13352.htm

CÍMSZÓ: Miksa véd-levele

SZÓCIKK: "Miksa védlevele. II. Lajos gyámja, Miksa, abból a középkori jogelvből kiindulva, hogy a zsidók a római király, tehát az ő fennhatósága alá tartoznak, (l. Római király szolgái) Magyarországon, mint a zsidók védője lépett fel, noha ugyancsak ő volt az, aki a szent római birodalomban Norinbergből a zsidókat kiűzte. Magyarországon 1515 júl. 26. rendeletet bocsátott ki, amelyben tudtára adta mindazoknak, akiket illetett, hogy védelmébe fogadja Mendel Jakab (l. o.) zsidó prefektust családjával és az egész zsidósággal együtt. A rendelet kibocsátásakor még élt Ulászló és utal a király halálának eshetőségére is és kimondja, hogy a király halálának bekövetkeztekor a zsidók személyi és vagyoni biztonságán bántalom ne essék. Ez a rendelkezés pedig mindaddig érvényben marad, míg ő és Lajos Magyarország és Csehország királya másként nem rendelkeznek. II. Ulászló kilenc hónappal M.-nek kibocsátása után meghalt; és ahogy más kedvező törvények nem jutottak érvényre, ennek a rendeletnek sem volt sok foganatja. u. l."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3352. címszó a lexikon => 604. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13352.htm

CÍMSZÓ: Miksa véd-levele

SZÓCIKK: Miksa védlevele. II. Lajos gyámja, Miksa, abból a középkori jogelvből kiindulva, hogy a zsidók a római király, tehát az ő fennhatósága alá tartoznak, l. Római király szolgái Magyarországon, mint a zsidók védője lépett fel, noha ugyancsak ő volt az, aki a szent római birodalomban Norinbergből a zsidókat kiűzte. Magyarországon 1515 júl. 26. rendeletet bocsátott ki, amelyben tudtára adta mindazoknak, akiket illetett, hogy védelmébe fogadja Mendel Jakab l. o. zsidó prefektust családjával és az egész zsidósággal együtt. A rendelet kibocsátásakor még élt Ulászló és utal a király halálának eshetőségére is és kimondja, hogy a király halálának bekövetkeztekor a zsidók személyi és vagyoni biztonságán bántalom ne essék. Ez a rendelkezés pedig mindaddig érvényben marad, míg ő és Lajos Magyarország és Csehország királya másként nem rendelkeznek. II. Ulászló kilenc hónappal M.-nek kibocsátása után meghalt; és ahogy más kedvező törvények nem jutottak érvényre, ennek a rendeletnek sem volt sok foganatja. u. l.

13352.ht

CÍMSZÓ Miks véd-level

SZÓCIKK Miks védlevele II Lajo gyámja Miksa abbó középkor jogelvbő kiindulva hog zsidó róma király tehá a fennhatóság al tartoznak l Róma királ szolgá Magyarországon min zsidó védőj lépet fel noh ugyancsa vol az ak szen róma birodalomba Norinbergbő zsidóka kiűzte Magyarországo 151 júl 26 rendelete bocsátot ki amelybe tudtár adt mindazoknak akike illetett hog védelméb fogadj Mende Jaka l o zsid prefektus családjáva é a egés zsidóságga együtt rendele kibocsátásako mé él Ulászl é uta királ halálána eshetőségér i é kimondja hog királ halálána bekövetkezteko zsidó személy é vagyon biztonságá bántalo n essék E rendelkezé pedi mindaddi érvénybe marad mí é Lajo Magyarorszá é Csehorszá király máskén ne rendelkeznek II Ulászl kilen hónappa M.-ne kibocsátás utá meghalt é ahog má kedvez törvénye ne jutotta érvényre enne rendeletne se vol so foganatja u l

13352.h

CÍMSZ Mik véd-leve

SZÓCIK Mik védlevel I Laj gyámj Miks abb középko jogelvb kiindulv ho zsid róm királ teh fennhatósá a tartozna Róm kirá szolg Magyarországo mi zsid védő lépe fe no ugyancs vo a a sze róm birodalomb Norinbergb zsidók kiűzt Magyarország 15 jú 2 rendelet bocsáto k amelyb tudtá ad mindazokna akik illetet ho védelmé fogad Mend Jak zsi prefektu családjáv egé zsidóságg együt rendel kibocsátásak m é Ulász ut kirá halálán eshetőségé kimondj ho kirá halálán bekövetkeztek zsid személ vagyo biztonság bántal essé rendelkez ped mindadd érvényb mara m Laj Magyarorsz Csehorsz királ máské n rendelkezne I Ulász kile hónapp M.-n kibocsátá ut meghal aho m kedve törvény n jutott érvényr enn rendeletn s vo s foganatj

13352.

CÍMS Mi véd-lev

SZÓCI Mi védleve La gyám Mik ab középk jogelv kiindul h zsi ró kirá te fennhatós tartozn Ró kir szol Magyarország m zsi véd lép f n ugyanc v sz ró birodalom Norinberg zsidó kiűz Magyarorszá 1 j rendele bocsát amely tudt a mindazokn aki illete h védelm foga Men Ja zs prefekt családjá eg zsidóság együ rende kibocsátása Ulás u kir halálá eshetőség kimond h kir halálá bekövetkezte zsi szemé vagy biztonsá bánta ess rendelke pe mindad érvény mar La Magyarors Csehors kirá másk rendelkezn Ulás kil hónap M.- kibocsát u megha ah kedv törvén jutot érvény en rendelet v foganat

13352

CÍM M véd-le

SZÓC M védlev L gyá Mi a közép jogel kiindu zs r kir t fennható tartoz R ki szo Magyarorszá zs vé lé ugyan s r birodalo Norinber zsid kiű Magyarorsz rendel bocsá amel tud mindazok ak illet védel fog Me J z prefek családj e zsidósá egy rend kibocsátás Ulá ki halál eshetősé kimon ki halál bekövetkezt zs szem vag biztons bánt es rendelk p minda érvén ma L Magyaror Csehor kir más rendelkez Ulá ki hóna M. kibocsá megh a ked törvé juto érvén e rendele fogana

1335

CÍ véd-l

SZÓ védle gy M közé joge kiind z ki fennhat tarto k sz Magyarorsz z v l ugya birodal Norinbe zsi ki Magyarors rende bocs ame tu mindazo a ille véde fo M prefe család zsidós eg ren kibocsátá Ul k halá eshetős kimo k halá bekövetkez z sze va bizton bán e rendel mind érvé m Magyaro Cseho ki má rendelke Ul k hón M kibocs meg ke törv jut érvé rendel fogan