13328.htm

CÍMSZÓ: Micha

SZÓCIKK: Micha próféta, könyve a 12 kisebb próféta között foglal helyet. Jesája kortársa, Chizkijáhu király idejében (700 körül), mikor a nép abban az elbizakodottságban élt, hogy nem érheti baj, mert Isten feltétlenül megvédi Ciónt, amint azt Jesája hirdette a maradék nép vigaszára, Merész jövendöléssel lép fel: «Cion szántófölddé lesz, Jeruzsálem romhalmazzá». A társadalom romlottságát is ostorozza: «Jaj azoknak, kik csalárdságot eszelnek ki, csak megkívánják a szántóföldeket és már meg is kaparintották». Különösen az országnagyok visszaélései háborítják fel: «Nem nektek kellene-é ismerni a jogot? És ti gyűlölitek a jót és szeretitek a rosszat, megeszik népem húsát és lenyúzzák bőrét, összetörik csontjukat, akár csak a fazékba és a húst a tálba». Ő is megütközik azon, hogy a nép áldozattal akarja Istennel a Jóviszonyt fenntartani, sőt az emberáldozat gondolata is kísérthetett, mert talán az ő korában Manaaso király egyik fiát áldozta fel háborús veszély pillanatában. Ő így fogalmazza meg az erkölcs főprincípiumait: Isten megmondta neked, ember, hogy mi a jó és mit kíván tőled: jogot gyakorolj, szeretetet ápolj és alázatosan járj Istened előtt. Ugyanazt a messiási jövendölést találjuk nála is, mint Jesájánál L. Messiás. f. m.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3328. címszó a lexikon => 599. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13328.htm

CÍMSZÓ: Micha

SZÓCIKK: Micha próféta, könyve a 12 kisebb próféta között foglal helyet. Jesája kortársa, Chizkijáhu király idejében 700 körül , mikor a nép abban az elbizakodottságban élt, hogy nem érheti baj, mert Isten feltétlenül megvédi Ciónt, amint azt Jesája hirdette a maradék nép vigaszára, Merész jövendöléssel lép fel: Cion szántófölddé lesz, Jeruzsálem romhalmazzá . A társadalom romlottságát is ostorozza: Jaj azoknak, kik csalárdságot eszelnek ki, csak megkívánják a szántóföldeket és már meg is kaparintották . Különösen az országnagyok visszaélései háborítják fel: Nem nektek kellene-é ismerni a jogot? És ti gyűlölitek a jót és szeretitek a rosszat, megeszik népem húsát és lenyúzzák bőrét, összetörik csontjukat, akár csak a fazékba és a húst a tálba . Ő is megütközik azon, hogy a nép áldozattal akarja Istennel a Jóviszonyt fenntartani, sőt az emberáldozat gondolata is kísérthetett, mert talán az ő korában Manaaso király egyik fiát áldozta fel háborús veszély pillanatában. Ő így fogalmazza meg az erkölcs főprincípiumait: Isten megmondta neked, ember, hogy mi a jó és mit kíván tőled: jogot gyakorolj, szeretetet ápolj és alázatosan járj Istened előtt. Ugyanazt a messiási jövendölést találjuk nála is, mint Jesájánál L. Messiás. f. m.

13328.ht

CÍMSZÓ Mich

SZÓCIKK Mich próféta könyv 1 kiseb prófét közöt fogla helyet Jesáj kortársa Chizkijáh királ idejébe 70 körü miko né abba a elbizakodottságba élt hog ne érhet baj mer Iste feltétlenü megvéd Ciónt amin az Jesáj hirdett maradé né vigaszára Merés jövendölésse lé fel Cio szántóföldd lesz Jeruzsále romhalmazz társadalo romlottságá i ostorozza Ja azoknak ki csalárdságo eszelne ki csa megkívánjá szántóföldeke é má me i kaparintottá Különöse a országnagyo visszaélése háborítjá fel Ne nekte kellene- ismern jogot É t gyűlölite jó é szeretite rosszat megeszi népe húsá é lenyúzzá bőrét összetöri csontjukat aká csa fazékb é hús tálb i megütközi azon hog né áldozatta akarj Istenne Jóviszony fenntartani ső a emberáldoza gondolat i kísérthetett mer talá a korába Manaas királ egyi fiá áldozt fe háború veszél pillanatában íg fogalmazz me a erkölc főprincípiumait Iste megmondt neked ember hog m j é mi kívá tőled jogo gyakorolj szeretete ápol é alázatosa jár Istene előtt Ugyanaz messiás jövendölés találju nál is min Jesájáná L Messiás f m

