13337.htm

CÍMSZÓ: Midrás

SZÓCIKK: "előbbivel összevegyült s ez dominálja az egészet; még a Tízparancsolathoz írott M. is haggadikus, míg a Mispótim-fejezet nagyobbára halachikus, a tárgy természeténél fogva. Az egész Mechilta párasát és mászechták szerint van felosztva. 2. A Szifra v. Tórász Kohánim, R. Akiba iskolájából származik, toldaléka pedig R. Ismáeléből; szerkesztője R. Chijja volt. Tartalmazza a a Leviticus halachikus kommentárjait s e szempontból minden egyes szót tanulmány tárgyává tesz. Haggadikus anyaga csekély. 3. Szifré Mózes IV. és V. könyveihez, R. Ismáel iskolájából származó M, nagyobbrészt haggadikus tartalommal, Hiányosan maradt fenn, mert éppen némely bibliai történeti leírás minden magyarázat nélkül áll. A Deuteronomium Szifréje halachikus anyagot is tartalmaz. A két legrégibb exegetikus M. a Berésit Rabba és az Echa Rabbati (Echó Rabószi). A BerésitRabba nem csak régisége, hanem tartalma miatt is legfontosabb az összes M.-ok közt. Szerkesztésének ideje a III. sz. s összeállítója valószínűen R. Hosája, egyik első amóra volt, de alapját a tannaiták bibliakommentárjai képezhették. Felosztása a parasák szerint halad, de teljesen egyenlőtlen, ami arra mutat, hogy a M.-ok egyrésze elveszett A Rabba (Rabó) szót a címzésben más Pentateuch-ok után is feltették s ezeket (pl. «Vajikra Rabba», Semósz Rabba ), mint a Midras Rabbói gyűjteményt együtt adták ki. Ilyen pl. a velencei kiadás 1545-ből, amely magában foglalja a Pentateuch és a Megillák M.-ait: címe: Midras Rabbot al Chamisó Chumsé Tóra. Az öt Megilla első kiadása 1519. jelent meg Pesaroban Midras Chomes Megillot címen. Ma a legelterjedtebb tudományos kiadás a wilnai, melynek számos újabb kiadása van a XIX. sz. elejétől fogva. Az egész M. Rabba Zunz megállapításai szerint tíz teljesen különböző M. összetétele. A fennmaradt kéziratok száma nem több hatnál. Az Echa Rabbati a Jeremiás Siralmaihoz írott legrégibb palesztinai M., mely mai formájában azonban csupán a VII. sz.-ban lett összeállítva. Legjobb kiadása az 1899-i, vilnai Bubertől. II. A homiletikus M.-ok, melyek, mint nevük is mutatja, homiliák, bibliamagyarázó szónoklatok gyűjteményei haggadikus anyaggal, a Biblia hetiszakaszainak és az ünnepek és szombatok jelentőségének megfelelően. Ilyen homiletikus M.-gyűjtemények a következők: 1. Peszikta de- Rab-Kaháva, (Pesziktó de Rov Kahanó), melyből egyetlen kiadás a Buber-féle (1868). A Peszikta H. homiliából áll s ebből 12 Haftóra-M. Keletkezése egyidejű a Berósit Rabba -val és Echa Rabbati -val. 2. Vajikró Rabba (Rabó) szintén a legrégibb M.-szövegek közül való. 37 párását (porosó-t) és ugyanannyi homiliát tartalmaz a Leviticushoz. ezek közül némelyik a Pesziktával azonos. Gyakoriak benne a szellemes példabeszédek és aforizmák. 3. Tanchuma Jelammedenu, az előbbivel szemben, mely csupán a Pentateuch egyik könyvéhez IV-VI. ez az egészet felöleli a heti szakaszok szerint; ezenkívül homiliákat is tartalmaz az ünnepnapokra és szombatokra. Ezeknek a homiliáknak "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3337. címszó a lexikon => 601. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13337.htm

