13319.htm

CÍMSZÓ: Mezőkövesd

SZÓCIKK: 1871-ben orthodox hitközséggé alakult. 1888. létesült az elemi iskola s ugyanez évben a kultuszminisztérium rendeletére M. rabbisági és anyakönyvi kerületi székhely lett. 1891-ben két-tanerős lett az iskola, melynek számára a hitközség Plattner József elnök kezdeményezésére a közeljövőben új modern épületet fog emelni. 1912. készültek el a hitközség új, demokratikus alapszabályai. 1926-ban új rituális fürdőt épített a hitközség. Második rabbija a hitközségnek Ehrenfeld Saul volt (1896 - 1904-ig) azóta Jungreiss Izidor a főrabbi, aki 1908. alapította meg a ma is működő jesivát. A hitélet elmélyítését szolgálja a hitközségi tagok által 1914. létesített Talmud Tóra, mely 1925 óta évi 380 pengő államsegélyt kap. A Talmud Tórának két tanítója és 65 növendéke van. A hitközség többi intézményei: a Chevra Kadisa, melynek Neumann Ede az elnöke, és a Nőegylet, melynek élén Eoth Dezsőné áll. A hitközség 23,015 pengős évi költségvetéssel dolgozik s a hiányt kultuszadó kivetésével fedezi. Filantropikus és szociális célokra kb. 2900 pengőt költ. Anyakönyvi területéhez Szentistván, Négyes, Tiszavalk, Egerlövő, Borsodivánka, Szomolya, Andornak, Királya, Novaj, Ostoros, Szilhalom és Egerfarmos községek tartoznak. A hitközség lélekszáma: 800, a családok száma 180, adót 173-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 3 nagykereskedő, 2 szabadpályán levő, 2 tanító, 104 kereskedő, 5 ügyvéd, 1 köztisztviselő, 6 orvos, 10 magántisztviselő, 1 vállalkozó, 28 iparos, 1 hírlapíró, 5 magánzó és 8 egyéb. A világháborúban részt vett tagjai közül 10-en haltak hősi halált. A hitközség történetével A Magyar Városok Monográfiája c. munka keretében egy fejezet foglalkozik, amelyet Weisz Jakab M.-i igazgatótanító írt meg. A hitközség mai vezetősége: Jungreiss Izidor főrabbi, Plattner József elnök, Spitz Salamon alelnök, Weiszenstein József jegyző, ifj. Schwarc Hermann ellenőr, Kohn Lajos gondnok, Adler Péter és Roth Károly számvizsgálók és Weisz Jakab tollnok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3319. címszó a lexikon => 596. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13319.htm

CÍMSZÓ: Mezőkövesd

SZÓCIKK: 1871-ben orthodox hitközséggé alakult. 1888. létesült az elemi iskola s ugyanez évben a kultuszminisztérium rendeletére M. rabbisági és anyakönyvi kerületi székhely lett. 1891-ben két-tanerős lett az iskola, melynek számára a hitközség Plattner József elnök kezdeményezésére a közeljövőben új modern épületet fog emelni. 1912. készültek el a hitközség új, demokratikus alapszabályai. 1926-ban új rituális fürdőt épített a hitközség. Második rabbija a hitközségnek Ehrenfeld Saul volt 1896 - 1904-ig azóta Jungreiss Izidor a főrabbi, aki 1908. alapította meg a ma is működő jesivát. A hitélet elmélyítését szolgálja a hitközségi tagok által 1914. létesített Talmud Tóra, mely 1925 óta évi 380 pengő államsegélyt kap. A Talmud Tórának két tanítója és 65 növendéke van. A hitközség többi intézményei: a Chevra Kadisa, melynek Neumann Ede az elnöke, és a Nőegylet, melynek élén Eoth Dezsőné áll. A hitközség 23,015 pengős évi költségvetéssel dolgozik s a hiányt kultuszadó kivetésével fedezi. Filantropikus és szociális célokra kb. 2900 pengőt költ. Anyakönyvi területéhez Szentistván, Négyes, Tiszavalk, Egerlövő, Borsodivánka, Szomolya, Andornak, Királya, Novaj, Ostoros, Szilhalom és Egerfarmos községek tartoznak. A hitközség lélekszáma: 800, a családok száma 180, adót 173-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 3 nagykereskedő, 2 szabadpályán levő, 2 tanító, 104 kereskedő, 5 ügyvéd, 1 köztisztviselő, 6 orvos, 10 magántisztviselő, 1 vállalkozó, 28 iparos, 1 hírlapíró, 5 magánzó és 8 egyéb. A világháborúban részt vett tagjai közül 10-en haltak hősi halált. A hitközség történetével A Magyar Városok Monográfiája c. munka keretében egy fejezet foglalkozik, amelyet Weisz Jakab M.-i igazgatótanító írt meg. A hitközség mai vezetősége: Jungreiss Izidor főrabbi, Plattner József elnök, Spitz Salamon alelnök, Weiszenstein József jegyző, ifj. Schwarc Hermann ellenőr, Kohn Lajos gondnok, Adler Péter és Roth Károly számvizsgálók és Weisz Jakab tollnok.

