13325.htm

CÍMSZÓ: Miatyánk

SZÓCIKK: "szerint a Messiás az ő személyében jött el, már nem használhatták ezt a kifejezést: jöjjön el mielőbb a Te királyságod”. Az Új- Testamentum exegetái szerint a Messiás második eljövetelének, Isten királysága tökéletesülésének eszméjéről van itt szó, azonban ez is zsidó gondolat volt. A legyen meg a Te akaratod kifejezés, mindent Istennek való alárendelést fejez ki, mint az R. Eliezer imájából kitűnik: «Legyen meg a Te akaratod az égben fenn s adj lelket azoknak, akik félnek Téged a földön és tedd, ami a Te szemeidben jónak tűnik fel; áldott légy Te, aki meghallgatod az imát» (Tószafot, Beráchót III. 7). A M. többi része a Messiás ezutáni várása eszméjével áll szoros kapcsolatban. R. Eliezer (Mechilta szerint a módimi Eleazar) ezt mondja: «Aki teremtette a nappalt, gondoskodik is (az emberről); ezért az, akinek elegendője van, s ezt mondja: mit fogok enni holnap?, a kishitűek közé tartozik» (Mechilta, Besallach; Szóta 48b). Ugyanezt mondja Jézus is: «Ne gondoljatok életetekre, arra, hogy mit fogtok enni vagy inni... Ó, ti kishitűek...» (Máté 6. 25-34.; Lukács 12. 22-31; v. ö. Simeon b. Jochai, Mechilta i. h.; Beráchót 35b; Kiddusin 4. 14). Ez a hit tisztára a Messiást várók hite volt s ezek imádkoztak Salamon szavaival: „Add meg nekünk mindennapi kenyerünket” (lechem chuki) (Példab. 30. 8; Becalcha). A bűn megbánására és megbocsátására vonatkozóan még különösebb mértékben helyeznek súlyt a régi zsidó imák és mondások: «Bocsásd meg felebarátodnak a sérelmet, amellyel az téged illetett s úgy a te vétkeid is megbocsáttatnak, ha imádkozol», mondja Szirach (28. 2), a K. e. 2. sz.-ban. «Kinek lesz megbocsátva a vétke ? Annak, aki megbocsátja a sérelmet» (Derech Ereczuta VI. 3; Roshasána 17a). Ugyanezeket mondja Jézus is Márk evangélistánál (11.25) s ez az előírás került be a M.-ba ily módon: „bocsásd meg a mi vétkeinket, amint mi megbocsátunk az ellenünk vétőknek”. A M. többi része is szoros összefüggésben áll a zsidó liturgiával; a «nevigy minket kísértésbe» a zsidók reggeli imádságában megvan máig az ókortól kezdve (Beráchót 60b). A «szabadíts meg a gonosztól», azaz Jakab evangélista szerint a Sátántól, miután az a rossz forrása, az esszénus-chásszideusoknál sűrűn előfordult kifejezés volt (Beráchót 10b-17a, 60b), akik azonban letompították azt a jécer horá, azaz «bűnös vágy» közkeletű kifejezésre. Szorosabb analizálásnál kitűnik, hogy a Máténál közölt M. záróversei (6. 14-15) csupán a megbocsátási imára vonatkoznak, ennélfogva az eredeti szöveg azonos volt Márk 11. 25-tel s a M. egész szövege későbbi interpolációja a Máté evangéliumnak; valószínű az a feltevés, hogy az egész át lett véve a Didache-ből (VIII 2), amelynek eredeti zsidó formája a M.-ot, mint a János tanítványainak imáját tartalmazta. (L. Jézus, Kereszténység és zsidóság viszonya) A M. szövegének minden szava, ahogy fentebb jeleztük, zsidó imákból való és azt a következő szembeállítás is mutatja. (A héber imarészek forrásait megadni nem mindenütt lehet, mivel nincsenek határozott számmal ellátva, mint a bibliai versek és fejezetek.)"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3325. címszó a lexikon => 598. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13325.htm

