13338.htm

CÍMSZÓ: Midrás

SZÓCIKK: "rendje: a halachikus bevezető magyarázat, az első vers kifejtése s végül a messiási konklúzió. Elnevezését a benne előforduló gyakori kifejezésből vette: «jelammedenu Rabbenuw (Tanítson meg bennünket tanítónk), amely kifejezéssel a halachikus bevezetés kezdődik. Máskép M. Tanchumá-nak is nevezik. (l. Tanchuma.) Első kiadása az 1520-22. konstantinápolyi, újabb a Buber-féle (1885). 4. Peszakta-Rabbati (Rabószi) a Pentateuchhoz és a prófétákhoz írt homiliák gyűjteménye. Azért hívják Rabbati (bővebb)-nek, hogy megkülönböztessék azt a régebbi Pesziktától, melyhez különben nem is hasonlít, ellenben annál inkább hasonló a M.-Tanchumára. Legjobb kiadása a Friedmann-féle (Wien 1880), amely 51 szakaszból és 51 homiliából áll. Ezek a homiliák nem csupán szombatokra, hanem részben a nagy ünnepekre is vonatkoznak, így ros hasónára és jom kippurra is. Ezek azonban valószínűen későbbi hozzátoldások. Stílusa néhol megkapóan szép. Keletkezésének ill. összeállításának ideje a IX. sz. közepe. 5. Devórim Rabba, 25 homiliát és két töredéket tartalmaz a Deutoronomiumhoz. Homiliái halachikus alapon indulnak. Keletkezési ideje a IX. sz. legvége. 6. Bamidbar Rabba, a Nuraerihez írt, nem önálló M., hanem csupán a Tanchuma kivonatolása. Mint az előbbi, úgy ez is a «jelammedenu Rabenni» helyett a halacha szót használja. 30 homiliát tartalmaz párásak (porosó-k) szerint. 7. Semót Rabba, az Exodushoz irt M. 32 párasában. Nem egységes mű; homiliákat és homiletikus töredékeket tartalmaz, melyek némelyike a Tanchumából van átvéve. Zunz szerint a XI.-XII. sz.-ban állították össze, tehát a Berésit Rabbától, melynek folytatása akar lenni, legalább ötszáz év választja el. 8. Aggadat Berésit (Agodusz Berésisz), a Genesis szidráihoz írt homiliák gyűjteménye. A Buber-féle 1903. krakkói kiadás 83 homiliát közöl; minden homilia három szakaszból áll s úgy van elrendezve, hogy az első a Genesis szidrájával, a második a háftórával (vagyis a prófétai résszel), a harmadik rész a Zsoltárokkal, ill. a liturgiával van összekapcsolva. Tartalma nagyobb részben a Tanchumából való s késői keletű. Régi szerzők egyáltalában nem említik. Szerzője vagy összeállítója minden esetre görög területen élhetett, mert oly görög szavakat vegyít a héber szövegbe, melyeket más M.-ok egyáltalában nem használnak. Első kiadása 1618. Velencében jelent meg s kiadója, Menachem di Lonsano is felismeri a görög nyelvhatást benne. 9. M. Ve-Hizhir (v. Haskem), melyet J. M. Freimann adott ki (I. Leipzig 1873, II. Warschau 1880) a müncheni kódex alapján. Szintén a M. Tanchumán alapszik, halachikus része pedig a Talmudon. III. Exegetikus M.-ok az öt Megillához. Két legrégebbi kiadását s az idetartozó Echa-Rabbati -t l. fentebb. A továbbiak: , 1. Sir ha-Sirim Rabba, exegetikus M. az Énekek Énekéhez, annak versei szerint. Sokat vesz át régebbi homiliákból és más M.-okból, de a Misnát és Baraitát is felhasználja s idézi. Ugyancsak az Énekek Éneke M.-a az ezzel nem azonos "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3338. címszó a lexikon => 601. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13338.htm

