13363.htm

CÍMSZÓ: Mi-sebérách

SZÓCIKK: "Mi-sebérách (h.). Aki megáldotta... Kezdete annak az imának, melyben a tóra-olvasás után áldást kérnek a község egyes tagjaira. Ennek az imának több faját különböztetik meg: 1. A szokásos M. a Tóra-felolvasás után, mely ha férfire vonatkozik, úgy az ősatyák, ha nőre, úgy az ősanyák neveit tartalmazza. Megemlítik benne annak a nevét is, kire az áldást kérik, végül az összeget, melyet az áldást mondató bizonyos jótékonycélra felajánl. A szokásos sorrendek : a) a tórához hívott; b) a rabbi; és a község vezetői; d) azok, kiket az illető megnevez, rendszerint a családtagok. 2. Leánygyermeknek való névadás alkalmával, azzal a könyörgéssel, hogy az újszülöttet sikerrel nevelhessék fel szülei (l. Névadás). 3. Betegekért szóló M.-ban azoknak mielőbb való felgyógyulásáért könyörögnek (l. Betegekért való könyörgés). 4. Pasziták alkalmával az asztalnál is mondatnak M.-ot a jelenlevőkre. Több kísérlet történt ez imának az istentiszteletről való kiküszöbölése ügyében, általában eredménytelenül nem csak azért, mert ez a közösség pénztárának anyagi előnyöket jelent, de azért is, mert a jótékonyság gyakorlása már ősidők óta, mint a vallásos életnek egyik formája az istentisztelettel forrt össze és a zsinagógái szokás megszüntetése lecsökkenthetné a zsidók hagyományos jótékonyságát. "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3363. címszó a lexikon => 605. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13363.htm

CÍMSZÓ: Mi-sebérách

SZÓCIKK: Mi-sebérách h. . Aki megáldotta... Kezdete annak az imának, melyben a tóra-olvasás után áldást kérnek a község egyes tagjaira. Ennek az imának több faját különböztetik meg: 1. A szokásos M. a Tóra-felolvasás után, mely ha férfire vonatkozik, úgy az ősatyák, ha nőre, úgy az ősanyák neveit tartalmazza. Megemlítik benne annak a nevét is, kire az áldást kérik, végül az összeget, melyet az áldást mondató bizonyos jótékonycélra felajánl. A szokásos sorrendek : a a tórához hívott; b a rabbi; és a község vezetői; d azok, kiket az illető megnevez, rendszerint a családtagok. 2. Leánygyermeknek való névadás alkalmával, azzal a könyörgéssel, hogy az újszülöttet sikerrel nevelhessék fel szülei l. Névadás . 3. Betegekért szóló M.-ban azoknak mielőbb való felgyógyulásáért könyörögnek l. Betegekért való könyörgés . 4. Pasziták alkalmával az asztalnál is mondatnak M.-ot a jelenlevőkre. Több kísérlet történt ez imának az istentiszteletről való kiküszöbölése ügyében, általában eredménytelenül nem csak azért, mert ez a közösség pénztárának anyagi előnyöket jelent, de azért is, mert a jótékonyság gyakorlása már ősidők óta, mint a vallásos életnek egyik formája az istentisztelettel forrt össze és a zsinagógái szokás megszüntetése lecsökkenthetné a zsidók hagyományos jótékonyságát.

13363.ht

CÍMSZÓ Mi-sebérác

SZÓCIKK Mi-sebérác h Ak megáldotta.. Kezdet anna a imának melybe tóra-olvasá utá áldás kérne közsé egye tagjaira Enne a imána töb fajá különbözteti meg 1 szokáso M Tóra-felolvasá után mel h férfir vonatkozik úg a ősatyák h nőre úg a ősanyá nevei tartalmazza Megemlíti benn anna nevé is kir a áldás kérik végü a összeget melye a áldás mondat bizonyo jótékonycélr felajánl szokáso sorrende tóráho hívott rabbi é közsé vezetői azok kike a illet megnevez rendszerin családtagok 2 Leánygyermekne val névadá alkalmával azza könyörgéssel hog a újszülötte sikerre nevelhessé fe szüle l Névadá 3 Betegekér szól M.-ba azokna mielőb val felgyógyulásáér könyörögne l Betegekér val könyörgé 4 Paszitá alkalmáva a asztalná i mondatna M.-o jelenlevőkre Töb kísérle történ e imána a istentiszteletrő val kiküszöbölés ügyében általába eredménytelenü ne csa azért mer e közössé pénztárána anyag előnyöke jelent d azér is mer jótékonysá gyakorlás má ősidő óta min valláso életne egyi formáj a istentisztelette forr össz é zsinagógá szoká megszüntetés lecsökkenthetn zsidó hagyományo jótékonyságát

