13353.htm

CÍMSZÓ: Mikve

SZÓCIKK: Mikve (h.). Rituális fürdő, melynek legfontosabb kelléke az úgynevezett «elővíz». Különösen nagy jelentősége volt abban az időben, mikor a tisztasági törvények teljes egészükben érvényben voltak. Manapság a rituálé szerint csak asszonyokra kötelező, kik a havi tisztulás után ily fürdő vizében megmerülni kötelesek. A zsidó hitre tért férfi vagy nő, köteles e rituális fürdő tisztító vizében alábukni és elmondani az áldó formulát tanuk jelenlétében. Minthogy a test tisztántartása fontos alkotóeleme a zsidó vallásnak, vallásos életű férfiak is eljárnak a M.-ba : chásszideus vidékeken naponta, sűrűbben pénteken és az ünnepek előnapjain, legsűrűbben a jomkippur előtt való napon.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3353. címszó a lexikon => 604. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13353.htm

CÍMSZÓ: Mikve

SZÓCIKK: Mikve h. . Rituális fürdő, melynek legfontosabb kelléke az úgynevezett elővíz . Különösen nagy jelentősége volt abban az időben, mikor a tisztasági törvények teljes egészükben érvényben voltak. Manapság a rituálé szerint csak asszonyokra kötelező, kik a havi tisztulás után ily fürdő vizében megmerülni kötelesek. A zsidó hitre tért férfi vagy nő, köteles e rituális fürdő tisztító vizében alábukni és elmondani az áldó formulát tanuk jelenlétében. Minthogy a test tisztántartása fontos alkotóeleme a zsidó vallásnak, vallásos életű férfiak is eljárnak a M.-ba : chásszideus vidékeken naponta, sűrűbben pénteken és az ünnepek előnapjain, legsűrűbben a jomkippur előtt való napon.

13353.ht

CÍMSZÓ Mikv

SZÓCIKK Mikv h Rituáli fürdő melyne legfontosab kellék a úgynevezet előví Különöse nag jelentőség vol abba a időben miko tisztaság törvénye telje egészükbe érvénybe voltak Manapsá rituál szerin csa asszonyokr kötelező ki hav tisztulá utá il fürd vizébe megmerüln kötelesek zsid hitr tér férf vag nő kötele rituáli fürd tisztít vizébe alábukn é elmondan a áld formulá tanu jelenlétében Minthog tes tisztántartás fonto alkotóelem zsid vallásnak valláso élet férfia i eljárna M.-b chásszideu vidékeke naponta sűrűbbe pénteke é a ünnepe előnapjain legsűrűbbe jomkippu előt val napon

13353.h

CÍMSZ Mik

SZÓCIK Mik Rituál fürd melyn legfontosa kellé úgyneveze előv Különös na jelentősé vo abb időbe mik tisztasá törvény telj egészükb érvényb volta Manaps rituá szeri cs asszonyok kötelez k ha tisztul ut i für vizéb megmerül kötelese zsi hit té fér va n kötel rituál für tisztí vizéb alábuk elmonda ál formul tan jelenlétébe Mintho te tisztántartá font alkotóele zsi vallásna vallás éle férfi eljárn M.- chásszide vidékek napont sűrűbb péntek ünnep előnapjai legsűrűbb jomkipp elő va napo

13353.

CÍMS Mi

SZÓCI Mi Rituá für mely legfontos kell úgynevez elő Különö n jelentős v ab időb mi tisztas törvén tel egészük érvény volt Manap ritu szer c asszonyo kötele h tisztu u fü vizé megmerü köteles zs hi t fé v köte rituá fü tiszt vizé alábu elmond á formu ta jelenlétéb Minth t tisztántart fon alkotóel zs vallásn vallá él férf eljár M. chásszid vidéke napon sűrűb pénte ünne előnapja legsűrűb jomkip el v nap

13353

CÍM M

SZÓC M Ritu fü mel legfonto kel úgyneve el Külön jelentő a idő m tiszta törvé te egészü érvén vol Mana rit sze asszony kötel tiszt f viz megmer kötele z h f köt ritu f tisz viz aláb elmon form t jelenlété Mint tisztántar fo alkotóe z vallás vall é fér eljá M chásszi vidék napo sűrű pént ünn előnapj legsűrű jomki e na

1335SZÓ Rit f me legfont ke úgynev e Külö jelent id tiszt törv t egész érvé vo Man ri sz asszon köte tisz vi megme kötel kö rit tis vi alá elmo for jelenlét Min tisztánta f alkotó vallá val fé elj chássz vidé nap sűr pén ün előnap legsűr jomk n