13326.htm

CÍMSZÓ: Miatyánk

SZÓCIKK: Miatyánk, Ki vagy a mennyben, szenteltessék meg a Te Neved jöjjön el a Te országod (= a Te uralmad Ovinu sebasomajim jiszkaddas simchó véjamlich malchuszé (vegye át uralmát), de van ilyen formula is: jöjjön az Ő uralma (Targum Micha 4. 8. v.) jehi rocón ászé recóncho basoma-jim mimmáal vehatóv béénechó aszó (tedd meg akaratodat a mennyben és ami jónak tetszik szemeidben, hajtsd végre (Beráchót 29b). Mindent, mi Istennek tetszik, megteszi a mennyben és a földön, a tengerben és minden mélységben (Zsolt. 356). Hatriféni lechem chuki (Példabeszédek 38. 8). R. Méir tanítványai mondták: Mi a legrövidebb ima? ,A Te néped szükségletei nagyok ... legyen a te akaratod, hogy megadd mindenkinek szükségletét' (Beráchót 29b). R. Eliezer monda: Akinek meg van, amit ma ehetik és mondja: mi teszem holnap? az kishitű (Mech. 55b). Áldott az Isten, nap nap után, a kenyérért, melyet ad szelách lonu ovinu, ki chotónu (bocsásd meg, Atyánk, hogy vetkeztünk... A semone eszré imában). Még ha a testi sértő a sértettnek kártérítést nyújtott is, Isten nem bocsát meg neki, míg meg nem követte a sértettet (Bába Káma 8. 7). Aki az embereken könyörül, azon megkönyörülnek a mennyben, aki nem könyörül embereken, azon nem könyörülnek az égben (Sabbat 151b). legyen meg a Te akaratod miképp a mennyben azonképp a földön is A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk és bocsásd vétkeinket meg amiképp mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3326. címszó a lexikon => 598. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13326.htm

CÍMSZÓ: Miatyánk

SZÓCIKK: Miatyánk, Ki vagy a mennyben, szenteltessék meg a Te Neved jöjjön el a Te országod = a Te uralmad Ovinu sebasomajim jiszkaddas simchó véjamlich malchuszé vegye át uralmát , de van ilyen formula is: jöjjön az Ő uralma Targum Micha 4. 8. v. jehi rocón ászé recóncho basoma-jim mimmáal vehatóv béénechó aszó tedd meg akaratodat a mennyben és ami jónak tetszik szemeidben, hajtsd végre Beráchót 29b . Mindent, mi Istennek tetszik, megteszi a mennyben és a földön, a tengerben és minden mélységben Zsolt. 356 . Hatriféni lechem chuki Példabeszédek 38. 8 . R. Méir tanítványai mondták: Mi a legrövidebb ima? ,A Te néped szükségletei nagyok ... legyen a te akaratod, hogy megadd mindenkinek szükségletét' Beráchót 29b . R. Eliezer monda: Akinek meg van, amit ma ehetik és mondja: mi teszem holnap? az kishitű Mech. 55b . Áldott az Isten, nap nap után, a kenyérért, melyet ad szelách lonu ovinu, ki chotónu bocsásd meg, Atyánk, hogy vetkeztünk... A semone eszré imában . Még ha a testi sértő a sértettnek kártérítést nyújtott is, Isten nem bocsát meg neki, míg meg nem követte a sértettet Bába Káma 8. 7 . Aki az embereken könyörül, azon megkönyörülnek a mennyben, aki nem könyörül embereken, azon nem könyörülnek az égben Sabbat 151b . legyen meg a Te akaratod miképp a mennyben azonképp a földön is A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk és bocsásd vétkeinket meg amiképp mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek

