13320.htm

CÍMSZÓ: Mezőtúr

SZÓCIKK: Mezőtúr, r tv. Jásznagykun Szolnok vm. 26,911 lak. A M.-i hitközség 1835. alakult. Alapítói: Schlesinger Dávid, Schwarc Sándor, Schwarc Sion és Schwarc Márton kereskedők voltak, akik a környéken levő községekből költöztek be M.-ra. A hitközség első rabbija Löwinger Gáspár volt, akinek működéséről keveset tudunk. A hitközség első elöljáróságának a tagjai a következők voltak: Schwarz Simon elnök, Holländer Sándor alelnök, Huszerl Bernát ellenőr és Schwarc Ignác gondnok. A hitközség tagjainak önkéntes adományaiból építette fel templomát s a 70-es években egytanerős elemi iskolát létesített. Az 1869-iki egyetemes gyűlés után a hitközség a kongresszushoz csatlakozott. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa a Solós Szeudosz egyet, a Nőegylet és az utolsó években létesült Diáksegítő Bizottság, mely a numerus clausus következtében külföldre kényszerült zsidó diákok segélyezése terén szép eredményeket ért el. A hitközség tagjai közül többen játszanak szerepet a társadalmi életben. Kun Izidor ezredorvos. Nádas Gyula állategészségügyi főfelügyelő tiszteletre méltó közéleti tevékenységét a felekezeten kívül is méltányolják. Glück Béla és Nobl Jakab főorvosok, a világháborúban elestek. Nagyobb arányú ipari vállalkozásokat létesítettek: Márer Sándor és társa gőzmalmot, téglagyárat és fatelepet, melyek 120 munkást foglalkoztatnak, a Stern Testvérek szövőgyárat, melynek 60 alkalmazottja van. Megemlítendő még az Epstein Testvérek 500 holdas mintagazdasága. A hitközség lélekszáma 1220, a családok száma 120, adót 160 an fizetnek Foglalkozás szerint a hitközség tagjai többnyire kereskedők, iparosok, gazdálkodók, de sok köztük az ügyvéd, az orvos és a köztisztviselő is. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 16-an estek el. A forradalomnak Adler Jakab malomtulajdonos esett áldozatul, akit a vörös katonák lőttek agyon. A hitközség mai vezetősége: Szőke Zsigmond elnök, Vas Sándor alelnök Deutsch Ernő pénztárnok, Schönfeld János iskolagondnok, Wiener Mór és Markovits Izidor templomgondnokok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3320. címszó a lexikon => 596. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13320.htm

CÍMSZÓ: Mezőtúr

SZÓCIKK: Mezőtúr, r tv. Jásznagykun Szolnok vm. 26,911 lak. A M.-i hitközség 1835. alakult. Alapítói: Schlesinger Dávid, Schwarc Sándor, Schwarc Sion és Schwarc Márton kereskedők voltak, akik a környéken levő községekből költöztek be M.-ra. A hitközség első rabbija Löwinger Gáspár volt, akinek működéséről keveset tudunk. A hitközség első elöljáróságának a tagjai a következők voltak: Schwarz Simon elnök, Holländer Sándor alelnök, Huszerl Bernát ellenőr és Schwarc Ignác gondnok. A hitközség tagjainak önkéntes adományaiból építette fel templomát s a 70-es években egytanerős elemi iskolát létesített. Az 1869-iki egyetemes gyűlés után a hitközség a kongresszushoz csatlakozott. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa a Solós Szeudosz egyet, a Nőegylet és az utolsó években létesült Diáksegítő Bizottság, mely a numerus clausus következtében külföldre kényszerült zsidó diákok segélyezése terén szép eredményeket ért el. A hitközség tagjai közül többen játszanak szerepet a társadalmi életben. Kun Izidor ezredorvos. Nádas Gyula állategészségügyi főfelügyelő tiszteletre méltó közéleti tevékenységét a felekezeten kívül is méltányolják. Glück Béla és Nobl Jakab főorvosok, a világháborúban elestek. Nagyobb arányú ipari vállalkozásokat létesítettek: Márer Sándor és társa gőzmalmot, téglagyárat és fatelepet, melyek 120 munkást foglalkoztatnak, a Stern Testvérek szövőgyárat, melynek 60 alkalmazottja van. Megemlítendő még az Epstein Testvérek 500 holdas mintagazdasága. A hitközség lélekszáma 1220, a családok száma 120, adót 160 an fizetnek Foglalkozás szerint a hitközség tagjai többnyire kereskedők, iparosok, gazdálkodók, de sok köztük az ügyvéd, az orvos és a köztisztviselő is. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 16-an estek el. A forradalomnak Adler Jakab malomtulajdonos esett áldozatul, akit a vörös katonák lőttek agyon. A hitközség mai vezetősége: Szőke Zsigmond elnök, Vas Sándor alelnök Deutsch Ernő pénztárnok, Schönfeld János iskolagondnok, Wiener Mór és Markovits Izidor templomgondnokok.

