13342.htm

CÍMSZÓ: Midrás

SZÓCIKK: "5. M. Éle Ezkéra (Ezkeré), mely nevét a jom-kippuri ugyanolyan kezdetű szelicho kezdőszavai után kapta. Ez tartalmazza a Hadrian korabeli tíz mártír kínhalálának leírását. Ezek neveit az Echa Rabbati és a M. Tehillim részben máshogyan közli. Ugyanazt a Hecholósz kezdetű av hó 9-iki kinó is tartalmazza. 6. M. Észer Galujjót (Golujosz) eredetileg a Szeder Ólam bevezetése lehetett. Először Jellinek adta ki (u. o. IV.), majd Grünhut értékes jegyzetekkel (Széfer Likutim III.) látta el. 7. M. Eszfa (Eszfé), melynek kivonatát a Jalkut közli, s amelyeket a IX. sz.-ban Babiloniában írhattak. 8. M. Hallel, Zsoltár M. (l. fentebb). 9. M. Lechu Nerannena (Nerarené), amelyet a Machzor könyv említ (§ 426) s amelyből töredékek maradtak fenn csupán, amelyekből arra következtetnek, hogy Chanuka-ünnepi homilia volt eredetileg. 10. M. Maaszé Tórah doktrínákat és viselkedési szabályokat tartalmaz; kiadásai az 1519-iki konstatinápolyi, az 1544-iki velencei és 1697-iki amsterdami, azonkívül Jellinek újból kiadta. Ez a M. képezte a mintáját R. Elijah Wilna azonos c. gyűjteményének (Warschau 1804). 11. M. Petirat (Petirasz) Aharón, a Numerihoz írt M.-kommentár. Kiadásai az említett XVI. sz.-iak és a Jellinek-féle. 12. M. Petirat Móse Mózes utolsó cselekedeteivel és halálával foglalkozik s allegóriákat tartalmaz. Részleteket vesz át belőle a Deuteronomium Rabba; teljes szövegét közli Jellinek míg Gaulmyn (Paris 1692), latin fordítása csupán ezen M. recenziójának fordítása. 13. M. Taámé Chaszérót viszeerót (Chaszérósz viszerósz), melyet teljes szövegében Wertheimer adott ki (Jeruzsálem 1899). E mű a toszafisták előtt a középkorban is ismeretes volt már. 14. M. Tadve, másképpen Baraita d'Rabbi Piwchasz b. Jair, a Genesis I. fejezetének interpretációja, s amely analógiát mutat a Jubileumok Könyve apokrifával. Epstein a M. szerzőjének R. Mózes ha-Darsant tartja. 15. M. Temura v. M. Temurót, három fejezetből álló kis M., mely az élet és halál kérdésével foglalkozik s a XIII. sz. ból származik. 16. M. Vájchulu, a Genesis megfelelő verséhez írt M., másképp Vájchulu Rabba. 17. M. Vajósa, az Exod. XIV-XV.-höz írt M., nagyobbára a Tanchuinából véve. Kiadásai: Konstantinápoly 1519., Metz 1849 és Jellinek. s. R."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3342. címszó a lexikon => 603. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13342.htm

CÍMSZÓ: Midrás

SZÓCIKK: 5. M. Éle Ezkéra Ezkeré , mely nevét a jom-kippuri ugyanolyan kezdetű szelicho kezdőszavai után kapta. Ez tartalmazza a Hadrian korabeli tíz mártír kínhalálának leírását. Ezek neveit az Echa Rabbati és a M. Tehillim részben máshogyan közli. Ugyanazt a Hecholósz kezdetű av hó 9-iki kinó is tartalmazza. 6. M. Észer Galujjót Golujosz eredetileg a Szeder Ólam bevezetése lehetett. Először Jellinek adta ki u. o. IV. , majd Grünhut értékes jegyzetekkel Széfer Likutim III. látta el. 7. M. Eszfa Eszfé , melynek kivonatát a Jalkut közli, s amelyeket a IX. sz.-ban Babiloniában írhattak. 8. M. Hallel, Zsoltár M. l. fentebb . 9. M. Lechu Nerannena Nerarené , amelyet a Machzor könyv említ § 426 s amelyből töredékek maradtak fenn csupán, amelyekből arra következtetnek, hogy Chanuka-ünnepi homilia volt eredetileg. 10. M. Maaszé Tórah doktrínákat és viselkedési szabályokat tartalmaz; kiadásai az 1519-iki konstatinápolyi, az 1544-iki velencei és 1697-iki amsterdami, azonkívül Jellinek újból kiadta. Ez a M. képezte a mintáját R. Elijah Wilna azonos c. gyűjteményének Warschau 1804 . 11. M. Petirat Petirasz Aharón, a Numerihoz írt M.-kommentár. Kiadásai az említett XVI. sz.-iak és a Jellinek-féle. 12. M. Petirat Móse Mózes utolsó cselekedeteivel és halálával foglalkozik s allegóriákat tartalmaz. Részleteket vesz át belőle a Deuteronomium Rabba; teljes szövegét közli Jellinek míg Gaulmyn Paris 1692 , latin fordítása csupán ezen M. recenziójának fordítása. 13. M. Taámé Chaszérót viszeerót Chaszérósz viszerósz , melyet teljes szövegében Wertheimer adott ki Jeruzsálem 1899 . E mű a toszafisták előtt a középkorban is ismeretes volt már. 14. M. Tadve, másképpen Baraita d'Rabbi Piwchasz b. Jair, a Genesis I. fejezetének interpretációja, s amely analógiát mutat a Jubileumok Könyve apokrifával. Epstein a M. szerzőjének R. Mózes ha-Darsant tartja. 15. M. Temura v. M. Temurót, három fejezetből álló kis M., mely az élet és halál kérdésével foglalkozik s a XIII. sz. ból származik. 16. M. Vájchulu, a Genesis megfelelő verséhez írt M., másképp Vájchulu Rabba. 17. M. Vajósa, az Exod. XIV-XV.-höz írt M., nagyobbára a Tanchuinából véve. Kiadásai: Konstantinápoly 1519., Metz 1849 és Jellinek. s. R.

