13368.htm

CÍMSZÓ: Miskolc

SZÓCIKK: tagjainak létszáma 1200. Elnöknői Szabó Árminné és özv. Műnk Pálné. A vezetőségben helyet foglalnak még: Steinfeld Zsigmondné, Hochmann Jakabné és özv. Balog Sándorné. Újabban 1912. létesült az 1250 tagot számláló Deborah nőegylet, melynek programján ugyancsak a jótékonyság szerepel. Elnöknője Princz Jakabné, vezetőségének tagjai: Reich Dávidné, Bónis Lajosné és Blitz Hermanné. A hitközségnek legnagyobbszabású intézménye a felsőmagyarországi zsidó kórház. A kórház - kétemeletes hatalmas épület - évtizedes vajúdás után nemrégiben került tető alá s rövid idő múlva - ha berendezésének anyagi kérdését siket ül rendezni - meg is nyílik. Minden jel arra mutat, hogy e kórház, melynek Altmann Ignác főorvos volt egyik leglelkesebb kezdeményezője, az ország egyik legmodernebb kórháza lesz. Külön fejezetet érdemel, a hitközség iskola-politikája. A fővárosi mellett kétségtelenül a M -i hitközség az, amely az iskolák létesítésének kulturális jelentőségét leginkább felismerte. Már 1784., II. József rendelete következtében, megnyílt a zsidó nemzeti iskola, melyet Kazinczy Ferenc, mint tanfelügyelő többször meglátogatott és hivatalos jelentéseiben megdicsért. (V. ö. Mandl B.: «A magyarorsz. zsidók tanügye II. József alatt.») Az iskola azonban csak rövid ideig működött. 1846-ban nyitotta meg a hitközség új iskoláját, melynek első tanítója Hochmuth Ábrahám volt, aki 1846-52.-működött, majd Veszprémbe kerületi rabbinak választották s ott is halt meg 1889 jún. 10. Hochmuth kiváló tanító volt s M.-on könyvet is adott ki Die jüdische Schule in Ungarn, wie sie ist und wie sie sein soll címmel. Ez az iskola évtizedekig állott fenn, de a hitközség rohamos fejlődése következtében egyre szűkebbnek bizonyult. A hitközség új iskola építését határozta el s ezt az iskolát 1900 szept.-ben nyitották meg ünnepélyesen. Kétemeletes gyönyörű, modern iskolapalota az Erzsébet elemi iskola, mely ma is egyik legszebb középülete a városnak, s mint felekezeti iskola párját ritkítja az egész országban. Jelenleg hat-hat osztályú fiú- és leányiskolából áll, növendékeinek száma kb. 1000. Mostani igazgatója Hauer Bertalan. Nagyszerű fejlődését és jóhírét az iskola kiváló igazgatóinak és tanítóinak köszönheti. Meg kell emlékeznünk itt Krausz Simon ny. igazgatóról, Weisz J. Lipót, Zollner Albert és Vadas Ábrahám tanítókról, akik több évtizedes kiváló pedagógiai működésükkel az iskolát felvirágoztatták. 1919-ben a hitközség felső leányiskolát és polgári leányiskolát létesített, mely hét évig az Erzsébet elemi iskola helyiségeiben nyert elhelyezést. 1926-ban épült fel Feldmann Mór hitközségi elnök kezdeményezésére a felsőbb leány- és polgári leányiskola új, kétemeletes díszes hajléka a legmodernebb pedagógiai elvek figyelembe vételével. Az új iskolát, melynek Sorbu Adolf az igazgatója, 1926 okt. 12. avatták fel országos ünnepély keretében, amelyen a kormány, a város, a vármegye és az ország több hitközsége képviseltették magukat. E két nagyszerű iskola mellett van a hitközségnek polgári fiúiskolája, melynek Bartos Norbert az igazgatója, három jesivája és három Talmud


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3368. címszó a lexikon => 607. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13368.htm

