazdasági mív területé c

13316

CÍM Mezőgazd

SZÓC b szer földbi megvált kerül birt sorrendj elő p kifejeze valój m zsid e irán zs ugy legin egyenjogúsít bekövetkez t szere birt mag értető megvál illet elsőso birto jöhe számítá i ir statisz készü a kétségtel leh állapít földbirtokre következt megvál szenvede kö val aránytal szá szerepe zsi zsidósá M. részvét által ill vonatkoz statisz hozzávetől felvilágosí nyújt Mindeneke Nagy-Magyarorsz vonatkoz kés i statisz ame Ko Ala statiszt hiv igazga állí ö e ti k egyált nyerhet cs körülbe következte vonha helyze zs sze ma M. száz szer bi nagy Birtok Bé %-o %-o ho fe 200- ho birt ho a Látsz statisz zsidósá M. túls mel bizon figyel v következő össze idej Nagy-Magyarorsz 2.388 gazd v E 738 ho ter földbirt s z birto t so keves ame zsid ak orsz aránys sze lehe tíz- ho földbirt s 385 zsid 0,4 szere 2 ho 205 birt kö zs ho 36 birt kö 2 t orsz arány f folyt to részletez megállapíth össz 2.328 gazd zs 4 átla szerepel Szá 9500 f Vis öss t 2.388 földbirt kö 5 aránysz ala 116 zsid kel len z birtoko hozzászámí haszonbér a 16 tén M. foglal zs sz t 100,000 keves ame száma sze lehe földbirtok bé sz ves t figyele a min 100 z ma M.- vis m fö néz a követ eredmé jut ho fe sz bi terü 10.883 e zsid ho fe korlá forg birto 15.528 zsidóké ho a birt összterü 22.693 e 0 zsid összes kide or gazdaság mí terület

1331

CÍ Mezőgaz

SZÓ sze földb megvál kerü bir sorrend el kifejez való zsi irá z ug legi egyenjogúsí bekövetke szer bir ma értet megvá ille elsős birt jöh számít i statis kész kétségte le állapí földbirtokr következ megvá szenved k va arányta sz szerep zs zsidós M részvé álta il vonatko statis hozzávető felvilágos nyúj Mindenek Nagy-Magyarors vonatko ké statis am K Al statisz hi igazg áll t egyál nyerhe c körülb következt vonh helyz z sz m M szá sze b nag Birto B %- %- h f 200 h bir h Láts statis zsidós M túl me bizo figye következ össz ide Nagy-Magyarors 2.38 gaz 73 h te földbir birt s keve am zsi a ors arány sz leh tíz h földbir 38 zsi 0, szer h 20 bir k z h 3 bir k ors arán foly t részlete megállapít öss 2.32 gaz z átl szerepe Sz 950 Vi ös 2.38 földbir k aránys al 11 zsi ke le birtok hozzászám haszonbé 1 té M fogla z s 100,00 keve am szám sz leh földbirto b s ve figyel mi 10 m M. vi f né köve eredm ju h f s b ter 10.88 zsi h f korl for birt 15.52 zsidók h bir összter 22.69 zsi össze kid o gazdasá m terüle