13342.ht

CÍMSZÓ Midrá

SZÓCIKK 5 M Él Ezkér Ezker mel nevé jom-kippur ugyanolya kezdet szelich kezdőszava utá kapta E tartalmazz Hadria korabel tí mártí kínhalálána leírását Eze nevei a Ech Rabbat é M Tehilli részbe máshogya közli Ugyanaz Hecholós kezdet a h 9-ik kin i tartalmazza 6 M Észe Galujjó Golujos eredetile Szede Óla bevezetés lehetett Előszö Jelline adt k u o IV maj Grünhu értéke jegyzetekke Széfe Likuti III látt el 7 M Eszf Eszf melyne kivonatá Jalku közli amelyeke IX sz.-ba Babiloniába írhattak 8 M Hallel Zsoltá M l fenteb 9 M Lech Nerannen Neraren amelye Machzo köny emlí 42 amelybő töredéke maradta fen csupán amelyekbő arr következtetnek hog Chanuka-ünnep homili vol eredetileg 10 M Maasz Tóra doktrínáka é viselkedés szabályoka tartalmaz kiadása a 1519-ik konstatinápolyi a 1544-ik velence é 1697-ik amsterdami azonkívü Jelline újbó kiadta E M képezt mintájá R Elija Wiln azono c gyűjteményéne Warscha 180 11 M Petira Petiras Aharón Numeriho ír M.-kommentár Kiadása a említet XVI sz.-ia é Jellinek-féle 12 M Petira Mós Móze utols cselekedeteive é haláláva foglalkozi allegóriáka tartalmaz Részleteke ves á belől Deuteronomiu Rabba telje szövegé közl Jelline mí Gaulmy Pari 169 lati fordítás csupá eze M recenziójána fordítása 13 M Taám Chaszéró viszeeró Chaszérós viszerós melye telje szövegébe Wertheime adot k Jeruzsále 189 m toszafistá előt középkorba i ismerete vol már 14 M Tadve másképpe Barait d'Rabb Piwchas b Jair Genesi I fejezeténe interpretációja amel analógiá muta Jubileumo Könyv apokrifával Epstei M szerzőjéne R Móze ha-Darsan tartja 15 M Temur v M Temurót háro fejezetbő áll ki M. mel a éle é halá kérdéséve foglalkozi XIII sz bó származik 16 M Vájchulu Genesi megfelel verséhe ír M. máskép Vájchul Rabba 17 M Vajósa a Exod XIV-XV.-hö ír M. nagyobbár Tanchuinábó véve Kiadásai Konstantinápol 1519. Met 184 é Jellinek s R

13342.h

CÍMSZ Midr

SZÓCIK É Ezké Ezke me nev jom-kippu ugyanoly kezde szelic kezdőszav ut kapt tartalmaz Hadri korabe t márt kínhalálán leírásá Ez neve Ec Rabba Tehill részb máshogy közl Ugyana Hecholó kezde 9-i ki tartalmazz Ész Galujj Golujo eredetil Szed Ól bevezeté lehetet Elősz Jellin ad I ma Grünh érték jegyzetekk Széf Likut II lát e Esz Esz melyn kivonat Jalk közl amelyek I sz.-b Babiloniáb írhatta Halle Zsolt fente Lec Neranne Nerare amely Machz kön eml 4 amelyb töredék maradt fe csupá amelyekb ar következtetne ho Chanuka-ünne homil vo eredetile 1 Maas Tór doktrínák viselkedé szabályok tartalma kiadás 1519-i konstatinápoly 1544-i velenc 1697-i amsterdam azonkív Jellin újb kiadt képez mintáj Elij Wil azon gyűjteményén Warsch 18 1 Petir Petira Aharó Numerih í M.-kommentá Kiadás említe XV sz.-i Jellinek-fél 1 Petir Mó Móz utol cselekedeteiv haláláv foglalkoz allegóriák tartalma Részletek ve belő Deuteronomi Rabb telj szöveg köz Jellin m Gaulm Par 16 lat fordítá csup ez recenzióján fordítás 1 Taá Chaszér viszeer Chaszéró viszeró mely telj szövegéb Wertheim ado Jeruzsál 18 toszafist elő középkorb ismeret vo má 1 Tadv másképp Barai d'Rab Piwcha Jai Genes fejezetén interpretációj ame analógi mut Jubileum Köny apokrifáva Epste szerzőjén Móz ha-Darsa tartj 1 Temu Temuró hár fejezetb ál k M me él hal kérdésév foglalkoz XII s b származi 1 Vájchul Genes megfele verséh í M máské Vájchu Rabb 1 Vajós Exo XIV-XV.-h í M nagyobbá Tanchuináb vév Kiadása Konstantinápo 1519 Me 18 Jelline