CÍMSZÓ: Miskolc

SZÓCIKK: tagjainak létszáma 1200. Elnöknői Szabó Árminné és özv. Műnk Pálné. A vezetőségben helyet foglalnak még: Steinfeld Zsigmondné, Hochmann Jakabné és özv. Balog Sándorné. Újabban 1912. létesült az 1250 tagot számláló Deborah nőegylet, melynek programján ugyancsak a jótékonyság szerepel. Elnöknője Princz Jakabné, vezetőségének tagjai: Reich Dávidné, Bónis Lajosné és Blitz Hermanné. A hitközségnek legnagyobbszabású intézménye a felsőmagyarországi zsidó kórház. A kórház - kétemeletes hatalmas épület - évtizedes vajúdás után nemrégiben került tető alá s rövid idő múlva - ha berendezésének anyagi kérdését siket ül rendezni - meg is nyílik. Minden jel arra mutat, hogy e kórház, melynek Altmann Ignác főorvos volt egyik leglelkesebb kezdeményezője, az ország egyik legmodernebb kórháza lesz. Külön fejezetet érdemel, a hitközség iskola-politikája. A fővárosi mellett kétségtelenül a M -i hitközség az, amely az iskolák létesítésének kulturális jelentőségét leginkább felismerte. Már 1784., II. József rendelete következtében, megnyílt a zsidó nemzeti iskola, melyet Kazinczy Ferenc, mint tanfelügyelő többször meglátogatott és hivatalos jelentéseiben megdicsért. V. ö. Mandl B.: A magyarorsz. zsidók tanügye II. József alatt. Az iskola azonban csak rövid ideig működött. 1846-ban nyitotta meg a hitközség új iskoláját, melynek első tanítója Hochmuth Ábrahám volt, aki 1846-52.-működött, majd Veszprémbe kerületi rabbinak választották s ott is halt meg 1889 jún. 10. Hochmuth kiváló tanító volt s M.-on könyvet is adott ki Die jüdische Schule in Ungarn, wie sie ist und wie sie sein soll címmel. Ez az iskola évtizedekig állott fenn, de a hitközség rohamos fejlődése következtében egyre szűkebbnek bizonyult. A hitközség új iskola építését határozta el s ezt az iskolát 1900 szept.-ben nyitották meg ünnepélyesen. Kétemeletes gyönyörű, modern iskolapalota az Erzsébet elemi iskola, mely ma is egyik legszebb középülete a városnak, s mint felekezeti iskola párját ritkítja az egész országban. Jelenleg hat-hat osztályú fiú- és leányiskolából áll, növendékeinek száma kb. 1000. Mostani igazgatója Hauer Bertalan. Nagyszerű fejlődését és jóhírét az iskola kiváló igazgatóinak és tanítóinak köszönheti. Meg kell emlékeznünk itt Krausz Simon ny. igazgatóról, Weisz J. Lipót, Zollner Albert és Vadas Ábrahám tanítókról, akik több évtizedes kiváló pedagógiai működésükkel az iskolát felvirágoztatták. 1919-ben a hitközség felső leányiskolát és polgári leányiskolát létesített, mely hét évig az Erzsébet elemi iskola helyiségeiben nyert elhelyezést. 1926-ban épült fel Feldmann Mór hitközségi elnök kezdeményezésére a felsőbb leány- és polgári leányiskola új, kétemeletes díszes hajléka a legmodernebb pedagógiai elvek figyelembe vételével. Az új iskolát, melynek Sorbu Adolf az igazgatója, 1926 okt. 12. avatták fel országos ünnepély keretében, amelyen a kormány, a város, a vármegye és az ország több hitközsége képviseltették magukat. E két nagyszerű iskola mellett van a hitközségnek polgári fiúiskolája, melynek Bartos Norbert az igazgatója, három jesivája és három Talmud

