13350.htm

CÍMSZÓ: Miklós

SZEMÉLYNÉV: Miklós Andor

SZÓCIKK: Miklós Andor*, szerkesztő és lapkiadó, szül. Budapesten 1880. Tanulmányainak befejeztével 1901. hírlapíró lett. Pályáját a Magyar Szó c. napilapnál kezdte, majd 1902. a Pesti Napló szerkesztőségének kötelékébe lépett. E lapnak újjászervezte közgazdasági rovatát, amelyet érdekessé, frissé és változatossá tett. 1910-ben eltávozott a Pesti Naplótól és megalapította Az Est c. napilapot, amelynek eleinte felelős, majd főszerkesztője lett. Az Est, amely a magyar újságírás új típusát jelentette, csakhamar meghódította a közönség legszélesebb rétegeit és a legnépszerűbb s a legjobban elterjedt napilappá fejlődött. Az adminisztrációban az utcai elárusításra vetette a fősúlyt és e végből az egész országot átszövő, merőben új rendszerű utcai kolportázs-szervezetet létesített. Az Estben a szónokias hangú, nagyterjedelmű és ezért kissé nehézkes vezércikkek helyébe a röviddé tömörített, a közvetlen hangú és rendkívül kifejező vezércikket tette. Legnagyobb gondja azonban a külföldi tudósítók révén jóformán az egész világra kiterjedő, a telefon, táviró- és rádió-szolgálat teljes kihasználásával az eseményeket nyomon követő, amerikai jellegű hírszolgálat megszervezése volt. Később vállalatának érdekkörébe vonta a Magyarországot és a Pesti Naplót is. Az Athenaeum nyomdai és irodalmi intézet vezetője és irányítója. 1927. nagy szervező erejét a trianoni béke revízióját sürgető Rothermere-akció propagandájának szolgálatába állította. 1928. Londonban meg is látogatta lord Rothermeret, akivel az akció tovább fejlesztéséről és kiszélesítéséről tárgyalt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3350. címszó a lexikon => 604. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13350.htm

CÍMSZÓ: Miklós

SZEMÉLYNÉV: Miklós Andor

SZÓCIKK: Miklós Andor*, szerkesztő és lapkiadó, szül. Budapesten 1880. Tanulmányainak befejeztével 1901. hírlapíró lett. Pályáját a Magyar Szó c. napilapnál kezdte, majd 1902. a Pesti Napló szerkesztőségének kötelékébe lépett. E lapnak újjászervezte közgazdasági rovatát, amelyet érdekessé, frissé és változatossá tett. 1910-ben eltávozott a Pesti Naplótól és megalapította Az Est c. napilapot, amelynek eleinte felelős, majd főszerkesztője lett. Az Est, amely a magyar újságírás új típusát jelentette, csakhamar meghódította a közönség legszélesebb rétegeit és a legnépszerűbb s a legjobban elterjedt napilappá fejlődött. Az adminisztrációban az utcai elárusításra vetette a fősúlyt és e végből az egész országot átszövő, merőben új rendszerű utcai kolportázs-szervezetet létesített. Az Estben a szónokias hangú, nagyterjedelmű és ezért kissé nehézkes vezércikkek helyébe a röviddé tömörített, a közvetlen hangú és rendkívül kifejező vezércikket tette. Legnagyobb gondja azonban a külföldi tudósítók révén jóformán az egész világra kiterjedő, a telefon, táviró- és rádió-szolgálat teljes kihasználásával az eseményeket nyomon követő, amerikai jellegű hírszolgálat megszervezése volt. Később vállalatának érdekkörébe vonta a Magyarországot és a Pesti Naplót is. Az Athenaeum nyomdai és irodalmi intézet vezetője és irányítója. 1927. nagy szervező erejét a trianoni béke revízióját sürgető Rothermere-akció propagandájának szolgálatába állította. 1928. Londonban meg is látogatta lord Rothermeret, akivel az akció tovább fejlesztéséről és kiszélesítéséről tárgyalt.

13350.ht

CÍMSZÓ Mikló

SZEMÉLYNÉV Mikló Ando

SZÓCIKK Mikló Andor* szerkeszt é lapkiadó szül Budapeste 1880 Tanulmányaina befejeztéve 1901 hírlapír lett Pályájá Magya Sz c napilapná kezdte maj 1902 Pest Napl szerkesztőségéne kötelékéb lépett lapna újjászervezt közgazdaság rovatát amelye érdekessé friss é változatoss tett 1910-be eltávozot Pest Naplótó é megalapított A Es c napilapot amelyne eleint felelős maj főszerkesztőj lett A Est amel magya újságírá ú típusá jelentette csakhama meghódított közönsé legszéleseb rétegei é legnépszerűb legjobba elterjed napilapp fejlődött A adminisztrációba a utca elárusításr vetett fősúly é végbő a egés országo átszövő merőbe ú rendszer utca kolportázs-szervezete létesített A Estbe szónokia hangú nagyterjedelm é ezér kiss nehézke vezércikke helyéb rövidd tömörített közvetle hang é rendkívü kifejez vezércikke tette Legnagyob gondj azonba külföld tudósító révé jóformá a egés világr kiterjedő telefon táviró é rádió-szolgála telje kihasználásáva a eseményeke nyomo követő amerika jelleg hírszolgála megszervezés volt Későb vállalatána érdekköréb vont Magyarországo é Pest Napló is A Athenaeu nyomda é irodalm intéze vezetőj é irányítója 1927 nag szervez erejé trianon bék revíziójá sürget Rothermere-akci propagandájána szolgálatáb állította 1928 Londonba me i látogatt lor Rothermeret akive a akci továb fejlesztésérő é kiszélesítésérő tárgyalt

