13330.htm

CÍMSZÓ: Micvó

SZÓCIKK: "Micvó (h.). Eredetileg parancsolat, isteni rendelet; a későbbi nyelvhasználatban sokkal tágabb értelmet nyert és most már mindennemű erkölcsi kötelességet és jócselekedetet jelent. A Talmud megállapítása szerint 613 parancsolat (tarjag micvósz) van a Tórában, részben rendelkező, részben tiltó. A talmudi bölcsek arra törekedtek, hogy ezt a sok törvényt egy nevezőre hozzák és többen egy-egy bibliai verset jelöltek meg, amely szerint a bibliai törvénykezés egész szellemét egy mindent átfogó princípiumba sűrítette össze. Ilyen összefoglalást adna a Talmud egyik bölcse szerint a 15. Zsoltár: «Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik és igazságot szól az ő szívében. Aki nem rágalmaz nyelvével, nem cselekszik felebarátjának gonoszt és gyalázatot sem szerez felebarátjának. Kinek szeme előtt utálatos a gonosz, de az Istenfélőket tiszteli ; esküvését kárával is megállja és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára és ajándékot az ártatlan ellen nem veszen» (2, 3, 4, 5). Mások a bibliai törvények összefoglalását Micha próféta e versében találták: «Óh ember, megmondotta neked az Isten, mi a jó és nem kíván tőled az Úr egyebet, hanem hogy igazságot cselekedjél, szeresd az irgalmasságot és alázatosan járj Isten előtt» (6, 8). Végül Chabakuk prófétának egyetlen tanításában látták az egész Tóra foglalatát: «Az igaz ember az ő hitében él» (2. 4). A Talmud különbséget tesz az időhöz kötött és azok között a törvények között, amely az időtől függetlenek. Az előbbiek a nőkre nézve nem kötelezők. Ethikai jelentőségű a Talmudnak az a tanítása, hogy csak vétség árán teljesíthető törvény nem érvényes, így pl. lopott pálmaággal nem szabad sátoros ünnepen szertartást végezni. Némely törvényt maga a Biblia indokol meg; a meg nem okoltak alapját Maimuni bölcseleti munkájában (More nevuchim, Tévelygők útmutatója) igyekszik megvilágítani. Ma már M. minden jótétemény is akár mások, akár önmagunk megsegítésére irányul. A rossz is M. lehet, ha még nagyobb rossztól szabadítja meg az embert. De ezt a rosszat természetesen nem az ember követheti el, csak a gondviselés végzéséből eredhet. Ebben az értelemben alakult ki a jiddis nyelvjárásban a Micvó-Tod. Ezt akkor alkalmazzák, mikor a halál már megváltás a haldoklóra, aki túlsókat és reménytelenül szenvedett. F. M."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3330. címszó a lexikon => 599. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13330.htm

CÍMSZÓ: Micvó

SZÓCIKK: Micvó h. . Eredetileg parancsolat, isteni rendelet; a későbbi nyelvhasználatban sokkal tágabb értelmet nyert és most már mindennemű erkölcsi kötelességet és jócselekedetet jelent. A Talmud megállapítása szerint 613 parancsolat tarjag micvósz van a Tórában, részben rendelkező, részben tiltó. A talmudi bölcsek arra törekedtek, hogy ezt a sok törvényt egy nevezőre hozzák és többen egy-egy bibliai verset jelöltek meg, amely szerint a bibliai törvénykezés egész szellemét egy mindent átfogó princípiumba sűrítette össze. Ilyen összefoglalást adna a Talmud egyik bölcse szerint a 15. Zsoltár: Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik és igazságot szól az ő szívében. Aki nem rágalmaz nyelvével, nem cselekszik felebarátjának gonoszt és gyalázatot sem szerez felebarátjának. Kinek szeme előtt utálatos a gonosz, de az Istenfélőket tiszteli ; esküvését kárával is megállja és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára és ajándékot az ártatlan ellen nem veszen 2, 3, 4, 5 . Mások a bibliai törvények összefoglalását Micha próféta e versében találták: Óh ember, megmondotta neked az Isten, mi a jó és nem kíván tőled az Úr egyebet, hanem hogy igazságot cselekedjél, szeresd az irgalmasságot és alázatosan járj Isten előtt 6, 8 . Végül Chabakuk prófétának egyetlen tanításában látták az egész Tóra foglalatát: Az igaz ember az ő hitében él 2. 4 . A Talmud különbséget tesz az időhöz kötött és azok között a törvények között, amely az időtől függetlenek. Az előbbiek a nőkre nézve nem kötelezők. Ethikai jelentőségű a Talmudnak az a tanítása, hogy csak vétség árán teljesíthető törvény nem érvényes, így pl. lopott pálmaággal nem szabad sátoros ünnepen szertartást végezni. Némely törvényt maga a Biblia indokol meg; a meg nem okoltak alapját Maimuni bölcseleti munkájában More nevuchim, Tévelygők útmutatója igyekszik megvilágítani. Ma már M. minden jótétemény is akár mások, akár önmagunk megsegítésére irányul. A rossz is M. lehet, ha még nagyobb rossztól szabadítja meg az embert. De ezt a rosszat természetesen nem az ember követheti el, csak a gondviselés végzéséből eredhet. Ebben az értelemben alakult ki a jiddis nyelvjárásban a Micvó-Tod. Ezt akkor alkalmazzák, mikor a halál már megváltás a haldoklóra, aki túlsókat és reménytelenül szenvedett. F. M.

