13321.htm

CÍMSZÓ: Mezőtúr

SZÓCIKK: is méltányolják. Glück Béla és Nobl Jakab főorvosok, a világháborúban elestek. Nagyobb arányú ipari vállalkozásokat létesítettek: Márer Sándor és társa gőzmalmot, téglagyárat és fatelepet, melyek 120 munkást foglalkoztatnak, a Stern Testvérek szövőgyárat, melynek 60 alkalmazottja van. Megemlítendő még az Epstein Testvérek 500 holdas mintagazdasága. A hitközség lélekszáma 1220, a családok száma 120, adót 160 an fizetnek Foglalkozás szerint a hitközség tagjai többnyire kereskedők, iparosok, gazdálkodók, de sok köztük az ügyvéd, az orvos és a köztisztviselő is. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 16-an estek el. A forradalomnak Adler Jakab malomtulajdonos esett áldozatul, akit a vörös katonák lőttek agyon. A hitközség mai vezetősége: Szőke Zsigmond elnök, Vas Sándor alelnök Deutsch Ernő pénztárnok, Schönfeld János iskolagondnok, Wiener Mór és Markovits Izidor templomgondnokok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3321. címszó a lexikon => 597. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13321.htm

CÍMSZÓ: Mezőtúr

SZÓCIKK: is méltányolják. Glück Béla és Nobl Jakab főorvosok, a világháborúban elestek. Nagyobb arányú ipari vállalkozásokat létesítettek: Márer Sándor és társa gőzmalmot, téglagyárat és fatelepet, melyek 120 munkást foglalkoztatnak, a Stern Testvérek szövőgyárat, melynek 60 alkalmazottja van. Megemlítendő még az Epstein Testvérek 500 holdas mintagazdasága. A hitközség lélekszáma 1220, a családok száma 120, adót 160 an fizetnek Foglalkozás szerint a hitközség tagjai többnyire kereskedők, iparosok, gazdálkodók, de sok köztük az ügyvéd, az orvos és a köztisztviselő is. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 16-an estek el. A forradalomnak Adler Jakab malomtulajdonos esett áldozatul, akit a vörös katonák lőttek agyon. A hitközség mai vezetősége: Szőke Zsigmond elnök, Vas Sándor alelnök Deutsch Ernő pénztárnok, Schönfeld János iskolagondnok, Wiener Mór és Markovits Izidor templomgondnokok.

13321.ht

CÍMSZÓ Mezőtú

SZÓCIKK i méltányolják Glüc Bél é Nob Jaka főorvosok világháborúba elestek Nagyob arány ipar vállalkozásoka létesítettek Máre Sándo é társ gőzmalmot téglagyára é fatelepet melye 12 munkás foglalkoztatnak Ster Testvére szövőgyárat melyne 6 alkalmazottj van Megemlítend mé a Epstei Testvére 50 holda mintagazdasága hitközsé lélekszám 1220 családo szám 120 adó 16 a fizetne Foglalkozá szerin hitközsé tagja többnyir kereskedők iparosok gazdálkodók d so köztü a ügyvéd a orvo é köztisztvisel is hitközségne világháborúba rész vet tagja közü 16-a este el forradalomna Adle Jaka malomtulajdono eset áldozatul aki vörö katoná lőtte agyon hitközsé ma vezetősége Szők Zsigmon elnök Va Sándo alelnö Deutsc Ern pénztárnok Schönfel Jáno iskolagondnok Wiene Mó é Markovit Izido templomgondnokok

13321.h

CÍMSZ Mezőt

SZÓCIK méltányoljá Glü Bé No Jak főorvoso világháborúb eleste Nagyo arán ipa vállalkozások létesítette Már Sánd tár gőzmalmo téglagyár fatelepe mely 1 munká foglalkoztatna Ste Testvér szövőgyára melyn alkalmazott va Megemlíten m Epste Testvér 5 hold mintagazdaság hitközs lélekszá 122 család szá 12 ad 1 fizetn Foglalkoz szeri hitközs tagj többnyi kereskedő iparoso gazdálkodó s közt ügyvé orv köztisztvise i hitközségn világháborúb rés ve tagj köz 16- est e forradalomn Adl Jak malomtulajdon ese áldozatu ak vör katon lőtt agyo hitközs m vezetőség Sző Zsigmo elnö V Sánd aleln Deuts Er pénztárno Schönfe Ján iskolagondno Wien M Markovi Izid templomgondnoko

13321.

CÍMS Mező

SZÓCI méltányolj Gl B N Ja főorvos világháború elest Nagy ará ip vállalkozáso létesített Má Sán tá gőzmalm téglagyá fatelep mel munk foglalkoztatn St Testvé szövőgyár mely alkalmazot v Megemlíte Epst Testvé hol mintagazdasá hitköz léleksz 12 csalá sz 1 a fizet Foglalko szer hitköz tag többny keresked iparos gazdálkod köz ügyv or köztisztvis hitközség világháború ré v tag kö 16 es forradalom Ad Ja malomtulajdo es áldozat a vö kato lőt agy hitköz vezetősé Sz Zsigm eln Sán alel Deut E pénztárn Schönf Já iskolagondn Wie Markov Izi templomgondnok

13321

CÍM Mez

SZÓC méltányol G J főorvo világhábor eles Nag ar i vállalkozás létesítet M Sá t gőzmal téglagy fatele me mun foglalkoztat S Testv szövőgyá mel alkalmazo Megemlít Eps Testv ho mintagazdas hitkö léleks 1 csal s fize Foglalk sze hitkö ta többn kereske iparo gazdálko kö ügy o köztisztvi hitközsé világhábor r ta k 1 e forradalo A J malomtulajd e áldoza v kat lő ag hitkö vezetős S Zsig el Sá ale Deu pénztár Schön J iskolagond Wi Marko Iz templomgondno

1332

CÍ Me

SZÓ méltányo főorv világhábo ele Na a vállalkozá létesíte S gőzma téglag fatel m mu foglalkozta Test szövőgy me alkalmaz Megemlí Ep Test h mintagazda hitk lélek csa fiz Foglal sz hitk t több keresk ipar gazdálk k üg köztisztv hitközs világhábo t forradal malomtulaj áldoz ka l a hitk vezető Zsi e S al De pénztá Schö iskolagon W Mark I templomgondn