13397.htm

CÍMSZÓ: Mohács

SZÓCIKK: Mohács, rend. tan. város Baranya vm.-ben 15,864 lak. M.-on, a szabadalmas városban először csak 1839. engedték meg a zsidóknak a letelepedést. Ekkor több zsidó család költözött be főleg Bonyhádról, akik a Chevra Kadisával együtt 1848. alapították meg a hitközséget. A hitközség kezdetben a pécsi megyei központi hitközséghez tartozott. 1854-ben királyi engedéllyel telket vásárolt a hitközség templom céljaira, de a szép, stílusos templom csak tíz év múlva épült fel oly módon, hogy a hitközség csekély kölcsönt vett fel, a költségek nagy részét pedig a tagok fedezték, az üléseknek örök áron való megvételével. A hitközség önállósulása után 1860. tartotta meg első nagygyűlését, korszerű alapszabályok szerint rendezkedett be, kultusz-chevra bizottságot, két-tanerős népiskolája számára iskolabizottságot választott és megvetette az egészséges fejlődés biztos alapját. Első rabbiul Grünwald Jakabot választottak meg, aki 1888. bekövetkezett haláláig nagy szeretettel és hozzáértéssel vezette a fiatal hitközséget. A megüresedett rabbiszéket a jelenleg is működő Fresch Ármin (l. o.) főrabbi foglalta el. Az úrbéri viszony rendezése alkalmával a hitközség 40 hold földet kapott a pécsi püspökségtől papi és tanitói javadalmakra. A hitközség anyagi megerősödése új, korszerű négytantermes modern iskola építését vonta maga után, amely iskola 1893. Wolff Zsigmond hitközségi és Kaufmann József iskolaszéki elnök idejében került tető alá. Wolff Zsigmond három évtizedes elnöksége alatt a hitközség valósággal aranykorát élte és mintaszerű adminisztrációjával, nagyszerű intézményeivel a legjelentősebb hitközségek sorába emelkedett. Wolff utóda Vida Dezső,a jelenlegi elnök, akinek lelkes és energikus vezetése alatt a hitközség sikerrel küzdött meg a háborús viszonyok, a szerb megszállás és a gazdasági depresszió nehézségeivel és a virágzás éveinek eredményeit átmentette a jövő számára. Van a hitközségnek Talmud Tórája, melyet 38 növendék látogat, Chevra Kadisája, melyet Rosenthal Ernő vezet és Nőegylete, melynek Wolff Zsigmondné az elnöknője. A kulturális igények kielégítéséről egy 725 kötetes ifjúsági és egy 156 kötetes tanítói könyvtár gondoskodik. A hitközség tagjai közül sokan visznek előkelő szerepet M. társadalmi életében. Ezek: Krausz Győző közjegyző, Kende Ignác állampénztári főtanácsos, Roheim Jenő őrnagy, volt vezérkari mérnök, Vida Lajos, Vas Jenő tiszti orvosok Halász Ármin városi állatorvos és a hitközség elnöke Vida Dezső, városi és megyei törvényhatósági bizottsági tag, a Belvárosi Kaszinó és a Délbaranyai Bank elnöke. Nagyobb ipari vállalatokat is többen létesítettek, így Alt Gyula bőrgyárat, Rosenthal Samu téglagyárat és Kohn Manó szappangyárat, melyek mind sok munkást és tisztviselőt foglalkoztatnak. A hitközség 26,058 pengős évi költségvetéssel dolgozik és szociális célokra 2400 pengőt költ. Több nagyobb jótékony és kulturális célú alapítványt is kezel a hitközség. Anyakönyvi területéhez Bár, Babarc, Borjád, Dunaszekcső, Liptód, Majs, Nagynyárad, Németboly, Pócsa, Ráctöttös, Somberek, Szajk és Versend községek tartoznak. Lélekszáma 784, a családok száma 318, az adófizetőké 283. Foglalkozás szerint 18 nagykereskedő, 7 gazdálkodó, 21 szabadpályán levő, 3 tanító, 131 kereskedő, 7 ügyvéd, 1 köztisztviselő, 6 nagyiparos, 7 orvos, 17 magántisztviselő, 30 iparos, 1 mérnök, 37 magánzó és 13 egyéb. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 24-en haltak hősi halált. A hitközség mai vezetősége: Flesch Ármin főrabbi, Vida Dezső elnök, Schwarc Gyula alelnök, Schwarc Béla ügyész, Vida Lajos iskolaszéki elnök, Káldor Sándor pénztárnok, Kohn Manó, Singer Ignác és Schwarc Samu gondnokok, Székely Lajos titkár.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3397. címszó a lexikon => 610. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13397.htm