13330.ht

CÍMSZÓ Micv

SZÓCIKK Micv h Eredetile parancsolat isten rendelet később nyelvhasználatba sokka tágab értelme nyer é mos má mindennem erkölcs kötelessége é jócselekedete jelent Talmu megállapítás szerin 61 parancsola tarja micvós va Tórában részbe rendelkező részbe tiltó talmud bölcse arr törekedtek hog ez so törvény eg nevezőr hozzá é többe egy-eg biblia verse jelölte meg amel szerin biblia törvénykezé egés szellemé eg minden átfog princípiumb sűrített össze Ilye összefoglalás adn Talmu egyi bölcs szerin 15 Zsoltár Ak tökéletességbe jár igazságo cselekszi é igazságo szó a szívében Ak ne rágalma nyelvével ne cselekszi felebarátjána gonosz é gyalázato se szere felebarátjának Kine szem előt utálato gonosz d a Istenfélőke tisztel esküvésé káráva i megállj é me ne változtatja Pénzé ne adj uzsorár é ajándéko a ártatla elle ne vesze 2 3 4 Máso biblia törvénye összefoglalásá Mich prófét versébe találták Ó ember megmondott neke a Isten m j é ne kívá tőle a Ú egyebet hane hog igazságo cselekedjél szeres a irgalmasságo é alázatosa jár Iste előt 6 Végü Chabaku prófétána egyetle tanításába láttá a egés Tór foglalatát A iga embe a hitébe é 2 Talmu különbsége tes a időhö kötöt é azo közöt törvénye között amel a időtő függetlenek A előbbie nőkr nézv ne kötelezők Ethika jelentőség Talmudna a tanítása hog csa vétsé árá teljesíthet törvén ne érvényes íg pl lopot pálmaágga ne szaba sátoro ünnepe szertartás végezni Némel törvény mag Bibli indoko meg me ne okolta alapjá Maimun bölcselet munkájába Mor nevuchim Tévelygő útmutatój igyekszi megvilágítani M má M minde jótétemén i aká mások aká önmagun megsegítésér irányul ross i M lehet h mé nagyob rossztó szabadítj me a embert D ez rossza természetese ne a embe követhet el csa gondviselé végzésébő eredhet Ebbe a értelembe alakul k jiddi nyelvjárásba Micvó-Tod Ez akko alkalmazzák miko halá má megváltá haldoklóra ak túlsóka é reménytelenü szenvedett F M

13330.h

CÍMSZ Mic

SZÓCIK Mic Eredetil parancsola iste rendele későb nyelvhasználatb sokk tága értelm nye mo m mindenne erkölc kötelesség jócselekedet jelen Talm megállapítá szeri 6 parancsol tarj micvó v Tórába részb rendelkez részb tilt talmu bölcs ar törekedte ho e s törvén e nevező hozz több egy-e bibli vers jelölt me ame szeri bibli törvénykez egé szellem e minde átfo princípium sűrítet össz Ily összefoglalá ad Talm egy bölc szeri 1 Zsoltá A tökéletességb já igazság cseleksz igazság sz szívébe A n rágalm nyelvéve n cseleksz felebarátján gonos gyalázat s szer felebarátjána Kin sze elő utálat gonos Istenfélők tiszte esküvés káráv megáll m n változtatj Pénz n ad uzsorá ajándék ártatl ell n vesz Más bibli törvény összefoglalás Mic prófé verséb találtá embe megmondot nek Iste n kív től egyebe han ho igazság cselekedjé szere irgalmasság alázatos já Ist elő Vég Chabak prófétán egyetl tanításáb látt egé Tó foglalatá ig emb hitéb Talm különbség te időh kötö az közö törvény közöt ame időt függetlene előbbi nők néz n kötelező Ethik jelentősé Talmudn tanítás ho cs véts ár teljesíthe törvé n érvénye í p lopo pálmaágg n szab sátor ünnep szertartá végezn Néme törvén ma Bibl indok me m n okolt alapj Maimu bölcsele munkájáb Mo nevuchi Tévelyg útmutató igyeksz megvilágítan m mind jótétemé ak máso ak önmagu megsegítésé irányu ros lehe m nagyo rosszt szabadít m ember e rossz természetes n emb követhe e cs gondvisel végzéséb eredhe Ebb értelemb alaku jidd nyelvjárásb Micvó-To E akk alkalmazzá mik hal m megvált haldoklór a túlsók reménytelen szenvedet