13319.ht

CÍMSZÓ Mezőköves

SZÓCIKK 1871-be orthodo hitközségg alakult 1888 létesül a elem iskol ugyane évbe kultuszminisztériu rendeletér M rabbiság é anyakönyv kerület székhel lett 1891-be két-tanerő let a iskola melyne számár hitközsé Plattne Józse elnö kezdeményezésér közeljövőbe ú moder épülete fo emelni 1912 készülte e hitközsé új demokratiku alapszabályai 1926-ba ú rituáli fürdő építet hitközség Másodi rabbij hitközségne Ehrenfel Sau vol 189 1904-i azót Jungreis Izido főrabbi ak 1908 alapított me m i működ jesivát hitéle elmélyítésé szolgálj hitközség tago álta 1914 létesítet Talmu Tóra mel 192 ót év 38 peng államsegély kap Talmu Tórána ké tanítój é 6 növendék van hitközsé több intézményei Chevr Kadisa melyne Neuman Ed a elnöke é Nőegylet melyne élé Eot Dezsőn áll hitközsé 23,01 pengő év költségvetésse dolgozi hiány kultuszad kivetéséve fedezi Filantropiku é szociáli célokr kb 290 pengő költ Anyakönyv területéhe Szentistván Négyes Tiszavalk Egerlövő Borsodivánka Szomolya Andornak Királya Novaj Ostoros Szilhalo é Egerfarmo községe tartoznak hitközsé lélekszáma 800 családo szám 180 adó 173-a fizetnek Foglalkozá szerint nagykereskedő szabadpályá levő tanító 10 kereskedő ügyvéd köztisztviselő orvos 1 magántisztviselő vállalkozó 2 iparos hírlapíró magánz é egyéb világháborúba rész vet tagja közü 10-e halta hős halált hitközsé történetéve Magya Városo Monográfiáj c munk keretébe eg fejeze foglalkozik amelye Weis Jaka M.- igazgatótanít ír meg hitközsé ma vezetősége Jungreis Izido főrabbi Plattne Józse elnök Spit Salamo alelnök Weiszenstei Józse jegyző ifj Schwar Herman ellenőr Koh Lajo gondnok Adle Péte é Rot Károl számvizsgáló é Weis Jaka tollnok

13319.h

CÍMSZ Mezőköve

SZÓCIK 1871-b orthod hitközség alakul 188 létesü ele isko ugyan évb kultuszminisztéri rendeleté rabbisá anyaköny kerüle székhe let 1891-b két-taner le iskol melyn számá hitközs Plattn Józs eln kezdeményezésé közeljövőb mode épület f emeln 191 készült hitközs ú demokratik alapszabálya 1926-b rituál fürd építe hitközsé Másod rabbi hitközségn Ehrenfe Sa vo 18 1904- azó Jungrei Izid főrabb a 190 alapítot m műkö jesivá hitél elmélyítés szolgál hitközsé tag ált 191 létesíte Talm Tór me 19 ó é 3 pen államsegél ka Talm Tórán k tanító növendé va hitközs töb intézménye Chev Kadis melyn Neuma E elnök Nőegyle melyn él Eo Dezső ál hitközs 23,0 peng é költségvetéss dolgoz hián kultusza kivetésév fedez Filantropik szociál célok k 29 peng köl Anyaköny területéh Szentistvá Négye Tiszaval Egerlöv Borsodivánk Szomoly Andorna Király Nova Ostoro Szilhal Egerfarm község tartozna hitközs lélekszám 80 család szá 18 ad 173- fizetne Foglalkoz szerin nagykeresked szabadpály lev tanít 1 keresked ügyvé köztisztvisel orvo magántisztvisel vállalkoz iparo hírlapír magán egyé világháborúb rés ve tagj köz 10- halt hő halál hitközs történetév Magy Város Monográfiá mun keretéb e fejez foglalkozi amely Wei Jak M. igazgatótaní í me hitközs m vezetőség Jungrei Izid főrabb Plattn Józs elnö Spi Salam alelnö Weiszenste Józs jegyz if Schwa Herma ellenő Ko Laj gondno Adl Pét Ro Káro számvizsgál Wei Jak tollno

13319.