CÍMSZÓ: Midrás

SZÓCIKK: rendje: a halachikus bevezető magyarázat, az első vers kifejtése s végül a messiási konklúzió. Elnevezését a benne előforduló gyakori kifejezésből vette: jelammedenu Rabbenuw Tanítson meg bennünket tanítónk , amely kifejezéssel a halachikus bevezetés kezdődik. Máskép M. Tanchumá-nak is nevezik. l. Tanchuma. Első kiadása az 1520-22. konstantinápolyi, újabb a Buber-féle 1885 . 4. Peszakta-Rabbati Rabószi a Pentateuchhoz és a prófétákhoz írt homiliák gyűjteménye. Azért hívják Rabbati bővebb -nek, hogy megkülönböztessék azt a régebbi Pesziktától, melyhez különben nem is hasonlít, ellenben annál inkább hasonló a M.-Tanchumára. Legjobb kiadása a Friedmann-féle Wien 1880 , amely 51 szakaszból és 51 homiliából áll. Ezek a homiliák nem csupán szombatokra, hanem részben a nagy ünnepekre is vonatkoznak, így ros hasónára és jom kippurra is. Ezek azonban valószínűen későbbi hozzátoldások. Stílusa néhol megkapóan szép. Keletkezésének ill. összeállításának ideje a IX. sz. közepe. 5. Devórim Rabba, 25 homiliát és két töredéket tartalmaz a Deutoronomiumhoz. Homiliái halachikus alapon indulnak. Keletkezési ideje a IX. sz. legvége. 6. Bamidbar Rabba, a Nuraerihez írt, nem önálló M., hanem csupán a Tanchuma kivonatolása. Mint az előbbi, úgy ez is a jelammedenu Rabenni helyett a halacha szót használja. 30 homiliát tartalmaz párásak porosó-k szerint. 7. Semót Rabba, az Exodushoz irt M. 32 párasában. Nem egységes mű; homiliákat és homiletikus töredékeket tartalmaz, melyek némelyike a Tanchumából van átvéve. Zunz szerint a XI.-XII. sz.-ban állították össze, tehát a Berésit Rabbától, melynek folytatása akar lenni, legalább ötszáz év választja el. 8. Aggadat Berésit Agodusz Berésisz , a Genesis szidráihoz írt homiliák gyűjteménye. A Buber-féle 1903. krakkói kiadás 83 homiliát közöl; minden homilia három szakaszból áll s úgy van elrendezve, hogy az első a Genesis szidrájával, a második a háftórával vagyis a prófétai résszel , a harmadik rész a Zsoltárokkal, ill. a liturgiával van összekapcsolva. Tartalma nagyobb részben a Tanchumából való s késői keletű. Régi szerzők egyáltalában nem említik. Szerzője vagy összeállítója minden esetre görög területen élhetett, mert oly görög szavakat vegyít a héber szövegbe, melyeket más M.-ok egyáltalában nem használnak. Első kiadása 1618. Velencében jelent meg s kiadója, Menachem di Lonsano is felismeri a görög nyelvhatást benne. 9. M. Ve-Hizhir v. Haskem , melyet J. M. Freimann adott ki I. Leipzig 1873, II. Warschau 1880 a müncheni kódex alapján. Szintén a M. Tanchumán alapszik, halachikus része pedig a Talmudon. III. Exegetikus M.-ok az öt Megillához. Két legrégebbi kiadását s az idetartozó Echa-Rabbati -t l. fentebb. A továbbiak: , 1. Sir ha-Sirim Rabba, exegetikus M. az Énekek Énekéhez, annak versei szerint. Sokat vesz át régebbi homiliákból és más M.-okból, de a Misnát és Baraitát is felhasználja s idézi. Ugyancsak az Énekek Éneke M.-a az ezzel nem azonos

13338.ht

CÍMSZÓ Midrá

SZÓCIKK rendje halachiku bevezet magyarázat a els ver kifejtés végü messiás konklúzió Elnevezésé benn előfordul gyakor kifejezésbő vette jelammeden Rabbenu Tanítso me bennünke tanítón amel kifejezésse halachiku bevezeté kezdődik Máské M Tanchumá-na i nevezik l Tanchuma Els kiadás a 1520-22 konstantinápolyi újab Buber-fél 188 4 Peszakta-Rabbat Rabósz Pentateuchho é prófétákho ír homiliá gyűjteménye Azér hívjá Rabbat bőveb -nek hog megkülönböztessé az régebb Pesziktától melyhe különbe ne i hasonlít ellenbe anná inkáb hasonl M.-Tanchumára Legjob kiadás Friedmann-fél Wie 188 amel 5 szakaszbó é 5 homiliábó áll Eze homiliá ne csupá szombatokra hane részbe nag ünnepekr i vonatkoznak íg ro hasónár é jo kippurr is Eze azonba valószínűe később hozzátoldások Stílus ného megkapóa szép Keletkezéséne ill összeállításána idej IX sz közepe 5 Devóri Rabba 2 homiliá é ké töredéke tartalma Deutoronomiumhoz Homiliá halachiku alapo indulnak Keletkezés idej IX sz legvége 6 Bamidba Rabba Nuraerihe írt ne önáll M. hane csupá Tanchum kivonatolása Min a előbbi úg e i jelammeden Rabenn helyet halach szó használja 3 homiliá tartalma párása porosó- szerint 7 Semó Rabba a Exodusho ir M 3 párasában Ne egysége mű homiliáka é homiletiku töredékeke tartalmaz melye némelyik Tanchumábó va átvéve Zun szerin XI.-XII sz.-ba állítottá össze tehá Berési Rabbától melyne folytatás aka lenni legaláb ötszá é választj el 8 Aggada Berési Agodus Berésis Genesi szidráiho ír homiliá gyűjteménye Buber-fél 1903 krakkó kiadá 8 homiliá közöl minde homili háro szakaszbó ál úg va elrendezve hog a els Genesi szidrájával másodi háftóráva vagyi próféta réssze harmadi rés Zsoltárokkal ill liturgiáva va összekapcsolva Tartalm nagyob részbe Tanchumábó val késő keletű Rég szerző egyáltalába ne említik Szerzőj vag összeállítój minde esetr görö területe élhetett mer ol görö szavaka vegyí hébe szövegbe melyeke má M.-o egyáltalába ne használnak Els kiadás 1618 Velencébe jelen me kiadója Menache d Lonsan i felismer görö nyelvhatás benne 9 M Ve-Hizhi v Haske melye J M Freiman adot k I Leipzi 1873 II Warscha 188 münchen kóde alapján Szinté M Tanchumá alapszik halachiku rész pedi Talmudon III Exegetiku M.-o a ö Megillához Ké legrégebb kiadásá a idetartoz Echa-Rabbat - l fentebb továbbiak 1 Si ha-Siri Rabba exegetiku M a Éneke Énekéhez anna verse szerint Soka ves á régebb homiliákbó é má M.-okból d Misná é Baraitá i felhasználj idézi Ugyancsa a Éneke Ének M.- a ezze ne azono