13330.

CÍMS Mi

SZÓCI Mi Eredeti parancsol ist rendel késő nyelvhasználat sok tág értel ny m mindenn erköl kötelessé jócselekede jele Tal megállapít szer parancso tar micv Tóráb rész rendelke rész til talm bölc a törekedt h törvé nevez hoz töb egy- bibl ver jelöl m am szer bibl törvényke eg szelle mind átf princípiu sűríte öss Il összefoglal a Tal eg böl szer Zsolt tökéletesség j igazsá cseleks igazsá s szívéb rágal nyelvév cseleks felebarátjá gono gyaláza sze felebarátján Ki sz el utála gono Istenfélő tiszt esküvé kárá megál változtat Pén a uzsor ajándé ártat el ves Má bibl törvén összefoglalá Mi próf versé talált emb megmondo ne Ist kí tő egyeb ha h igazsá cselekedj szer irgalmassá alázato j Is el Vé Chaba prófétá egyet tanításá lát eg T foglalat i em hité Tal különbsé t idő köt a köz törvén közö am idő független előbb nő né kötelez Ethi jelentős Talmud tanítá h c vét á teljesíth törv érvény lop pálmaág sza sáto ünne szertart végez Ném törvé m Bib indo m okol alap Maim bölcsel munkájá M nevuch Tévely útmutat igyeks megvilágíta min jótétem a más a önmag megsegítés irány ro leh nagy rossz szabadí embe ross természete em követh c gondvise végzésé eredh Eb értelem alak jid nyelvjárás Micvó-T ak alkalmazz mi ha megvál haldokló túlsó reménytele szenvede

13330

CÍM M

SZÓC M Eredet parancso is rende kés nyelvhasznála so tá érte n minden erkö köteless jócseleked jel Ta megállapí sze parancs ta mic Tórá rés rendelk rés ti tal böl töreked törv neve ho tö egy bib ve jelö a sze bib törvényk e szell min át princípi sűrít ös I összefogla Ta e bö sze Zsol tökéletessé igazs cselek igazs szívé rága nyelvé cselek felebarátj gon gyaláz sz felebarátjá K s e utál gon Istenfél tisz esküv kár megá változta Pé uzso ajánd árta e ve M bib törvé összefoglal M pró vers talál em megmond n Is k t egye h igazs cseleked sze irgalmass alázat I e V Chab prófét egye tanítás lá e foglala e hit Ta különbs id kö kö törvé köz a id függetle előb n n kötele Eth jelentő Talmu tanít vé teljesít tör érvén lo pálmaá sz sát ünn szertar vége Né törv Bi ind oko ala Mai bölcse munkáj nevuc Tével útmuta igyek megvilágít mi jótéte má önma megsegíté irán r le nag ross szabad emb ros természet e követ gondvis végzés ered E értele ala ji nyelvjárá Micvó- a alkalmaz m h megvá haldokl túls reménytel szenved

1333SZÓ Erede parancs i rend ké nyelvhasznál s t ért minde erk köteles jócseleke je T megállap sz paranc t mi Tór ré rendel ré t ta bö töreke tör nev h t eg bi v jel sz bi törvény szel mi á princíp sűrí ö összefogl T b sz Zso tökéletess igaz csele igaz szív rág nyelv csele felebarát go gyalá s felebarátj utá go Istenfé tis eskü ká meg változt P uzs aján árt v bi törv összefogla pr ver talá e megmon I egy igaz cseleke sz irgalmas aláza Cha prófé egy tanítá l foglal hi T különb i k k törv kö i függetl elő kötel Et jelent Talm taní v teljesí tö érvé l pálma s sá ün szerta vég N tör B in ok al Ma bölcs munká nevu Téve útmut igye megvilágí m jótét m önm megsegít irá l na ros szaba em ro természe köve gondvi végzé ere értel al j nyelvjár Micvó alkalma megv haldok túl reményte szenve