CÍMSZÓ: Midrás

SZÓCIKK: előbbivel összevegyült s ez dominálja az egészet; még a Tízparancsolathoz írott M. is haggadikus, míg a Mispótim-fejezet nagyobbára halachikus, a tárgy természeténél fogva. Az egész Mechilta párasát és mászechták szerint van felosztva. 2. A Szifra v. Tórász Kohánim, R. Akiba iskolájából származik, toldaléka pedig R. Ismáeléből; szerkesztője R. Chijja volt. Tartalmazza a a Leviticus halachikus kommentárjait s e szempontból minden egyes szót tanulmány tárgyává tesz. Haggadikus anyaga csekély. 3. Szifré Mózes IV. és V. könyveihez, R. Ismáel iskolájából származó M, nagyobbrészt haggadikus tartalommal, Hiányosan maradt fenn, mert éppen némely bibliai történeti leírás minden magyarázat nélkül áll. A Deuteronomium Szifréje halachikus anyagot is tartalmaz. A két legrégibb exegetikus M. a Berésit Rabba és az Echa Rabbati Echó Rabószi . A BerésitRabba nem csak régisége, hanem tartalma miatt is legfontosabb az összes M.-ok közt. Szerkesztésének ideje a III. sz. s összeállítója valószínűen R. Hosája, egyik első amóra volt, de alapját a tannaiták bibliakommentárjai képezhették. Felosztása a parasák szerint halad, de teljesen egyenlőtlen, ami arra mutat, hogy a M.-ok egyrésze elveszett A Rabba Rabó szót a címzésben más Pentateuch-ok után is feltették s ezeket pl. Vajikra Rabba , Semósz Rabba , mint a Midras Rabbói gyűjteményt együtt adták ki. Ilyen pl. a velencei kiadás 1545-ből, amely magában foglalja a Pentateuch és a Megillák M.-ait: címe: Midras Rabbot al Chamisó Chumsé Tóra. Az öt Megilla első kiadása 1519. jelent meg Pesaroban Midras Chomes Megillot címen. Ma a legelterjedtebb tudományos kiadás a wilnai, melynek számos újabb kiadása van a XIX. sz. elejétől fogva. Az egész M. Rabba Zunz megállapításai szerint tíz teljesen különböző M. összetétele. A fennmaradt kéziratok száma nem több hatnál. Az Echa Rabbati a Jeremiás Siralmaihoz írott legrégibb palesztinai M., mely mai formájában azonban csupán a VII. sz.-ban lett összeállítva. Legjobb kiadása az 1899-i, vilnai Bubertől. II. A homiletikus M.-ok, melyek, mint nevük is mutatja, homiliák, bibliamagyarázó szónoklatok gyűjteményei haggadikus anyaggal, a Biblia hetiszakaszainak és az ünnepek és szombatok jelentőségének megfelelően. Ilyen homiletikus M.-gyűjtemények a következők: 1. Peszikta de- Rab-Kaháva, Pesziktó de Rov Kahanó , melyből egyetlen kiadás a Buber-féle 1868 . A Peszikta H. homiliából áll s ebből 12 Haftóra-M. Keletkezése egyidejű a Berósit Rabba -val és Echa Rabbati -val. 2. Vajikró Rabba Rabó szintén a legrégibb M.-szövegek közül való. 37 párását porosó-t és ugyanannyi homiliát tartalmaz a Leviticushoz. ezek közül némelyik a Pesziktával azonos. Gyakoriak benne a szellemes példabeszédek és aforizmák. 3. Tanchuma Jelammedenu, az előbbivel szemben, mely csupán a Pentateuch egyik könyvéhez IV-VI. ez az egészet felöleli a heti szakaszok szerint; ezenkívül homiliákat is tartalmaz az ünnepnapokra és szombatokra. Ezeknek a homiliáknak

