13317.htm

CÍMSZÓ: Mezőgazdaság

SZÓCIKK: "4,15%-a van a zsidók kezében, tehát kevesebb mint amennyi országos arányszámukat tekintve jogosan megilletné őket. Arra vonatkozólag, hogy miképpen helyezkedtek el a zsidók a gazdasági kultúra keretében és milyen eredményeket értek el, ugyancsak egy statisztikai kimutatás szolgáltat érdekes adatokat. Tudvalévő, hogy a sikeres gazdálkodás előfeltétele a racionális állattenyésztés minél intenzívebb felkarolása. Ahol magas fokon áll az állattenyésztés, ott maga a gazdálkodás és általában a gazdasági kultúra is a fejlettségnek magas fokán áll. Van egy statisztika kimutatás az 1892-1912. évek között tartót tenyészállatvásárokról és kiállításokról s e ki mutatás szerint az összes kitüntetések és díjak 19;6%-át ezen idő alatt a zsidók vitték el. Ebből mindenesetre arra lehet következtetni, hogy a zsidók nemcsak tőkét, de szakértelmet is vittek bele a magyar M.-ba és egyesek okszerű, modern gazdálkodásukkal fokozták a föld produktivitását s ezáltal egyes vidékek gazdasági fellendülésének szinte irányítóivá váltak. Áll ez a megállapítás különösen a Kohner, Lederer, Györgyei Solt, Sváb, Kuffler, Kornstein, lovag Wertheimstein, Pajzs, Csobai, Lamm, Lonkai, báró Kornfeld stb. családok gazdaságaira, amelyek a gazdasági kultúra úttörői voltak s példaadásuk ösztönzőleg hatott sokakra a tekintetben, hogy elhanyagolt birtokukat a modern gazdasági kultúra eszközeivel produktívvá és virágzóvá tegyék. (V. ö. Polyák Béla, «Zsidók a magyar mezőgazdaságban» ; Acsády Ignác, «A magyar birodalom története»; Kohn Sámuel, «A zsidók története Magyarországon»."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3317. címszó a lexikon => 596. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13317.htm

CÍMSZÓ: Mezőgazdaság

SZÓCIKK: 4,15%-a van a zsidók kezében, tehát kevesebb mint amennyi országos arányszámukat tekintve jogosan megilletné őket. Arra vonatkozólag, hogy miképpen helyezkedtek el a zsidók a gazdasági kultúra keretében és milyen eredményeket értek el, ugyancsak egy statisztikai kimutatás szolgáltat érdekes adatokat. Tudvalévő, hogy a sikeres gazdálkodás előfeltétele a racionális állattenyésztés minél intenzívebb felkarolása. Ahol magas fokon áll az állattenyésztés, ott maga a gazdálkodás és általában a gazdasági kultúra is a fejlettségnek magas fokán áll. Van egy statisztika kimutatás az 1892-1912. évek között tartót tenyészállatvásárokról és kiállításokról s e ki mutatás szerint az összes kitüntetések és díjak 19;6%-át ezen idő alatt a zsidók vitték el. Ebből mindenesetre arra lehet következtetni, hogy a zsidók nemcsak tőkét, de szakértelmet is vittek bele a magyar M.-ba és egyesek okszerű, modern gazdálkodásukkal fokozták a föld produktivitását s ezáltal egyes vidékek gazdasági fellendülésének szinte irányítóivá váltak. Áll ez a megállapítás különösen a Kohner, Lederer, Györgyei Solt, Sváb, Kuffler, Kornstein, lovag Wertheimstein, Pajzs, Csobai, Lamm, Lonkai, báró Kornfeld stb. családok gazdaságaira, amelyek a gazdasági kultúra úttörői voltak s példaadásuk ösztönzőleg hatott sokakra a tekintetben, hogy elhanyagolt birtokukat a modern gazdasági kultúra eszközeivel produktívvá és virágzóvá tegyék. V. ö. Polyák Béla, Zsidók a magyar mezőgazdaságban ; Acsády Ignác, A magyar birodalom története ; Kohn Sámuel, A zsidók története Magyarországon .

13317.ht

CÍMSZÓ Mezőgazdasá

SZÓCIKK 4,15%- va zsidó kezében tehá keveseb min amenny országo arányszámuka tekintv jogosa megilletn őket Arr vonatkozólag hog miképpe helyezkedte e zsidó gazdaság kultúr keretébe é milye eredményeke érte el ugyancsa eg statisztika kimutatá szolgálta érdeke adatokat Tudvalévő hog sikere gazdálkodá előfeltétel racionáli állattenyészté miné intenzíveb felkarolása Aho maga foko ál a állattenyésztés ot mag gazdálkodá é általába gazdaság kultúr i fejlettségne maga foká áll Va eg statisztik kimutatá a 1892-1912 éve közöt tartó tenyészállatvásárokró é kiállításokró k mutatá szerin a össze kitüntetése é díja 19;6%-á eze id alat zsidó vitté el Ebbő mindenesetr arr lehe következtetni hog zsidó nemcsa tőkét d szakértelme i vitte bel magya M.-b é egyese okszerű moder gazdálkodásukka fokoztá föl produktivitásá ezálta egye vidéke gazdaság fellendüléséne szint irányítóiv váltak Ál e megállapítá különöse Kohner Lederer Györgye Solt Sváb Kuffler Kornstein lova Wertheimstein Pajzs Csobai Lamm Lonkai bár Kornfel stb családo gazdaságaira amelye gazdaság kultúr úttörő volta példaadásu ösztönzőle hatot sokakr tekintetben hog elhanyagol birtokuka moder gazdaság kultúr eszközeive produktívv é virágzóv tegyék V ö Polyá Béla Zsidó magya mezőgazdaságba Acsád Ignác magya birodalo történet Koh Sámuel zsidó történet Magyarországo