CÍMSZÓ: Miatyánk

SZÓCIKK: szerint a Messiás az ő személyében jött el, már nem használhatták ezt a kifejezést: jöjjön el mielőbb a Te királyságod . Az Új- Testamentum exegetái szerint a Messiás második eljövetelének, Isten királysága tökéletesülésének eszméjéről van itt szó, azonban ez is zsidó gondolat volt. A legyen meg a Te akaratod kifejezés, mindent Istennek való alárendelést fejez ki, mint az R. Eliezer imájából kitűnik: Legyen meg a Te akaratod az égben fenn s adj lelket azoknak, akik félnek Téged a földön és tedd, ami a Te szemeidben jónak tűnik fel; áldott légy Te, aki meghallgatod az imát Tószafot, Beráchót III. 7 . A M. többi része a Messiás ezutáni várása eszméjével áll szoros kapcsolatban. R. Eliezer Mechilta szerint a módimi Eleazar ezt mondja: Aki teremtette a nappalt, gondoskodik is az emberről ; ezért az, akinek elegendője van, s ezt mondja: mit fogok enni holnap?, a kishitűek közé tartozik Mechilta, Besallach; Szóta 48b . Ugyanezt mondja Jézus is: Ne gondoljatok életetekre, arra, hogy mit fogtok enni vagy inni... Ó, ti kishitűek... Máté 6. 25-34.; Lukács 12. 22-31; v. ö. Simeon b. Jochai, Mechilta i. h.; Beráchót 35b; Kiddusin 4. 14 . Ez a hit tisztára a Messiást várók hite volt s ezek imádkoztak Salamon szavaival: Add meg nekünk mindennapi kenyerünket lechem chuki Példab. 30. 8; Becalcha . A bűn megbánására és megbocsátására vonatkozóan még különösebb mértékben helyeznek súlyt a régi zsidó imák és mondások: Bocsásd meg felebarátodnak a sérelmet, amellyel az téged illetett s úgy a te vétkeid is megbocsáttatnak, ha imádkozol , mondja Szirach 28. 2 , a K. e. 2. sz.-ban. Kinek lesz megbocsátva a vétke ? Annak, aki megbocsátja a sérelmet Derech Ereczuta VI. 3; Roshasána 17a . Ugyanezeket mondja Jézus is Márk evangélistánál 11.25 s ez az előírás került be a M.-ba ily módon: bocsásd meg a mi vétkeinket, amint mi megbocsátunk az ellenünk vétőknek . A M. többi része is szoros összefüggésben áll a zsidó liturgiával; a nevigy minket kísértésbe a zsidók reggeli imádságában megvan máig az ókortól kezdve Beráchót 60b . A szabadíts meg a gonosztól , azaz Jakab evangélista szerint a Sátántól, miután az a rossz forrása, az esszénus-chásszideusoknál sűrűn előfordult kifejezés volt Beráchót 10b-17a, 60b , akik azonban letompították azt a jécer horá, azaz bűnös vágy közkeletű kifejezésre. Szorosabb analizálásnál kitűnik, hogy a Máténál közölt M. záróversei 6. 14-15 csupán a megbocsátási imára vonatkoznak, ennélfogva az eredeti szöveg azonos volt Márk 11. 25-tel s a M. egész szövege későbbi interpolációja a Máté evangéliumnak; valószínű az a feltevés, hogy az egész át lett véve a Didache-ből VIII 2 , amelynek eredeti zsidó formája a M.-ot, mint a János tanítványainak imáját tartalmazta. L. Jézus, Kereszténység és zsidóság viszonya A M. szövegének minden szava, ahogy fentebb jeleztük, zsidó imákból való és azt a következő szembeállítás is mutatja. A héber imarészek forrásait megadni nem mindenütt lehet, mivel nincsenek határozott számmal ellátva, mint a bibliai versek és fejezetek.

