13364.htm

CÍMSZÓ: Mi sejirce

SZÓCIKK: Mi sejirce:,(h.). Aki akar, járuljon a Tóra elé. Régebben a hívek maguk végezték a zsinagógában a Tóra-olvasást, ma már az előimádkozó végzi ezt a funkciót. Passzív szerepe azért a híveknek is maradt, mert annyit hívnak a Tóra elé, ahány szakasz felolvasásra kerül. Csaka tóchóchó felolvasása alkalmával térnek el ettől a rendtől, még pedig a szakasz tartalma miatt. Ez a szakasz ugyanis Mózes fenyítő beszédét tartalmazza, a törvényszegők ellen mondott átkokat (Mózes H. 26. 14-46. és Mózes V. 28. 15-69.). A néphit szerint természetesen ma is foghat még a mózesi átok és a nép irtózik a közelről való meghallgatásától. Ezért fejlődött ki az a szokás, hogy az egész szakaszt nagyon halk hangon olvassa fel az előimádkozó és nem is hívnak fel senkit sem a Tórához, mert ebben az esetben nem is vállalná senki sem a megtiszteltetést. Az előimádkozó meghirdeti tehát: mi sejirce - aki akar, járuljon a Tóra elé. Mire az egyházfi (samesz) lép a Tóra elé. A tochechót esztendőnként két ízben olvassák.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3364. címszó a lexikon => 605. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13364.htm

CÍMSZÓ: Mi sejirce

SZÓCIKK: Mi sejirce:, h. . Aki akar, járuljon a Tóra elé. Régebben a hívek maguk végezték a zsinagógában a Tóra-olvasást, ma már az előimádkozó végzi ezt a funkciót. Passzív szerepe azért a híveknek is maradt, mert annyit hívnak a Tóra elé, ahány szakasz felolvasásra kerül. Csaka tóchóchó felolvasása alkalmával térnek el ettől a rendtől, még pedig a szakasz tartalma miatt. Ez a szakasz ugyanis Mózes fenyítő beszédét tartalmazza, a törvényszegők ellen mondott átkokat Mózes H. 26. 14-46. és Mózes V. 28. 15-69. . A néphit szerint természetesen ma is foghat még a mózesi átok és a nép irtózik a közelről való meghallgatásától. Ezért fejlődött ki az a szokás, hogy az egész szakaszt nagyon halk hangon olvassa fel az előimádkozó és nem is hívnak fel senkit sem a Tórához, mert ebben az esetben nem is vállalná senki sem a megtiszteltetést. Az előimádkozó meghirdeti tehát: mi sejirce - aki akar, járuljon a Tóra elé. Mire az egyházfi samesz lép a Tóra elé. A tochechót esztendőnként két ízben olvassák.

13364.ht

CÍMSZÓ M sejirc

SZÓCIKK M sejirce: h Ak akar járuljo Tór elé Régebbe híve magu végezté zsinagógába Tóra-olvasást m má a előimádkoz végz ez funkciót Passzí szerep azér hívekne i maradt mer annyi hívna Tór elé ahán szakas felolvasásr kerül Csak tóchóch felolvasás alkalmáva térne e ettő rendtől mé pedi szakas tartalm miatt E szakas ugyani Móze fenyít beszédé tartalmazza törvényszegő elle mondot átkoka Móze H 26 14-46 é Móze V 28 15-69 néphi szerin természetese m i fogha mé mózes áto é né irtózi közelrő val meghallgatásától Ezér fejlődöt k a szokás hog a egés szakasz nagyo hal hango olvass fe a előimádkoz é ne i hívna fe senki se Tórához mer ebbe a esetbe ne i vállaln senk se megtiszteltetést A előimádkoz meghirdet tehát m sejirc ak akar járuljo Tór elé Mir a egyházf sames lé Tór elé tochechó esztendőnkén ké ízbe olvassák

13364.h

CÍMSZ sejir

SZÓCIK sejirce A aka járulj Tó el Régebb hív mag végezt zsinagógáb Tóra-olvasás m előimádko vég e funkció Passz szere azé hívekn marad me anny hívn Tó el ahá szaka felolvasás kerü Csa tóchóc felolvasá alkalmáv térn ett rendtő m ped szaka tartal miat szaka ugyan Móz fenyí beszéd tartalmazz törvényszeg ell mondo átkok Móz 2 14-4 Móz 2 15-6 néph szeri természetes fogh m móze át n irtóz közelr va meghallgatásátó Ezé fejlődö szoká ho egé szakas nagy ha hang olvas f előimádko n hívn f senk s Tóráho me ebb esetb n vállal sen s megtiszteltetés előimádko meghirde tehá sejir a aka járulj Tó el Mi egyház same l Tó el tochech esztendőnké k ízb olvassá

13364.

CÍMS seji

SZÓCI sejirc ak járul T e Régeb hí ma végez zsinagógá Tóra-olvasá előimádk vé funkci Pass szer az hívek mara m ann hív T e ah szak felolvasá ker Cs tóchó felolvas alkalmá tér et rendt pe szak tarta mia szak ugya Mó feny beszé tartalmaz törvénysze el mond átko Mó 14- Mó 15- nép szer természete fog móz á irtó közel v meghallgatását Ez fejlőd szok h eg szaka nag h han olva előimádk hív sen Tóráh m eb eset válla se megtisztelteté előimádk meghird teh seji ak járul T e M egyhá sam T e tochec esztendőnk íz olvass

13364

CÍM sej

SZÓC sejir a járu Rége h m vége zsinagóg Tóra-olvas előimád v funkc Pas sze a híve mar an hí a sza felolvas ke C tóch felolva alkalm té e rend p sza tart mi sza ugy M fen besz tartalma törvénysz e mon átk M 14 M 15 né sze természet fo mó irt köze meghallgatásá E fejlő szo e szak na ha olv előimád hí se Tórá e ese váll s megtiszteltet előimád meghir te sej a járu egyh sa toche esztendőn í olvas

1336

CÍ se

SZÓ seji jár Rég vég zsinagó Tóra-olva előimá funk Pa sz hív ma a h sz felolva k tóc felolv alkal t ren sz tar m sz ug fe bes tartalm törvénys mo át 1 1 n sz természe f m ir köz meghallgatás fejl sz sza n h ol előimá h s Tór es vál megtisztelte előimá meghi t se jár egy s toch esztendő olva