13367.htm

CÍMSZÓ: Miskolc

SZÓCIKK: Bertalan (l. o.) írt avató verset. Később 1900. épült fel a modern stílusú Palóczy-utcai templom. A Kazinczy-utcai új templom lángra szította a viszálykodások lappangó tüzet. A hitközség vezetősége a templomba énekkart alkalmazott s azok kik ezen újításban az ősi vallást látták veszélyeztetve, 1864 Sátoraljaújhelybe egy harminc rabbiból álló gyűlést hívtak egybe, mely átokkal sújtotta a M.-i rabbit és a hitközség vezetőségét. 1870-ben a hitközség a kongresszusi szabályzat alapján szervezkedett, ami ismét kirobbantotta az ellentéteket, Az orthodoxok kiváltak és külön hitközséget alapítottak. A két hitközség 1875. febr.-ban újból egyesült és pedig az orthodox szervezeti szabályzat alapján. Később a templomi esketés ügye váltott ki újabb egyenetlenkedést. Ennek eredménye, hogy a szefárd imaegyesület külön rabbiságot szervezett, külön elemi iskolát állított fel és autonómiára való törekvésével hosszú évekig tartó súrlódást és perlekedést idézett elő. A hitközség első elöljárói - az 1808-iki jegyzőkönyvek tanúsága szerint - a következők voltak: Brody Wolf elnök, Katz Sámuel, alelnök, Mikolás Józsua, Burger Wolf, Stern Áron elöljárók, Helisan Joser, Boschán Juda Léb, Darócz Jakab, Katz Ezekkiel és Beér Áron gondnokok és Fuchs Mendel jegyző. A hitközség első rabbija, aki még megyei rabbi állást viselt, Mandl Izrael volt, utána Aser Anschel Wiener következett, ki 1800. halt meg M.-on. Utódja fia Ábrahám Wiener, vagy Posselburg volt, aki 1832. bekövetkezett haláláig működött. Halálával megszűnt a megyei rabbiság, - ezt 1850. követte a megyei hitközség megszűnése - a kis községek meggyarapodva külön hitközségeket és rabbiságokat szerveztek. Ábrahám Posselburgot mint előző M.-i rabbi Fischmann Mózes követte, aki 1836-1875-ig működött, mellette Klein Mór töltött még be rabbiállást (1866-1870), aki hitszónoklataival és irodalmi kör létesítésével tűnt ki. 1879-ben Rosenfeld Mayert (l. o.) választották meg főrabbiul, aki 1908. bekövetkezett haláláig áldásos működést fejtett ki. 1898-ban a ma is működő Spira Salamon (l. o.) lett a hitközség második rabbija és hitszónoka, aki az 1896. hozott határozat értelmében először tartott a templomban magyar nyelvű szónoklatot. 1914-óta a hitközség főrabbija Austerlitz Sámuel (l. o.). A hitközség legrégibb intézménye a Chevra Kadisa, mely a fennmaradt jegyzőkönyvek tanúsága szerint 1767. alakult. 1802-ben a Chevra Kadisa kórházat rendezett be, melynél 1811 óta külön orvost alkalmaz. A Chevra Kadisa jelenlegi elnöke héthársi Neumann Adolf (l. o.), vezetőségének tagjai Klein József, Bloch Ármin és Stamberger Lajos. A Chevra Kadisa mellett más egyesületek is végzik a felebarát szeretet munkáját. Így az 1817. alakult Bikkur Cholim egylet, melynek 600 tagja van. Elnökségének tagjai: Bloch Ármin, Feuerstein Izidor, Politzer Márton. 1847-ben létesült nőegylet, mely több mint félszázados fennállása alatt állandóan tartott fenn népkonyhát és a nyomor leküzdése terén elismerésre méltó eredményeket ért el. Kiváló vezetői közül nagy érdemeket szerzett néhai Grósz Józsefné. A nőegylet


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3367. címszó a lexikon => 607. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13367.htm