CÍMS Mezőköv

SZÓCI 1871- ortho hitközsé alaku 18 létes el isk ugya év kultuszminisztér rendelet rabbis anyakön kerül székh le 1891- két-tane l isko mely szám hitköz Platt Józ el kezdeményezés közeljövő mod épüle emel 19 készül hitköz demokrati alapszabály 1926- rituá für épít hitközs Máso rabb hitközség Ehrenf S v 1 1904 az Jungre Izi főrab 19 alapíto műk jesiv hité elmélyíté szolgá hitközs ta ál 19 létesít Tal Tó m 1 pe államsegé k Tal Tórá tanít növend v hitköz tö intézmény Che Kadi mely Neum elnö Nőegyl mely é E Dezs á hitköz 23, pen költségvetés dolgo hiá kultusz kivetésé fede Filantropi szociá célo 2 pen kö Anyakön területé Szentistv Négy Tiszava Egerlö Borsodiván Szomol Andorn Királ Nov Ostor Szilha Egerfar közsé tartozn hitköz lélekszá 8 csalá sz 1 a 173 fizetn Foglalko szeri nagykereske szabadpál le taní kereske ügyv köztisztvise orv magántisztvise vállalko ipar hírlapí magá egy világháború ré v tag kö 10 hal h halá hitköz történeté Mag Váro Monográfi mu kereté feje foglalkoz amel We Ja M igazgatótan m hitköz vezetősé Jungre Izi főrab Platt Józ eln Sp Sala aleln Weiszenst Józ jegy i Schw Herm ellen K La gondn Ad Pé R Kár számvizsgá We Ja tolln

13319

CÍM Mezőkö

SZÓC 1871 orth hitközs alak 1 léte e is ugy é kultuszminiszté rendele rabbi anyakö kerü szék l 1891 két-tan isk mel szá hitkö Plat Jó e kezdeményezé közeljöv mo épül eme 1 készü hitkö demokrat alapszabál 1926 ritu fü épí hitköz Más rab hitközsé Ehren 190 a Jungr Iz főra 1 alapít mű jesi hit elmélyít szolg hitköz t á 1 létesí Ta T p államseg Ta Tór taní növen hitkö t intézmén Ch Kad mel Neu eln Nőegy mel Dez hitkö 23 pe költségveté dolg hi kultus kivetés fed Filantrop szoci cél pe k Anyakö terület Szentist Nég Tiszav Egerl Borsodivá Szomo Andor Kirá No Osto Szilh Egerfa közs tartoz hitkö léleksz csal s 17 fizet Foglalk szer nagykeresk szabadpá l tan keresk ügy köztisztvis or magántisztvis vállalk ipa hírlap mag eg világhábor r ta k 1 ha hal hitkö történet Ma Vár Monográf m keret fej foglalko ame W J igazgatóta hitkö vezetős Jungr Iz főra Plat Jó el S Sal alel Weiszens Jó jeg Sch Her elle L gond A P Ká számvizsg W J toll

1331

CÍ Mezők

SZÓ 187 ort hitköz ala lét i ug kultuszminiszt rendel rabb anyak ker szé 189 két-ta is me sz hitk Pla J kezdeményez közeljö m épü em kész hitk demokra alapszabá 192 rit f ép hitkö Má ra hitközs Ehre 19 Jung I főr alapí m jes hi elmélyí szol hitkö létes T államse T Tó tan növe hitk intézmé C Ka me Ne el Nőeg me De hitk 2 p költségvet dol h kultu kiveté fe Filantro szoc cé p Anyak terüle Szentis Né Tisza Eger Borsodiv Szom Ando Kir N Ost Szil Egerf köz tarto hitk léleks csa 1 fize Foglal sze nagykeres szabadp ta keres üg köztisztvi o magántisztvi vállal ip hírla ma e világhábo t h ha hitk történe M Vá Monográ kere fe foglalk am igazgatót hitk vezető Jung I főr Pla J e Sa ale Weiszen J je Sc He ell gon K számvizs tol