13363.h

CÍMSZ Mi-sebérá

SZÓCIK Mi-sebérá A megáldotta. Kezde ann imána melyb tóra-olvas ut áldá kérn közs egy tagjair Enn imán tö faj különböztet me szokás Tóra-felolvas utá me férfi vonatkozi ú ősatyá nőr ú ősany neve tartalmazz Megemlít ben ann nev i ki áldá kéri vég összege mely áldá monda bizony jótékonycél felaján szokás sorrend tóráh hívot rabb közs vezető azo kik ille megneve rendszeri családtago Leánygyermekn va névad alkalmáva azz könyörgésse ho újszülött sikerr nevelhess f szül Névad Betegeké szó M.-b azokn mielő va felgyógyulásáé könyörögn Betegeké va könyörg Paszit alkalmáv asztaln mondatn M.- jelenlevőkr Tö kísérl törté imán istentiszteletr va kiküszöbölé ügyébe általáb eredménytelen n cs azér me közöss pénztárán anya előnyök jelen azé i me jótékonys gyakorlá m ősid ót mi vallás életn egy formá istentisztelett for öss zsinagóg szok megszünteté lecsökkenthet zsid hagyomány jótékonyságá

13363.

CÍMS Mi-sebér

SZÓCI Mi-sebér megáldotta Kezd an imán mely tóra-olva u áld kér köz eg tagjai En imá t fa különbözte m szoká Tóra-felolva ut m férf vonatkoz ősaty nő ősan nev tartalmaz Megemlí be an ne k áld kér vé összeg mel áld mond bizon jótékonycé felajá szoká sorren tórá hívo rab köz vezet az ki ill megnev rendszer családtag Leánygyermek v néva alkalmáv az könyörgéss h újszülöt siker nevelhes szü Néva Betegek sz M.- azok miel v felgyógyulásá könyörög Betegek v könyör Paszi alkalmá asztal mondat M. jelenlevők T kísér tört imá istentisztelet v kiküszöböl ügyéb általá eredménytele c azé m közös pénztárá any előnyö jele az m jótékony gyakorl ősi ó m vallá élet eg form istentisztelet fo ös zsinagó szo megszüntet lecsökkenthe zsi hagyomán jótékonyság

13363

CÍM Mi-sebé

SZÓC Mi-sebé megáldott Kez a imá mel tóra-olv ál ké kö e tagja E im f különbözt szok Tóra-felolv u fér vonatko ősat n ősa ne tartalma Megeml b a n ál ké v össze me ál mon bizo jótékonyc felaj szok sorre tór hív ra kö veze a k il megne rendsze családta Leánygyerme név alkalmá a könyörgés újszülö sike nevelhe sz Név Betege s M. azo mie felgyógyulás könyörö Betege könyö Pasz alkalm aszta monda M jelenlevő kísé tör im istentisztele kiküszöbö ügyé által eredménytel az közö pénztár an előny jel a jótékon gyakor ős vall éle e for istentisztele f ö zsinag sz megszünte lecsökkenth zs hagyomá jótékonysá

1336

CÍ Mi-seb

SZÓ Mi-seb megáldot Ke im me tóra-ol á k k tagj i különböz szo Tóra-felol fé vonatk ősa ős n tartalm Megem á k össz m á mo biz jótékony fela szo sorr tó hí r k vez i megn rendsz családt Leánygyerm né alkalm könyörgé újszül sik nevelh s Né Beteg M az mi felgyógyulá könyör Beteg köny Pas alkal aszt mond jelenlev kís tö i istentisztel kiküszöb ügy álta eredményte a köz pénztá a előn je jótéko gyako ő val él fo istentisztel zsina s megszünt lecsökkent z hagyom jótékonys