13360.htm

CÍMSZÓ: Minhog

SZÓCIKK: "Minhog (h.). Szokás, plur. minhogim. A zsinagóga, vagy a zsidó élet megmerevedett formái, amelyek kánoni jelleg nélkül gyökereztek meg a tradícióban. A M. lehet egyetemes, országos, vagy lokális. Az egyetemes M. mindenütt érvényes és mindenkit kötelez ; az országos M. csak annak az országnak zsidóságát köti, ahol kialakult ; a helyi M. csupán azt a helységet, amelyben hagyományként él. A zsidó konzervativizmus olyan kitartóan ragaszkodik a szokásaihoz, hogy a M.-ot a kodifikált törvénnyel egyenrangúnak."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3360. címszó a lexikon => 605. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13360.htm

CÍMSZÓ: Minhog

SZÓCIKK: Minhog h. . Szokás, plur. minhogim. A zsinagóga, vagy a zsidó élet megmerevedett formái, amelyek kánoni jelleg nélkül gyökereztek meg a tradícióban. A M. lehet egyetemes, országos, vagy lokális. Az egyetemes M. mindenütt érvényes és mindenkit kötelez ; az országos M. csak annak az országnak zsidóságát köti, ahol kialakult ; a helyi M. csupán azt a helységet, amelyben hagyományként él. A zsidó konzervativizmus olyan kitartóan ragaszkodik a szokásaihoz, hogy a M.-ot a kodifikált törvénnyel egyenrangúnak.

13360.ht

CÍMSZÓ Minho

SZÓCIKK Minho h Szokás plur minhogim zsinagóga vag zsid éle megmerevedet formái amelye kánon jelle nélkü gyökerezte me tradícióban M lehe egyetemes országos vag lokális A egyeteme M mindenüt érvénye é mindenki kötele a országo M csa anna a országna zsidóságá köti aho kialakul hely M csupá az helységet amelybe hagyománykén él zsid konzervativizmu olya kitartóa ragaszkodi szokásaihoz hog M.-o kodifikál törvénnye egyenrangúnak

13360.h

CÍMSZ Minh

SZÓCIK Minh Szoká plu minhogi zsinagóg va zsi él megmerevede formá amely káno jell nélk gyökerezt m tradícióba leh egyeteme országo va lokáli egyetem mindenü érvény mindenk kötel ország cs ann országn zsidóság köt ah kialaku hel csup a helysége amelyb hagyományké é zsi konzervativizm oly kitartó ragaszkod szokásaiho ho M.- kodifiká törvénny egyenrangúna

13360.

CÍMS Min

SZÓCI Min Szok pl minhog zsinagó v zs é megmereved form amel kán jel nél gyökerez tradíciób le egyetem ország v lokál egyete minden érvén minden köte orszá c an ország zsidósá kö a kialak he csu helység amely hagyományk zs konzervativiz ol kitart ragaszko szokásaih h M. kodifik törvénn egyenrangún

13360

CÍM Mi

SZÓC Mi Szo p minho zsinag z megmereve for ame ká je né gyökere tradíció l egyete orszá loká egyet minde érvé minde köt orsz a orszá zsidós k kiala h cs helysé amel hagyomány z konzervativi o kitar ragaszk szokásai M kodifi törvén egyenrangú

1336

CÍ M

SZÓ M Sz minh zsina megmerev fo am k j n gyöker tradíci egyet orsz lok egye mind érv mind kö ors orsz zsidó kial c helys ame hagyomán konzervativ kita ragasz szokása kodif törvé egyenrang