13342.

CÍMS Mid

SZÓCI Ezk Ezk m ne jom-kipp ugyanol kezd szeli kezdősza u kap tartalma Hadr korab már kínhalálá leírás E nev E Rabb Tehil rész máshog köz Ugyan Hechol kezd 9- k tartalmaz És Galuj Goluj eredeti Sze Ó bevezet lehete Elős Jelli a m Grün érté jegyzetek Szé Liku I lá Es Es mely kivona Jal köz amelye sz.- Babiloniá írhatt Hall Zsol fent Le Nerann Nerar amel Mach kö em amely töredé marad f csup amelyek a következtetn h Chanuka-ünn homi v eredetil Maa Tó doktríná viselked szabályo tartalm kiadá 1519- konstatinápol 1544- velen 1697- amsterda azonkí Jelli új kiad képe mintá Eli Wi azo gyűjteményé Warsc 1 Peti Petir Ahar Numeri M.-komment Kiadá említ X sz.- Jellinek-fé Peti M Mó uto cselekedetei halálá foglalko allegóriá tartalm Részlete v bel Deuteronom Rab tel szöve kö Jelli Gaul Pa 1 la fordít csu e recenziójá fordítá Ta Chaszé viszee Chaszér viszer mel tel szövegé Werthei ad Jeruzsá 1 toszafis el középkor ismere v m Tad máskép Bara d'Ra Piwch Ja Gene fejezeté interpretáció am analóg mu Jubileu Kön apokrifáv Epst szerzőjé Mó ha-Dars tart Tem Temur há fejezet á m é ha kérdésé foglalko XI származ Vájchu Gene megfel versé másk Vájch Rab Vajó Ex XIV-XV.- nagyobb Tanchuiná vé Kiadás Konstantináp 151 M 1 Jellin

13342

CÍM Mi

SZÓC Ez Ez n jom-kip ugyano kez szel kezdősz ka tartalm Had kora má kínhalál leírá ne Rab Tehi rés másho kö Ugya Hecho kez 9 tartalma É Galu Golu eredet Sz beveze lehet Elő Jell Grü ért jegyzete Sz Lik l E E mel kivon Ja kö amely sz. Babiloni írhat Hal Zso fen L Neran Nera ame Mac k e amel töred mara csu amelye következtet Chanuka-ün hom eredeti Ma T doktrín viselke szabály tartal kiad 1519 konstatinápo 1544 vele 1697 amsterd azonk Jell ú kia kép mint El W az gyűjtemény Wars Pet Peti Aha Numer M.-kommen Kiad emlí sz. Jellinek-f Pet M ut cselekedete halál foglalk allegóri tartal Részlet be Deuterono Ra te szöv k Jell Gau P l fordí cs recenziój fordít T Chasz visze Chaszé visze me te szöveg Werthe a Jeruzs toszafi e középko ismer Ta máské Bar d'R Piwc J Gen fejezet interpretáci a analó m Jubile Kö apokrifá Eps szerzőj M ha-Dar tar Te Temu h fejeze h kérdés foglalk X szárma Vájch Gen megfe vers más Vájc Ra Vaj E XIV-XV. nagyob Tanchuin v Kiadá Konstantiná 15 Jelli

1334

CÍ M

SZÓ E E jom-ki ugyan ke sze kezdős k tartal Ha kor m kínhalá leír n Ra Teh ré másh k Ugy Hech ke tartalm Gal Gol erede S bevez lehe El Jel Gr ér jegyzet S Li me kivo J k amel sz Babilon írha Ha Zs fe Nera Ner am Ma ame töre mar cs amely következte Chanuka-ü ho eredet M doktrí viselk szabál tarta kia 151 konstatináp 154 vel 169 amster azon Jel ki ké min E a gyűjtemén War Pe Pet Ah Nume M.-komme Kia eml sz Jellinek- Pe u cselekedet halá foglal allegór tarta Részle b Deuteron R t szö Jel Ga ford c recenzió fordí Chas visz Chasz visz m t szöve Werth Jeruz toszaf középk isme T másk Ba d' Piw Ge fejeze interpretác anal Jubil K apokrif Ep szerző ha-Da ta T Tem fejez kérdé foglal szárm Vájc Ge megf ver má Váj R Va XIV-XV nagyo Tanchui Kiad Konstantin 1 Jell