CÍMSZÓ: Mohács

SZÓCIKK: Mohács, rend. tan. város Baranya vm.-ben 15,864 lak. M.-on, a szabadalmas városban először csak 1839. engedték meg a zsidóknak a letelepedést. Ekkor több zsidó család költözött be főleg Bonyhádról, akik a Chevra Kadisával együtt 1848. alapították meg a hitközséget. A hitközség kezdetben a pécsi megyei központi hitközséghez tartozott. 1854-ben királyi engedéllyel telket vásárolt a hitközség templom céljaira, de a szép, stílusos templom csak tíz év múlva épült fel oly módon, hogy a hitközség csekély kölcsönt vett fel, a költségek nagy részét pedig a tagok fedezték, az üléseknek örök áron való megvételével. A hitközség önállósulása után 1860. tartotta meg első nagygyűlését, korszerű alapszabályok szerint rendezkedett be, kultusz-chevra bizottságot, két-tanerős népiskolája számára iskolabizottságot választott és megvetette az egészséges fejlődés biztos alapját. Első rabbiul Grünwald Jakabot választottak meg, aki 1888. bekövetkezett haláláig nagy szeretettel és hozzáértéssel vezette a fiatal hitközséget. A megüresedett rabbiszéket a jelenleg is működő Fresch Ármin l. o. főrabbi foglalta el. Az úrbéri viszony rendezése alkalmával a hitközség 40 hold földet kapott a pécsi püspökségtől papi és tanitói javadalmakra. A hitközség anyagi megerősödése új, korszerű négytantermes modern iskola építését vonta maga után, amely iskola 1893. Wolff Zsigmond hitközségi és Kaufmann József iskolaszéki elnök idejében került tető alá. Wolff Zsigmond három évtizedes elnöksége alatt a hitközség valósággal aranykorát élte és mintaszerű adminisztrációjával, nagyszerű intézményeivel a legjelentősebb hitközségek sorába emelkedett. Wolff utóda Vida Dezső,a jelenlegi elnök, akinek lelkes és energikus vezetése alatt a hitközség sikerrel küzdött meg a háborús viszonyok, a szerb megszállás és a gazdasági depresszió nehézségeivel és a virágzás éveinek eredményeit átmentette a jövő számára. Van a hitközségnek Talmud Tórája, melyet 38 növendék látogat, Chevra Kadisája, melyet Rosenthal Ernő vezet és Nőegylete, melynek Wolff Zsigmondné az elnöknője. A kulturális igények kielégítéséről egy 725 kötetes ifjúsági és egy 156 kötetes tanítói könyvtár gondoskodik. A hitközség tagjai közül sokan visznek előkelő szerepet M. társadalmi életében. Ezek: Krausz Győző közjegyző, Kende Ignác állampénztári főtanácsos, Roheim Jenő őrnagy, volt vezérkari mérnök, Vida Lajos, Vas Jenő tiszti orvosok Halász Ármin városi állatorvos és a hitközség elnöke Vida Dezső, városi és megyei törvényhatósági bizottsági tag, a Belvárosi Kaszinó és a Délbaranyai Bank elnöke. Nagyobb ipari vállalatokat is többen létesítettek, így Alt Gyula bőrgyárat, Rosenthal Samu téglagyárat és Kohn Manó szappangyárat, melyek mind sok munkást és tisztviselőt foglalkoztatnak. A hitközség 26,058 pengős évi költségvetéssel dolgozik és szociális célokra 2400 pengőt költ. Több nagyobb jótékony és kulturális célú alapítványt is kezel a hitközség. Anyakönyvi területéhez Bár, Babarc, Borjád, Dunaszekcső, Liptód, Majs, Nagynyárad, Németboly, Pócsa, Ráctöttös, Somberek, Szajk és Versend községek tartoznak. Lélekszáma 784, a családok száma 318, az adófizetőké 283. Foglalkozás szerint 18 nagykereskedő, 7 gazdálkodó, 21 szabadpályán levő, 3 tanító, 131 kereskedő, 7 ügyvéd, 1 köztisztviselő, 6 nagyiparos, 7 orvos, 17 magántisztviselő, 30 iparos, 1 mérnök, 37 magánzó és 13 egyéb. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 24-en haltak hősi halált. A hitközség mai vezetősége: Flesch Ármin főrabbi, Vida Dezső elnök, Schwarc Gyula alelnök, Schwarc Béla ügyész, Vida Lajos iskolaszéki elnök, Káldor Sándor pénztárnok, Kohn Manó, Singer Ignác és Schwarc Samu gondnokok, Székely Lajos titkár.