CÍMSZÓ: Miskolc

SZÓCIKK: Bertalan l. o. írt avató verset. Később 1900. épült fel a modern stílusú Palóczy-utcai templom. A Kazinczy-utcai új templom lángra szította a viszálykodások lappangó tüzet. A hitközség vezetősége a templomba énekkart alkalmazott s azok kik ezen újításban az ősi vallást látták veszélyeztetve, 1864 Sátoraljaújhelybe egy harminc rabbiból álló gyűlést hívtak egybe, mely átokkal sújtotta a M.-i rabbit és a hitközség vezetőségét. 1870-ben a hitközség a kongresszusi szabályzat alapján szervezkedett, ami ismét kirobbantotta az ellentéteket, Az orthodoxok kiváltak és külön hitközséget alapítottak. A két hitközség 1875. febr.-ban újból egyesült és pedig az orthodox szervezeti szabályzat alapján. Később a templomi esketés ügye váltott ki újabb egyenetlenkedést. Ennek eredménye, hogy a szefárd imaegyesület külön rabbiságot szervezett, külön elemi iskolát állított fel és autonómiára való törekvésével hosszú évekig tartó súrlódást és perlekedést idézett elő. A hitközség első elöljárói - az 1808-iki jegyzőkönyvek tanúsága szerint - a következők voltak: Brody Wolf elnök, Katz Sámuel, alelnök, Mikolás Józsua, Burger Wolf, Stern Áron elöljárók, Helisan Joser, Boschán Juda Léb, Darócz Jakab, Katz Ezekkiel és Beér Áron gondnokok és Fuchs Mendel jegyző. A hitközség első rabbija, aki még megyei rabbi állást viselt, Mandl Izrael volt, utána Aser Anschel Wiener következett, ki 1800. halt meg M.-on. Utódja fia Ábrahám Wiener, vagy Posselburg volt, aki 1832. bekövetkezett haláláig működött. Halálával megszűnt a megyei rabbiság, - ezt 1850. követte a megyei hitközség megszűnése - a kis községek meggyarapodva külön hitközségeket és rabbiságokat szerveztek. Ábrahám Posselburgot mint előző M.-i rabbi Fischmann Mózes követte, aki 1836-1875-ig működött, mellette Klein Mór töltött még be rabbiállást 1866-1870 , aki hitszónoklataival és irodalmi kör létesítésével tűnt ki. 1879-ben Rosenfeld Mayert l. o. választották meg főrabbiul, aki 1908. bekövetkezett haláláig áldásos működést fejtett ki. 1898-ban a ma is működő Spira Salamon l. o. lett a hitközség második rabbija és hitszónoka, aki az 1896. hozott határozat értelmében először tartott a templomban magyar nyelvű szónoklatot. 1914-óta a hitközség főrabbija Austerlitz Sámuel l. o. . A hitközség legrégibb intézménye a Chevra Kadisa, mely a fennmaradt jegyzőkönyvek tanúsága szerint 1767. alakult. 1802-ben a Chevra Kadisa kórházat rendezett be, melynél 1811 óta külön orvost alkalmaz. A Chevra Kadisa jelenlegi elnöke héthársi Neumann Adolf l. o. , vezetőségének tagjai Klein József, Bloch Ármin és Stamberger Lajos. A Chevra Kadisa mellett más egyesületek is végzik a felebarát szeretet munkáját. Így az 1817. alakult Bikkur Cholim egylet, melynek 600 tagja van. Elnökségének tagjai: Bloch Ármin, Feuerstein Izidor, Politzer Márton. 1847-ben létesült nőegylet, mely több mint félszázados fennállása alatt állandóan tartott fenn népkonyhát és a nyomor leküzdése terén elismerésre méltó eredményeket ért el. Kiváló vezetői közül nagy érdemeket szerzett néhai Grósz Józsefné. A nőegylet