13337.ht

CÍMSZÓ Midrá

SZÓCIKK előbbive összevegyül e dominálj a egészet mé Tízparancsolatho írot M i haggadikus mí Mispótim-fejeze nagyobbár halachikus tárg természeténé fogva A egés Mechilt párasá é mászechtá szerin va felosztva 2 Szifr v Tórás Kohánim R Akib iskolájábó származik toldalék pedi R Ismáeléből szerkesztőj R Chijj volt Tartalmazz Leviticu halachiku kommentárjai szempontbó minde egye szó tanulmán tárgyáv tesz Haggadiku anyag csekély 3 Szifr Móze IV é V könyveihez R Ismáe iskolájábó származ M nagyobbrész haggadiku tartalommal Hiányosa marad fenn mer éppe némel biblia történet leírá minde magyaráza nélkü áll Deuteronomiu Szifréj halachiku anyago i tartalmaz ké legrégib exegetiku M Berési Rabb é a Ech Rabbat Ech Rabósz BerésitRabb ne csa régisége hane tartalm miat i legfontosab a össze M.-o közt Szerkesztéséne idej III sz összeállítój valószínűe R Hosája egyi els amór volt d alapjá tannaitá bibliakommentárja képezhették Felosztás parasá szerin halad d teljese egyenlőtlen am arr mutat hog M.-o egyrész elveszet Rabb Rab szó címzésbe má Pentateuch-o utá i feltetté ezeke pl Vajikr Rabb Semós Rabb min Midra Rabbó gyűjtemény együt adtá ki Ilye pl velence kiadá 1545-ből amel magába foglalj Pentateuc é Megillá M.-ait címe Midra Rabbo a Chamis Chums Tóra A ö Megill els kiadás 1519 jelen me Pesaroba Midra Chome Megillo címen M legelterjedteb tudományo kiadá wilnai melyne számo újab kiadás va XIX sz elejétő fogva A egés M Rabb Zun megállapítása szerin tí teljese különböz M összetétele fennmarad kézirato szám ne töb hatnál A Ech Rabbat Jeremiá Siralmaiho írot legrégib palesztina M. mel ma formájába azonba csupá VII sz.-ba let összeállítva Legjob kiadás a 1899-i vilna Bubertől II homiletiku M.-ok melyek min nevü i mutatja homiliák bibliamagyaráz szónoklato gyűjteménye haggadiku anyaggal Bibli hetiszakaszaina é a ünnepe é szombato jelentőségéne megfelelően Ilye homiletiku M.-gyűjteménye következők 1 Peszikt de Rab-Kaháva Peszikt d Ro Kahan melybő egyetle kiadá Buber-fél 186 Peszikt H homiliábó ál ebbő 1 Haftóra-M Keletkezés egyidej Berósi Rabb -va é Ech Rabbat -val 2 Vajikr Rabb Rab szinté legrégib M.-szövege közü való 3 párásá porosó- é ugyananny homiliá tartalma Leviticushoz eze közü némelyi Pesziktáva azonos Gyakoria benn szelleme példabeszéde é aforizmák 3 Tanchum Jelammedenu a előbbive szemben mel csupá Pentateuc egyi könyvéhe IV-VI e a egésze felölel het szakaszo szerint ezenkívü homiliáka i tartalma a ünnepnapokr é szombatokra Ezekne homiliákna