13320.ht

CÍMSZÓ Mezőtú

SZÓCIKK Mezőtúr tv Jásznagyku Szolno vm 26,91 lak M.- hitközsé 1835 alakult Alapítói Schlesinge Dávid Schwar Sándor Schwar Sio é Schwar Márto kereskedő voltak aki környéke lev községekbő költözte b M.-ra hitközsé els rabbij Löwinge Gáspá volt akine működésérő kevese tudunk hitközsé els elöljáróságána tagja következő voltak Schwar Simo elnök Hollände Sándo alelnök Huszer Berná ellenő é Schwar Igná gondnok hitközsé tagjaina önkénte adományaibó épített fe templomá 70-e évekbe egytanerő elem iskolá létesített A 1869-ik egyeteme gyűlé utá hitközsé kongresszusho csatlakozott hitközsé intézményei Chevr Kadis Soló Szeudos egyet Nőegyle é a utols évekbe létesül Diáksegít Bizottság mel numeru clausu következtébe külföldr kényszerül zsid diáko segélyezés teré szé eredményeke ér el hitközsé tagja közü többe játszana szerepe társadalm életben Ku Izido ezredorvos Náda Gyul állategészségügy főfelügyel tiszteletr mélt közélet tevékenységé felekezete kívü i méltányolják Glüc Bél é Nob Jaka főorvosok világháborúba elestek Nagyob arány ipar vállalkozásoka létesítettek Máre Sándo é társ gőzmalmot téglagyára é fatelepet melye 12 munkás foglalkoztatnak Ster Testvére szövőgyárat melyne 6 alkalmazottj van Megemlítend mé a Epstei Testvére 50 holda mintagazdasága hitközsé lélekszám 1220 családo szám 120 adó 16 a fizetne Foglalkozá szerin hitközsé tagja többnyir kereskedők iparosok gazdálkodók d so köztü a ügyvéd a orvo é köztisztvisel is hitközségne világháborúba rész vet tagja közü 16-a este el forradalomna Adle Jaka malomtulajdono eset áldozatul aki vörö katoná lőtte agyon hitközsé ma vezetősége Szők Zsigmon elnök Va Sándo alelnö Deutsc Ern pénztárnok Schönfel Jáno iskolagondnok Wiene Mó é Markovit Izido templomgondnokok

13320.h

CÍMSZ Mezőt

SZÓCIK Mezőtú t Jásznagyk Szoln v 26,9 la M. hitközs 183 alakul Alapító Schlesing Dávi Schwa Sándo Schwa Si Schwa Márt keresked volta ak környék le községekb költözt M.-r hitközs el rabbi Löwing Gásp vol akin működésér keves tudun hitközs el elöljáróságán tagj következ volta Schwa Sim elnö Holländ Sánd alelnö Husze Bern ellen Schwa Ign gondno hitközs tagjain önként adományaib építet f templom 70- évekb egytaner ele iskol létesítet 1869-i egyetem gyűl ut hitközs kongresszush csatlakozot hitközs intézménye Chev Kadi Sol Szeudo egye Nőegyl utol évekb létesü Diáksegí Bizottsá me numer claus következtéb külföld kényszerü zsi diák segélyezé ter sz eredmények é e hitközs tagj köz több játszan szerep társadal életbe K Izid ezredorvo Nád Gyu állategészségüg főfelügye tisztelet mél közéle tevékenység felekezet kív méltányoljá Glü Bé No Jak főorvoso világháborúb eleste Nagyo arán ipa vállalkozások létesítette Már Sánd tár gőzmalmo téglagyár fatelepe mely 1 munká foglalkoztatna Ste Testvér szövőgyára melyn alkalmazott va Megemlíten m Epste Testvér 5 hold mintagazdaság hitközs lélekszá 122 család szá 12 ad 1 fizetn Foglalkoz szeri hitközs tagj többnyi kereskedő iparoso gazdálkodó s közt ügyvé orv köztisztvise i hitközségn világháborúb rés ve tagj köz 16- est e forradalomn Adl Jak malomtulajdon ese áldozatu ak vör katon lőtt agyo hitközs m vezetőség Sző Zsigmo elnö V Sánd aleln Deuts Er pénztárno Schönfe Ján iskolagondno Wien M Markovi Izid templomgondnoko

13320.

