13358.htm

CÍMSZÓ: Minchó

SZÓCIKK: Minchó, a jeruzsálemi Szentélyben bemutatott lisztáldozatnak héber neve. Ma a délesti imádságot jelzik e névvel. Megfelel a jeruzsálemi Szentélyben naponta bemutatott második, délesti áldozatnak. Elmondási ideje a délután részére esik, föltétlenül alkonyat előtt. A következő részekből áll. 1. Sok helyütt megismétlik a reggeli imában már mondott vonatkozó áldozati szakaszokat (l. Sacharisz). 2. Asró (l. o.). 3. Félkadissal bevezetett tefilló, (l. o.), mely szó szerint megegyezik a reggel mondottal, a 19. áldást kivéve, mely itt rövidebb szövegű. Az ismétlésnél keduso. 4. Tachanun. 5. Olenu. Böjtnapokon a minchó-liturgia valamelyes változást szenved (l. Böjtnapok). A köznapi M. imától eltér az ünnepi M., nevezetesen: 1. Az asré ilyenkor kiegészül az uvó lecijon imával, mely ünnepen a sachariszból elmarad. 2. Szombatra külön szövegű (a 4. áldást tekintve) tefillo van. Az ünnepi M.-tefillo a sachariszkor mondottal szó szerint megegyezik. A jom kippuri M. költeményekkel bővül, szombat és jom kippur délután, valamint böjtnapokon tóraolvasás is van. F. D.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3358. címszó a lexikon => 605. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13358.htm

CÍMSZÓ: Minchó

SZÓCIKK: Minchó, a jeruzsálemi Szentélyben bemutatott lisztáldozatnak héber neve. Ma a délesti imádságot jelzik e névvel. Megfelel a jeruzsálemi Szentélyben naponta bemutatott második, délesti áldozatnak. Elmondási ideje a délután részére esik, föltétlenül alkonyat előtt. A következő részekből áll. 1. Sok helyütt megismétlik a reggeli imában már mondott vonatkozó áldozati szakaszokat l. Sacharisz . 2. Asró l. o. . 3. Félkadissal bevezetett tefilló, l. o. , mely szó szerint megegyezik a reggel mondottal, a 19. áldást kivéve, mely itt rövidebb szövegű. Az ismétlésnél keduso. 4. Tachanun. 5. Olenu. Böjtnapokon a minchó-liturgia valamelyes változást szenved l. Böjtnapok . A köznapi M. imától eltér az ünnepi M., nevezetesen: 1. Az asré ilyenkor kiegészül az uvó lecijon imával, mely ünnepen a sachariszból elmarad. 2. Szombatra külön szövegű a 4. áldást tekintve tefillo van. Az ünnepi M.-tefillo a sachariszkor mondottal szó szerint megegyezik. A jom kippuri M. költeményekkel bővül, szombat és jom kippur délután, valamint böjtnapokon tóraolvasás is van. F. D.

13358.ht

CÍMSZÓ Minch

SZÓCIKK Minchó jeruzsálem Szentélybe bemutatot lisztáldozatna hébe neve M délest imádságo jelzi névvel Megfele jeruzsálem Szentélybe napont bemutatot második délest áldozatnak Elmondás idej délutá részér esik föltétlenü alkonya előtt következ részekbő áll 1 So helyüt megismétli reggel imába má mondot vonatkoz áldozat szakaszoka l Sacharis 2 Asr l o 3 Félkadissa bevezetet tefilló l o mel sz szerin megegyezi regge mondottal 19 áldás kivéve mel it rövideb szövegű A ismétlésné keduso 4 Tachanun 5 Olenu Böjtnapoko minchó-liturgi valamelye változás szenve l Böjtnapo köznap M imátó elté a ünnep M. nevezetesen 1 A asr ilyenko kiegészü a uv lecijo imával mel ünnepe sachariszbó elmarad 2 Szombatr külö szöveg 4 áldás tekintv tefill van A ünnep M.-tefill sachariszko mondotta sz szerin megegyezik jo kippur M költeményekke bővül szomba é jo kippu délután valamin böjtnapoko tóraolvasá i van F D

13358.h

CÍMSZ Minc

SZÓCIK Minch jeruzsále Szentélyb bemutato lisztáldozatn héb nev déles imádság jelz névve Megfel jeruzsále Szentélyb napon bemutato másodi déles áldozatna Elmondá ide délut részé esi föltétlen alkony előt követke részekb ál S helyü megismétl regge imáb m mondo vonatko áldoza szakaszok Sachari As Félkadiss bevezete tefill me s szeri megegyez regg mondotta 1 áldá kivév me i rövide szöveg ismétlésn kedus Tachanu Olen Böjtnapok minchó-liturg valamely változá szenv Böjtnap közna imát elt ünne M nevezetese as ilyenk kiegész u lecij imáva me ünnep sachariszb elmara Szombat kül szöve áldá tekint tefil va ünne M.-tefil sachariszk mondott s szeri megegyezi j kippu költeményekk bővü szomb j kipp délutá valami böjtnapok tóraolvas va

13358.

CÍMS Min

SZÓCI Minc jeruzsál Szentély bemutat lisztáldozat hé ne déle imádsá jel névv Megfe jeruzsál Szentély napo bemutat másod déle áldozatn Elmond id délu rész es föltétle alkon elő követk részek á hely megismét regg imá mond vonatk áldoz szakaszo Sachar A Félkadis bevezet tefil m szer megegye reg mondott áld kivé m rövid szöve ismétlés kedu Tachan Ole Böjtnapo minchó-litur valamel változ szen Böjtna közn imá el ünn nevezetes a ilyen kiegés leci imáv m ünne sacharisz elmar Szomba kü szöv áld tekin tefi v ünn M.-tefi sacharisz mondot szer megegyez kipp költemények bőv szom kip délut valam böjtnapo tóraolva v

13358

CÍM Mi

SZÓC Min jeruzsá Szentél bemuta lisztáldoza h n dél imáds je név Megf jeruzsá Szentél nap bemuta máso dél áldozat Elmon i dél rés e föltétl alko el követ része hel megismé reg im mon vonat áldo szakasz Sacha Félkadi beveze tefi sze megegy re mondot ál kiv rövi szöv ismétlé ked Tacha Ol Böjtnap minchó-litu valame válto sze Böjtn köz im e ün nevezete ilye kiegé lec imá ünn sacharis elma Szomb k szö ál teki tef ün M.-tef sacharis mondo sze megegye kip költeménye bő szo ki délu vala böjtnap tóraolv

1335

CÍ M

SZÓ Mi jeruzs Szenté bemut lisztáldoz dé imád j né Meg jeruzs Szenté na bemut más dé áldoza Elmo dé ré föltét alk e köve rész he megism re i mo vona áld szakas Sach Félkad bevez tef sz megeg r mondo á ki röv szö ismétl ke Tach O Böjtna minchó-lit valam vált sz Böjt kö i ü nevezet ily kieg le im ün sachari elm Szom sz á tek te ü M.-te sachari mond sz megegy ki költemény b sz k dél val böjtna tóraol