13337.h

CÍMSZ Midr

SZÓCIK előbbiv összevegyü dominál egésze m Tízparancsolath íro haggadiku m Mispótim-fejez nagyobbá halachiku tár természetén fogv egé Mechil páras mászecht szeri v felosztv Szif Tórá Koháni Aki iskolájáb származi toldalé ped Ismáelébő szerkesztő Chij vol Tartalmaz Levitic halachik kommentárja szempontb mind egy sz tanulmá tárgyá tes Haggadik anya csekél Szif Móz I könyveihe Ismá iskolájáb szárma nagyobbrés haggadik tartalomma Hiányos mara fen me épp néme bibli történe leír mind magyaráz nélk ál Deuteronomi Szifré halachik anyag tartalma k legrégi exegetik Berés Rab Ec Rabba Ec Rabós BerésitRab n cs régiség han tartal mia legfontosa össz M.- köz Szerkesztésén ide II s összeállító valószínű Hosáj egy el amó vol alapj tannait bibliakommentárj képezhetté Felosztá paras szeri hala teljes egyenlőtle a ar muta ho M.- egyrés elvesze Rab Ra sz címzésb m Pentateuch- ut feltett ezek p Vajik Rab Semó Rab mi Midr Rabb gyűjtemén együ adt k Ily p velenc kiad 1545-bő ame magáb foglal Pentateu Megill M.-ai cím Midr Rabb Chami Chum Tór Megil el kiadá 151 jele m Pesarob Midr Chom Megill címe legelterjedte tudomány kiad wilna melyn szám úja kiadá v XI s elejét fogv egé Rab Zu megállapítás szeri t teljes különbö összetétel fennmara kézirat szá n tö hatná Ec Rabba Jeremi Siralmaih íro legrégi palesztin M me m formájáb azonb csup VI sz.-b le összeállítv Legjo kiadá 1899- viln Bubertő I homiletik M.-o melye mi nev mutatj homiliá bibliamagyará szónoklat gyűjtemény haggadik anyagga Bibl hetiszakaszain ünnep szombat jelentőségén megfelelőe Ily homiletik M.-gyűjtemény következő Peszik d Rab-Kaháv Peszik R Kaha melyb egyetl kiad Buber-fé 18 Peszik homiliáb á ebb Haftóra- Keletkezé egyide Berós Rab -v Ec Rabba -va Vajik Rab Ra szint legrégi M.-szöveg köz val párás porosó ugyanann homili tartalm Leviticusho ez köz némely Pesziktáv azono Gyakori ben szellem példabeszéd aforizmá Tanchu Jelammeden előbbiv szembe me csup Pentateu egy könyvéh IV-V egész felöle he szakasz szerin ezenkív homiliák tartalm ünnepnapok szombatokr Ezekn homiliákn

13337.

CÍMS Mid

SZÓCI előbbi összevegy dominá egész Tízparancsolat ír haggadik Mispótim-feje nagyobb halachik tá természeté fog eg Mechi pára mászech szer feloszt Szi Tór Kohán Ak iskolájá származ toldal pe Ismáeléb szerkeszt Chi vo Tartalma Leviti halachi kommentárj szempont min eg s tanulm tárgy te Haggadi any cseké Szi Mó könyveih Ism iskolájá szárm nagyobbré haggadi tartalomm Hiányo mar fe m ép ném bibl történ leí min magyará nél á Deuteronom Szifr halachi anya tartalm legrég exegeti Beré Ra E Rabb E Rabó BerésitRa c régisé ha tarta mi legfontos öss M. kö Szerkesztésé id I összeállít valószín Hosá eg e am vo alap tannai bibliakommentár képezhett Feloszt para szer hal telje egyenlőtl a mut h M. egyré elvesz Ra R s címzés Pentateuch u feltet eze Vaji Ra Sem Ra m Mid Rab gyűjtemé egy ad Il velen kia 1545-b am magá fogla Pentate Megil M.-a cí Mid Rab Cham Chu Tó Megi e kiad 15 jel Pesaro Mid Cho Megil cím legelterjedt tudomán kia wiln mely szá új kiad X elejé fog eg Ra Z megállapítá szer telje különb összetéte fennmar kézira sz t hatn E Rabb Jerem Siralmai ír legrég paleszti m formájá azon csu V sz.- l összeállít Legj kiad 1899 vil Bubert homileti M.- mely m ne mutat homili bibliamagyar szónokla gyűjtemén haggadi anyagg Bib hetiszakaszai ünne szomba jelentőségé megfelelő Il homileti M.-gyűjtemén következ Peszi Rab-Kahá Peszi Kah mely egyet kia Buber-f 1 Peszi homiliá eb Haftóra Keletkez egyid Beró Ra - E Rabb -v Vaji Ra R szin legrég M.-szöve kö va párá poros ugyanan homil tartal Leviticush e kö némel Pesziktá azon Gyakor be szelle példabeszé aforizm Tanch Jelammede előbbi szemb m csu Pentate eg könyvé IV- egés felöl h szakas szeri ezenkí homiliá tartal ünnepnapo szombatok Ezek homiliák

