13366.htm

CÍMSZÓ: Miskolc

SZÓCIKK: "s 1900 forint adót fizetnek. 1848-ban a városi tanács - gátat akarván vetni további szaporodásuk elé - utasítja a zsidó elöljáróságot, hogy «idegen helyről jövő zsidók itteni hitsorsosaiknál rejtegettetvén, e visszaélés megszüntettessék s letelepedésük és egybekelésük minden módon gátoltassék meg». A kereskedelem mellett egyre intenzívebben foglalkoznak iparral a zsidók. Minthogy a más vallású iparosok céhenként szervezkedve dolgoztak, amely céhekbe nem szívesen vettek fel zsidót, 1833-ban a zsidó iparosok egyesületet alakítottak, majd 1836. külön céhbe tömörültek, amelyben - mint a céh jegyzőkönyveiből kitűnik - képviselve voltak a szabó, gombkötő, festő, cipész, bádogos, tímár, aranyműves stb. szakmák. A céh alapszabályai 1848. nyertek felsőbb megerősítést. A szabadságharcban a zsidó céh tagjai részint nemzetőrök lettek, másrészt hazafias lelkesedésből a honvédség számára felszerelést és ruházatot készítettek. 1864-ben megszűnt a céh, illetve izraelita ipartársulattá alakult át, mely 1886. ünnepelte 50 éves jubileumát, 1911. pedig 75 éves jubileuma alkalmából felavatta saját menházát, mely évről évre több elaggott, munkaképtelen iparosról gondoskodik. Kétségtelen, hogy a zsidóságnak nagy része van abban, hogy M. fontos kereskedelmi és ipari gócponttá fejlődött. A városi tanács is - mely pedig a XVIII. sz. elején mint hitetleneket nem akarta megtűrni a zsidókat - elismerte érdemeiket, amiről az 1861 ápr. havában az izraelita elöljárósághoz intézett meleg hangú átirata tanúskodik. «M. város és ennek bizottmánya - mondja az átirat - egyik legszebb kötelességének ismeri, midőn eltávolítva magától az önzés és szellemi kiskorúságot mutató felekezetiesség árnyékát, felebaráti szeretettel közelít azokhoz, kiket a fennálló törvény egyoldalúsága még ez ideig nem részeltetett azon kedvezményben, melynek reájuk is kiterjesztése s élvezhetése közóhajtásunk. Örömmel ragadja meg M. város képviseleti bizottmánya most is az alkalmat kimutathatni rokonszenvét azon felekezet iránt, mely hazánk, városunk örömeiben és balsorsában, a közös nyomatás ideje alatt velünk együtt érzett és együtt szenvedett és ezen határozatunkról a tisztelt izr. elöljáróság jegyzőkönyvileg értesíttetni rendeltetik». Amíg kifelé a legnagyobb egyetértés uralkodott s a zsidóság békességben és barátságban élt a többi lakossággal, addig a hitközséget belülről pártviszályok dúlták. Két pártra szakadt a hitközség: a haladó és a minden újítástól irtózó konzervatív pártra, amelyek minden kérdésben a legélesebben szembe helyezkedtek egymással, így történt ez az új templom felavatása után. A hitközségi tagok számának rohamos növekedésével szűknek bizonyult a már egyszer kibővített s az 1843-iki tűzvész után újjáépített régi templom. A hitközség elhatározta egy új templom építését; 1861. folyt le az új templom alapkőletételi ünnepélye, melyen a megye és a város is részt vett s a helvét hitvallású főgimnázium énekkara is közreműködött. Ezt a Kazinczy-utcai modern hatalmas új templomot 1863. avatták fel, mely alkalomra Ormódy "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3366. címszó a lexikon => 606. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13366.htm