13325.ht

CÍMSZÓ Miatyán

SZÓCIKK szerin Messiá a személyébe jöt el má ne használhattá ez kifejezést jöjjö e mielőb T királyságo A Új Testamentu exegetá szerin Messiá másodi eljövetelének Iste királyság tökéletesüléséne eszméjérő va it szó azonba e i zsid gondola volt legye me T akarato kifejezés minden Istenne val alárendelés feje ki min a R Elieze imájábó kitűnik Legye me T akarato a égbe fen ad lelke azoknak aki félne Tége földö é tedd am T szemeidbe jóna tűni fel áldot lég Te ak meghallgato a imá Tószafot Beráchó III M több rész Messiá ezután várás eszméjéve ál szoro kapcsolatban R Elieze Mechilt szerin módim Eleaza ez mondja Ak teremtett nappalt gondoskodi i a emberrő ezér az akine elegendőj van ez mondja mi fogo enn holnap? kishitűe köz tartozi Mechilta Besallach Szót 48 Ugyanez mondj Jézu is N gondoljato életetekre arra hog mi fogto enn vag inni.. Ó t kishitűek.. Mát 6 25-34. Lukác 12 22-31 v ö Simeo b Jochai Mechilt i h. Beráchó 35b Kiddusi 4 1 E hi tisztár Messiás váró hit vol eze imádkozta Salamo szavaival Ad me nekün mindennap kenyerünke leche chuk Példab 30 8 Becalch bű megbánásár é megbocsátásár vonatkozóa mé különöseb mértékbe helyezne súly rég zsid imá é mondások Bocsás me felebarátodna sérelmet amellye a tége illetet úg t vétkei i megbocsáttatnak h imádkozo mondj Szirac 28 K e 2 sz.-ban Kine les megbocsátv vétk Annak ak megbocsátj sérelme Derec Ereczut VI 3 Roshasán 17 Ugyanezeke mondj Jézu i Már evangélistáná 11.2 e a előírá kerül b M.-b il módon bocsás me m vétkeinket amin m megbocsátun a ellenün vétőkne M több rész i szoro összefüggésbe ál zsid liturgiával nevig minke kísértésb zsidó reggel imádságába megva mái a ókortó kezdv Beráchó 60 szabadít me gonosztó aza Jaka evangélist szerin Sátántól miutá a ross forrása a esszénus-chásszideusokná sűrű előfordul kifejezé vol Beráchó 10b-17a 60 aki azonba letompítottá az jéce horá aza bűnö vág közkelet kifejezésre Szorosab analizálásná kitűnik hog Máténá közöl M záróverse 6 14-1 csupá megbocsátás imár vonatkoznak ennélfogv a eredet szöve azono vol Már 11 25-te M egés szöveg később interpolációj Mát evangéliumnak valószín a feltevés hog a egés á let vév Didache-bő VII amelyne eredet zsid formáj M.-ot min Jáno tanítványaina imájá tartalmazta L Jézus Kereszténysé é zsidósá viszony M szövegéne minde szava ahog fenteb jeleztük zsid imákbó val é az következ szembeállítá i mutatja hébe imarésze forrásai megadn ne mindenüt lehet mive nincsene határozot számma ellátva min biblia verse é fejezetek

13325.h

CÍMSZ Miatyá

SZÓCIK szeri Messi személyéb jö e m n használhatt e kifejezés jöjj mielő királyság Ú Testament exeget szeri Messi másod eljöveteléne Ist királysá tökéletesülésén eszméjér v i sz azonb zsi gondol vol legy m akarat kifejezé minde Istenn va alárendelé fej k mi Eliez imájáb kitűni Legy m akarat égb fe a lelk azokna ak féln Tég föld ted a szemeidb jón tűn fe áldo lé T a meghallgat im Tószafo Berách II töb rés Messi ezutá várá eszméjév á szor kapcsolatba Eliez Mechil szeri módi Eleaz e mondj A teremtet nappal gondoskod emberr ezé a akin elegendő va e mondj m fog en holnap kishitű kö tartoz Mechilt Besallac Szó 4 Ugyane mond Jéz i gondoljat életetekr arr ho m fogt en va inni. kishitűek. Má 25-34 Luká 1 22-3 Sime Jocha Mechil h Berách 35 Kiddus h tisztá Messiá vár hi vo ez imádkozt Salam szavaiva A m nekü mindenna kenyerünk lech chu Példa 3 Becalc b megbánásá megbocsátásá vonatkozó m különöse mértékb helyezn súl ré zsi im mondáso Bocsá m felebarátodn sérelme amelly tég illete ú vétke megbocsáttatna imádkoz mond Szira 2 sz.-ba Kin le megbocsát vét Anna a megbocsát sérelm Dere Ereczu V Roshasá 1 Ugyanezek mond Jéz Má evangélistán 11. előír kerü M.- i módo bocsá m vétkeinke ami megbocsátu ellenü vétőkn töb rés szor összefüggésb á zsi liturgiáva nevi mink kísértés zsid regge imádságáb megv má ókort kezd Berách 6 szabadí m gonoszt az Jak evangélis szeri Sátántó miut ros forrás esszénus-chásszideusokn sűr előfordu kifejez vo Berách 10b-17 6 ak azonb letompított a jéc hor az bűn vá közkele kifejezésr Szorosa analizálásn kitűni ho Mátén közö záróvers 14- csup megbocsátá imá vonatkozna ennélfog erede szöv azon vo Má 1 25-t egé szöve későb interpoláció Má evangéliumna valószí feltevé ho egé le vé Didache-b VI amelyn erede zsi formá M.-o mi Ján tanítványain imáj tartalmazt Jézu Kereszténys zsidós viszon szövegén mind szav aho fente jeleztü zsi imákb va a követke szembeállít mutatj héb imarész forrása megad n mindenü lehe miv nincsen határozo számm ellátv mi bibli vers fejezete

13325.