13337

CÍM Mi

SZÓC előbb összeveg domin egés Tízparancsola í haggadi Mispótim-fej nagyob halachi t természet fo e Mech pár mászec sze felosz Sz Tó Kohá A iskoláj szárma tolda p Ismáelé szerkesz Ch v Tartalm Levit halach kommentár szempon mi e tanul tárg t Haggad an csek Sz M könyvei Is iskoláj szár nagyobbr haggad tartalom Hiány ma f é né bib törté le mi magyar né Deuterono Szif halach any tartal legré exeget Ber R Rab Rab BerésitR régis h tart m legfonto ös M k Szerkesztés i összeállí valószí Hos e a v ala tanna bibliakommentá képezhet Felosz par sze ha telj egyenlőt mu M egyr elves R címzé Pentateuc felte ez Vaj R Se R Mi Ra gyűjtem eg a I vele ki 1545- a mag fogl Pentat Megi M.- c Mi Ra Cha Ch T Meg kia 1 je Pesar Mi Ch Megi cí legelterjed tudomá ki wil mel sz ú kia elej fo e R megállapít sze telj külön összetét fennma kézir s hat Rab Jere Siralma í legré paleszt formáj azo cs sz. összeállí Leg kia 189 vi Buber homilet M. mel n muta homil bibliamagya szónokl gyűjtemé haggad anyag Bi hetiszakasza ünn szomb jelentőség megfelel I homilet M.-gyűjtemé követke Pesz Rab-Kah Pesz Ka mel egye ki Buber- Pesz homili e Haftór Keletke egyi Ber R Rab - Vaj R szi legré M.-szöv k v pár poro ugyana homi tarta Leviticus k néme Peszikt azo Gyako b szell példabesz aforiz Tanc Jelammed előbb szem cs Pentat e könyv IV egé felö szaka szer ezenk homili tarta ünnepnap szombato Eze homiliá

1333

CÍ M

SZÓ előb összeve domi egé Tízparancsol haggad Mispótim-fe nagyo halach természe f Mec pá másze sz felos S T Koh iskolá szárm told Ismáel szerkes C Tartal Levi halac kommentá szempo m tanu tár Hagga a cse S könyve I iskolá szá nagyobb hagga tartalo Hián m n bi tört l m magya n Deuteron Szi halac an tarta legr exege Be Ra Ra Berésit régi tar legfont ö Szerkeszté összeáll valósz Ho al tann bibliakomment képezhe Felos pa sz h tel egyenlő m egy elve címz Pentateu felt e Va S M R gyűjte e vel k 1545 ma fog Penta Meg M. M R Ch C Me ki j Pesa M C Meg c legelterje tudom k wi me s ki ele f megállapí sz tel külö összeté fennm kézi ha Ra Jer Siralm legr palesz formá az c sz összeáll Le ki 18 v Bube homile M me mut homi bibliamagy szónok gyűjtem hagga anya B hetiszakasz ün szom jelentősé megfele homile M.-gyűjtem követk Pes Rab-Ka Pes K me egy k Buber Pes homil Haftó Keletk egy Be Ra Va sz legr M.-szö pá por ugyan hom tart Leviticu ném Peszik az Gyak szel példabes afori Tan Jelamme előb sze c Penta köny I eg fel szak sze ezen homil tart ünnepna szombat Ez homili