13372.htm

CÍMSZÓ: Misnájosz lernen

SZÓCIKK: Misnájosz lernen (j.). Magyarul: Misnát tanulni. A gyászszertartások egyik kiegészítő része. A tanulást olyan nagyra tartja a zsidó felfogás, hogy ezt az üdvözüléshez vezető legbiztosabb útnak tekinti. De még az ezzel szerzett érdemek az elhunytra is áthárulnak, ha a tanulást az ő érdekében végzik. Ezért alakult ki a M. a gyászháznál a gyász napjain és az évfordulókon is. Ezt természetesen talmudista végzi. A Misna szakaszok elolvasása után a halott lelki üdvéért kaddist mondanak. A Szentegyletek erről a legtöbb helyen intézményesen gondoskodnak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3372. címszó a lexikon => 608. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13372.htm

CÍMSZÓ: Misnájosz lernen

SZÓCIKK: Misnájosz lernen j. . Magyarul: Misnát tanulni. A gyászszertartások egyik kiegészítő része. A tanulást olyan nagyra tartja a zsidó felfogás, hogy ezt az üdvözüléshez vezető legbiztosabb útnak tekinti. De még az ezzel szerzett érdemek az elhunytra is áthárulnak, ha a tanulást az ő érdekében végzik. Ezért alakult ki a M. a gyászháznál a gyász napjain és az évfordulókon is. Ezt természetesen talmudista végzi. A Misna szakaszok elolvasása után a halott lelki üdvéért kaddist mondanak. A Szentegyletek erről a legtöbb helyen intézményesen gondoskodnak.

13372.ht

CÍMSZÓ Misnájos lerne

SZÓCIKK Misnájos lerne j Magyarul Misná tanulni gyászszertartáso egyi kiegészít része tanulás olya nagyr tartj zsid felfogás hog ez a üdvözüléshe vezet legbiztosab útna tekinti D mé a ezze szerzet érdeme a elhunytr i áthárulnak h tanulás a érdekébe végzik Ezér alakul k M gyászházná gyás napjai é a évfordulóko is Ez természetese talmudist végzi Misn szakaszo elolvasás utá halot lelk üdvéér kaddis mondanak Szentegylete errő legtöb helye intézményese gondoskodnak

13372.h

CÍMSZ Misnájo lern

SZÓCIK Misnájo lern Magyaru Misn tanuln gyászszertartás egy kiegészí rész tanulá oly nagy tart zsi felfogá ho e üdvözülésh veze legbiztosa útn tekint m ezz szerze érdem elhunyt áthárulna tanulá érdekéb végzi Ezé alaku gyászházn gyá napja évfordulók i E természetes talmudis végz Mis szakasz elolvasá ut halo lel üdvéé kaddi mondana Szentegylet err legtö hely intézményes gondoskodna

13372.

CÍMS Misnáj ler

SZÓCI Misnáj ler Magyar Mis tanul gyászszertartá eg kiegész rés tanul ol nag tar zs felfog h üdvözülés vez legbiztos út tekin ez szerz érde elhuny átháruln tanul érdeké végz Ez alak gyászház gy napj évforduló természete talmudi vég Mi szakas elolvas u hal le üdvé kadd mondan Szentegyle er legt hel intézménye gondoskodn

13372

CÍM Misná le

SZÓC Misná le Magya Mi tanu gyászszertart e kiegés ré tanu o na ta z felfo üdvözülé ve legbizto ú teki e szer érd elhun áthárul tanu érdek vég E ala gyászhá g nap évfordul természet talmud vé M szaka elolva ha l üdv kad monda Szentegyl e leg he intézmény gondoskod

1337

CÍ Misn l

SZÓ Misn l Magy M tan gyászszertar kiegé r tan n t felf üdvözül v legbizt tek sze ér elhu átháru tan érde vé al gyászh na évfordu természe talmu v szak elolv h üd ka mond Szentegy le h intézmén gondosko