CÍMSZÓ: Miskolc

SZÓCIKK: s 1900 forint adót fizetnek. 1848-ban a városi tanács - gátat akarván vetni további szaporodásuk elé - utasítja a zsidó elöljáróságot, hogy idegen helyről jövő zsidók itteni hitsorsosaiknál rejtegettetvén, e visszaélés megszüntettessék s letelepedésük és egybekelésük minden módon gátoltassék meg . A kereskedelem mellett egyre intenzívebben foglalkoznak iparral a zsidók. Minthogy a más vallású iparosok céhenként szervezkedve dolgoztak, amely céhekbe nem szívesen vettek fel zsidót, 1833-ban a zsidó iparosok egyesületet alakítottak, majd 1836. külön céhbe tömörültek, amelyben - mint a céh jegyzőkönyveiből kitűnik - képviselve voltak a szabó, gombkötő, festő, cipész, bádogos, tímár, aranyműves stb. szakmák. A céh alapszabályai 1848. nyertek felsőbb megerősítést. A szabadságharcban a zsidó céh tagjai részint nemzetőrök lettek, másrészt hazafias lelkesedésből a honvédség számára felszerelést és ruházatot készítettek. 1864-ben megszűnt a céh, illetve izraelita ipartársulattá alakult át, mely 1886. ünnepelte 50 éves jubileumát, 1911. pedig 75 éves jubileuma alkalmából felavatta saját menházát, mely évről évre több elaggott, munkaképtelen iparosról gondoskodik. Kétségtelen, hogy a zsidóságnak nagy része van abban, hogy M. fontos kereskedelmi és ipari gócponttá fejlődött. A városi tanács is - mely pedig a XVIII. sz. elején mint hitetleneket nem akarta megtűrni a zsidókat - elismerte érdemeiket, amiről az 1861 ápr. havában az izraelita elöljárósághoz intézett meleg hangú átirata tanúskodik. M. város és ennek bizottmánya - mondja az átirat - egyik legszebb kötelességének ismeri, midőn eltávolítva magától az önzés és szellemi kiskorúságot mutató felekezetiesség árnyékát, felebaráti szeretettel közelít azokhoz, kiket a fennálló törvény egyoldalúsága még ez ideig nem részeltetett azon kedvezményben, melynek reájuk is kiterjesztése s élvezhetése közóhajtásunk. Örömmel ragadja meg M. város képviseleti bizottmánya most is az alkalmat kimutathatni rokonszenvét azon felekezet iránt, mely hazánk, városunk örömeiben és balsorsában, a közös nyomatás ideje alatt velünk együtt érzett és együtt szenvedett és ezen határozatunkról a tisztelt izr. elöljáróság jegyzőkönyvileg értesíttetni rendeltetik . Amíg kifelé a legnagyobb egyetértés uralkodott s a zsidóság békességben és barátságban élt a többi lakossággal, addig a hitközséget belülről pártviszályok dúlták. Két pártra szakadt a hitközség: a haladó és a minden újítástól irtózó konzervatív pártra, amelyek minden kérdésben a legélesebben szembe helyezkedtek egymással, így történt ez az új templom felavatása után. A hitközségi tagok számának rohamos növekedésével szűknek bizonyult a már egyszer kibővített s az 1843-iki tűzvész után újjáépített régi templom. A hitközség elhatározta egy új templom építését; 1861. folyt le az új templom alapkőletételi ünnepélye, melyen a megye és a város is részt vett s a helvét hitvallású főgimnázium énekkara is közreműködött. Ezt a Kazinczy-utcai modern hatalmas új templomot 1863. avatták fel, mely alkalomra Ormódy

13366.ht

CÍMSZÓ Miskol

SZÓCIKK 190 forin adó fizetnek 1848-ba város tanác gáta akarvá vetn tovább szaporodásu el utasítj zsid elöljáróságot hog idege helyrő jöv zsidó itten hitsorsosaikná rejtegettetvén visszaélé megszüntettessé letelepedésü é egybekelésü minde módo gátoltassé me kereskedele mellet egyr intenzívebbe foglalkozna iparra zsidók Minthog má vallás iparoso céhenkén szervezkedv dolgoztak amel céhekb ne szívese vette fe zsidót 1833-ba zsid iparoso egyesülete alakítottak maj 1836 külö céhb tömörültek amelybe min cé jegyzőkönyveibő kitűni képviselv volta szabó gombkötő festő cipész bádogos tímár aranyműve stb szakmák cé alapszabálya 1848 nyerte felsőb megerősítést szabadságharcba zsid cé tagja részin nemzetőrö lettek másrész hazafia lelkesedésbő honvédsé számár felszerelés é ruházato készítettek 1864-be megszűn céh illetv izraelit ipartársulatt alakul át mel 1886 ünnepelt 5 éve jubileumát 1911 pedi 7 éve jubileum alkalmábó felavatt sajá menházát mel évrő évr töb elaggott munkaképtele iparosró gondoskodik Kétségtelen hog zsidóságna nag rész va abban hog M fonto kereskedelm é ipar gócpontt fejlődött város tanác i mel pedi XVIII sz elejé min hitetleneke ne akart megtűrn zsidóka elismert érdemeiket amirő a 186 ápr havába a izraelit elöljáróságho intézet mele hang átirat tanúskodik M váro é enne bizottmány mondj a átira egyi legszeb kötelességéne ismeri midő eltávolítv magátó a önzé é szellem kiskorúságo mutat felekezetiessé árnyékát felebarát szeretette közelí azokhoz kike fennáll törvén egyoldalúság mé e idei ne részeltetet azo kedvezményben melyne reáju i kiterjesztés élvezhetés közóhajtásunk Örömme ragadj me M váro képviselet bizottmány mos i a alkalma kimutathatn rokonszenvé azo felekeze iránt mel hazánk városun örömeibe é balsorsában közö nyomatá idej alat velün együt érzet é együt szenvedet é eze határozatunkró tisztel izr elöljárósá jegyzőkönyvile értesíttetn rendelteti Amí kifel legnagyob egyetérté uralkodot zsidósá békességbe é barátságba él több lakossággal addi hitközsége belülrő pártviszályo dúlták Ké pártr szakad hitközség halad é minde újítástó irtóz konzervatí pártra amelye minde kérdésbe legélesebbe szemb helyezkedte egymással íg történ e a ú templo felavatás után hitközség tago számána rohamo növekedéséve szűkne bizonyul má egysze kibővítet a 1843-ik tűzvés utá újjáépítet rég templom hitközsé elhatározt eg ú templo építését 1861 foly l a ú templo alapkőletétel ünnepélye melye megy é váro i rész vet helvé hitvallás főgimnáziu énekkar i közreműködött Ez Kazinczy-utca moder hatalma ú templomo 1863 avattá fel mel alkalomr Ormód

