13370.htm

CÍMSZÓ: Miskolc

SZÓCIKK: 15 író és hírlapíró, 236 magánzó és 350 közadakozásból élő. A világháború alatt a hitközség Halmos Géza akkori hitközségi elnök kezdeményezésére százágyas hadikórházat alapított A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 176-an haltak hősi halált. Emléküket a Kazinczy-utcai templom udvarán, Győri Ödön volt hitközségi elnök kezdeményezésére felállított díszes emlékoszlop őrzi, melyet 1926 jún. 27. avattak fel ünnepélyesen. A hitközség mai vezetősége: Feldmann Mór mérnök, elnök, Mandula Mór kultusz-elnök, Székely Aladár pénzügyi elöljáró, Rosenberg Márton iskolaszéki elnök, Klein Márton ellenőr, Roth Miksa gazda, Edelstein Jakab, Spiró Sámuel, Davidovits Fereno és Tigermann Leó gondnokok. Az elöljáróság tagjai: Bloch Ármin, Braun Henrik, Fodor Mihály, Gotthilf József, Győri Ödön, Halmos Henrik, Kellner Miklós, Klein József földbirtokos, Kohn Hermann, héthársi Neumann Adolf, Kürcz Jakab, Princz Jakab, Schwarc Soma, Schweitzer Albert, Silbiger Bertalan, Stern Samu, Szabó Ármin, Szántó Mór, Tyrnauer Márk táblabíró, Venetianer Jakab, Weisz Henrik, Weisz Mór, Wilhelm Hermann, Neuwirth Lajos. A hitközség ügyeit 13 különböző bizottság intézi. A hitközség rabbijai: Austerlitz Sámuel főrabbi, Spira Salamon rabbi-hitszónok, Neufeld Simon és Ehrenfeld Adolf rabbiülnökök. A hitközség titkára Lőw Jeromos, jegyzője Weiszmann Salamon, főkántora Wolfgang Salamon. (V. ö. Szendrey János, «M. város története» és Spira Salamon dr., «A miskolci hitközség törtónete»).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3370. címszó a lexikon => 608. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13370.htm

CÍMSZÓ: Miskolc

SZÓCIKK: 15 író és hírlapíró, 236 magánzó és 350 közadakozásból élő. A világháború alatt a hitközség Halmos Géza akkori hitközségi elnök kezdeményezésére százágyas hadikórházat alapított A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 176-an haltak hősi halált. Emléküket a Kazinczy-utcai templom udvarán, Győri Ödön volt hitközségi elnök kezdeményezésére felállított díszes emlékoszlop őrzi, melyet 1926 jún. 27. avattak fel ünnepélyesen. A hitközség mai vezetősége: Feldmann Mór mérnök, elnök, Mandula Mór kultusz-elnök, Székely Aladár pénzügyi elöljáró, Rosenberg Márton iskolaszéki elnök, Klein Márton ellenőr, Roth Miksa gazda, Edelstein Jakab, Spiró Sámuel, Davidovits Fereno és Tigermann Leó gondnokok. Az elöljáróság tagjai: Bloch Ármin, Braun Henrik, Fodor Mihály, Gotthilf József, Győri Ödön, Halmos Henrik, Kellner Miklós, Klein József földbirtokos, Kohn Hermann, héthársi Neumann Adolf, Kürcz Jakab, Princz Jakab, Schwarc Soma, Schweitzer Albert, Silbiger Bertalan, Stern Samu, Szabó Ármin, Szántó Mór, Tyrnauer Márk táblabíró, Venetianer Jakab, Weisz Henrik, Weisz Mór, Wilhelm Hermann, Neuwirth Lajos. A hitközség ügyeit 13 különböző bizottság intézi. A hitközség rabbijai: Austerlitz Sámuel főrabbi, Spira Salamon rabbi-hitszónok, Neufeld Simon és Ehrenfeld Adolf rabbiülnökök. A hitközség titkára Lőw Jeromos, jegyzője Weiszmann Salamon, főkántora Wolfgang Salamon. V. ö. Szendrey János, M. város története és Spira Salamon dr., A miskolci hitközség törtónete .

13370.ht

CÍMSZÓ Miskol

SZÓCIKK 1 ír é hírlapíró 23 magánz é 35 közadakozásbó élő világhábor alat hitközsé Halmo Géz akkor hitközség elnö kezdeményezésér százágya hadikórháza alapítot hitközségne világháborúba rész vet tagja közü 176-a halta hős halált Emléküke Kazinczy-utca templo udvarán Győr Ödö vol hitközség elnö kezdeményezésér felállítot dísze emlékoszlo őrzi melye 192 jún 27 avatta fe ünnepélyesen hitközsé ma vezetősége Feldman Mó mérnök elnök Mandul Mó kultusz-elnök Székel Aladá pénzügy elöljáró Rosenber Márto iskolaszék elnök Klei Márto ellenőr Rot Miks gazda Edelstei Jakab Spir Sámuel Davidovit Feren é Tigerman Le gondnokok A elöljárósá tagjai Bloc Ármin Brau Henrik Fodo Mihály Gotthil József Győr Ödön Halmo Henrik Kellne Miklós Klei Józse földbirtokos Koh Hermann héthárs Neuman Adolf Kürc Jakab Princ Jakab Schwar Soma Schweitze Albert Silbige Bertalan Ster Samu Szab Ármin Szánt Mór Tyrnaue Már táblabíró Venetiane Jakab Weis Henrik Weis Mór Wilhel Hermann Neuwirt Lajos hitközsé ügyei 1 különböz bizottsá intézi hitközsé rabbijai Austerlit Sámue főrabbi Spir Salamo rabbi-hitszónok Neufel Simo é Ehrenfel Adol rabbiülnökök hitközsé titkár Lő Jeromos jegyzőj Weiszman Salamon főkántor Wolfgan Salamon V ö Szendre János M váro történet é Spir Salamo dr. miskolc hitközsé törtónet

