13384.htm

CÍMSZÓ: Mizrachi

SZÓCIKK: Mizrachi. (A szó csak asszociálja a Mizrach (Kelet) szót, de igazában két héber szó összevonásiból keletkezett: Merkoz Ruchóni = szellemi központ. Azoknak a cionistáknak a különszervezete, akik szigorúan ragaszkodnak a Tóra tanaihoz és a hagyományokhoz. Ennek megfelelően a M. a cionista ideál megvalósítását a tradicionális vallásos világszemlélet alapján követeli. Palesztina felépítésénél - így szól a M. programja - a régi zsidó vallási, kulturális és jogi felfogásnak kell érvényesülni s olyan intézményeket kell teremteni, melyek hűen tükrözik vissza a hagyományokat. A M. 1903. alakult Pozsonyban az orthodox cionisták kongresszusán. Jelenlegi vezetősége Palesztinában székel, ár év alatt a M. hatalmas világszervezetté épült ki s különösen a kelet-európai országokban és Amerikában sorakoznak mögé nagy tömegek. Körülbelül 200,000 sékel fizetője van a M.-nak és 3 országos szervezete. Ezek közé tartozik a magyarországi szervezet, melynek Mautner Henrik nagybirtokos az elnöke és Liudenbaum Lipót mérnök az ügyvezető elnöke. A M. ifjúsági szakosztály a Cóire M., melynek Frenkel Jenő az elnöke.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3384. címszó a lexikon => 609. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13384.htm

CÍMSZÓ: Mizrachi

SZÓCIKK: Mizrachi. A szó csak asszociálja a Mizrach Kelet szót, de igazában két héber szó összevonásiból keletkezett: Merkoz Ruchóni = szellemi központ. Azoknak a cionistáknak a különszervezete, akik szigorúan ragaszkodnak a Tóra tanaihoz és a hagyományokhoz. Ennek megfelelően a M. a cionista ideál megvalósítását a tradicionális vallásos világszemlélet alapján követeli. Palesztina felépítésénél - így szól a M. programja - a régi zsidó vallási, kulturális és jogi felfogásnak kell érvényesülni s olyan intézményeket kell teremteni, melyek hűen tükrözik vissza a hagyományokat. A M. 1903. alakult Pozsonyban az orthodox cionisták kongresszusán. Jelenlegi vezetősége Palesztinában székel, ár év alatt a M. hatalmas világszervezetté épült ki s különösen a kelet-európai országokban és Amerikában sorakoznak mögé nagy tömegek. Körülbelül 200,000 sékel fizetője van a M.-nak és 3 országos szervezete. Ezek közé tartozik a magyarországi szervezet, melynek Mautner Henrik nagybirtokos az elnöke és Liudenbaum Lipót mérnök az ügyvezető elnöke. A M. ifjúsági szakosztály a Cóire M., melynek Frenkel Jenő az elnöke.

13384.ht

CÍMSZÓ Mizrach

SZÓCIKK Mizrachi sz csa asszociálj Mizrac Kele szót d igazába ké hébe sz összevonásibó keletkezett Merko Ruchón szellem központ Azokna cionistákna különszervezete aki szigorúa ragaszkodna Tór tanaiho é hagyományokhoz Enne megfelelőe M cionist ideá megvalósításá tradicionáli valláso világszemléle alapjá követeli Palesztin felépítéséné íg szó M programj rég zsid vallási kulturáli é jog felfogásna kel érvényesüln olya intézményeke kel teremteni melye hűe tükrözi vissz hagyományokat M 1903 alakul Pozsonyba a orthodo cionistá kongresszusán Jelenleg vezetőség Palesztinába székel á é alat M hatalma világszervezett épül k különöse kelet-európa országokba é Amerikába sorakozna mög nag tömegek Körülbelü 200,00 séke fizetőj va M.-na é országo szervezete Eze köz tartozi magyarország szervezet melyne Mautne Henri nagybirtoko a elnök é Liudenbau Lipó mérnö a ügyvezet elnöke M ifjúság szakosztál Cóir M. melyne Frenke Jen a elnöke

13384.h

CÍMSZ Mizrac

SZÓCIK Mizrach s cs asszociál Mizra Kel szó igazáb k héb s összevonásib keletkezet Merk Ruchó szelle közpon Azokn cionistákn különszervezet ak szigorú ragaszkodn Tó tanaih hagyományokho Enn megfelelő cionis ide megvalósítás tradicionál vallás világszemlél alapj követel Paleszti felépítésén í sz program ré zsi vallás kulturál jo felfogásn ke érvényesül oly intézmények ke teremten mely hű tükröz viss hagyományoka 190 alaku Pozsonyb orthod cionist kongresszusá Jelenle vezetősé Palesztináb széke ala hatalm világszervezet épü különös kelet-európ országokb Amerikáb sorakozn mö na tömege Körülbel 200,0 sék fizető v M.-n ország szervezet Ez kö tartoz magyarorszá szerveze melyn Mautn Henr nagybirtok elnö Liudenba Lip mérn ügyveze elnök ifjúsá szakosztá Cói M melyn Frenk Je elnök

13384.

CÍMS Mizra

SZÓCI Mizrac c asszociá Mizr Ke sz igazá hé összevonási keletkeze Mer Ruch szell közpo Azok cionisták különszerveze a szigor ragaszkod T tanai hagyományokh En megfelel cioni id megvalósítá tradicioná vallá világszemlé alap követe Paleszt felépítésé s progra r zs vallá kulturá j felfogás k érvényesü ol intézménye k teremte mel h tükrö vis hagyományok 19 alak Pozsony ortho cionis kongresszus Jelenl vezetős Palesztiná szék al hatal világszerveze ép különö kelet-euró országok Ameriká sorakoz m n tömeg Körülbe 200, sé fizet M.- orszá szerveze E k tarto magyarorsz szervez mely Maut Hen nagybirto eln Liudenb Li mér ügyvez elnö ifjús szakoszt Có mely Fren J elnö

13384

CÍM Mizr

SZÓC Mizra asszoci Miz K s igaz h összevonás keletkez Me Ruc szel közp Azo cionistá különszervez szigo ragaszko tana hagyományok E megfele cion i megvalósít tradicion vall világszeml ala követ Palesz felépítés progr z vall kultur felfogá érvényes o intézmény teremt me tükr vi hagyományo 1 ala Pozson orth cioni kongresszu Jelen vezető Palesztin szé a hata világszervez é külön kelet-eur országo Amerik sorako töme Körülb 200 s fize M. orsz szervez tart magyarors szerve mel Mau He nagybirt el Liuden L mé ügyve eln ifjú szakosz C mel Fre eln

1338

CÍ Miz

SZÓ Mizr asszoc Mi iga összevoná keletke M Ru sze köz Az cionist különszerve szig ragaszk tan hagyományo megfel cio megvalósí tradicio val világszem al köve Pales felépíté prog val kultu felfog érvénye intézmén terem m tük v hagyomány al Pozso ort cion kongressz Jele vezet Paleszti sz hat világszerve külö kelet-eu ország Ameri sorak töm Körül 20 fiz M ors szerve tar magyaror szerv me Ma H nagybir e Liude m ügyv el ifj szakos me Fr el