13366.h

CÍMSZ Misko

SZÓCIK 19 fori ad fizetne 1848-b váro taná gát akarv vet továb szaporodás e utasít zsi elöljáróságo ho ideg helyr jö zsid itte hitsorsosaikn rejtegettetvé visszaél megszüntettess letelepedés egybekelés mind mód gátoltass m kereskedel melle egy intenzívebb foglalkozn iparr zsidó Mintho m vallá iparos céhenké szervezked dolgozta ame céhek n szíves vett f zsidó 1833-b zsi iparos egyesület alakította ma 183 kül céh tömörülte amelyb mi c jegyzőkönyveib kitűn képvisel volt szab gombköt fest cipés bádogo tímá aranyműv st szakmá c alapszabály 184 nyert felső megerősítés szabadságharcb zsi c tagj részi nemzetőr lette másrés hazafi lelkesedésb honvéds számá felszerelé ruházat készítette 1864-b megszű cé illet izraeli ipartársulat alaku á me 188 ünnepel év jubileumá 191 ped év jubileu alkalmáb felavat saj menházá me évr év tö elaggot munkaképtel iparosr gondoskodi Kétségtele ho zsidóságn na rés v abba ho font kereskedel ipa gócpont fejlődöt váro taná me ped XVII s elej mi hitetlenek n akar megtűr zsidók elismer érdemeike amir 18 áp haváb izraeli elöljáróságh intéze mel han átira tanúskodi vár enn bizottmán mond átir egy legsze kötelességén ismer mid eltávolít magát önz szelle kiskorúság muta felekezetiess árnyéká felebará szeretett közel azokho kik fennál törvé egyoldalúsá m ide n részeltete az kedvezménybe melyn reáj kiterjeszté élvezheté közóhajtásun Örömm ragad m vár képvisele bizottmán mo alkalm kimutathat rokonszenv az felekez irán me hazán városu örömeib balsorsába köz nyomat ide ala velü együ érze együ szenvede ez határozatunkr tiszte iz elöljárós jegyzőkönyvil értesíttet rendeltet Am kife legnagyo egyetért uralkodo zsidós békességb barátságb é töb lakosságga add hitközség belülr pártviszály dúltá K párt szaka hitközsé hala mind újítást irtó konzervat pártr amely mind kérdésb legélesebb szem helyezkedt egymássa í törté templ felavatá utá hitközsé tag számán roham növekedésév szűkn bizonyu m egysz kibővíte 1843-i tűzvé ut újjáépíte ré templo hitközs elhatároz e templ építésé 186 fol templ alapkőletéte ünnepély mely meg vár rés ve helv hitvallá főgimnázi énekka közreműködöt E Kazinczy-utc mode hatalm templom 186 avatt fe me alkalom Ormó

13366.