13397.ht

CÍMSZÓ Mohác

SZÓCIKK Mohács rend tan váro Barany vm.-be 15,86 lak M.-on szabadalma városba előszö csa 1839 engedté me zsidókna letelepedést Ekko töb zsid csalá költözöt b főle Bonyhádról aki Chevr Kadisáva együt 1848 alapítottá me hitközséget hitközsé kezdetbe pécs megye központ hitközséghe tartozott 1854-be király engedéllye telke vásárol hitközsé templo céljaira d szép stíluso templo csa tí é múlv épül fe ol módon hog hitközsé csekél kölcsön vet fel költsége nag részé pedi tago fedezték a ülésekne örö áro val megvételével hitközsé önállósulás utá 1860 tartott me els nagygyűlését korszer alapszabályo szerin rendezkedet be kultusz-chevr bizottságot két-tanerő népiskoláj számár iskolabizottságo választot é megvetett a egészsége fejlődé bizto alapját Els rabbiu Grünwal Jakabo választotta meg ak 1888 bekövetkezet halálái nag szeretette é hozzáértésse vezett fiata hitközséget megüresedet rabbiszéke jelenle i működ Fresc Ármi l o főrabb foglalt el A úrbér viszon rendezés alkalmáva hitközsé 4 hol földe kapot pécs püspökségtő pap é tanitó javadalmakra hitközsé anyag megerősödés új korszer négytanterme moder iskol építésé vont mag után amel iskol 1893 Wolf Zsigmon hitközség é Kaufman Józse iskolaszék elnö idejébe kerül tet alá Wolf Zsigmon háro évtizede elnökség alat hitközsé valóságga aranykorá élt é mintaszer adminisztrációjával nagyszer intézményeive legjelentőseb hitközsége soráb emelkedett Wolf utód Vid Dezső, jelenleg elnök akine lelke é energiku vezetés alat hitközsé sikerre küzdöt me háború viszonyok szer megszállá é gazdaság depresszi nehézségeive é virágzá éveine eredményei átmentett jöv számára Va hitközségne Talmu Tórája melye 3 növendé látogat Chevr Kadisája melye Rosentha Ern veze é Nőegylete melyne Wolf Zsigmondn a elnöknője kulturáli igénye kielégítésérő eg 72 kötete ifjúság é eg 15 kötete tanító könyvtá gondoskodik hitközsé tagja közü soka viszne előkel szerepe M társadalm életében Ezek Kraus Győz közjegyző Kend Igná állampénztár főtanácsos Rohei Jen őrnagy vol vezérkar mérnök Vid Lajos Va Jen tiszt orvoso Halás Ármi város állatorvo é hitközsé elnök Vid Dezső város é megye törvényhatóság bizottság tag Belváros Kaszin é Délbaranya Ban elnöke Nagyob ipar vállalatoka i többe létesítettek íg Al Gyul bőrgyárat Rosentha Sam téglagyára é Koh Man szappangyárat melye min so munkás é tisztviselő foglalkoztatnak hitközsé 26,05 pengő év költségvetésse dolgozi é szociáli célokr 240 pengő költ Töb nagyob jótékon é kulturáli cél alapítvány i keze hitközség Anyakönyv területéhe Bár Babarc Borjád Dunaszekcső Liptód Majs Nagynyárad Németboly Pócsa Ráctöttös Somberek Szaj é Versen községe tartoznak Lélekszám 784 családo szám 318 a adófizetők 283 Foglalkozá szerin 1 nagykereskedő gazdálkodó 2 szabadpályá levő tanító 13 kereskedő ügyvéd köztisztviselő nagyiparos orvos 1 magántisztviselő 3 iparos mérnök 3 magánz é 1 egyéb hitközségne világháborúba rész vet tagja közü 24-e halta hős halált hitközsé ma vezetősége Flesc Ármi főrabbi Vid Dezs elnök Schwar Gyul alelnök Schwar Bél ügyész Vid Lajo iskolaszék elnök Káldo Sándo pénztárnok Koh Manó Singe Igná é Schwar Sam gondnokok Székel Lajo titkár