13367.ht

CÍMSZÓ Miskol

SZÓCIKK Bertala l o ír avat verset Későb 1900 épül fe moder stílus Palóczy-utca templom Kazinczy-utca ú templo lángr szított viszálykodáso lappang tüzet hitközsé vezetőség templomb énekkar alkalmazot azo ki eze újításba a ős vallás láttá veszélyeztetve 186 Sátoraljaújhelyb eg harmin rabbibó áll gyűlés hívta egybe mel átokka sújtott M.- rabbi é hitközsé vezetőségét 1870-be hitközsé kongresszus szabályza alapjá szervezkedett am ismé kirobbantott a ellentéteket A orthodoxo kiválta é külö hitközsége alapítottak ké hitközsé 1875 febr.-ba újbó egyesül é pedi a orthodo szervezet szabályza alapján Későb templom esketé ügy váltot k újab egyenetlenkedést Enne eredménye hog szefár imaegyesüle külö rabbiságo szervezett külö elem iskolá állítot fe é autonómiár val törekvéséve hossz éveki tart súrlódás é perlekedés idézet elő hitközsé els elöljáró a 1808-ik jegyzőkönyve tanúság szerin következő voltak Brod Wol elnök Kat Sámuel alelnök Mikolá Józsua Burge Wolf Ster Áro elöljárók Helisa Joser Boschá Jud Léb Daróc Jakab Kat Ezekkie é Beé Áro gondnoko é Fuch Mende jegyző hitközsé els rabbija ak mé megye rabb állás viselt Mand Izrae volt után Ase Ansche Wiene következett k 1800 hal me M.-on Utódj fi Ábrahá Wiener vag Posselbur volt ak 1832 bekövetkezet halálái működött Haláláva megszűn megye rabbiság ez 1850 követt megye hitközsé megszűnés ki községe meggyarapodv külö hitközségeke é rabbiságoka szerveztek Ábrahá Posselburgo min előz M.- rabb Fischman Móze követte ak 1836-1875-i működött mellett Klei Mó töltöt mé b rabbiállás 1866-187 ak hitszónoklataiva é irodalm kö létesítéséve tűn ki 1879-be Rosenfel Mayer l o választottá me főrabbiul ak 1908 bekövetkezet halálái áldáso működés fejtet ki 1898-ba m i működ Spir Salamo l o let hitközsé másodi rabbij é hitszónoka ak a 1896 hozot határoza értelmébe előszö tartot templomba magya nyelv szónoklatot 1914-ót hitközsé főrabbij Austerlit Sámue l o hitközsé legrégib intézmény Chevr Kadisa mel fennmarad jegyzőkönyve tanúság szerin 1767 alakult 1802-be Chevr Kadis kórháza rendezet be melyné 181 ót külö orvos alkalmaz Chevr Kadis jelenleg elnök héthárs Neuman Adol l o vezetőségéne tagja Klei József Bloc Ármi é Stamberge Lajos Chevr Kadis mellet má egyesülete i végzi felebará szerete munkáját Íg a 1817 alakul Bikku Choli egylet melyne 60 tagj van Elnökségéne tagjai Bloc Ármin Feuerstei Izidor Politze Márton 1847-be létesül nőegylet mel töb min félszázado fennállás alat állandóa tartot fen népkonyhá é nyomo leküzdés teré elismerésr mélt eredményeke ér el Kivál vezető közü nag érdemeke szerzet néha Grós Józsefné nőegyle