CÍMS Mező

SZÓCI Mezőt Jásznagy Szol 26, l M hitköz 18 alaku Alapít Schlesin Dáv Schw Sánd Schw S Schw Már kereske volt a környé l községek költöz M.- hitköz e rabb Löwin Gás vo aki működésé keve tudu hitköz e elöljáróságá tag követke volt Schw Si eln Hollän Sán aleln Husz Ber elle Schw Ig gondn hitköz tagjai önkén adományai építe templo 70 évek egytane el isko létesíte 1869- egyete gyű u hitköz kongresszus csatlakozo hitköz intézmény Che Kad So Szeud egy Nőegy uto évek létes Diákseg Bizotts m nume clau következté külföl kényszer zs diá segélyez te s eredménye hitköz tag kö töb játsza szere társada életb Izi ezredorv Ná Gy állategészségü főfelügy tisztele mé közél tevékenysé felekeze kí méltányolj Gl B N Ja főorvos világháború elest Nagy ará ip vállalkozáso létesített Má Sán tá gőzmalm téglagyá fatelep mel munk foglalkoztatn St Testvé szövőgyár mely alkalmazot v Megemlíte Epst Testvé hol mintagazdasá hitköz léleksz 12 csalá sz 1 a fizet Foglalko szer hitköz tag többny keresked iparos gazdálkod köz ügyv or köztisztvis hitközség világháború ré v tag kö 16 es forradalom Ad Ja malomtulajdo es áldozat a vö kato lőt agy hitköz vezetősé Sz Zsigm eln Sán alel Deut E pénztárn Schönf Já iskolagondn Wie Markov Izi templomgondnok

13320

CÍM Mez

SZÓC Mező Jásznag Szo 26 hitkö 1 alak Alapí Schlesi Dá Sch Sán Sch Sch Má keresk vol körny községe költö M. hitkö rab Löwi Gá v ak működés kev tud hitkö elöljáróság ta követk vol Sch S el Hollä Sá alel Hus Be ell Sch I gond hitkö tagja önké adománya épít templ 7 éve egytan e isk létesít 1869 egyet gy hitkö kongresszu csatlakoz hitkö intézmén Ch Ka S Szeu eg Nőeg ut éve léte Diákse Bizott num cla következt külfö kénysze z di segélye t eredmény hitkö ta k tö játsz szer társad élet Iz ezredor N G állategészség főfelüg tisztel m közé tevékenys felekez k méltányol G J főorvo világhábor eles Nag ar i vállalkozás létesítet M Sá t gőzmal téglagy fatele me mun foglalkoztat S Testv szövőgyá mel alkalmazo Megemlít Eps Testv ho mintagazdas hitkö léleks 1 csal s fize Foglalk sze hitkö ta többn kereske iparo gazdálko kö ügy o köztisztvi hitközsé világhábor r ta k 1 e forradalo A J malomtulajd e áldoza v kat lő ag hitkö vezetős S Zsig el Sá ale Deu pénztár Schön J iskolagond Wi Marko Iz templomgondno

1332

CÍ Me

SZÓ Mez Jászna Sz 2 hitk ala Alap Schles D Sc Sá Sc Sc M keres vo körn község költ M hitk ra Löw G a működé ke tu hitk elöljárósá t követ vo Sc e Holl S ale Hu B el Sc gon hitk tagj önk adomány épí temp év egyta is létesí 186 egye g hitk kongressz csatlako hitk intézmé C K Sze e Nőe u év lét Diáks Bizot nu cl következ külf kénysz d segély eredmén hitk t t játs sze társa éle I ezredo állategészsé főfelü tiszte köz tevékeny feleke méltányo főorv világhábo ele Na a vállalkozá létesíte S gőzma téglag fatel m mu foglalkozta Test szövőgy me alkalmaz Megemlí Ep Test h mintagazda hitk lélek csa fiz Foglal sz hitk t több keresk ipar gazdálk k üg köztisztv hitközs világhábo t forradal malomtulaj áldoz ka l a hitk vezető Zsi e S al De pénztá Schö iskolagon W Mark I templomgondn