13328.h

CÍMSZ Mic

SZÓCIK Mic prófét köny kise prófé közö fogl helye Jesá kortárs Chizkijá kirá idejéb 7 kör mik n abb elbizakodottságb él ho n érhe ba me Ist feltétlen megvé Ción ami a Jesá hirdet marad n vigaszár Meré jövendöléss l fe Ci szántóföld les Jeruzsál romhalmaz társadal romlottság ostorozz J azokna k csalárdság eszeln k cs megkívánj szántóföldek m m kaparintott Különös országnagy visszaélés háborítj fe N nekt kellene ismer jogo gyűlölit j szeretit rossza megesz nép hús lenyúzz bőré összetör csontjuka ak cs fazék hú tál megütköz azo ho n áldozatt akar Istenn Jóviszon fenntartan s emberáldoz gondola kísérthetet me tal koráb Manaa kirá egy fi áldoz f hábor veszé pillanatába í fogalmaz m erköl főprincípiumai Ist megmond neke embe ho m kív tőle jog gyakorol szeretet ápo alázatos já Isten előt Ugyana messiá jövendölé találj ná i mi Jesáján Messiá

13328.

CÍMS Mi

SZÓCI Mi prófé kön kis próf köz fog hely Jes kortár Chizkij kir idejé kö mi ab elbizakodottság é h érh b m Is feltétle megv Ció am Jes hirde mara vigaszá Mer jövendölés f C szántóföl le Jeruzsá romhalma társada romlottsá ostoroz azokn csalárdsá eszel c megkíván szántófölde kaparintot Különö országnag visszaélé háborít f nek kellen isme jog gyűlöli szereti rossz meges né hú lenyúz bőr összetö csontjuk a c fazé h tá megütkö az h áldozat aka Isten Jóviszo fenntarta emberáldo gondol kísérthete m ta korá Mana kir eg f áldo hábo vesz pillanatáb fogalma erkö főprincípiuma Is megmon nek emb h kí től jo gyakoro szerete áp alázato j Iste elő Ugyan messi jövendöl talál n m Jesájá Messi

13328

CÍM M

SZÓC M próf kö ki pró kö fo hel Je kortá Chizki ki idej k m a elbizakodottsá ér I feltétl meg Ci a Je hird mar vigasz Me jövendölé szántófö l Jeruzs romhalm társad romlotts ostoro azok csalárds esze megkívá szántóföld kaparinto Külön országna visszaél háborí ne kelle ism jo gyűlöl szeret ross mege n h lenyú bő összet csontju faz t megütk a áldoza ak Iste Jóvisz fenntart emberáld gondo kísérthet t kor Man ki e áld háb ves pillanatá fogalm erk főprincípium I megmo ne em k tő j gyakor szeret á alázat Ist el Ugya mess jövendö talá Jesáj Mess

1332SZÓ pró k k pr k f he J kort Chizk k ide elbizakodotts é feltét me C J hir ma vigas M jövendöl szántóf Jeruz romhal társa romlott ostor azo csalárd esz megkív szántóföl kaparint Külö országn visszaé hábor n kell is j gyűlö szere ros meg leny b össze csontj fa megüt áldoz a Ist Jóvis fenntar emberál gond kísérthe ko Ma k ál há ve pillanat fogal er főprincípiu megm n e t gyako szere aláza Is e Ugy mes jövend tal Jesá Mes