13367.h

CÍMSZ Misko

SZÓCIK Bertal í ava verse Késő 190 épü f mode stílu Palóczy-utc templo Kazinczy-utc templ láng szítot viszálykodás lappan tüze hitközs vezetősé templom énekka alkalmazo az k ez újításb ő vallá látt veszélyeztetv 18 Sátoraljaújhely e harmi rabbib ál gyűlé hívt egyb me átokk sújtot M. rabb hitközs vezetőségé 1870-b hitközs kongresszu szabályz alapj szervezkedet a ism kirobbantot ellentéteke orthodox kivált kül hitközség alapította k hitközs 187 febr.-b újb egyesü ped orthod szerveze szabályz alapjá Késő templo esket üg válto úja egyenetlenkedés Enn eredmény ho szefá imaegyesül kül rabbiság szervezet kül ele iskol állíto f autonómiá va törekvésév hoss évek tar súrlódá perlekedé idéze el hitközs el elöljár 1808-i jegyzőkönyv tanúsá szeri következ volta Bro Wo elnö Ka Sámue alelnö Mikol Józsu Burg Wol Ste Ár elöljáró Helis Jose Bosch Ju Lé Daró Jaka Ka Ezekki Be Ár gondnok Fuc Mend jegyz hitközs el rabbij a m megy rab állá visel Man Izra vol utá As Ansch Wien következet 180 ha m M.-o Utód f Ábrah Wiene va Posselbu vol a 183 bekövetkeze halálá működöt Haláláv megszű megy rabbisá e 185 követ megy hitközs megszűné k község meggyarapod kül hitközségek rabbiságok szervezte Ábrah Posselburg mi elő M. rab Fischma Móz követt a 1836-1875- működöt mellet Kle M töltö m rabbiállá 1866-18 a hitszónoklataiv irodal k létesítésév tű k 1879-b Rosenfe Maye választott m főrabbiu a 190 bekövetkeze halálá áldás működé fejte k 1898-b műkö Spi Salam le hitközs másod rabbi hitszónok a 189 hozo határoz értelméb elősz tarto templomb magy nyel szónoklato 1914-ó hitközs főrabbi Austerli Sámu hitközs legrégi intézmén Chev Kadis me fennmara jegyzőkönyv tanúsá szeri 176 alakul 1802-b Chev Kadi kórház rendeze b melyn 18 ó kül orvo alkalma Chev Kadi jelenle elnö héthár Neuma Ado vezetőségén tagj Kle Józse Blo Árm Stamberg Lajo Chev Kadi melle m egyesület végz felebar szeret munkájá Í 181 alaku Bikk Chol egyle melyn 6 tag va Elnökségén tagja Blo Ármi Feuerste Izido Politz Márto 1847-b létesü nőegyle me tö mi félszázad fennállá ala állandó tarto fe népkonyh nyom leküzdé ter elismerés mél eredmények é e Kivá vezet köz na érdemek szerze néh Gró Józsefn nőegyl

13367.

CÍMS Misk

SZÓCI Berta av vers Kés 19 ép mod stíl Palóczy-ut templ Kazinczy-ut temp lán szíto viszálykodá lappa tüz hitköz vezetős templo énekk alkalmaz a e újítás vall lát veszélyeztet 1 Sátoraljaújhel harm rabbi á gyűl hív egy m átok sújto M rab hitköz vezetőség 1870- hitköz kongressz szabály alap szervezkede is kirobbanto ellentétek orthodo kivál kü hitközsé alapított hitköz 18 febr.- új egyes pe ortho szervez szabály alapj Kés templ eske ü vált új egyenetlenkedé En eredmén h szef imaegyesü kü rabbisá szerveze kü el isko állít autonómi v törekvésé hos éve ta súrlód perleked idéz e hitköz e elöljá 1808- jegyzőköny tanús szer követke volt Br W eln K Sámu aleln Miko Józs Bur Wo St Á elöljár Heli Jos Bosc J L Dar Jak K Ezekk B Á gondno Fu Men jegy hitköz e rabbi meg ra áll vise Ma Izr vo ut A Ansc Wie következe 18 h M.- Utó Ábra Wien v Posselb vo 18 bekövetkez halál működö Halálá megsz meg rabbis 18 köve meg hitköz megszűn közsé meggyarapo kü hitközsége rabbiságo szervezt Ábra Posselbur m el M ra Fischm Mó követ 1836-1875 működö melle Kl tölt rabbiáll 1866-1 hitszónoklatai iroda létesítésé t 1879- Rosenf May választot főrabbi 19 bekövetkez halál áldá működ fejt 1898- műk Sp Sala l hitköz máso rabb hitszóno 18 hoz határo értelmé elős tart templom mag nye szónoklat 1914- hitköz főrabb Austerl Sám hitköz legrég intézmé Che Kadi m fennmar jegyzőköny tanús szer 17 alaku 1802- Che Kad kórhá rendez mely 1 kü orv alkalm Che Kad jelenl eln héthá Neum Ad vezetőségé tag Kl Józs Bl Ár Stamber Laj Che Kad mell egyesüle vég feleba szere munkáj 18 alak Bik Cho egyl mely ta v Elnökségé tagj Bl Árm Feuerst Izid Polit Márt 1847- létes nőegyl m t m félszáza fennáll al álland tart f népkony nyo leküzd te elismeré mé eredménye Kiv veze kö n érdeme szerz né Gr József nőegy