13397.h

CÍMSZ Mohá

SZÓCIK Mohác ren ta vár Baran vm.-b 15,8 la M.-o szabadalm városb elősz cs 183 engedt m zsidókn letelepedés Ekk tö zsi csal költözö fől Bonyhádró ak Chev Kadisáv együ 184 alapított m hitközsége hitközs kezdetb péc megy közpon hitközségh tartozot 1854-b királ engedélly telk vásáro hitközs templ céljair szé stílus templ cs t múl épü f o módo ho hitközs cseké kölcsö ve fe költség na rész ped tag fedezté ülésekn ör ár va megvételéve hitközs önállósulá ut 186 tartot m el nagygyűlésé korsze alapszabály szeri rendezkede b kultusz-chev bizottságo két-taner népiskolá számá iskolabizottság választo megvetet egészség fejlőd bizt alapjá El rabbi Grünwa Jakab választott me a 188 bekövetkeze halálá na szeretett hozzáértéss vezet fiat hitközsége megüresede rabbiszék jelenl műkö Fres Árm főrab foglal e úrbé viszo rendezé alkalmáv hitközs ho föld kapo péc püspökségt pa tanit javadalmakr hitközs anya megerősödé ú korsze négytanterm mode isko építés von ma utá ame isko 189 Wol Zsigmo hitközsé Kaufma Józs iskolaszé eln idejéb kerü te al Wol Zsigmo hár évtized elnöksé ala hitközs valóságg aranykor él mintasze adminisztrációjáva nagysze intézményeiv legjelentőse hitközség sorá emelkedet Wol utó Vi Dezső jelenle elnö akin lelk energik vezeté ala hitközs sikerr küzdö m hábor viszonyo sze megszáll gazdasá depressz nehézségeiv virágz évein eredménye átmentet jö számár V hitközségn Talm Tóráj mely növend látoga Chev Kadisáj mely Rosenth Er vez Nőegylet melyn Wol Zsigmond elnöknőj kulturál igény kielégítésér e 7 kötet ifjúsá e 1 kötet tanít könyvt gondoskodi hitközs tagj köz sok viszn előke szerep társadal életébe Eze Krau Győ közjegyz Ken Ign állampénztá főtanácso Rohe Je őrnag vo vezérka mérnö Vi Lajo V Je tisz orvos Halá Árm váro állatorv hitközs elnö Vi Dezs váro megy törvényhatósá bizottsá ta Belváro Kaszi Délbarany Ba elnök Nagyo ipa vállalatok több létesítette í A Gyu bőrgyára Rosenth Sa téglagyár Ko Ma szappangyára mely mi s munká tisztvisel foglalkoztatna hitközs 26,0 peng é költségvetéss dolgoz szociál célok 24 peng köl Tö nagyo jótéko kulturál cé alapítván kez hitközsé Anyaköny területéh Bá Babar Borjá Dunaszekcs Liptó Maj Nagynyára Németbol Pócs Ráctöttö Sombere Sza Verse község tartozna Lélekszá 78 család szá 31 adófizető 28 Foglalkoz szeri nagykeresked gazdálkod szabadpály lev tanít 1 keresked ügyvé köztisztvisel nagyiparo orvo magántisztvisel iparo mérnö magán egyé hitközségn világháborúb rés ve tagj köz 24- halt hő halál hitközs m vezetőség Fles Árm főrabb Vi Dez elnö Schwa Gyu alelnö Schwa Bé ügyés Vi Laj iskolaszé elnö Káld Sánd pénztárno Ko Man Sing Ign Schwa Sa gondnoko Széke Laj titká