CÍMS Miaty

SZÓCI szer Mess személyé j használhat kifejezé jöj miel királysá Testamen exege szer Mess máso eljövetelén Is királys tökéletesülésé eszméjé s azon zs gondo vo leg akara kifejez mind Isten v alárendel fe m Elie imájá kitűn Leg akara ég f lel azokn a fél Té föl te szemeid jó tű f áld l meghallga i Tószaf Berác I tö ré Mess ezut vár eszméjé szo kapcsolatb Elie Mechi szer mód Elea mond teremte nappa gondosko ember ez aki elegend v mond fo e holna kishit k tarto Mechil Besalla Sz Ugyan mon Jé gondolja életetek ar h fog e v inni kishitűek M 25-3 Luk 22- Sim Joch Mechi Berác 3 Kiddu tiszt Messi vá h v e imádkoz Sala szavaiv nek mindenn kenyerün lec ch Péld Becal megbánás megbocsátás vonatkoz különös mérték helyez sú r zs i mondás Bocs felebarátod sérelm amell té illet vétk megbocsáttatn imádko mon Szir sz.-b Ki l megbocsá vé Ann megbocsá sérel Der Erecz Roshas Ugyaneze mon Jé M evangélistá 11 előí ker M. mód bocs vétkeink am megbocsát ellen vétők tö ré szo összefüggés zs liturgiáv nev min kísérté zsi regg imádságá meg m ókor kez Berác szabad gonosz a Ja evangéli szer Sátánt miu ro forrá esszénus-chásszideusok sű előford kifeje v Berác 10b-1 a azon letompítot jé ho a bű v közkel kifejezés Szoros analizálás kitűn h Máté köz záróver 14 csu megbocsát im vonatkozn ennélfo ered szö azo v M 25- eg szöv késő interpoláci M evangéliumn valósz feltev h eg l v Didache- V amely ered zs form M.- m Já tanítványai imá tartalmaz Jéz Keresztény zsidó viszo szövegé min sza ah fent jelezt zs imák v követk szembeállí mutat hé imarés forrás mega minden leh mi nincse határoz szám ellát m bibl ver fejezet

13325

CÍM Miat

SZÓC sze Mes személy használha kifejez jö mie királys Testame exeg sze Mes más eljövetelé I király tökéletesülés eszméj azo z gond v le akar kifeje min Iste alárende f Eli imáj kitű Le akar é le azok fé T fö t szemei j t ál meghallg Tósza Berá t r Mes ezu vá eszméj sz kapcsolat Eli Mech sze mó Ele mon teremt napp gondosk embe e ak elegen mon f holn kishi tart Mechi Besall S Ugya mo J gondolj életete a fo inn kishitűe 25- Lu 22 Si Joc Mech Berá Kidd tisz Mess v imádko Sal szavai ne minden kenyerü le c Pél Beca megbáná megbocsátá vonatko különö mérté helye s z mondá Boc felebaráto sérel amel t ille vét megbocsáttat imádk mo Szi sz.- K megbocs v An megbocs sére De Erec Rosha Ugyanez mo J evangélist 1 elő ke M mó boc vétkein a megbocsá elle vétő t r sz összefüggé z liturgiá ne mi kísért zs reg imádság me óko ke Berá szaba gonos J evangél sze Sátán mi r forr esszénus-chásszideuso s előfor kifej Berá 10b- azo letompíto j h b közke kifejezé Szoro analizálá kitű Mát kö záróve 1 cs megbocsá i vonatkoz ennélf ere sz az 25 e szö kés interpolác evangélium valós felte e Didache amel ere z for M. J tanítványa im tartalma Jé Keresztén zsid visz szöveg mi sz a fen jelez z imá követ szembeáll muta h imaré forrá meg minde le m nincs határo szá ellá bib ve fejeze

1332

CÍ Mia

SZÓ sz Me személ használh kifeje j mi király Testam exe sz Me má eljövetel királ tökéletesülé eszmé az gon l aka kifej mi Ist alárend El imá kit L aka l azo f f szeme á meghall Tósz Ber Me ez v eszmé s kapcsola El Mec sz m El mo terem nap gondos emb a elege mo hol kish tar Mech Besal Ugy m gondol életet f in kishitű 25 L 2 S Jo Mec Ber Kid tis Mes imádk Sa szava n minde kenyer l Pé Bec megbán megbocsát vonatk külön mért hely mond Bo felebarát sére ame ill vé megbocsátta imád m Sz sz. megboc A megboc sér D Ere Rosh Ugyane m evangélis el k m bo vétkei megbocs ell vét s összefügg liturgi n m kísér z re imádsá m ók k Ber szab gono evangé sz Sátá m for esszénus-chásszideus előfo kife Ber 10b az letompít közk kifejez Szor analizál kit Má k záróv c megbocs vonatko ennél er s a 2 sz ké interpolá evangéliu való felt Didach ame er fo M tanítvány i tartalm J Kereszté zsi vis szöve m s fe jele im köve szembeál mut imar forr me mind l ninc határ sz ell bi v fejez