13370.h

CÍMSZ Misko

SZÓCIK í hírlapír 2 magán 3 közadakozásb él világhábo ala hitközs Halm Gé akko hitközsé eln kezdeményezésé százágy hadikórház alapíto hitközségn világháborúb rés ve tagj köz 176- halt hő halál Emlékük Kazinczy-utc templ udvará Győ Öd vo hitközsé eln kezdeményezésé felállíto dísz emlékoszl őrz mely 19 jú 2 avatt f ünnepélyese hitközs m vezetőség Feldma M mérnö elnö Mandu M kultusz-elnö Széke Alad pénzüg elöljár Rosenbe Márt iskolaszé elnö Kle Márt ellenő Ro Mik gazd Edelste Jaka Spi Sámue Davidovi Fere Tigerma L gondnoko elöljárós tagja Blo Ármi Bra Henri Fod Mihál Gotthi Józse Győ Ödö Halm Henri Kelln Mikló Kle Józs földbirtoko Ko Herman héthár Neuma Adol Kür Jaka Prin Jaka Schwa Som Schweitz Alber Silbig Bertala Ste Sam Sza Ármi Szán Mó Tyrnau Má táblabír Venetian Jaka Wei Henri Wei Mó Wilhe Herman Neuwir Lajo hitközs ügye különbö bizotts intéz hitközs rabbija Austerli Sámu főrabb Spi Salam rabbi-hitszóno Neufe Sim Ehrenfe Ado rabbiülnökö hitközs titká L Jeromo jegyző Weiszma Salamo főkánto Wolfga Salamo Szendr Jáno vár történe Spi Salam dr miskol hitközs törtóne

13370.

CÍMS Misk

SZÓCI hírlapí magá közadakozás é világháb al hitköz Hal G akk hitközs el kezdeményezés százág hadikórhá alapít hitközség világháború ré v tag kö 176 hal h halá Emlékü Kazinczy-ut temp udvar Gy Ö v hitközs el kezdeményezés felállít dís emlékosz őr mel 1 j avat ünnepélyes hitköz vezetősé Feldm mérn eln Mand kultusz-eln Szék Ala pénzü elöljá Rosenb Már iskolasz eln Kl Már ellen R Mi gaz Edelst Jak Sp Sámu Davidov Fer Tigerm gondnok elöljáró tagj Bl Árm Br Henr Fo Mihá Gotth Józs Gy Öd Hal Henr Kell Mikl Kl Józ földbirtok K Herma héthá Neum Ado Kü Jak Pri Jak Schw So Schweit Albe Silbi Bertal St Sa Sz Árm Szá M Tyrna M táblabí Venetia Jak We Henr We M Wilh Herma Neuwi Laj hitköz ügy különb bizott inté hitköz rabbij Austerl Sám főrab Sp Sala rabbi-hitszón Neuf Si Ehrenf Ad rabbiülnök hitköz titk Jerom jegyz Weiszm Salam főkánt Wolfg Salam Szend Ján vá történ Sp Sala d misko hitköz törtón

13370

CÍM Mis

SZÓC hírlap mag közadakozá világhá a hitkö Ha ak hitköz e kezdeményezé százá hadikórh alapí hitközsé világhábor r ta k 17 ha hal Emlék Kazinczy-u tem udva G hitköz e kezdeményezé felállí dí emlékos ő me ava ünnepélye hitkö vezetős Feld mér el Man kultusz-el Szé Al pénz elölj Rosen Má iskolas el K Má elle M ga Edels Ja S Sám Davido Fe Tiger gondno elöljár tag B Ár B Hen F Mih Gott Józ G Ö Ha Hen Kel Mik K Jó földbirto Herm héth Neu Ad K Ja Pr Ja Sch S Schwei Alb Silb Berta S S S Ár Sz Tyrn táblab Veneti Ja W Hen W Wil Herm Neuw La hitkö üg külön bizot int hitkö rabbi Auster Sá főra S Sal rabbi-hitszó Neu S Ehren A rabbiülnö hitkö tit Jero jegy Weisz Sala főkán Wolf Sala Szen Já v törté S Sal misk hitkö törtó

1337

CÍ Mi

SZÓ hírla ma közadakoz világh hitk H a hitkö kezdeményez száz hadikór alap hitközs világhábo t 1 h ha Emlé Kazinczy- te udv hitkö kezdeményez feláll d emléko m av ünnepély hitk vezető Fel mé e Ma kultusz-e Sz A pén elöl Rose M iskola e M ell g Edel J Sá David F Tige gondn elöljá ta Á He Mi Got Jó H He Ke Mi J földbirt Her hét Ne A J P J Sc Schwe Al Sil Bert Á S Tyr tábla Venet J He Wi Her Neu L hitk ü külö bizo in hitk rabb Auste S főr Sa rabbi-hitsz Ne Ehre rabbiüln hitk ti Jer jeg Weis Sal főká Wol Sal Sze J tört Sa mis hitk tört