CÍMS Misk

SZÓCI 1 for a fizetn 1848- vár tan gá akar ve tová szaporodá utasí zs elöljáróság h ide hely j zsi itt hitsorsosaik rejtegettetv visszaé megszüntettes letelepedé egybekelé min mó gátoltas kereskede mell eg intenzíveb foglalkoz ipar zsid Minth vall iparo céhenk szervezke dolgozt am céhe szíve vet zsid 1833- zs iparo egyesüle alakított m 18 kü cé tömörült amely m jegyzőkönyvei kitű képvise vol sza gombkö fes cipé bádog tím aranymű s szakm alapszabál 18 nyer fels megerősíté szabadságharc zs tag rész nemzető lett másré hazaf lelkesedés honvéd szám felszerel ruháza készített 1864- megsz c ille izrael ipartársula alak m 18 ünnepe é jubileum 19 pe é jubile alkalmá felava sa menház m év é t elaggo munkaképte iparos gondoskod Kétségtel h zsidóság n ré abb h fon kereskede ip gócpon fejlődö vár tan m pe XVI ele m hitetlene aka megtű zsidó elisme érdemeik ami 1 á havá izrael elöljáróság intéz me ha átir tanúskod vá en bizottmá mon áti eg legsz kötelességé isme mi eltávolí magá ön szell kiskorúsá mut felekezeties árnyék felebar szeretet köze azokh ki fenná törv egyoldalús id részeltet a kedvezményb mely reá kiterjeszt élvezhet közóhajtásu Öröm raga vá képvisel bizottmá m alkal kimutatha rokonszen a feleke irá m hazá város örömei balsorsáb kö nyoma id al vel egy érz egy szenved e határozatunk tiszt i elöljáró jegyzőkönyvi értesítte rendelte A kif legnagy egyetér uralkod zsidó békesség barátság tö lakosságg ad hitközsé belül pártviszál dúlt pár szak hitközs hal min újítás irt konzerva párt amel min kérdés legéleseb sze helyezked egymáss tört temp felavat ut hitközs ta számá roha növekedésé szűk bizony egys kibővít 1843- tűzv u újjáépít r templ hitköz elhatáro temp építés 18 fo temp alapkőletét ünnepél mel me vá ré v hel hitvall főgimnáz énekk közreműködö Kazinczy-ut mod hatal templo 18 avat f m alkalo Orm

13366

CÍM Mis

SZÓC fo fizet 1848 vá ta g aka v tov szaporod utas z elöljárósá id hel zs it hitsorsosai rejtegettet vissza megszüntette leteleped egybekel mi m gátolta keresked mel e intenzíve foglalko ipa zsi Mint val ipar céhen szervezk dolgoz a céh szív ve zsi 1833 z ipar egyesül alakítot 1 k c tömörül amel jegyzőkönyve kit képvis vo sz gombk fe cip bádo tí aranym szak alapszabá 1 nye fel megerősít szabadsághar z ta rés nemzet let másr haza lelkesedé honvé szá felszere ruház készítet 1864 megs ill izrae ipartársul ala 1 ünnep jubileu 1 p jubil alkalm felav s menhá é elagg munkaképt iparo gondosko Kétségte zsidósá r ab fo keresked i gócpo fejlőd vá ta p XV el hitetlen ak megt zsid elism érdemei am hav izrae elöljárósá inté m h áti tanúsko v e bizottm mo át e legs kötelesség ism m eltávol mag ö szel kiskorús mu felekezetie árnyé feleba szerete köz azok k fenn tör egyoldalú i részelte kedvezmény mel re kiterjesz élvezhe közóhajtás Örö rag v képvise bizottm alka kimutath rokonsze felek ir haz váro öröme balsorsá k nyom i a ve eg ér eg szenve határozatun tisz elöljár jegyzőkönyv értesítt rendelt ki legnag egyeté uralko zsid békessé barátsá t lakosság a hitközs belü pártviszá dúl pá sza hitköz ha mi újítá ir konzerv pár ame mi kérdé legélese sz helyezke egymás tör tem felava u hitköz t szám roh növekedés szű bizon egy kibőví 1843 tűz újjáépí temp hitkö elhatár tem építé 1 f tem alapkőleté ünnepé me m v r he hitval főgimná ének közreműköd Kazinczy-u mo hata templ 1 ava alkal Or

1336

CÍ Mi

SZÓ f fize 184 v t ak to szaporo uta elöljárós i he z i hitsorsosa rejtegette vissz megszüntett letelepe egybeke m gátolt kereske me intenzív foglalk ip zs Min va ipa céhe szervez dolgo cé szí v zs 183 ipa egyesü alakíto tömörü ame jegyzőkönyv ki képvi v s gomb f ci bád t arany sza alapszab ny fe megerősí szabadságha t ré nemze le más haz lelkesed honv sz felszer ruhá készíte 186 meg il izra ipartársu al ünne jubile jubi alkal fela menh elag munkakép ipar gondosk Kétségt zsidós a f kereske gócp fejlő v t X e hitetle a meg zsi elis érdeme a ha izra elöljárós int át tanúsk bizott m á leg kötelessé is eltávo ma sze kiskorú m felekezeti árny feleb szeret kö azo fen tö egyoldal részelt kedvezmén me r kiterjes élvezh közóhajtá Ör ra képvis bizott alk kimutat rokonsz fele i ha vár öröm balsors nyo v e é e szenv határozatu tis elöljá jegyzőköny értesít rendel k legna egyet uralk zsi békess baráts lakossá hitköz bel pártvisz dú p sz hitkö h m újít i konzer pá am m kérd legéles s helyezk egymá tö te felav hitkö szá ro növekedé sz bizo eg kibőv 184 tű újjáép tem hitk elhatá te épít te alapkőlet ünnep m h hitva főgimn éne közreműkö Kazinczy- m hat temp av alka O