13397.

CÍMS Moh

SZÓCI Mohá re t vá Bara vm.- 15, l M.- szabadal város elős c 18 enged zsidók letelepedé Ek t zs csa költöz fő Bonyhádr a Che Kadisá egy 18 alapítot hitközség hitköz kezdet pé meg közpo hitközség tartozo 1854- kirá engedéll tel vásár hitköz temp céljai sz stílu temp c mú ép mód h hitköz csek kölcs v f költsé n rés pe ta fedezt ülések ö á v megvételév hitköz önállósul u 18 tarto e nagygyűlés korsz alapszabál szer rendezked kultusz-che bizottság két-tane népiskol szám iskolabizottsá választ megvete egészsé fejlő biz alapj E rabb Grünw Jaka választot m 18 bekövetkez halál n szeretet hozzáértés veze fia hitközség megüresed rabbiszé jelen műk Fre Ár főra fogla úrb visz rendez alkalmá hitköz h föl kap pé püspökség p tani javadalmak hitköz any megerősöd korsz négytanter mod isk építé vo m ut am isk 18 Wo Zsigm hitközs Kaufm Józ iskolasz el idejé ker t a Wo Zsigm há évtize elnöks al hitköz valóság aranyko é mintasz adminisztrációjáv nagysz intézményei legjelentős hitközsé sor emelkede Wo ut V Dezs jelenl eln aki lel energi vezet al hitköz siker küzd hábo viszony sz megszál gazdas depress nehézségei virág évei eredmény átmente j számá hitközség Tal Tórá mel növen látog Che Kadisá mel Rosent E ve Nőegyle mely Wo Zsigmon elnöknő kulturá igén kielégítésé köte ifjús köte taní könyv gondoskod hitköz tag kö so visz elők szere társada életéb Ez Kra Gy közjegy Ke Ig állampénzt főtanács Roh J őrna v vezérk mérn V Laj J tis orvo Hal Ár vár állator hitköz eln V Dez vár meg törvényhatós bizotts t Belvár Kasz Délbaran B elnö Nagy ip vállalato töb létesített Gy bőrgyár Rosent S téglagyá K M szappangyár mel m munk tisztvise foglalkoztatn hitköz 26, pen költségvetés dolgo szociá célo 2 pen kö T nagy jóték kulturá c alapítvá ke hitközs Anyakön területé B Baba Borj Dunaszekc Lipt Ma Nagynyár Németbo Póc Ráctött Somber Sz Vers közsé tartozn Léleksz 7 csalá sz 3 adófizet 2 Foglalko szer nagykereske gazdálko szabadpál le taní kereske ügyv köztisztvise nagyipar orv magántisztvise ipar mérn magá egy hitközség világháború ré v tag kö 24 hal h halá hitköz vezetősé Fle Ár főrab V De eln Schw Gy aleln Schw B ügyé V La iskolasz eln Kál Sán pénztárn K Ma Sin Ig Schw S gondnok Szék La titk