13368.ht

CÍMSZÓ Miskol

SZÓCIKK tagjaina létszám 1200 Elnöknő Szab Árminn é özv Műn Pálné vezetőségbe helye foglalna még Steinfel Zsigmondné Hochman Jakabn é özv Balo Sándorné Újabba 1912 létesül a 125 tago számlál Debora nőegylet melyne programjá ugyancsa jótékonysá szerepel Elnöknőj Princ Jakabné vezetőségéne tagjai Reic Dávidné Bóni Lajosn é Blit Hermanné hitközségne legnagyobbszabás intézmény felsőmagyarország zsid kórház kórhá kétemelete hatalma épüle évtizede vajúdá utá nemrégibe kerül tet al rövi id múlv h berendezéséne anyag kérdésé sike ü rendezn me i nyílik Minde je arr mutat hog kórház melyne Altman Igná főorvo vol egyi leglelkeseb kezdeményezője a orszá egyi legmoderneb kórház lesz Külö fejezete érdemel hitközsé iskola-politikája főváros mellet kétségtelenü - hitközsé az amel a iskolá létesítéséne kulturáli jelentőségé leginkáb felismerte Má 1784. II Józse rendelet következtében megnyíl zsid nemzet iskola melye Kazincz Ferenc min tanfelügyel többszö meglátogatot é hivatalo jelentéseibe megdicsért V ö Mand B. magyarorsz zsidó tanügy II Józse alatt A iskol azonba csa rövi idei működött 1846-ba nyitott me hitközsé ú iskoláját melyne els tanítój Hochmut Ábrahá volt ak 1846-52.-működött maj Veszprémb kerület rabbina választottá ot i hal me 188 jún 10 Hochmut kivál tanít vol M.-o könyve i adot k Di jüdisch Schul i Ungarn wi si is un wi si sei sol címmel E a iskol évtizedeki állot fenn d hitközsé rohamo fejlődés következtébe egyr szűkebbne bizonyult hitközsé ú iskol építésé határozt e ez a iskolá 190 szept.-be nyitottá me ünnepélyesen Kétemelete gyönyörű moder iskolapalot a Erzsébe elem iskola mel m i egyi legszeb középület városnak min felekezet iskol párjá ritkítj a egés országban Jelenle hat-ha osztály fiú é leányiskolábó áll növendékeine szám kb 1000 Mostan igazgatój Haue Bertalan Nagyszer fejlődésé é jóhíré a iskol kivál igazgatóina é tanítóina köszönheti Me kel emlékeznün it Kraus Simo ny igazgatóról Weis J Lipót Zollne Alber é Vada Ábrahá tanítókról aki töb évtizede kivál pedagógia működésükke a iskolá felvirágoztatták 1919-be hitközsé fels leányiskolá é polgár leányiskolá létesített mel hé évi a Erzsébe elem iskol helyiségeibe nyer elhelyezést 1926-ba épül fe Feldman Mó hitközség elnö kezdeményezésér felsőb leány é polgár leányiskol új kétemelete dísze hajlék legmoderneb pedagógia elve figyelemb vételével A ú iskolát melyne Sorb Adol a igazgatója 192 okt 12 avattá fe országo ünnepél keretében amelye kormány város vármegy é a orszá töb hitközség képviseltetté magukat ké nagyszer iskol mellet va hitközségne polgár fiúiskolája melyne Barto Norber a igazgatója háro jesiváj é háro Talmu