13317.h

CÍMSZ Mezőgazdas

SZÓCIK 4,15% v zsid kezébe teh kevese mi amenn ország arányszámuk tekint jogos megillet őke Ar vonatkozóla ho miképp helyezkedt zsid gazdasá kultú keretéb mily eredmények ért e ugyancs e statisztik kimutat szolgált érdek adatoka Tudvalév ho siker gazdálkod előfeltéte racionál állattenyészt min intenzíve felkarolás Ah mag fok á állattenyészté o ma gazdálkod általáb gazdasá kultú fejlettségn mag fok ál V e statiszti kimutat 1892-191 év közö tart tenyészállatvásárokr kiállításokr mutat szeri össz kitüntetés díj 19;6%- ez i ala zsid vitt e Ebb mindeneset ar leh következtetn ho zsid nemcs tőké szakértelm vitt be magy M.- egyes okszer mode gazdálkodásukk fokozt fö produktivitás ezált egy vidék gazdasá fellendülésén szin irányítói válta Á megállapít különös Kohne Ledere György Sol Svá Kuffle Kornstei lov Wertheimstei Pajz Csoba Lam Lonka bá Kornfe st család gazdaságair amely gazdasá kultú úttör volt példaadás ösztönzől hato sokak tekintetbe ho elhanyago birtokuk mode gazdasá kultú eszközeiv produktív virágzó tegyé Poly Bél Zsid magy mezőgazdaságb Acsá Igná magy birodal történe Ko Sámue zsid történe Magyarország

13317.

CÍMS Mezőgazda

SZÓCI 4,15 zsi kezéb te keves m amen orszá arányszámu tekin jogo megille ők A vonatkozól h mikép helyezked zsi gazdas kult kereté mil eredménye ér ugyanc statiszti kimuta szolgál érde adatok Tudvalé h sike gazdálko előfeltét racioná állattenyész mi intenzív felkarolá A ma fo állattenyészt m gazdálko általá gazdas kult fejlettség ma fo á statiszt kimuta 1892-19 é köz tar tenyészállatvásárok kiállítások muta szer öss kitünteté dí 19;6% e al zsi vit Eb mindenese a le következtet h zsi nemc tők szakértel vit b mag M. egye oksze mod gazdálkodásuk fokoz f produktivitá ezál eg vidé gazdas fellendülésé szi irányító vált megállapí különö Kohn Leder Györg So Sv Kuffl Kornste lo Wertheimste Paj Csob La Lonk b Kornf s csalá gazdaságai amel gazdas kult úttö vol példaadá ösztönző hat soka tekintetb h elhanyag birtoku mod gazdas kult eszközei produktí virágz tegy Pol Bé Zsi mag mezőgazdaság Acs Ign mag biroda történ K Sámu zsi történ Magyarorszá

13317

CÍM Mezőgazd

SZÓC 4,1 zs kezé t keve ame orsz arányszám teki jog megill ő vonatkozó miké helyezke zs gazda kul keret mi eredmény é ugyan statiszt kimut szolgá érd adato Tudval sik gazdálk előfelté racion állattenyés m intenzí felkarol m f állattenyész gazdálk által gazda kul fejlettsé m f statisz kimut 1892-1 kö ta tenyészállatvásáro kiállításo mut sze ös kitüntet d 19;6 a zs vi E mindenes l következte zs nem tő szakérte vi ma M egy oksz mo gazdálkodásu foko produktivit ezá e vid gazda fellendülés sz irányít vál megállap külön Koh Lede Györ S S Kuff Kornst l Wertheimst Pa Cso L Lon Korn csal gazdasága ame gazda kul útt vo példaad ösztönz ha sok tekintet elhanya birtok mo gazda kul eszköze produkt virág teg Po B Zs ma mezőgazdasá Ac Ig ma birod törté Sám zs törté Magyarorsz

1331

CÍ Mezőgaz

SZÓ 4, z kez kev am ors arányszá tek jo megil vonatkoz mik helyezk z gazd ku kere m eredmén ugya statisz kimu szolg ér adat Tudva si gazdál előfelt racio állattenyé intenz felkaro állattenyés gazdál álta gazd ku fejletts statis kimu 1892- k t tenyészállatvásár kiállítás mu sz ö kitünte 19; z v mindene következt z ne t szakért v m eg oks m gazdálkodás fok produktivi ez vi gazd fellendülé s irányí vá megálla külö Ko Led Gyö Kuf Korns Wertheims P Cs Lo Kor csa gazdaság am gazd ku út v példaa ösztön h so tekinte elhany birto m gazd ku eszköz produk virá te P Z m mezőgazdas A I m biro tört Sá z tört Magyarors