13338.h

CÍMSZ Midr

SZÓCIK rendj halachik beveze magyaráza el ve kifejté vég messiá konklúzi Elnevezés ben előfordu gyako kifejezésb vett jelammede Rabben Taníts m bennünk tanító ame kifejezéss halachik bevezet kezdődi Másk Tanchumá-n nevezi Tanchum El kiadá 1520-2 konstantinápoly úja Buber-fé 18 Peszakta-Rabba Rabós Pentateuchh prófétákh í homili gyűjtemény Azé hívj Rabba bőve -ne ho megkülönböztess a régeb Pesziktátó melyh különb n hasonlí ellenb ann inká hason M.-Tanchumár Legjo kiadá Friedmann-fé Wi 18 ame szakaszb homiliáb ál Ez homili n csup szombatokr han részb na ünnepek vonatkozna í r hasóná j kippur i Ez azonb valószínű későb hozzátoldáso Stílu néh megkapó szé Keletkezésén il összeállításán ide I s közep Devór Rabb homili k töredék tartalm Deutoronomiumho Homili halachik alap indulna Keletkezé ide I s legvég Bamidb Rabb Nuraerih ír n önál M han csup Tanchu kivonatolás Mi előbb ú jelammede Raben helye halac sz használj homili tartalm párás porosó szerin Sem Rabb Exodush i párasába N egység m homiliák homiletik töredékek tartalma mely némelyi Tanchumáb v átvév Zu szeri XI.-XI sz.-b állított össz teh Berés Rabbátó melyn folytatá ak lenn legalá ötsz választ e Aggad Berés Agodu Berési Genes szidráih í homili gyűjtemény Buber-fé 190 krakk kiad homili közö mind homil hár szakaszb á ú v elrendezv ho el Genes szidrájáva másod háftóráv vagy prófét réssz harmad ré Zsoltárokka il liturgiáv v összekapcsolv Tartal nagyo részb Tanchumáb va kés kelet Ré szerz egyáltaláb n említi Szerző va összeállító mind eset gör terület élhetet me o gör szavak vegy héb szövegb melyek m M.- egyáltaláb n használna El kiadá 161 Velencéb jele m kiadój Menach Lonsa felisme gör nyelvhatá benn Ve-Hizh Hask mely Freima ado Leipz 187 I Warsch 18 münche kód alapjá Szint Tanchum alapszi halachik rés ped Talmudo II Exegetik M.- Megilláho K legrégeb kiadás idetarto Echa-Rabba fenteb továbbia S ha-Sir Rabb exegetik Ének Énekéhe ann vers szerin Sok ve régeb homiliákb m M.-okbó Misn Barait felhasznál idéz Ugyancs Ének Éne M. ezz n azon

13338.