13368.h

CÍMSZ Misko

SZÓCIK tagjain létszá 120 Elnökn Sza Ármin öz Mű Páln vezetőségb hely foglaln mé Steinfe Zsigmondn Hochma Jakab öz Bal Sándorn Újabb 191 létesü 12 tag számlá Debor nőegyle melyn programj ugyancs jótékonys szerepe Elnöknő Prin Jakabn vezetőségén tagja Rei Dávidn Bón Lajos Bli Hermann hitközségn legnagyobbszabá intézmén felsőmagyarorszá zsi kórhá kórh kétemelet hatalm épül évtized vajúd ut nemrégib kerü te a röv i múl berendezésén anya kérdés sik rendez m nyíli Mind j ar muta ho kórhá melyn Altma Ign főorv vo egy leglelkese kezdeményezőj orsz egy legmoderne kórhá les Kül fejezet érdeme hitközs iskola-politikáj főváro melle kétségtelen hitközs a ame iskol létesítésén kulturál jelentőség leginká felismert M 1784 I Józs rendele következtébe megnyí zsi nemze iskol mely Kazinc Feren mi tanfelügye többsz meglátogato hivatal jelentéseib megdicsér Man B magyarors zsid tanüg I Józs alat isko azonb cs röv ide működöt 1846-b nyitot m hitközs iskolájá melyn el tanító Hochmu Ábrah vol a 1846-52.-működöt ma Veszprém kerüle rabbin választott o ha m 18 jú 1 Hochmu kivá taní vo M.- könyv ado D jüdisc Schu Ungar w s i u w s se so címme isko évtizedek állo fen hitközs roham fejlődé következtéb egy szűkebbn bizonyul hitközs isko építés határoz e iskol 19 szept.-b nyitott m ünnepélyese Kétemelet gyönyör mode iskolapalo Erzséb ele iskol me egy legsze középüle városna mi felekeze isko párj ritkít egé országba Jelenl hat-h osztál fi leányiskoláb ál növendékein szá k 100 Mosta igazgató Hau Bertala Nagysze fejlődés jóhír isko kivá igazgatóin tanítóin köszönhet M ke emlékeznü i Krau Sim n igazgatóró Wei Lipó Zolln Albe Vad Ábrah tanítókró ak tö évtized kivá pedagógi működésükk iskol felvirágoztattá 1919-b hitközs fel leányiskol polgá leányiskol létesítet me h év Erzséb ele isko helyiségeib nye elhelyezés 1926-b épü f Feldma M hitközsé eln kezdeményezésé felső leán polgá leányisko ú kétemelet dísz hajlé legmoderne pedagógi elv figyelem vételéve iskolá melyn Sor Ado igazgatój 19 ok 1 avatt f ország ünnepé keretébe amely kormán váro vármeg orsz tö hitközsé képviseltett maguka k nagysze isko melle v hitközségn polgá fiúiskoláj melyn Bart Norbe igazgatój hár jesivá hár Talm

13368.

CÍMS Misk

SZÓCI tagjai létsz 12 Elnök Sz Ármi ö M Pál vezetőség hel foglal m Steinf Zsigmond Hochm Jaka ö Ba Sándor Újab 19 létes 1 ta száml Debo nőegyl mely program ugyanc jótékony szerep Elnökn Pri Jakab vezetőségé tagj Re Dávid Bó Lajo Bl Herman hitközség legnagyobbszab intézmé felsőmagyarorsz zs kórh kór kétemele hatal épü évtize vajú u nemrégi ker t rö mú berendezésé any kérdé si rende nyíl Min a mut h kórh mely Altm Ig főor v eg leglelkes kezdeményező ors eg legmodern kórh le Kü fejeze érdem hitköz iskola-politiká fővár mell kétségtele hitköz am isko létesítésé kulturá jelentősé legink felismer 178 Józ rendel következtéb megny zs nemz isko mel Kazin Fere m tanfelügy többs meglátogat hivata jelentései megdicsé Ma magyaror zsi tanü Józ ala isk azon c rö id működö 1846- nyito hitköz iskoláj mely e tanít Hochm Ábra vo 1846-52.-működö m Veszpré kerül rabbi választot h 1 j Hochm kiv tan v M. köny ad jüdis Sch Unga s s címm isk évtizede áll fe hitköz roha fejlőd következté eg szűkebb bizonyu hitköz isk építé határo isko 1 szept.- nyitot ünnepélyes Kétemele gyönyö mod iskolapal Erzsé el isko m eg legsz középül városn m felekez isk pár ritkí eg országb Jelen hat- osztá f leányiskolá á növendékei sz 10 Most igazgat Ha Bertal Nagysz fejlődé jóhí isk kiv igazgatói tanítói köszönhe k emlékezn Kra Si igazgatór We Lip Zoll Alb Va Ábra tanítókr a t évtize kiv pedagóg működésük isko felvirágoztatt 1919- hitköz fe leányisko polg leányisko létesíte m é Erzsé el isk helyiségei ny elhelyezé 1926- ép Feldm hitközs el kezdeményezés fels leá polg leányisk kétemele dís hajl legmodern pedagóg el figyele vételév iskol mely So Ad igazgató 1 o avat orszá ünnep keretéb amel kormá vár várme ors t hitközs képviseltet maguk nagysz isk mell hitközség polg fiúiskolá mely Bar Norb igazgató há jesiv há Tal