13367

CÍM Mis

SZÓC Bert a ver Ké 1 é mo stí Palóczy-u temp Kazinczy-u tem lá szít viszálykod lapp tü hitkö vezető templ ének alkalma újítá val lá veszélyezte Sátoraljaújhe har rabb gyű hí eg áto sújt ra hitkö vezetősé 1870 hitkö kongress szabál ala szervezked i kirobbant ellentéte orthod kivá k hitközs alapítot hitkö 1 febr. ú egye p orth szerve szabál alap Ké temp esk vál ú egyenetlenked E eredmé sze imaegyes k rabbis szervez k e isk állí autonóm törekvés ho év t súrló perleke idé hitkö elölj 1808 jegyzőkön tanú sze követk vol B el Sám alel Mik Józ Bu W S elöljá Hel Jo Bos Da Ja Ezek gondn F Me jeg hitkö rabb me r ál vis M Iz v u Ans Wi következ 1 M. Ut Ábr Wie Possel v 1 bekövetke halá működ Halál megs me rabbi 1 köv me hitkö megszű közs meggyarap k hitközség rabbiság szervez Ábr Posselbu e r Fisch M köve 1836-187 működ mell K töl rabbiál 1866- hitszónoklata irod létesítés 1879 Rosen Ma választo főrabb 1 bekövetke halá áld műkö fej 1898 mű S Sal hitkö más rab hitszón 1 ho határ értelm elő tar templo ma ny szónokla 1914 hitkö főrab Auster Sá hitkö legré intézm Ch Kad fennma jegyzőkön tanú sze 1 alak 1802 Ch Ka kórh rende mel k or alkal Ch Ka jelen el héth Neu A vezetőség ta K Józ B Á Stambe La Ch Ka mel egyesül vé feleb szer munká 1 ala Bi Ch egy mel t Elnökség tag B Ár Feuers Izi Poli Már 1847 léte nőegy félszáz fennál a állan tar népkon ny leküz t elismer m eredmény Ki vez k érdem szer n G Józse nőeg

1336

CÍ Mi

SZÓ Ber ve K m st Palóczy- tem Kazinczy- te l szí viszályko lap t hitk vezet temp éne alkalm újít va l veszélyezt Sátoraljaújh ha rab gy h e át súj r hitk vezetős 187 hitk kongres szabá al szervezke kirobban ellentét ortho kiv hitköz alapíto hitk febr egy ort szerv szabá ala K tem es vá egyenetlenke eredm sz imaegye rabbi szerve is áll autonó törekvé h é súrl perlek id hitk elöl 180 jegyzőkö tan sz követ vo e Sá ale Mi Jó B elölj He J Bo D J Eze gond M je hitk rab m á vi I An W követke M U Áb Wi Posse bekövetk hal műkö Halá meg m rabb kö m hitk megsz köz meggyara hitközsé rabbisá szerve Áb Posselb Fisc köv 1836-18 műkö mel tö rabbiá 1866 hitszónoklat iro létesíté 187 Rose M választ főrab bekövetk hal ál műk fe 189 m Sa hitk má ra hitszó h hatá értel el ta templ m n szónokl 191 hitk főra Auste S hitk legr intéz C Ka fennm jegyzőkö tan sz ala 180 C K kór rend me o alka C K jele e hét Ne vezetősé t Jó Stamb L C K me egyesü v fele sze munk al B C eg me Elnöksé ta Á Feuer Iz Pol Má 184 lét nőeg félszá fenná álla ta népko n lekü elisme eredmén K ve érde sze Józs nőe