CÍMS Mid

SZÓCI rend halachi bevez magyaráz e v kifejt vé messi konklúz Elnevezé be előford gyak kifejezés vet jelammed Rabbe Tanít bennün tanít am kifejezés halachi beveze kezdőd Más Tanchumá- nevez Tanchu E kiad 1520- konstantinápol új Buber-f 1 Peszakta-Rabb Rabó Pentateuch próféták homil gyűjtemén Az hív Rabb bőv -n h megkülönböztes rége Pesziktát mely külön hasonl ellen an ink haso M.-Tanchumá Legj kiad Friedmann-f W 1 am szakasz homiliá á E homil csu szombatok ha rész n ünnepe vonatkozn hasón kippu E azon valószín késő hozzátoldás Stíl né megkap sz Keletkezésé i összeállításá id köze Devó Rab homil töredé tartal Deutoronomiumh Homil halachi ala induln Keletkez id legvé Bamid Rab Nuraeri í öná ha csu Tanch kivonatolá M előb jelammed Rabe hely hala s használ homil tartal párá poros szeri Se Rab Exodus párasáb egysé homiliá homileti töredéke tartalm mel némely Tanchumá átvé Z szer XI.-X sz.- állítot öss te Beré Rabbát mely folytat a len legal öts válasz Agga Beré Agod Berés Gene szidrái homil gyűjtemén Buber-f 19 krak kia homil köz min homi há szakasz elrendez h e Gene szidrájáv máso háftórá vag prófé réss harma r Zsoltárokk i liturgiá összekapcsol Tarta nagy rész Tanchumá v ké kele R szer egyáltalá említ Szerz v összeállít min ese gö terüle élhete m gö szava veg hé szöveg melye M. egyáltalá használn E kiad 16 Velencé jel kiadó Menac Lons felism gö nyelvhat ben Ve-Hiz Has mel Freim ad Leip 18 Warsc 1 münch kó alapj Szin Tanchu alapsz halachi ré pe Talmud I Exegeti M. Megilláh legrége kiadá idetart Echa-Rabb fente további ha-Si Rab exegeti Éne Énekéh an ver szeri So v rége homiliák M.-okb Mis Barai felhaszná idé Ugyanc Éne Én M ez azo

13338

CÍM Mi

SZÓC ren halach beve magyará kifej v mess konklú Elnevez b előfor gya kifejezé ve jelamme Rabb Taní bennü taní a kifejezé halach bevez kezdő Má Tanchumá neve Tanch kia 1520 konstantinápo ú Buber- Peszakta-Rab Rab Pentateuc prófétá homi gyűjtemé A hí Rab bő - megkülönbözte rég Pesziktá mel külö hason elle a in has M.-Tanchum Leg kia Friedmann- a szakas homili homi cs szombato h rés ünnep vonatkoz hasó kipp azo valószí kés hozzátoldá Stí n megka s Keletkezés összeállítás i köz Dev Ra homi töred tarta Deutoronomium Homi halach al indul Keletke i legv Bami Ra Nuraer ön h cs Tanc kivonatol elő jelamme Rab hel hal haszná homi tarta pár poro szer S Ra Exodu párasá egys homili homilet töredék tartal me némel Tanchum átv sze XI.- sz. állíto ös t Ber Rabbá mel folyta le lega öt válas Agg Ber Ago Beré Gen szidrá homi gyűjtemé Buber- 1 kra ki homi kö mi hom h szakas elrende Gen szidrájá más háftór va próf rés harm Zsoltárok liturgi összekapcso Tart nag rés Tanchum k kel sze egyáltal emlí Szer összeállí mi es g terül élhet g szav ve h szöve mely M egyáltal használ kia 1 Velenc je kiad Mena Lon felis g nyelvha be Ve-Hi Ha me Frei a Lei 1 Wars münc k alap Szi Tanch alaps halach r p Talmu Exeget M Megillá legrég kiad idetar Echa-Rab fent tovább ha-S Ra exeget Én Éneké a ve szer S rég homiliá M.-ok Mi Bara felhaszn id Ugyan Én É e az

1333

CÍ M

SZÓ re halac bev magyar kife mes konkl Elneve előfo gy kifejez v jelamm Rab Tan benn tan kifejez halac beve kezd M Tanchum nev Tanc ki 152 konstantináp Buber Peszakta-Ra Ra Pentateu prófét hom gyűjtem h Ra b megkülönbözt ré Peszikt me kül haso ell i ha M.-Tanchu Le ki Friedmann szaka homil hom c szombat ré ünne vonatko has kip az valósz ké hozzátold St megk Keletkezé összeállítá kö De R hom töre tart Deutoronomiu Hom halac a indu Keletk leg Bam R Nurae ö c Tan kivonato el jelamm Ra he ha haszn hom tart pá por sze R Exod páras egy homil homile töredé tarta m néme Tanchu át sz XI. sz állít ö Be Rabb me folyt l leg ö vála Ag Be Ag Ber Ge szidr hom gyűjtem Buber kr k hom k m ho szaka elrend Ge szidráj má háftó v pró ré har Zsoltáro liturg összekapcs Tar na ré Tanchu ke sz egyálta eml Sze összeáll m e terü élhe sza v szöv mel egyálta haszná ki Velen j kia Men Lo feli nyelvh b Ve-H H m Fre Le War mün ala Sz Tanc alap halac Talm Exege Megill legré kia ideta Echa-Ra fen továb ha- R exege É Ének v sze ré homili M.-o M Bar felhasz i Ugya É a