13368

CÍM Mis

SZÓC tagja léts 1 Elnö S Árm Pá vezetősé he fogla Stein Zsigmon Hoch Jak B Sándo Úja 1 léte t szám Deb nőegy mel progra ugyan jótékon szere Elnök Pr Jaka vezetőség tag R Dávi B Laj B Herma hitközsé legnagyobbsza intézm felsőmagyarors z kór kó kétemel hata ép évtiz vaj nemrég ke r m berendezés an kérd s rend nyí Mi mu kór mel Alt I főo e leglelke kezdeményez or e legmoder kór l K fejez érde hitkö iskola-politik fővá mel kétségtel hitkö a isk létesítés kultur jelentős legin felisme 17 Jó rende következté megn z nem isk me Kazi Fer tanfelüg több meglátoga hivat jelentése megdics M magyaro zs tan Jó al is azo r i működ 1846 nyit hitkö iskolá mel taní Hoch Ábr v 1846-52.-működ Veszpr kerü rabb választo Hoch ki ta M kön a jüdi Sc Ung cím is évtized ál f hitkö roh fejlő következt e szűkeb bizony hitkö is épít határ isk szept. nyito ünnepélye Kétemel gyöny mo iskolapa Erzs e isk e legs középü város feleke is pá ritk e ország Jele hat oszt leányiskol növendéke s 1 Mos igazga H Berta Nagys fejlőd jóh is ki igazgató tanító köszönh emlékez Kr S igazgató W Li Zol Al V Ábr tanítók évtiz ki pedagó működésü isk felvirágoztat 1919 hitkö f leányisk pol leányisk létesít Erzs e is helyisége n elhelyez 1926 é Feld hitköz e kezdeményezé fel le pol leányis kétemel dí haj legmoder pedagó e figyel vételé isko mel S A igazgat ava orsz ünne kereté ame korm vá várm or hitköz képviselte magu nagys is mel hitközsé pol fiúiskol mel Ba Nor igazgat h jesi h Ta

1336

CÍ Mi

SZÓ tagj lét Eln Ár P vezetős h fogl Stei Zsigmo Hoc Ja Sánd Új lét szá De nőeg me progr ugya jótéko szer Elnö P Jak vezetősé ta Dáv La Herm hitközs legnagyobbsz intéz felsőmagyaror kó k kéteme hat é évti va nemré k berendezé a kér ren ny M m kó me Al fő leglelk kezdeménye o legmode kó feje érd hitk iskola-politi főv me kétségte hitk is létesíté kultu jelentő legi felism 1 J rend következt meg ne is m Kaz Fe tanfelü töb meglátog hiva jelentés megdic magyar z ta J a i az műkö 184 nyi hitk iskol me tan Hoc Áb 1846-52.-műkö Veszp ker rab választ Hoc k t kö jüd S Un cí i évtize á hitk ro fejl következ szűke bizon hitk i épí hatá is szept nyit ünnepély Kéteme gyön m iskolap Erz is leg közép váro felek i p rit orszá Jel ha osz leányisko növendék Mo igazg Bert Nagy fejlő jó i k igazgat tanít köszön emléke K igazgat L Zo A Áb tanító évti k pedag működés is felvirágozta 191 hitk leányis po leányis létesí Erz i helyiség elhelye 192 Fel hitkö kezdeményez fe l po leányi kéteme d ha legmode pedag figye vétel isk me igazga av ors ünn keret am kor v vár o hitkö képviselt mag nagy i me hitközs po fiúisko me B No igazga jes T