13327.htm

CÍMSZÓ: Miatyánk

SZÓCIKK: "Ne vigy minket kísértésbe Isten elleni vétkeket az engesztelő nap eltöröl, ember elleni vétkeket nem töröl el, míg az ember embertársát meg nem követi (Jóma 8. 9). Al tevienu... lidé niszójon (reggeli ima Beráchot 60b alapján.) Ne vigy minket sem bűn, sem vétség, sem kísértés, sem becstelenség hatalmába, de szabadíts meg a gonosztól ments meg minket rossz embertől, rossz Mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség most és mindörökké. Ámen. Véletlentől, rossz hajlamtól, rossz társtól és rossz szomszédtól és a rontó Sátántól, szigorú ítélettől és szigorú bírótól, akár hitsorsosunk, akár nem hitsorsosunk. (Reggeli ima Beráchot 16b alapján.) Ki hamalchusz selcho ki (Ólenu ima) Boruch Sem kevodmal-chuszó leólom voed (Ima Jóma Vl. 2 alapján.) Lecho Adonaj hagduló vehagvuró vehatiferesz. Tied uram a nagyság, a hatalom és a dicsőség (Ima Krónl. 29.) S.R. Irodalom. K. Kohler, Jew Encycl. ; F. H. Chase, Text and Studies is. ed. Cambridge 1891 ; Ch. Taylor, Sayings of the Jewish Fathers (1897); A. Harnack, Die ursprüngliche Westalt des Vaternuser (Berlin 1904). "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3327. címszó a lexikon => 599. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13327.htm

CÍMSZÓ: Miatyánk

SZÓCIKK: Ne vigy minket kísértésbe Isten elleni vétkeket az engesztelő nap eltöröl, ember elleni vétkeket nem töröl el, míg az ember embertársát meg nem követi Jóma 8. 9 . Al tevienu... lidé niszójon reggeli ima Beráchot 60b alapján. Ne vigy minket sem bűn, sem vétség, sem kísértés, sem becstelenség hatalmába, de szabadíts meg a gonosztól ments meg minket rossz embertől, rossz Mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség most és mindörökké. Ámen. Véletlentől, rossz hajlamtól, rossz társtól és rossz szomszédtól és a rontó Sátántól, szigorú ítélettől és szigorú bírótól, akár hitsorsosunk, akár nem hitsorsosunk. Reggeli ima Beráchot 16b alapján. Ki hamalchusz selcho ki Ólenu ima Boruch Sem kevodmal-chuszó leólom voed Ima Jóma Vl. 2 alapján. Lecho Adonaj hagduló vehagvuró vehatiferesz. Tied uram a nagyság, a hatalom és a dicsőség Ima Krónl. 29. S.R. Irodalom. K. Kohler, Jew Encycl. ; F. H. Chase, Text and Studies is. ed. Cambridge 1891 ; Ch. Taylor, Sayings of the Jewish Fathers 1897 ; A. Harnack, Die ursprüngliche Westalt des Vaternuser Berlin 1904 .

13327.ht

CÍMSZÓ Miatyán

SZÓCIKK N vig minke kísértésb Iste ellen vétkeke a engesztel na eltöröl embe ellen vétkeke ne törö el mí a embe embertársá me ne követ Jóm 8 A tevienu.. lid niszójo reggel im Berácho 60 alapján N vig minke se bűn se vétség se kísértés se becstelensé hatalmába d szabadít me gonosztó ment me minke ross embertől ross Mer Tie a ország hatalo é dicsősé mos é mindörökké Ámen Véletlentől ross hajlamtól ross társtó é ross szomszédtó é ront Sátántól szigor ítélettő é szigor bírótól aká hitsorsosunk aká ne hitsorsosunk Reggel im Berácho 16 alapján K hamalchus selch k Ólen im Boruc Se kevodmal-chusz leólo voe Im Jóm Vl alapján Lech Adona hagdul vehagvur vehatiferesz Tie ura nagyság hatalo é dicsősé Im Krónl 29 S.R Irodalom K Kohler Je Encycl F H Chase Tex an Studie is ed Cambridg 189 Ch Taylor Saying o th Jewis Father 189 A Harnack Di ursprünglich Westal de Vaternuse Berli 190

13327.h

CÍMSZ Miatyá

SZÓCIK vi mink kísértés Ist elle vétkek engeszte n eltörö emb elle vétkek n tör e m emb embertárs m n köve Jó tevienu. li niszój regge i Berách 6 alapjá vi mink s bű s vétsé s kísérté s becstelens hatalmáb szabadí m gonoszt men m mink ros embertő ros Me Ti orszá hatal dicsős mo mindörökk Áme Véletlentő ros hajlamtó ros társt ros szomszédt ron Sátántó szigo ítélett szigo bírótó ak hitsorsosun ak n hitsorsosun Regge i Berách 1 alapjá hamalchu selc Óle i Boru S kevodmal-chus leól vo I Jó V alapjá Lec Adon hagdu vehagvu vehatiferes Ti ur nagysá hatal dicsős I Krón 2 S. Irodalo Kohle J Encyc Chas Te a Studi i e Cambrid 18 C Taylo Sayin t Jewi Fathe 18 Harnac D ursprünglic Westa d Vaternus Berl 19

13327.

CÍMS Miaty

SZÓCI v min kísérté Is ell vétke engeszt eltör em ell vétke tö em embertár köv J tevienu l niszó regg Berác alapj v min b véts kísért becstelen hatalmá szabad gonosz me min ro embert ro M T orsz hata dicső m mindörök Ám Véletlent ro hajlamt ro társ ro szomszéd ro Sátánt szig ítélet szig bírót a hitsorsosu a hitsorsosu Regg Berác alapj hamalch sel Ól Bor kevodmal-chu leó v J alapj Le Ado hagd vehagv vehatifere T u nagys hata dicső Kró S Irodal Kohl Ency Cha T Stud Cambri 1 Tayl Sayi Jew Fath 1 Harna ursprüngli West Vaternu Ber 1

13327

CÍM Miat

SZÓC mi kísért I el vétk engesz eltö e el vétk t e embertá kö tevien nisz reg Berá alap mi vét kísér becstele hatalm szaba gonos m mi r ember r ors hat dics mindörö Á Véletlen r hajlam r tár r szomszé r Sátán szi ítéle szi bíró hitsorsos hitsorsos Reg Berá alap hamalc se Ó Bo kevodmal-ch le alap L Ad hag vehag vehatifer nagy hat dics Kr Iroda Koh Enc Ch Stu Cambr Tay Say Je Fat Harn ursprüngl Wes Vatern Be

1332

CÍ Mia

SZÓ m kísér e vét enges elt e vét embert k tevie nis re Ber ala m vé kísé becstel hatal szab gono m embe or ha dic mindör Véletle hajla tá szomsz Sátá sz ítél sz bír hitsorso hitsorso Re Ber ala hamal s B kevodmal-c l ala A ha veha vehatife nag ha dic K Irod Ko En C St Camb Ta Sa J Fa Har ursprüng We Vater B