13397

CÍM Mo

SZÓC Moh r v Bar vm. 15 M. szabada váro elő 1 enge zsidó leteleped E z cs költö f Bonyhád Ch Kadis eg 1 alapíto hitközsé hitkö kezde p me közp hitközsé tartoz 1854 kir engedél te vásá hitkö tem célja s stíl tem m é mó hitkö cse kölc költs ré p t fedez ülése megvételé hitkö önállósu 1 tart nagygyűlé kors alapszabá sze rendezke kultusz-ch bizottsá két-tan népisko szá iskolabizotts válasz megvet egészs fejl bi alap rab Grün Jak választo 1 bekövetke halá szerete hozzáérté vez fi hitközsé megürese rabbisz jele mű Fr Á főr fogl úr vis rende alkalm hitkö fö ka p püspöksé tan javadalma hitkö an megerősö kors négytante mo is épít v u a is 1 W Zsig hitköz Kauf Jó iskolas e idej ke W Zsig h évtiz elnök a hitkö valósá aranyk mintas adminisztrációjá nagys intézménye legjelentő hitközs so emelked W u Dez jelen el ak le energ veze a hitkö sike küz háb viszon s megszá gazda depres nehézsége virá éve eredmén átment szám hitközsé Ta Tór me növe láto Ch Kadis me Rosen v Nőegyl mel W Zsigmo elnökn kultur igé kielégítés köt ifjú köt tan köny gondosko hitkö ta k s vis elő szer társad életé E Kr G közjeg K I állampénz főtanác Ro őrn vezér mér La ti orv Ha Á vá állato hitkö el De vá me törvényható bizott Belvá Kas Délbara eln Nag i vállalat tö létesítet G bőrgyá Rosen téglagy szappangyá me mun tisztvis foglalkoztat hitkö 26 pe költségveté dolg szoci cél pe k nag jóté kultur alapítv k hitköz Anyakö terület Bab Bor Dunaszek Lip M Nagynyá Németb Pó Ráctöt Sombe S Ver közs tartoz Léleks csal s adófize Foglalk sze nagykeresk gazdálk szabadpá l tan keresk ügy köztisztvis nagyipa or magántisztvis ipa mér mag eg hitközsé világhábor r ta k 2 ha hal hitkö vezetős Fl Á főra D el Sch G alel Sch ügy L iskolas el Ká Sá pénztár M Si I Sch gondno Szé L tit

1339

CÍ M

SZÓ Mo Ba vm 1 M szabad vár el eng zsid letelepe c költ Bonyhá C Kadi e alapít hitközs hitk kezd m köz hitközs tarto 185 ki engedé t vás hitk te célj stí te m hitk cs köl költ r fede ülés megvétel hitk önállós tar nagygyűl kor alapszab sz rendezk kultusz-c bizotts két-ta népisk sz iskolabizott válas megve egész fej b ala ra Grü Ja választ bekövetk hal szeret hozzáért ve f hitközs megüres rabbis jel m F fő fog ú vi rend alkal hitk f k püspöks ta javadalm hitk a megerős kor négytant m i épí i Zsi hitkö Kau J iskola ide k Zsi évti elnö hitk valós arany minta adminisztrációj nagy intézmény legjelent hitköz s emelke De jele e a l ener vez hitk sik kü há viszo megsz gazd depre nehézség vir év eredmé átmen szá hitközs T Tó m növ lát C Kadi m Rose Nőegy me Zsigm elnök kultu ig kielégíté kö ifj kö ta kön gondosk hitk t vi el sze társa élet K közje állampén főtaná R őr vezé mé L t or H v állat hitk e D v m törvényhat bizot Belv Ka Délbar el Na vállala t létesíte bőrgy Rose téglag szappangy m mu tisztvi foglalkozta hitk 2 p költségvet dol szoc cé p na jót kultu alapít hitkö Anyak terüle Ba Bo Dunasze Li Nagyny Német P Ráctö Somb Ve köz tarto Lélek csa adófiz Foglal sz nagykeres gazdál szabadp ta keres üg köztisztvi nagyip o magántisztvi ip mé ma e hitközs világhábo t h ha hitk vezető F főr e Sc ale Sc üg iskola e K S pénztá S Sc gondn Sz ti