13326.ht

CÍMSZÓ Miatyán

SZÓCIKK Miatyánk K vag mennyben szenteltessé me T Neve jöjjö e T országo T uralma Ovin sebasomaji jiszkadda simch véjamlic malchusz vegy á uralmá d va ilye formul is jöjjö a uralm Targu Mich 4 8 v jeh rocó ász recónch basoma-ji mimmáa veható béénech asz ted me akaratoda mennybe é am jóna tetszi szemeidben hajts végr Beráchó 29 Mindent m Istenne tetszik megtesz mennybe é földön tengerbe é minde mélységbe Zsolt 35 Hatrifén leche chuk Példabeszéde 38 R Méi tanítványa mondták M legrövideb ima , T népe szükséglete nagyo .. legye t akaratod hog megad mindenkine szükségletét Beráchó 29 R Elieze monda Akine me van ami m eheti é mondja m tesze holnap a kishit Mech 55 Áldot a Isten na na után kenyérért melye a szelác lon ovinu k chotón bocsás meg Atyánk hog vetkeztünk.. semon eszr imába Mé h test sért sértettne kártérítés nyújtot is Iste ne bocsá me neki mí me ne követt sértette Báb Kám 8 Ak a embereke könyörül azo megkönyörülne mennyben ak ne könyörü embereken azo ne könyörülne a égbe Sabba 151 legye me T akarato mikép mennybe azonkép földö i m mindennap kenyerünke ad me nekün é bocsás vétkeinke me amikép m i megbocsátun a ellenün vétkezőkne

13326.h

CÍMSZ Miatyá

SZÓCIK Miatyán va mennybe szenteltess m Nev jöjj ország uralm Ovi sebasomaj jiszkadd simc véjamli malchus veg uralm v ily formu i jöjj ural Targ Mic je roc ás recónc basoma-j mimmá vehat béénec as te m akaratod mennyb a jón tetsz szemeidbe hajt vég Berách 2 Minden Istenn tetszi megtes mennyb földö tengerb mind mélységb Zsol 3 Hatrifé lech chu Példabeszéd 3 Mé tanítvány mondtá legrövide im nép szükséglet nagy . legy akarato ho mega mindenkin szükségleté Berách 2 Eliez mond Akin m va am ehet mondj tesz holna kishi Mec 5 Áldo Iste n n utá kenyérér mely szelá lo ovin chotó bocsá me Atyán ho vetkeztünk. semo esz imáb M tes sér sértettn kártéríté nyújto i Ist n bocs m nek m m n követ sértett Bá Ká A emberek könyörü az megkönyörüln mennybe a n könyör embereke az n könyörüln égb Sabb 15 legy m akarat miké mennyb azonké föld mindenna kenyerünk a m nekü bocsá vétkeink m amiké megbocsátu ellenü vétkezőkn

13326.

CÍMS Miaty

SZÓCI Miatyá v mennyb szenteltes Ne jöj orszá ural Ov sebasoma jiszkad sim véjaml malchu ve ural il form jöj ura Tar Mi j ro á recón basoma- mimm veha bééne a t akarato menny jó tets szemeidb haj vé Berác Minde Isten tetsz megte menny föld tenger min mélység Zso Hatrif lec ch Példabeszé M tanítván mondt legrövid i né szükségle nag leg akarat h meg mindenki szükséglet Berác Elie mon Aki v a ehe mond tes holn kish Me Áld Ist ut kenyéré mel szel l ovi chot bocs m Atyá h vetkeztünk sem es imá te sé sértett kártérít nyújt Is boc ne köve sértet B K embere könyör a megkönyörül mennyb könyö emberek a könyörül ég Sab 1 leg akara mik menny azonk föl mindenn kenyerün nek bocs vétkein amik megbocsát ellen vétkezők

13326

CÍM Miat

SZÓC Miaty menny szentelte N jö orsz ura O sebasom jiszka si véjam malch v ura i for jö ur Ta M r recó basoma mim veh béén akarat menn j tet szemeid ha v Berá Mind Iste tets megt menn föl tenge mi mélysé Zs Hatri le c Példabesz tanítvá mond legrövi n szükségl na le akara me mindenk szükségle Berá Eli mo Ak eh mon te hol kis M Ál Is u kenyér me sze ov cho boc Aty vetkeztün se e im t s sértet kártérí nyúj I bo n köv sérte ember könyö megkönyörü menny köny embere könyörü é Sa le akar mi menn azon fö minden kenyerü ne boc vétkei ami megbocsá elle vétkező

1332

CÍ Mia

SZÓ Miat menn szentelt j ors ur sebaso jiszk s véja malc ur fo j u T rec basom mi ve béé akara men te szemei h Ber Min Ist tet meg men fö teng m mélys Z Hatr l Példabes tanítv mon legröv szükség n l akar m minden szükségl Ber El m A e mo t ho ki Á I kenyé m sz o ch bo At vetkeztü s i sérte kártér nyú b kö sért embe köny megkönyör menn kön ember könyör S l aka m men azo f minde kenyer n bo vétke am megbocs ell vétkez