13350.h

CÍMSZ Mikl

SZEMÉLYNÉ Mikl And

SZÓCIK Mikl Andor szerkesz lapkiad szü Budapest 188 Tanulmányain befejeztév 190 hírlapí let Pályáj Magy S napilapn kezdt ma 190 Pes Nap szerkesztőségén köteléké lépet lapn újjászervez közgazdasá rovatá amely érdekess fris változatos tet 1910-b eltávozo Pes Naplót megalapítot E napilapo amelyn elein felelő ma főszerkesztő let Es ame magy újságír típus jelentett csakham meghódítot közöns legszélese rétege legnépszerű legjobb elterje napilap fejlődöt adminisztrációb utc elárusítás vetet fősúl végb egé ország átszöv merőb rendsze utc kolportázs-szervezet létesítet Estb szónoki hang nagyterjedel ezé kis nehézk vezércikk helyé rövid tömörítet közvetl han rendkív kifeje vezércikk tett Legnagyo gond azonb külföl tudósít rév jóform egé világ kiterjed telefo távir rádió-szolgál telj kihasználásáv események nyom követ amerik jelle hírszolgál megszervezé vol Késő vállalatán érdekköré von Magyarország Pes Napl i Athenae nyomd irodal intéz vezető irányítój 192 na szerve erej triano bé revíziój sürge Rothermere-akc propagandáján szolgálatá állított 192 Londonb m látogat lo Rothermere akiv akc tová fejlesztésér kiszélesítésér tárgyal

13350.

CÍMS Mik

SZEMÉLYN Mik An

SZÓCI Mik Ando szerkes lapkia sz Budapes 18 Tanulmányai befejezté 19 hírlap le Pályá Mag napilap kezd m 19 Pe Na szerkesztőségé kötelék lépe lap újjászerve közgazdas rovat amel érdekes fri változato te 1910- eltávoz Pe Napló megalapíto napilap amely elei felel m főszerkeszt le E am mag újságí típu jelentet csakha meghódíto közön legszéles réteg legnépszer legjob elterj napila fejlődö adminisztráció ut elárusítá vete fősú vég eg orszá átszö merő rendsz ut kolportázs-szerveze létesíte Est szónok han nagyterjede ez ki nehéz vezércik hely rövi tömöríte közvet ha rendkí kifej vezércik tet Legnagy gon azon külfö tudósí ré jófor eg vilá kiterje telef távi rádió-szolgá tel kihasználásá eseménye nyo köve ameri jell hírszolgá megszervez vo Kés vállalatá érdekkör vo Magyarorszá Pe Nap Athena nyom iroda inté vezet irányító 19 n szerv ere trian b revízió sürg Rothermere-ak propagandájá szolgálat állítot 19 London látoga l Rothermer aki ak tov fejlesztésé kiszélesítésé tárgya

13350

CÍM Mi

SZEMÉLY Mi A

SZÓC Mi And szerke lapki s Budape 1 Tanulmánya befejezt 1 hírla l Pály Ma napila kez 1 P N szerkesztőség kötelé lép la újjászerv közgazda rova ame érdeke fr változat t 1910 eltávo P Napl megalapít napila amel ele fele főszerkesz l a ma újság típ jelente csakh meghódít közö legszéle réte legnépsze legjo elter napil fejlőd adminisztráci u elárusít vet fős vé e orsz átsz mer rends u kolportázs-szervez létesít Es szóno ha nagyterjed e k nehé vezérci hel röv tömörít közve h rendk kife vezérci te Legnag go azo külf tudós r jófo e vil kiterj tele táv rádió-szolg te kihasználás esemény ny köv amer jel hírszolg megszerve v Ké vállalat érdekkö v Magyarorsz P Na Athen nyo irod int veze irányít 1 szer er tria revízi sür Rothermere-a propagandáj szolgála állíto 1 Londo látog Rotherme ak a to fejlesztés kiszélesítés tárgy

1335

CÍ M

SZEMÉL M

SZÓ M An szerk lapk Budap Tanulmány befejez hírl Pál M napil ke szerkesztősé kötel lé l újjászer közgazd rov am érdek f változa 191 eltáv Nap megalapí napil ame el fel főszerkes m újsá tí jelent csak meghódí köz legszél rét legnépsz legj elte napi fejlő adminisztrác elárusí ve fő v ors áts me rend kolportázs-szerve létesí E szón h nagyterje neh vezérc he rö tömörí közv rend kif vezérc t Legna g az kül tudó jóf vi kiter tel tá rádió-szol t kihasználá esemén n kö ame je hírszol megszerv K vállala érdekk Magyarors N Athe ny iro in vez irányí sze e tri revíz sü Rothermere- propagandá szolgál állít Lond láto Rotherm a t fejleszté kiszélesíté tárg